Теоретико-прикладні проблеми кримінальної відповідальності за злочини проти власності

Тип: На вибір студента

Кафедра: кримінального права і кримінології

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
123Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
1232доцент Марін О. К.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1216доцент Марін О. К.

Опис курсу

Дисципліна «Теоретико – прикладні проблеми кримінальної відповідальності за злочини проти власності» є вибірковою дисципліною з галузі знань 08 «Право» за спеціальністю 081 «Право» для здобуття третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти та ступеня доктора філософії, яка викладається в 4 семестрі в обсязі 3 кредитів (за Європейською Кредитно-Трансферною Системою ECTS).

Курс розроблено таким чином, щоб надати учасникам необхідні знання, обов’язкові для того, щоб розглянути дискусійні питання, які виникають під час кваліфікації злочинів проти власності і знаходять неоднакове вирішення у правозастосуванні задля забезпечення ефективної охорони власності від злочинних посягань з дотриманням як національних, так і міжнародно-правових стандартів у цій сфері. Тому у курсі представлено огляд концепцій, кримінально – правових механізмів охорони власності, так і процесів та інструментів, які відбуваються та потрібні для реалізації охоронного потенціалу даного механізму.

Метою вивчення вибіркової дисципліни «Теоретико – прикладні проблеми кримінальної відповідальності за злочини проти власності» є ознайомлення аспірнатів з дискусійними питаннями, які виникають під час кваліфікації злочинів проти власності, розмежування злочинів проти власності між собою і з суміжними складами злочинів, розмежування із адміністративними, цивільними та іншими правопорушеннями.

Цілями курсу є:

1) знайти шляхи розв’язання дискусійних питань, що стосуються обов’язкових ознак складів всіх злочинів проти власності, кваліфікуючих ознак складів злочинів проти власності;

2) вироблення вміння пропонувати шляхи з’ясування змісту тих чи інших кримінально-правових понять, що стосуються злочинів проти власності, виходячи із теорії кримінального права;

3) вироблення навиків розмежування складів злочинів проти власності із суміжними посяганнями та виділення прогалин чи колізій, що виникають під час застосування кримінально – правових норм, що стосуються охорони власності від злочинних посягань.

Після завершення цього курсу аспірант буде :

Знати:

 • сучасні концептуальні та методологічні напрацювання в галузі кримінально-правової охорони власності;
 • науково-теоретичні підходи, що стосуються кримінальної відповідальності за злочини проти власності у межах предметних галузей (цивільного та адміністративного права);
 • постанови пленуму Верховного Суду України, у яких роз’яснюються питання кваліфікації злочинів проти власності, передбачених кримінальним законом, а також постанови Верховного Суду;
 • норми чинного законодавства, що регламентують кримінально-правову кваліфікацію злочинів проти власності та напрямки їх подальшого вдосконалення;
 • позицію правозастосовної практики щодо кримінально-правової кваліфікації окремих видів суміжних посягань та діянь, які не є злочинними;
 • норми чинного законодавства, що регламентують кримінально-правову кваліфікацію злочинів проти власності та напрямки їх подальшого вдосконалення.

Вміти:

 • розв’язувати комплексні проблеми в галузі професійної та/або дослідницько-інноваційної діяльності, що передбачає глибоке переосмислення наявних та створення нових цілісних знань та/або професійної практики;
 • спілкуватися в діалоговому режимі щодо питань пов’язаних із кримінальною відповідальністю за злочини проти власності;
 • логічно та послідовно викласти засвоєний ним матеріал, аналізувати та застосовувати відповідні нормативно-правові акти, робити самостійні науково обґрунтовані висновки та узагальнення, аргументовано відстоювати свою правову позицію, здійснювати професійну та подальшу наукову діяльність із опрацьованого спецкурсу;
 • давати правильну правову оцінку виявленим порушенням права власності;
 • на основі здобутих теоретичних знань про теоретико – прикладні проблеми кримінальної відповідальності за злочини проти власності визначати недоліки у кримінально – правових механізмах охорони власності, а також визначати оптимальні шляхи виправлення виявлених недоліків;
 • пропонувати розв’язання комплексних проблем, що стосуються кримінально-правової охорони власності та відстоювати свої пропозиції;
 • гармонізувати міжнародно – правові стандарти щодо охорони власності у національне законодавство.

Рекомендована література

Основна література:

 1. Антонюк Н.О. Кримінально-правова охорона власності : навч. посібник / Н.О. Антонюк. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2012. – 514 с.
 2. Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України / за ред. М.  І.  Мельника, М. І. Хавронюка. – 11-те вид., переробл. та допов. – Київ : ВД «Дакор», 2019. – 1384 с.
 3. Антонюк Н.О. Кримінальна відповідальність за заподіяння майнової шкоди шляхом обману або зловживання довірою: Монографія. – Львів: ПАІС, 2008. – 216 с.
 4. Болдарь Г. Є. Кримінальна відповідальність за вчинення злочинів проти власності: проблеми теорії та практики: [наук.-практ. пос.] / Г.Є. Болдарь, Д.В. Каменський ; МВС України, Луган. держ. ун-тет внутр. Справ ім. Е. О. Дідоренка. – Луганськ: РВВЛДУВС ім. Е. О. Дідоренка, 2011. – 184 с.
 5. Огляд судової практики Касаційного кримінального суду у складі Верховного Суду у провадженнях  про злочини проти власності.               [Електронний  ресурс] // Режим доступу: https://supreme.court.gov.ua/userfiles/media/Ogljad_KKS.pdf

 

Додаткова література:

 1. Antoniuk Natalia Differentiation of criminal responsibility for crimes against property: Theft and Robbery (article 185, 186 of Criminal Code of Ukraine) / Антонюк Н.О. // Вроцлавсько – Львівський юридичний збірник. – Львів, 2017. – С. 165-176.
 2. Бурдін В. М. Викрадення:   окремі проблеми розмежування та диференціації      кримінальної відповідальності /  В. М. Бурдін // Вісник Львівського університету.    –     – С. 216–227. – (Серія юридична ; вип. 55).
 3. Маркін В. І. Пошкодження майна: окремі нотатки щодо судової практики Верховного Суду / Віктор Маркін // Юридична газета. – 2019. – № 41-42 (695-696). – С. 24-25.
 4. Burglary in the second degree, N.Y. Penal Law section 140.25, found at NY Laws. Accessed May 28, 2008.
 5. K. Laskowska, Kradzież energii elektrycznej, Jurysta, 2003, nr 3–4, s. 43.
 6. Por. T. Hajduk, Wypadki przestępstw mniejszej wagi (ze szczególnym uwzględnieniem kradzieży z włamaniem), Prokuratura i Prawo, 2002, nr 5, s. 51–52.
 7. Бурдін В. М. До питання про розуміння кваліфікуючої ознаки «проникнення в житло, інше приміщення чи сховище» / В. Бурдін // Вісник Львівського університету. – 2019. – С. 178-188. – (Серія юридична ; вип. 68).
 8. Антонюк Н. О. Зміст поняття «сховище»  під час диференціації відповідальності за викрадення / Н. O. Антонюк // Вісник Львівського університету. – 2011. – С. 277–284. –    (Серія юридична ; вип. 53).
 9. Антонюк Н. О. Кримінальна відповідальність за самовільне зайняття земельної ділянки та самовільне будівництво // Вісник прокуратури. – 2008. – № 1. –  С. 77 – 87.
 10. Антонюк Н. О. Об’єктивні ознаки розкрадання / Н. Антонюк // Науковий вісник Львів. держ. ун-ту внутр. справ. Сер. юрид. –    Вип. № 4 (2011). – С. 224–233.
 11. Kodeks karny. Komentarz. Wydanie 8. / redactor Marek Mozgawa // Wolters Kluwer. – Warszawa, 2017.  – 1049 s.

Силабус:

Завантажити силабус