Теоретико-прикладні проблеми кримінальної відповідальності за злочини проти особи

Тип: На вибір студента

Кафедра: кримінального права і кримінології

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
123Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
1232професор Бурдін В. М.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1216професор Бурдін В. М.

Опис курсу

Дисципліна «Теоретико – прикладні проблеми кримінальної відповідальності за злочини проти особи» є вибірковою дисципліною з галузі знань 08 «Право» за спеціальністю 081 «Право» для здобуття третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти та ступеня доктора філософії, яка викладається в ІІІ семестрі в обсязі 3 кредитів (за Європейською Кредитно-Трансферною Системою ECTS).

Курс розроблено таким чином, щоб надати учасникам необхідні знання, обов’язкові для того, щоб розглянути кримінально – правові норми під кутом пошуку проблемних аспектів правозастосовної практики під час кваліфікації злочинів проти особи задля забезпечення ефективної охорони прав та свобод особи від злочинних посягань з дотриманням як національних, так і міжнародно-правових стандартів у цій сфері. Тому у курсі представлено огляд концепцій, кримінально – правових механізмів охорони прав та свобод особи, так і процесів та інструментів, які відбуваються та потрібні для реалізації охоронного потенціалу даного механізму.

Метою вивчення вибіркової дисципліни «Теоретико – прикладні проблеми кримінальної відповідальності за злочини проти особи» є ознайомлення аспірнатів з дискусійними питаннями, які виникають під час кваліфікації злочинів проти особи, розмежування злочинів проти особи між собою і з суміжними складами злочинів, розмежування із адміністративними, цивільними та іншими правопорушеннями..

Цілями курсу є:

1) знаходження шляхів розв’язання дискусійних питань, що стосуються обов’язкових та кваліфікуючих ознак складів всіх злочинів проти особи;

2) вироблення вміння пропонувати шляхи з’ясування змісту тих чи інших кримінально-правових понять, що стосуються злочинів проти особи, виходячи із теорії кримінального права;

3) вироблення навиків розмежування складів злочинів проти особи із суміжними посяганнями та виділення прогалин чи колізій, що виникають під час застосування кримінально – правових норм, що стосуються охорони особи від злочинних посягань.

Після завершення цього курсу аспірант буде :

Знати:

 • сучасні концептуальні та методологічні напрацювання в галузі кримінально-правової охорони особи;
 • науково-теоретичні підходи, що стосуються кримінальної відповідальності за злочини проти особи у межах предметних галузей (цивільного та адміністративного права);
 • постанови пленуму Верховного Суду України, у яких роз’яснюються питання кваліфікації злочинів проти власності, передбачених кримінальним законом, а також постанови Верховного Суду;
 • норми чинного законодавства, що регламентують кримінально-правову кваліфікацію злочинів проти особи та напрямки їх подальшого вдосконалення;
 • позицію правозастосовної практики щодо кримінально-правової кваліфікації окремих видів суміжних посягань та діянь, які не є злочинними;
 • практику ЄСПЛ у використанні кримінально-правових засобів захисту прав, свобод та законних інтересів особи.

Вміти:

 • розв’язувати комплексні проблеми в галузі професійної та/або дослідницько-інноваційної діяльності, що передбачає глибоке переосмислення наявних та створення нових цілісних знань та/або професійної практики;
 • спілкуватися в діалоговому режимі з широкою науковою спільнотою та громадськістю в сфері кримінальної відповідальності за злочини проти особи;
 • логічно та послідовно викласти засвоєний ним матеріал, аналізувати та застосовувати відповідні нормативно-правові акти, робити самостійні науково обґрунтовані висновки та узагальнення, аргументовано відстоювати свою правову позицію, здійснювати професійну та подальшу наукову діяльність із опрацьованого спецкурсу;
 • давати правильну правову оцінку виявленим порушенням прав та свобод особи;
 • на основі здобутих теоретичних знань про теоретико – прикладні проблеми кримінальної відповідальності за злочини проти особи визначати недоліки у кримінально – правових механізмах охорони особи, а також визначати оптимальні шляхи виправлення виявлених недоліків;
 • пропонувати розв’язання комплексних проблем, що стосуються кримінально-правової охорони особи та відстоювати свої пропозиції;
 • гармонізувати національне законодавство України з нормами міжнародного публічного права, що врегульовують охорону прав та свобод особи у публічному праві;

Рекомендована література

Основна література:

 1. Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України / за  ред. М.  І.  Мельника, М. І. Хавронюка. – 11-те вид., переробл. та допов. – Київ : ВД «Дакор», 2019. – 1384 с.
 2. Дудоров О.О., Хавронюк М.І. Відповідальність за домашнє насильство і насильство за ознакою статі (науково-практичний коментар новел Кримінального кодексу України) / за ред. М. І. Хавронюка. – К.: Ваіте, 2019. – 288 с.
 3. Дудоров О.О. Злочини проти статевої свободи та статевої недоторканості особи  (основні  положення  кримінально-правової  характери-  стики)  :  практ.  порадник  /  О.О.  Дудоров;  МВС  України,  Луган. держ. ун-т внутр. справ ім. Е.О. Дідоренка. – Сєвєродонецьк : РВВ  ЛДУВС ім. Е.О. Дідоренка, 2018. – 92 с.
 4. Юрченко О. М. Злочинипроти життя та здоров’я особи : науково-практичний коментар до розділу ІІ Особливої частини Кримінального кодексу України / О.М. Юрченко, О.Ф. Бантишев, С.А. Кузьмін ; Міжвідомчий науково-дослідний центр з проблем боротьби з організованою злочинністю при Раді національної безпеки і оборони України. – К.: А.В.Паливода, 2013 р.- 175 с.

Додаткова література:

 1. Eutanazja / redactor Marek Mozgawa // Wolters Kluwer. – 2015. Warszawa. – 408 s.
 2. Dariusz Jagiełło, Teresa Gardocka. Medyczne prawo karne. /  Dariusz Jagiełło, Teresa Gardocka // H. Beck. – 2016. Warszawa. – 188 s.
 3. Adeyemi Oshunrinade. Criminal Law Homicide: Degrees Of Murder And Defenses / Adeyemi Oshunrinade // Author House. – 2015 . – 290 р.
 4. Бурдін В.М. Кримінально-правова характеристика заподіяння шкоди життю та здоров’ю особи під час зайняття спортом [Текст] : монографія / В. М. Бурдін, О. Б. Сибаль. – Київ : Центр учбової літератури, 2015. – 197 с.
 5. Бурдін В.М. Кримінальна відповідальність за злочини, вчинені в стані сп’яніння [Текст] / В. М. Бурдін. – К. : Атіка, 2005. – 159 с.
 6. Балабко В. В. Злочини проти життя та здоров’я особи : кримінальна відповідальність медичних працівників : монографія / В.В. Балабко ; Міністерство освіти і науки України, Державний вищий навчальний заклад “Національний гірничий університет”. – Запоріжжя:Дніпровський металург, 2017 . – 287 с.
 7. Данилевський А.О Кримінальна відповідальність за вчинення злочинів проти життя та здоров’я особи : проблеми кваліфікації та відмежування від суміжних складів злочинів / А.О. Данилевський, Г.Є. Болдарь ; Міністерство внутрішніх справ України, Луганський державний університет внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка. – Луганськ : РВВ  ЛДУВС ім. Е.О. Дідоренка, 2011. – 149 с.
 8. Правові висновки Верховного Суду (кримінальна юрисдикція) за 2018 рік / Упорядники Антонюк Н.О., Кравченко С. І. – К. : Алерта, 2019. – 342 с.

Силабус:

Завантажити силабус