Теоретико-правові проблеми організаційно-правових форм соціального захисту

Тип: На вибір студента

Кафедра: соціального права

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
123Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
432професор Синчук С. М.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
416професор Синчук С. М.

Опис курсу

Дисципліна «Теоретико-правові проблеми організаційно-правових форм соціального захисту» є вибірковою дисципліною зі спеціальності 081 «Право» для освітньої програми доктор філософії, яка викладається на 2 курсі у ІІ семестрі в обсязі 3 кредитів (за Європейською Кредитно-Трансферною Системою ECTS).

Курс розроблено таким чином, щоб надати учасникам необхідні практичні та теоретичні знання, необхідні для завершального етапу засвоєння курсу соціального захисту громадян України. У курсі представлено огляд наукових концепцій та правозастосовчу практику з метою вирішення практичних завдань у сфері організаційно-правових форм соціального захисту громадян України.

Метою вивчення нормативної дисципліни «Теоретико-правові проблеми організаційно-правових форм соціального захисту» є набуття здобувачем вищої освіти у процесі з’ясування проблем організаційно-правових форм соціального захисту навиків щодо розв’язання комплексних проблеми в галузі професійної та/або дослідницько-інноваційної діяльності, що передбачає глибоке переосмислення наявних та створення нових цілісних знань та/або професійної практики.

Після завершення цього курсу аспірант буде :

знати як узагальнювати та аналізувати наукові джерела, в яких з’ясовуються проблеми реалізації права на соціальний захист в Україні; методи наукового пізнання з метою проведення критичного аналізу, оцінки і синтезу нових ідей у сфері права соціального захисту; сферу застосування законодавства про недержавні організаційно-правові форми соціального захисту;

вміти застосовувати законодавство про соціальний захист населення; критично його осмислювати та виділяти проблеми, що постають у правозастосовній діяльності, яким у науковій літературі не приділяється достатньо уваги, пропонувати шляхи їх вирішення; генерувати власні ідеї щодо вдосконалення законодавства про соціальний захист.

Рекомендована література

Основна література:

 1. Пилипенко П. Д. Право соціального забезпечення у системі соціального права / П. Д. Пилипенко // Право України. – 2004. – № 10. – С. 97–100.
 2. Болотіна Н.Б. Право соціального захисту: становлення і розвиток в Україні. – К.: Знання, 2005. – 381 с.
 3. Право соціального забезпечення: Навч. Посіб. для студ. юрид. спец. вищ. навч. закл. / П.Д. Пилипенко, В.Я. Бурак, С.М.Синчук та ін. / За ред. проф. П.Д. Пилипенка. – К. Видавничий дім «ІнЮре», 2006. – 496 с.
 4. Правовідносини соціального забезпечення: суб’єкти, зміст, об’єкти : монографія / С. М. Синчук. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2015. – 422 с.
 5. Пилипенко П. Д. Законодавче регулювання відносин соціального забезпечення в Україні // Університетські наукові записки: Часопис Хмельницького університету управління та права. – 2005. – № 1-2 (13-14).
 6. Ласько І.М. Система джерел права соціального забезпечення: автореф. … дис. канд. юрид. наук 12.00.05 / І.М. Ласько. – Київ, 2015. – 16 с.
 7. Прилипко С. М. Проблеми теорії права соціального забезпечення : монографія / С. М. Прилипко. – X. : ПП «Берека-Нова», 2006. – 264 с.

 

Додаткова література:

 1. Пилипенко П. Д. Акти договірного характеру у системі джерел права соціального забезпечення / П. Д. Пилипенко // Наукові праці Пилипенка Пилипа Даниловича. Вибране. – Дрогобич : Коло, 2013. – С. 302–310.
 2. Чернявська Г. П. Процедурні правовідносини соціального забезпечення : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.05 «Трудове право ; право соціального забезпечення» / Г. П. Чернявська. – К., 2014. – 19 с.
 3. Тищенко О. В. Право соціального забезпечення України : теоретичні та практичні проблеми формування і розвитку галузі : монографія / О. В. Тищенко. – К. : ДП «Прінт Сервіс», 2014. – 394 с.
 4. Кульчицька О. І. Суб’єкти права соціального забезпечення України : дис. … кандидата юрид. наук : спец. 12.00.05 / Кульчицька Олена Іванівна. – Львів, 2007. – 188 с.
 5. Шумило М.М. Правовідносини у сфері пенсійного забезпечення в Україні : монографія. – Київ : Ніка-Центр, 2016. – 680 с.

Силабус:

Завантажити силабус