Теоретичні проблеми захисту земельних прав громадян

Тип: На вибір студента

Кафедра: соціального права

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
123Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
432доцент Федорович В. І.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
416доцент Федорович В. І.

Опис курсу

Дисципліна «Теоретичні проблеми захисту земельних прав громадян» вибірковою дисципліною з спеціальності 081, право для освітньої програми доктор філософії, яка викладається на 2 курсі у 4 семестрі в обсязі 3 кредитів (за Європейською Кредитно-Трансферною Системою ECTS).

Курс розроблено таким чином, щоб надати учасникам необхідні знання, обов’язкові для того,що з’ясувати теоретичні проблеми захисту земельних прав громадян, правильно застосовувати відповідні способи захисту земельних прав у судах чи інших державних органах. Тому у курсі представлено як огляд концепцій охорони та захисту земельних прав громадян, так і процесів та інструментів, які потрібні для правильного застосування земельного та іншого законодавства України у сфері захисту прав на землі та інші природні ресурси.

Метою вивчення навчальної дисципліни “Теоретичні проблеми захисту земельних прав громадян” є формування необхідних теоретичних знань і практичних навиків, необхідних для розв’язання комплексних проблем щодо захисту земельних прав громадян, з метою переосмислення наявних та створення нових знань, необхідних для виконання дисертаційних робіт.

Після завершення цього курсу аспірант буде :

Знати:

 • зміст та термінологію законодавства України у сфері захисту земельних прав громадян;
 • співвідношення понять «охорона» та «захист» земельних прав громадян;
 • види земельних правопорушень та відповідальність за них;
 • форми, способи та засоби захисту земельних прав громадян:
 • основні засади вирішення земельних спорів.

Вміти:

 • правильно застосовувати земельне законодавство у сфері захисту земельних прав;
 • визначати факт земельного правопорушення та кваліфікувати його склад;
 • обирати способи та захисту земельних прав громадян у конкретних ситуаціях;
 • складати процесуальні документи у сфері захисту земельних прав громадян;
 • вдосконалювати практичні навики застосування норм земельного права.

Рекомендована література

 1. Galletto L. The pre-emption right in Italy agriculture: A preliminary evaluation of the direct farmer-neighbouring owner’case. Land Use Policy. 2018. №72. 46-56.
 2. Білоголовий Я. Вплив рішення ЄСПЛ « Зеленчук і Цицюра проти України» на зміну судової практики з приводу міни земельних ділянок сільськогосподарського призначення// Землевпорядний вісник, 2019, №-8. с. 37-44.
 3. Гаврилюк М.І. Захист права власності на земельну ділянку в цивільному праві України: монографія./ М.І. Гаврилюк. – Х.: Алерта, 2014. – 224с.
 4. Конституція України: Закон України від 28.06.1996р.
 5. Мірошниченко А.М., Марусенко Р.І. Науково-практичний коментар Земельного кодексу України, 5-те видання, змінене і доповнене. – К.: Алерта, 2013. – 544 с.
 6. Філюк П.Т. Юридичне забезпечення захисту земельних прав громадян: монографія/  П.Т. Філюк. – Х.: Право, 2012. – 192с.

Силабус:

Завантажити силабус