Теоретичні проблеми права соціального забезпечення

Тип: Нормативний

Кафедра: соціального права

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
93Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
916професор Синчук С. М.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
932професор Синчук С. М.

Опис курсу

Мета викладання дисциплінистуденти повинні усвідомлювати сутність права соціального забезпечення, його юридичну природу теоретико-практичні проблеми та об’єктивні умови реалізації права на соціальне забезпечення у ринкових відносинах, тлумачити основні міжнародні акти та акти і норми вітчизняного права, які визначають засади права на соціальне забезпечення.

Завдання вивчення дисципліни полягає у засвоєнні і закріпленні студентами основних положень права соціального забезпечення, його об’єктивних закономірностей, предмета та методології, а також визначення концепції реформування української системи соціального забезпечення відповідно до міжнародних соціальних стандартів та світової практики.

Рекомендована література

Література

БАЗОВА ЛІТЕРАТУРА

 1. Андреев В. С. Право социального обеспечения в СССР [Текст]: учебн. для вузов / В. С. Андреев. – 2-е изд. доп. и перераб. – М. : Юрид. лит., 1987. – 350 с.
 2. Бойко М. Д. Право соціального забезпечення України : навч. посіб. / М. Д. Бойко. – Вид 3-є доп. та пер. – К. : Атіка, 2006. – 380 с.
 3. Болотіна Н. Б. Право соціального захисту : становлення і розвиток в Україні / Н. Б. Болотіна. – К. : Знання. – 2005. – 381 с.
 4. Болотіна Н. Б. Право соціального захисту України : навч. посіб. / Н. Б. Болотіна. – 2-е вид., пер. і доп. – К. : Знання, 2008. – 663 с.
 5. Лушникова М.В. Курс права социального обеспечения : учебное пособие / М.В. Лушникова, А.М. Лушников. – М. : ЗАО Юстицинформ, 2008. – 600 с.
 6. Мачульская Е. Е. Право социального обеспечения : учеб. пособ. для ВУЗов / Е. Е. Мачульская, Ж. А. Горбачева. – 3-е изд., перераб. и доп. – М. : Книжный мир, 2001. – 293 с.
 7. Право соціального забезпечення: підруч. [для студ. юрид. спец. вищ. навч. закл./ П.Д. Пилипенко, В.Я. Бурак, С.М. Синчук та ін.]/ за ред. П.Д. Пилипенка.-3-тє вид., переробл. і доп.- К.: Ін Юре, 2010.
 8. Право социального обеспечения в Украине : Учебник. – Луганск / под. общ. ред. Л.И. Лазор, С.Н. Прилипко, О.Н. Ярошенко : ООО «Виртуальная реальность», 2010. – 456 с.
 9. Право соціального забезпечення в Україні : підручник / Т.А. Занфірова, М.І. Іншин, С.М. Прилипко та ін. ; за заг. ред. Т.А. Занфірової, С.М. Прилипка, О.М. Ярошенка. – 2-ге вид. переробл. і доп. – Х.: ФІНН, 2012
 10. Прилипко С. М. Проблеми теорії права соціального забезпечення : [монографія] / С. М. Прилипко. – Харків : Берека–Нова, 2006. – 264 с.
 11. Синчук С. М. Право соціального забезпечення України : навч. посіб. / С. М. Синчук, В. Я. Бурак ; за ред. С. М. Синчук. – Київ : Знання, КОО, 2003. – 306 с.
 12. Синчук С.М. Теоретичні проблеми права соціального забезпечення. Програма спецкурсу для студентів юридичного факультету. – Львів: юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка, – 16с.
 13. Синчук С.М. Правовідносини соціального забезпечення: суб’єкти, об’єкти, об’єкти: монограф. / С.М. Синчук. – Л.: ЛНУ імені Івана Франка, 2015. – 422 c
 14. Сташків Б.І. Теорія права соціального забезпечення : Навч. посіб. – К.: Знання, 2005. – 405 с. – (Вища школа ХХІ століття)
 15. Синчук С. Теорія соціального ризику за правом соціального забезпечення // Право України. – 2003. – № 3. – С. 55–59.

ДОПОМІЖНА

 1. Андрієнко І.С. Правове регулювання державних соціальних допомог малозабезпеченим особамв Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.05 «Трудове право; право соціального забезпечення» / І.С. Андрієнко— Львів., 2010. — 20 с.
 2. Андріїв В. М. Трудовий стаж за законодавством України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.05 “Трудове право; право соціального забезпечення” / В. М. Андріїв. – Київ : Нац. ун-т ім. Т. Шевченка, 1997. – 18 с.
 3. Антропов В. В. Социальная защита в странах Европейского союза : история, организация, финансирование, проблемы / В. В. Антропов. – М. : Экономика, 2006. – 271 с.
 4. Болотіна Н.Б. Право соціального захисту України: Навч. посіб. – К.: Знання, 2005.
 5. Болотіна Н.Б. Соціально-забезпечувальні правовідносини // Актуальні проблеми формування правової держави: Вісник Львів. ун-ту. – Сер. юрид. – Львів, 1995. – Вип.32.
 6. Болотіна Н.Б. Право людини на соціальне забезпечення в Україні: проблема термінів і понять ̸ Н.Б. Болотіна // Право України. – 2000. – №4. – С.35–39
 7. Болотіна Н. Б. Соціальне право України : окремі теоретичні проблеми формування та розвитку / Н. Болотіна // Право України. – 2000. – № 12. – С. 24-28.
 8. Гарасимів Т. З. Принципи права соціального забезпечення : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид наук : спец. 12.00.05 “Трудове право; право соціального забезпечення” / Т. З. Гарасимів. – Київ, 2001. – 18 с.
 9. Иванова Р. И. Предмет и метод советского права социального обеспечения / Р. И. Иванова, В. А. Тарасова. – М. : Изд-во МГУ, 1983. – 226 с.
 10. Иваненко В.А. Социальные права человека и социальные обязанности государства: международные и конституционные правовые аспекты / В.А. Иваненко, В.С Иваненко. – СПб.: Издательство «Юридический центр Пресс»,.- 2003. – 404 с.
 11. Иванова Р.И. Правоотношения по социальному обеспечению в СССР ̸ Р.И. Иванова – М. : Издательство Московского университета, 1986. − 176 с.
 12. Кулачок Л.В. Державна допомога сім’ям з дітьми як форма соціального захисту : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.05 «Трудове право; право соціального забезпечення» / Л.В. Кулачок. — Харків., 2003. — 20 с.
 13. Кульчицька О. І. Державні органи як суб’єкти права соціального забезпечення // Вісник Львів. ун-ту. Сер. юрид. – 2005. – Вип. 41.
 14. Кульчицька О. І. Зміст правосуб’єктності громадян за правом соціального забезпечення // Держава і право: Зб. наук. пр. Юрид. і політич. науки. – Вип. 21. – К.: Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, 2003.
 15. Кульчицька О. І. Особливості правого статусу соціальних страхових фондів // Вісник Львів. ун-ту. Сер. юрид. – 2006. – Вип. 42.
 16. Кульчицька О. І. Поняття суб’єктів права соціального забезпечення // Вісник Львів. ун-ту. – Сер. юрид. – 2004. – Вип. 39.
 17. Кульчицька О. І. Суб’єкти права соціального забезпечення : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.05 “Трудове право; право соціального забезпечення” / О. І. Кульчицька. – К., 2007. – 20 с.
 18. Луцький Р.П. Соціальний захист державних службовців в Україні: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук: спец. 12.00.05 «Трудове право; право соціального забезпечення»/ Р.П. Луцький– Львів, 2010. наук. — X., 2003.
 19. «Пенсійне забезпечення в Україні та інших державах: актуальні проблеми»: актуальна тема номера // Право України 2012 . – №6
 20. Пилипенко П. Д. Законодавче регулювання відносин соціального забезпечення в Україні // Університетські наукові записки: Часопис Хмельницького університету управління та права. – 2005. – № 1-2 (13-14).
 21. Пилипенко П.Д. Акти договірного характеру у системі джерел права соціального забезпечення / П.Д. Пилипенко //Вісник Львівського національного університету імені Івана Франка. Серія юридична. – 2007. – Випуск 44. – С.199-207
 22. Пилипенко П. Д. Право соціального забезпечення у системі соціального права / П. Д. Пилипенко // Право України. – 2004. – № 10. – С. 99-100.
 23. Пилипенко П. Д. Проблеми теорії трудового права : [монографія] / П. Д. Пилипенко. – Львів : Вид. центр ЛНУ ім. І. Франка, 1999. – 214 с.
 24. Правове регулювання соціального обслуговування населення в сучасних умовах : проблеми теорії та практики : монографія / В.О. Гончаров, С.М. Прилипко, Л.П. Шумна, О.М. Ярошенко; За наук. ред. проф. Ярошенка О.М.- Харків : Юрайт, 2012. – 312 с.
 25. Пенсійні правовідносини в Україні : монографія / [Н. М. Xуторян, Я. В. Сімутіна, М. П. Стадник, А. А. Ширант, М. М. Шумило] ; відп. ред. Н. М. Xуторян, Я. В. Сімутіна. -– К. : Вид-во «Юридична думка», 2013. – 276 с.
 26. Правові проблеми пенсійного забезпечення в Україні : монографія / Н.М. хуторян, М.М. Шумило, М.П. Стадник [та ін]. – К. : Ін Юре, 2012. – 540 с.
 27. Прилипко С. М. Правові проблеми соціального забезпечення в умовах переходу до ринкових відносин / С. М. Прилипко // Правова держава : Щорічн. наук. пр.. – Вип. 14. – К. : Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, 2003. – С. 338-345.
 28. Пономаренко О.М. Правове регулювання соціального забезпечення допомогами узв’зку з народженням та вихованням дитини : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.05 «Трудове право; право соціального забезпечення» / О.М. Пономаренко. — Харків., 2005. — 20 с.
 29. Рогачев Д.И. Метод права социального обеспечения / Денис Игоревич Рогачев : Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук. –  Москва., 2002. – 182 с.
 30. Рудик В. А. Юридичні гарантії права людини на соціальний захист в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.05 “Трудове право; право соціального забезпечення” / В. А. Рудик ; Харківський нац. ун-т внутр. справ. – К., 2007. – 20 с.
 31. Сивак С.М. Правові підстави пенсійних правовідносин і пенсійна реформа // Держава і право: Щорічник наукових праць молодих вчених. – Вип. 2. – Київ: ІнЮре, 1999.
 32. Сивак С.М. Страховий стаж як пенсійний юридичний факт // Вісник Львівського державного університету імені Івана Франка. – Серія юрид. – Вип. 36. – Львів, 2001.
 33. Синчук С. Теорія соціального ризику за правом соціального забезпечення // Право України. – 2003. – №3.
 34. Синчук С. М. Проблеми законодавчого закріплення поняття “пенсія” // Вісник Львівського національного університету імені Івана Франка. – Серія юридична. – Вип. 41. – Львів: Малий видавничий центр ЛНУ ім. І. Франка.
 35. Синчук С.М. Правові проблеми понятійного апарату пенсійного законодавства / С. М. Синчук // Право України. – 2012 – №6. – С.27-32 – (Серія юридична ; вип. 53).
 36. Синчук С.М. Про правове поняття соціального забезпечення в сучасних умовах / С.М. Синчук // Вісник Львівського університету. – Львів : Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2012. – С.186-193– (Серія юридична ; вип. 55) (,63 друк. арк.)
 37. Synczuk S. M. Uwagi na temat problem przedmiotów stosunku prawnego zapewniającego zabezpieczenie społeczne / S. M. Synczuk // Wrocławsko- Lwowskie zeszyty prawnicze. – Wrocław Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2013. – S. 320–332.
 38. Synczuk S. M. Zagadnienia teoretyczne dotyczące uzasadnienia cech prawnych pomocy społecznej w dzedzinie pomocy społecznej na Ukrainie / S. M. Synczuk // Wrocławsko-Lwowskie zeszyty prawnicze. – Wrocław Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2012. – S. 393–416.
 39. Синчук С.М. Проблеми галузевої належності відносин недержавного соціального забезпечення / С.М. Синчук // Держава і право: Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки. Випуск 54. – К.: Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2011. – 720 с. – С.344-349
 40. Синчук С.М. Правові ознаки соціальних пільг у сфері соціального забезпечення/ С. М. Синчук // Держава і право: Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки. Випуск 56. – К.: Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2012. – 680 с. – С.295-300
 41. Сташків Б І. Юридичні факти в праві соціального забезпечення: [монографія] монографія. – Чернігів. – 2008.
 42. Сташків Б. Юридичні факти в праві соціального забезпечення / Б.І. Сташків : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.05. «трудове право; право соціального забезпечення» / Б.І. Сташків. – Київ, 1997. – 19 с.
 43. Сташків Б.І. Юридичні факти в праві соціального забезпечення: Монографія. – Чернігів., 2008.
 44. Стрепко В. Л. Про допомоги як вид соціального забезпечення // Актуальні проблеми вдосконалення чинного законодавства України. Зб. наук. ст. – 2005. – Випуск XV.
 45. Стрепко В. Л. Про універсальність та адресність допомог за правом соціального забезпечення // Вісник Львівського національного університету імені Івана Франка. Серія юрид. – 2008. – Випуск 48.
 46. Стрепко В.Л. Забезпечення допомогами життєвого рівня не нижче за прожитковий мінімум // Вісник Львівського національного університету імені Івана Франка. Серія юридична. – 2008. – Випуск 47.
 47. Стрепко В.Л. Правові засади регулювання соціальних допомог в Україні // Автореферат на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук із спеціальності 12.00.05 – трудове право, право соціального забезпечення. – КНУ імені Тараса Шевченка. – 2007.
 48. Стрепко В.Л. Про часткове безробіття як підставу надання допомог за правом соціального забезпечення. Соціальний захист та соціальне забезпечення інвалідів: актуальні проблеми правового регулювання. – Матеріали науково – практичної конференції; м. Київ, 4 грудня 2009 року / За заг. Ред.. Зайця А.П., Костюка В.Л. – Київ. – ВГОІ «Інститут реабілітації та соціальних технологій», ПВГОІ «ІР СТ Україна». 2010. – 137с.
 49. Стрепко В.Л. Соціальні ризики – підстави виникнення права на соціальні допомоги Захист соціальних та економічних прав людини: міжнародні стандарти і законодавство України: Матеріали науково-практичної конференції. 12 березня 2004 року, м. Київ / За ред. О.Ф Штанька, Н.Б. Болотіної. – К.: МВС КЮІ України, 2004. – Ч. 2.
 50. Федорова М.Ю. Теоретические проблемы правового регулирования социального страхования: Монография. ̸ – Омск: Омский госуниверситет, 2003. – 382 с.
 51. Ширант А.А. Принципи пенсійного забезпечення. Монографія / А.А. Ширант. – К.: ДІА. – 192 с.
 52. Шумило М.М. Правовідносини у сфері пенсійного забезпечення в Україні : монографія. – Київ : Ніка-Центр, 2016. – 680 с.
 53. Юрков М.О. Правовий статус роботодавця у відносинах з соціального забезпечення працівників / М.О. Юрков: : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.05 «Трудове право та право; право соціального забезпечення/ . – Київ. –  – 20 с.
 54. Чернявська Г. П. Процедурні правовідносини соціального забезпечення : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.05 «Трудове право ; право соціального забезпечення» / Г. П. Чернявська. – К., 2014. – 19 с.
 1. ІНФОРМАЦІЙНІ РЕСУРСИ
 1. Офіційний сайт Верховної Ради України: rada.gov.ua;
 2. Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського: nbuv.gov.ua;
 3. Офіційний веб-портал “Судова влада України”: https://court.gov.ua/
 4. Єдиний державний реєстр судових рішень: http://www.reyestr.court.gov.ua./

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму