Теоретичні проблеми кримінального судового провадження

Тип: Нормативний

Кафедра: кримінального процесу і криміналістики

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
94.5Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
916Array

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
924

Опис курсу

Мета вивчення курсу – поглиблення студентами необхідних знань у галузі кримінального судочинства України в частині проведення судового розгляду кримінального провадження.

Завданням спецкурсу є з’ясування найновіших тенденцій розвитку судового провадження у кримінальному процесі, розкрити, існуючі в судовій практиці, підходи щодо розв’язання колізійних питань застосування кримінально-процесуального закону, визначити процесуальні і поза процесуальні (організаційні) складові в діяльності суду щодо підготовки і проведення судового розгляду, забезпечити розуміння нових форм проведення судового розгляду в контексті прийняття КПК України 2012 року.

В результаті вивчення курсу студент повинен знати:

 • особливості побудови сучасного судового процесу та його подальші перспективи розвитку;
 • тенденції диференціації процесуальної форми діяльності суду першої інстанції за чинним КПК України та зарубіжним законодавством;
 • склад суду і процесуальні повноваження судді,
 • межі судового розгляду і порядок їх зміни в ході судового засідання;
 • прояви застосування Конвенції про захист прав людини і основних свобод 1950 року у судовому провадженні кримінальних справ,
 • організацію і планування судового розгляду кримінальної справи;
 • завдання і порядок проведення окремих частин судового розгляду;
 • роль суду у доказуванні при змагальній побудові процесу; проблеми застосування спрощеного судового розгляду;
 • підстави і порядок направлення судових доручень; зміст керівної ролі суду під час проведення судових дебатів;
 • особливості судового розгляду окремих категорій кримінальних справ з врахуванням нових тенденцій розвитку кримінально-процесуального законодавства України;
 • підстави винесення, структуру і порядок постановлення процесуальних рішень у провадженні;
 • особливості форми та змісту вироку суду.

вміти:

 • організовувати судове засідання у кримінальному провадженні;
 • аналізувати матеріали кримінального провадження та систематизовувати їх;
 • застосовувати норми Конвенції про захист прав людини і основних свобод 1950 року та рішення Європейського Суду з прав людини у судовому провадженні у кримінальних справах;
 • проводити окремі слідчо-судові дії;
 • складати основні судові процесуальні документи у кримінальному провадженні.

Рекомендована література

 1. Безлепкин Б.Т. Настольная книга судьи по уголовному процессу. – М.: Велби, 2007. – 288 с. (стор. 19-43)
 2. Бушуев Г.И. Судья в уголовном процессе. – М., 1984. – 111с.
 3. Волкодаев Н.Ф. Правовая культура судебного процесса. – М., 1980. – 64с.
 4. Гуценко К.Ф., Головко Л.В., Филимонов Б.А. Уголовный процесс западных государств. – М., 2002. – 528с.
 5. Загорский Г.И. Судебное разбирательство по уголовному делу. – М., 1985. – 111с.
 6. Кримінальний процесуальний кодекс України. Науково-практичний коментар / За заг. ред. В. Г. Гончаренка, В.Т. Нора, М.Є. Шумила – К.:”Юстиніан”, 2012 – 1224с.
 7. Кримінальний процесуальний кодекс України. Науково-практичний коментар : у 2 т. / О. М. Бандурка, Є. М. Блажівський, Є. П. Бурдоль та ін. : за заг. ред. В. Я. Тація, В. П. Пшонки, А. В. Портнова. – X. : Право, 2012.
 8. Маляренко В.Т. Реформування кримінального процесу в контексті європейських стандартів: теорія, історія і практика. – К., 2004
 9. Михайленко О.Р. Провадження кримінальних справ у суді. – К., 1992.
 10. Моисеева Т.В. Объективность и беспристрастность суда первой инстанции. – М.: Изд-во «Юрлитинформ», 2006. – 152с.
 11. Попелюшко В.О. Судовий розгляд кримінальної справи. Навчальний посібник. – К.: „Кондор”, 2006. – 234с.
 12. Судебное производство в уголовном процессе Российской Федерации: практическое пособие по применению Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации / под общ. ред. А.И. Карпова. – М.: Юрайт-Издат, 2008 – 732с.
 13. Халдеев А.С. Судья в уголовном процессе. Практическое пособие. – М., 2000. – 501с.
 14. Якимович Ю.К., Пан Т.Д. Судебное производство по УПК Российской Федерации. – СПб.: «Юридический центр Пресс», 2005. – 252с.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму