Теоретичні проблеми кримінального провадження

Тип: Нормативний

Кафедра: кримінального процесу і криміналістики

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
9Іспит

Опис курсу

Кримінальний процес (кримінальне провадження) як регламентована кримінальним процесуальним законом діяльність уповноважених органів і посадових осіб, що пов’язана з його початком (внесенням відомостей до ЄРДР),  досудовим розслідуванням, розглядом та вирішенням судом, а також з різними формами перевірки законності і обґрунтованості ухвалених судом рішень (апеляційне провадження, касаційне, провадження у Верховному Суді України та за нововиявленими обставинами), вивчається студентами всіх юридичних навчальних закладів. Але вивчення кримінального процесу (кримінально-процесуального права) здебільшого зводиться до засвоєння чинного кримінального процесуального законодавства, яке регулює відносини, пов’язані із зазначеною вище діяльністю. Що ж торкається науково-теоретичних положень, які обумовлюють виникнення (генезис), зміну (трансформацію) і дію (функціонування) окремих кримінальних процесуальних інститутів, способів та засобів вирішення завдань кримінального судочинства, то у загальному курсі кримінального процесуального права вони глибоко не вивчаються. Такий підхід можна зрозуміти, адже підготовка юриста-бакалавра права вимагає насамперед засвоєння ним чинного законодавства у певній сфері правого регулювання та вироблення практичних навичок його застосування. Для підготовки ж магістрів права – фахівців вищого освітньо-кваліфікаційного рівня цього недостатньо. Майбутня діяльність магістрів права пов’язується не лише з практичною, а й науковою та науково-педагогічною діяльністю, що, зрозуміло, вимагає ґрунтовного засвоєння наукової теорії (доктрини) механізму кримінально-процесуального регулювання, його форм, способів і засобів,

Спеціальний курс має своєю метою дати студентам – магістрантам відповідної спеціалізації знання про: розвиток вітчизняної науки кримінального процесуального права (кримінального судочинства), її предмет, завдання, методологію та методи пізнання явищ, що охоплюються її предметом; ідеальні моделі кримінального судочинства та прояв їх видів і форм в реальному державно-організованому житті; актуальні проблеми теорії доказів і доказування у сфері кримінального провадження; теоретичні проблеми контролю судової влади (слідчого судді, суду) за законністю та обґрунтованістю дій і рішень всіх органів у цій сфері; проблеми єдності та диференціації процесуальної форми здійснення правосуддя у кримінальних справах; доктринальні погляди щодо кримінальних процесуальних функцій та необхідності удосконалення механізму кримінального процесуального регулювання і приведення його у відповідність до якісно нових соціально-політичних реалій в Україні.

Вивчення спеціального курсу відбувається на лекціях і теоретичних (наукових) семінарах згідно тематичного плану, самостійним опрацюванням студентом – магістрантом рекомендованої до кожної теми спеціальної літератури. Основною формою контролю за засвоєнням програми спеціального курсу є екзамен. Глибокі знання теоретичних проблем кримінального провадження (судочинства) запорука успішної роботи не лише у сфері кримінальної юстиції, але й наукової та науково-педагогічної діяльності.

Рекомендована література

  1. Бойко В.Ф. “… Здійснюється глибока реформа всієї судової системи і судочинства” // Вісник Верховного суду України. – 2001. – №6 (28). – с. 4-7.
  2. Концепція судово-правової реформи в Україні./ Відомості Верховної Ради України.-1992.-№30.-ст.426.
  3. Маляренко В., Пилипчук П. Головні напрями розбудови кримінального судочинства, структура і зміст майбутнього КПК України // Право України. – 2000. – №8. с. 11-20.
  4. Нове у кримінально-процесуальному законодавстві України: Навч. посібник / за ред. Ю.М. Грошевого. – Харків: Право, 2002.
  5. Омельяненко Г.М. Концептуальні питання судової реформи в Україні. – К.: 1997. – с. 139 – 152.
  6. Омельяненко Г.М. Реалізація принципів міжнародного права у законодавстві про кримінальне судочинство України // Законодавство України та міжнародне право (проблеми гармонізації). Зб. праць ІЗВР.: К.: 1998.-вип.4.- с. 90.
  7. Скомороха В.Є. Парламентаризм і судова реформа в Україні // Парламентська реформа: теорія та практика. Зб. наук. праць. К.: 2001.-вип. 6.-с.36-49.
  8. Стефанюк В.С. Закон “Про судоустрій України” у контексті судово-правової реформи // Вісник Верховного Суду України. – 2002. – № 3 (31). – с. 2-5.
  9. Судова реформа в Україні: проблеми і перспективи. // Матеріали науково-практичної конференції. 18-19 квітня 2002р. м. Харків. – К.: Х.: “Юрінком Інтер”, 2002

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму