Техніко-технологічні засоби створення й удосконалення законодавства з прав людини

Тип: Нормативний

Кафедра: теорії та філософії права

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
94Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
916професор Косович В. М.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
924ЮРДC-51професор Косович В. М.

Опис курсу

Мета: ознайомлення та засвоєння студентами техніко-технологічного інструментарію правотворення, необхідного для формування правових нормативно-правових актів, здатних забезпечити виконання сучасною українською державою свого конституційного завдання – забезпечити права людини, її потреби та інтереси як найвищу соціальну цінність.

Предмет: засоби нормопроекної техніки, використання яких дозволяє створити досконале законодавство з прав людини, а саме: загальні та логічні вимоги,  принципи права, правові визначення, правові конструкції, правові презумпції, фікції та аксіоми; правила правотворчої технології, покликані сприяти формуванню людиновимірного законодавства: правовий моніторинг, експертування проектів нормативно-правових актів, реєстрація прийнятих нормативних документів, встановлення параметрів їх темпоральної, суб’єктної та просторової дії.

Зміст: правотворча техніка, засоби формування людиновимірного змісту нормативно-правових актів, засоби правового оформлення нормативних документів; правотворча технологія, процедурні гарантії створення якісних нормативно-правових актів, техніко-технологічні правотворчі помилки.

 

У результаті вивчення дисципліни «Техніко-технологічні засоби створення й удосконалення законодавства з прав людини» здобувач вищої освіти повинен:

Знати:

  • що таке правотворча техніка і правотворча технологія, та їх місце й значимість для формування правового закону у сучасній українській державі;
  • основні засоби нормопроектної техніки, призначені для створення соціально-орієнтованих правових актів: загальні та логічні вимоги, принципи права, юридичні конструкції, правові дефініції, правові припущення;
  • основні стадії правотворчого процесу та систему правил, дотримання яких дозволяє створювати якісні нормативно-правові акти, здатні ефективно регулювати суспільні відносини в інтересах більшості громадян сучасної держави;
  • техніко-технологічні недоліки правотворчої діяльності, усунення яких є найважливішою передумовою удосконалення чинного законодавства України.

Вміти:

  • оперуючи інструментарієм нормопроекної техніки, розробляти якісні проекти нормативно-правових актів, прямо чи опосередковано пов’язані із правами людини;
  • виявляти змістовні та формальні помилки у чинній нормативно-правовій базі та рекомендувати можливості їх усунення та подолання;
  • розробляти документи, які супроводжують основні етапи правотворчого процесу;

проводити правову експертизу проектованих та чинних нормативно-правових актів на предмет відповідності стандартам міжнародного права з прав людини та практиці Європейського Суду з прав людини.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму