Техніка тлумачення і застосування податкового законодавства

Тип: Нормативний

Кафедра: адміністративного та фінансового права

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
103Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
1016Полянський Т. Т.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1016

Опис курсу

Метою викладання навчальної дисципліни “Техніка тлумачення та застосування податкового законодавства” оволодіння студентами поглибленими знаннями теоретичних та практичних аспектів правового регулювання оподаткування загальнодержавними і місцевими податками, та навиками правильної техніки тлумачення та застосування податкового законодавства.

Основними завданнями вивчення дисципліни “Техніка тлумачення та застосування податкового законодавства” є:

подання студентам поглиблених знань теорії податкового права і змісту податкового законодавства, проведення всебічного аналізу практики його застосування;

розвиток у студентів навиків самостійної творчої роботи при закріпленні теоретичних знань у ході вивчення спецкурсу; закріплення навиків самостійного аналізу податкового законодавства і правозастосовчої практики.

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні:

знати:

теорію податків і податкового права, правові основи податкової системи України, види податків і зборів, стягуваних в Україні;

права і обов’язки платників податків; правовий статус органів державної податкової служби України;

правові основи адміністрування податків в цілому;

правові основи сплати конкретних видів податків зокрема;

види податкових правопорушень і заходи юридичної відповідальності за їх вчинення;

адміністративний і судовий порядок захисту прав і законних інтиересів платників податків;

основи теорії техніки тлумачення норм законодавства;

особливості техніки тлумачення і застосування норм податкового законодавства;

податкові консультації та листи ДФС України;

типова структура та особливості тлумачення і застосування міжнародних договорів про уникнення подвійного оподаткування.

 

уміти:

правильно визначити правові основи, які регулюють відповідні податкові відносини; правильно аналізувати та тлумачити суперечливі норми податкового законодавства та роз’яснення фіскальних органів;

аргументовано висловлювати свою правову позицію з використанням посилань на нормативні акти, судову практику, матеріали роз’яснювального характеру податкових органів

пропонувати шляхи для вирішення проблеми правового регулювання та захисту прав учасників податкових правовідносин

набути навиків:

визначення регулятивних можливостей та ефективності норм податкового права;

всебічного і глибокого правового аналізу запропонованих спірних ситуацій;

вільного володіння і застосування на практиці науковим, нормативним та інтерпретаційним (судовим, роз’яснювальним) матеріалом.

Рекомендована література

 1. Конституцiя України, прийнята на п’ятiй сесiї Верховної Ради України 28.06.96 р. // ВВРУ. – 1996. – №30. – Ст.141; УК. – 1996. – 13 липня.
 2. Податковий кодекс України від 02.12.2010 (з наступними змінами і поповненнями) / Верховна Рада України. – 2011. – N 13-14, N 15-16, N 17. – Ст. 112.
 3. Господарський кодекс України (гл. 35 “Особливості правового регулювання фінансової діяльності”), прийнятий 16.01.03 р. // ВВРУ. – 2003. – №№18, 19-20, 21-22. – Ст.144.
 4. Митний кодекс України, прийнятий Верховною Радою України 11.05.12 р. // ВВРУ. – 2012. – №38-39. – Ст.288; ГУ. – 2012. – 16 серпня; УК. – 2012. – 14 серпня.

 

Основна

 1. Оцінювання й оцінки у національному й міжнародному правозахисті: монографія / В. М. Косович. – Праці Львівської лабораторії прав людини і громадянина. Серія І. Дослідження та реферати. – Випуск 12, – Львів, 2006. –215 с.
 2. Косович В. М. Оціночні поняття як засіб юридичної техніки: монографія / В. М. Косович. – Львів: Тріада-плюс, 2010. – 212 с.
 3. Косович В. М. Удосконалення нормативно-правових актів України: техніко-технологічні аспекти: монографія / В. М. Косович. – Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка, 2015. – 568 с.
 4. Кучерявенко М. П. Податкове право України : академ. курс : підручник / М. П. Кучерявенко. – К. : “Правова єдність”, всеукраїнська асоціація видавців, 2008. – 699 с.
 5. Кучерявенко Н.П. Налоговые процедуры: правовая природа и классификация. – К. : Правова еднисть, 2009.
 6. Кучерявенко Н. П. Курс налогового права : в 6 т. / Н. П. Кучерявенко. – Х. : Легас, 2002. – Т. III : Учение о налоге. – 2005. – 599 с.
 7. Кучерявенко Н. П. Курс налогового права : в 6 т. / Н. П. Кучерявенко. – Х. : Легас, 2002. – Т. II : Введение в теорию налогового права. – 2004. – 600 с.
 8. Кучерявенко Н. П. Курс налогового права : в 6 т. / Н. П. Кучерявенко. – Х. : Легас, 2002. – Т. IV : Особенная часть. Косвенные налоги. – 2007. – 536 с.

 

Допоміжна

 1. Кучерявенко Н.П. Налоговое право: Учебник. – Харьков: Консум, 1997, 1998, 2001;
 2. Кучерявенко, Н. П. Курс налогового права : в 2 т. [Текст] / Н. П. Кучерявенко ; под. ред. Д. М. Щекина. – М. : Стаут, 2009. – Т. 1 : Общая часть. – 863 с.
 3. Кучерявенко, Н. П. Курс налогового права: в 6 т. / Н. П. Кучерявенко. – Х. : Легас, 2002. – Т. I : Генезис налогового регулирования : в 2 ч. Ч. 1. – 2002. – 665 с.
 4. Кучерявенко Н.П. Теоретические проблемы правового регулирования налогов и сборов в Украине. – Харьков: Консум, 1997.
 5. Пришва Н.Ю. Правові проблеми регулювання обов’язкових платежів. – К.: ЕксОб, 2003. – 280 с.
 6. Пришва, Н. Ю. Публічні доходи: поняття та особливості правового регулювання : моногр. / Н. Ю. Пришва ; НДІ фінансового права. – К. : КНТ, 2008. – 197с.

Матеріали

НМК_техніка тлумачення_2017

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму