Техніка правотлумачення

Тип: Нормативний

Кафедра: теорії та філософії права

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
104Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
1016доцент Настасяк І. Ю.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1024

Опис курсу

Мета: формування у студентів знань та практичних навиків у сфері правотлумачної діяльності (в контексті її техніко-технологічних аспектів) на основі аналізу українського та зарубіжного досвіду у цій сфері.

Предмет: юридична природа правотлумачення та його межі, техніко-технологічні особливості актів тлумачення норм права.

Зміст: загальнотеоретичний аналіз правотлумачення; видова характеристика правотлумачення; способи правотлумачення; межі правотлумачної діяльності; техніко-технологічні особливості актів тлумачення; правотлумачення в Україні: проблеми та перспективи.

У результаті вивчення дисципліни «Техніка правотлумачення» здобувач вищої освіти повинен:

 Знати:

  • юридичну природу правотлумачення, види та способи тлумачення норм права;
  • систему суб’єктів правотлумачної діяльності та сферу їх повноважень;
  • особливості техніки офіційного та неофіційного тлумачення;
  • техніко-технологічні аспекти створення актів тлумачення.

Вміти:

  • використовувати навики юридичної техніки при створенні актів тлумачення норм права;
  • давати фахову оцінку ефективності діяльності суб’єктів правотлумачення;
  • застосовувати на практиці отримані знання стосовно техніки тлумачення Конституції України та міжнародних договорів;
  • пропонувати шляхи вдосконалення технологічного циклу правотлумачення.