Правове регулювання вирішення трудових спорів в Україні

Тип: На вибір студента

Кафедра: соціального права

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
103Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
1016доцент Бурак В. Я.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1016доцент Бурак В. Я.

Опис курсу

Мета викладання дисципліни – опанування теоретичних та практичних проблем правовідносин, що виникають у зв’язку із вирішенням трудових спорів в Україні, а також вивчення теоретичних положень та вироблення навичок практичного застосування знань і норм чинного законодавства у цій сфері

Завдання:  аналіз актів трудового законодавства України, актів вищих судових інстанцій, навчальної та монографічної літератури, вирішення аналітичних завдань та практичних казусів; навчити студентів застосовувати теоретичні положення на практиці; закласти і розвинути навики складання відповідних документів з метою належного і правильного вирішення індивідуальних і колективних трудових спорів.

Рекомендована література

Література

 1. Бурак В.Я. Трудові спори: порядок їх вирішення в Україні. Київ. 2003р.
 2. Лазор В.В. Правове регулювання трудових спорів, конфліктів і порядок їх вирішення на сучасному етапі: Монографія / Лазор В.В. – Луганськ: Вид-во «Література», 2004. – 362 с.
 3. Науково-практичний коментар до законодавства України про працю / В. Г. Ротань, І. В. Зуб, Б. С. Стичинський, – 6-те вид., доп. і переробл. – К., А.С.К., 2005.
 4. Трудове право України: Академічний курс: Підр. Для студ. вищ.навч.закл. // За ред.. П.Д.Пилипенка. – 3-тє вид., переробл. і доп. – К.: Видавничий Дім „Ін Юре”, 2007.
 5. Залізняк В. Рішення трудового арбітражу – обов’язкові для виконання чи рекомендаційні? // Бюлетень Національної служби посередництва і примирення. – 2002. – №8. – С.46- 47.
 6. Запара С.І. Захист права на працю: теоретичні засади становлення та розвитку: монографія/ С.І. Запара. – Суми: Сумський національний аграрний університет, 2013, 380с.
 7. Трудові спори: законодавство, коментар, судова практика. Упорядники В.А. Скоробагатько, М.І. Федишин. Київ, 2000.
 8. Барабащ А., Гончарова Г. Гарантії трудових прав працівників кооперативів. //Право України, 1992, № 1.
 9. Бару М. Чи потребують судового захисту трудові спори до виникнення трудових правовідносин// Право України,1996,№5.
 10. Лавринчук С.Я. Діяльність комісій з трудових спорів як різновид колективного захисту конституційних права працівників //Митна справа № 5(77) 2011
 11. Галич Р.В. Щодо співвідношення поняття «Трудовий спір» та « Трудовий конфлікт» //Митна справа № 6(78) 2011
 12. В.Геєць, В.Чирков. До соціального миру і злагоди через соціальне партнерство.// Людина і праця,1994,№6.
 13. Давиденко Г. Зміни в порядку розгляду індивідуальних трудових спорів. //Право України, 1992, №9.
 14. Дараганова Н.В. Історико-правовий аналіз виникнення трудових спорів в Україні // Юридична наука № 3/2011
 15. Єрошенко О.Б. Проблеми розгляду вимог щодо стягнення нарахованої але невиплаченої працівникові суми заробітної плати в порядку наказного провадження//вісник Академії адвокатури України 2001 2(21)
 16. Заржицький О.,Башмаков В. На шляху до соціального партнерства// Право України,1997,№6.
 17. Запара С. Генезис юридичного змісту поняття „колективні трудові спори (конфлікти). //Право України, 2003, № 8.
 18. Іншин М.І. Трудові конфлікти та трудові спори у системі соціальних конфліктів //ФП 2006-2
 19. Кабанець В.О. Медіація (посередництво) ,як альтернативний спосіб вирішення трудового спору//ФП 2011-4
 20. Кайдалова В.Ф. Трудовий спір як предмет судового розгляду//Проблеми законності 2009-105
 21. Даврінчук І. Прцесуальне забезпечення трудових прав в україні. //Право україни, 2001, № 1.
 22. Лазор В. Позовна форма захисту інтересів працівника у спорах, що випливають з укладення трудового договору. //Право України, 2002, № 8.
 23. Лазор В. Поняття трудових спорів, конфліктів та їх позовний та непозовний характер. //Право України, 2002, № 7.
 24. Лозовой С.В. Класифікація та принципи розгляду індивідуальних трудових спорів //ФП 2008 -2
 25. Любчик О.А. Роль суду у вирішенні колективних трудових спорів відповідно до норм чинного законодавства //Митна справа №1 (79) 2012
 26. Мусієнко Б.Ю. Міжнародний досвід розбудови та функціонування трудової юстиції// Держава і право Випуск 35
 27. Сокол М.В. Правовий статус національної служби посередництва і примирення // Держава ы право Випуск 46
 28. Стадник М. Правове регулювання розв’язання страйків. //Право України, 1992, № 7.
 29. Трудові спори: законодавство, коментар, судова практика. Упорядники В.А. Скоробагатько, М.І. Федишин. Київ, 2000.
 30. Чанишева Г.,Фадєєнко А. Розгляд судами справ у спорах, що виникають з трудових правовідносин.// Право України 1998,№8.
 31. Шевченко Д.В. Проблеми вдосконалення законодавства з вирішення індивідуальних трудових спорів комісією з трудових спорів //Держава і право Випуск 50
 32. Шевчук З. Трудові спори про недотримання роботодавцем вимог оплати праці //Публічне право № 4(8) 2012
 33. Шумський П.В. Теоретико-правові проблеми вирішення трудових спорів//Юридичний вісник №3(12) 2009
 34. Шумський П., Гриненко А. Вирішення трудових спорів, що виникають у зв’язку зі змінами і припиненням трудового договору.// Радянське право,1990, №8.
 35. А.Яресько . Розгляд колективних трудових спорів(конфліктів). //Право України,1998,№8.

ЗАКОНОДАВСТВО:

 1. Конституція України. – К.: Ін-Юре, 2014.
 2. Кодекс законів про працю України. // Електронний ресурс. Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/322-08
 3. Цивільний процесуальний кодекс України.
 4. Кодекс адміністративного судочинства України від 6 липня 2005 року № 2747-ІV // Відомості Верховної Ради України. – 2005. – № 35-36 – № 37. – Ст. 446.
 5. Закон України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності» від 5 вересня 1999 року № 1045-ХІV // Відомості Верховної Ради України. – 1999. – № 45. – Ст. 397.
 6. Закон України «Про соціальний діалог в Україні» від 23 грудня 2010 року № 2862-VI // Відомості Верховної Ради України. – 2011. – № 28. – Ст. 255.
 7. Закон України «Про звернення громадян» від 02 жовтня 1996 року № 393/96-ВР // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 47. – Ст. 256.
 8. Закон України «Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини» від 23 грудня 1997 року № 776/97-ВР // Відомості Верховної Ради України. – 1998. – № 20. – Ст. 99.
 9. Закон України «Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)» від 03 березня 1998 року № 137–98 [Текст] // Відомості Верховної Ради України. – 1998. – № 34. – Ст. 227.
 10. Постанова Верховної Ради України «Про затвердження Дисциплінарного статуту прокуратури України» від 06 листопада 1991 року № 1796-XII // Відомості Верховної Ради України. – 1992. – № 4. – Ст. 15.
 11. Положення про Національну службу посередництва і примирення: Указ Президента України від 17 листопада 1998 року № 1258/98 [Текст] // Офіційний вісник України. – 1998. – № 46. – Ст. 13.
 12. Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку проведення службового розслідування стосовно осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування» від 13 червня 2000 року № 950 // Офіційний вісник України. – 2000. – № 24. – Ст. 1004.
 13. Загальна декларація прав людини: прийнята і проголошена Генеральною Асамблеєю ООН 10 грудня 1948 року. // Офіційний вісник України. – 2008. – 93. – Ст. 3103.
 14. Міжнародний пакт про громадянські і політичні права: прийнятий Генеральною Асамблеєю ООН 16 грудня 1966 року. // Електронний ресурс. Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/995_043.
 15. Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод: прийнята Радою Європи 04 листопада 1950 року. // Офіційний вісник України. – 1998. – № 133. – Ст. 270.
 16. Конвенція Міжнародної організації праці № 154 «Про сприяння колективним переговорам» від 19 червня 1981 року // Офіційний вісник України. – 2007. – № 63. – Ст. 2490.
 17. Рекомендація Міжнародної організації праці № 92 «Щодо добровільного примирення та арбітражу» від 29.06.1951 // Електронний ресурс. Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/993_232.
 18. Рекомендація Міжнародної організації праці щодо розгляду скарг на підприємстві з метою їх вирішення // Міжнародна організація праці. Офіційний сайт. [Електронний ресурс.] Режим доступу: http://www.ilo.org.ua/DocLib/Forms/ recommendations.aspx
 19. Про затвердження Положення про порядок формування і затвердження вимог найманих працівників, профспілок: Наказ Національної служби посередництва і примирення від 26 вересня 2014 року № 66 // Електронний ресурс. Режим доступу: http://www.nspp.gov.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=6864:2014-10-07-09-39-18&catid=6:2009-12-29-19-38-17&Itemid=22.
 20. Положення про трудовий арбітраж: Наказ Національної служби посередництва і примирення від 18 листопада 2008 року № 135 // Електронний ресурс. Режим доступу: http://www.nspp.gov.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=97:2010-02-25-15-07-59&catid=6:2009-12-29-19-38-17&Itemid=22.
 21. Положення про арбітра: Наказ Національної служби посередництва і примирення від 18 листопада 2008 року № 132 // Електронний ресурс. Режим доступу: http://www.nspp.gov.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=96:2010-02-24-14-36-30&catid=6:2009-12-29-19-38-17&Itemid=22.
 22. Положення про порядок забезпечення гарантій незалежним посередникам, членам примирних комісій і трудових арбітражів (трудовим арбітрам), затв. наказом Національної служби посередництва і примирення від 13.07.2012 р. № 82 // [Електронний ресурс] Національна служба посередництва і примирення. — Режим доступу : http://www.nspp.gov.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=3732:2012-07-27-14-13-12&catid=6:2009-12-29-19-38-17&Itemid=22.
 23. Положення про посередника: Наказ Національної служби посередництва і примирення від 18 листопада 2008 року № 133 [Електронний ресурс] Національна служба посередництва і примирення. — Режим доступу : http://www.nspp.gov.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=99:2010-02-25-15-11-28&catid=6:2009-12-29-19-38-17&Itemid=22
 24. Положення Про примирну комісію, затв. наказом Національної служби посередництва і примирення від 18.11.2008 р. № 130 [Електронний ресурс] Національна служба посередництва і примирення. — Режим доступу : http://www.nspp.gov.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=100:2010-02-25-15-18-22&catid=6:2009-12-29-19-38-17&Itemid=22;
 25. Регламент роботи примирної комісії по розгляду і вирішенню колективного трудового спору (конфлікту), затв. наказом Національної служби посередництва і примирення від 08.08.2008 р. № 94 [Електронний ресурс] Національна служба посередництва і примирення. — Режим доступу : http://nsppkm.ucoz.ru/load/reglament_roboti_primirnoji_komisiji/1-1-0-1.
 26. Регламент роботи трудового арбітражу по розгляду і вирішенню колективного трудового спору (конфлікту), затв. наказом Національної служби посередництва і примирення від 08.08.2008 р. № 95 [Електронний ресурс] Національна служба посередництва і примирення. — Режим доступу : http://http://www.nspp.gov.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=252:2010-03-25-16-26-14&catid=6:2009-12-29-19-38-17&Itemid=22.
 27. Положення про порядок проведення страйку як крайнього засобу вирішення колективного трудового спору (конфлікту) та примирних процедур під час страйку: Наказ Національної служби посередництва і примирення від 18 листопада 2008 року № 131 // [Електронний ресурс] Національна служба посередництва і примирення. — Режим доступу : http://www.nspp.gov.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=254:2010-03-25-16-47-02&catid=6:2009-12-29-19-38-17&Itemid=22.

 

ІНФОРМАЦІЙНІ РЕСУРСИ

 1. Офіційний сайт Верховної Ради України: www.rada.gov.ua;
 2. Кабінет Міністрів України http://www.kmu.gov.ua
 3. Міністерство юстиції України http://www.minjust.gov.ua
 4. Верховний Суд http://www.supreme.gov.ua
 5. http://www.nau.kiev.ua/
 6. lawukraine.com
 7. pravovik.com.ua
 8. Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського: nbuv.gov.ua;
 9. Офіційний веб-портал “Судова влада України”:www.gov.ua.
 10. Єдиний державний реєстр судових рішень: www.reyestr.gov.ua.

 

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму