Судове адміністрування

Тип: Нормативний

Кафедра: кримінального процесу і криміналістики

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
9Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
916Войнарович А. Б.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
916Войнарович А. Б.

Опис курсу

На даний час адміністрування вже стало визнаною наукою, яка набула практичного втілення у бізнесі та державному управлінні. Відносно пізнє визнання судами необхідності застосування методів адміністрування пояснюється тим, що суди за своїм характером є консервативними органами держави, а також тим, що адмініструванням у судах займалися фахові юристи, які намагалися зосередитися винятково на функції суду – відправленні правосуддя і, відверто кажучи, не були добре обізнані з методами адміністрування.

До 70-х років ХХ століття суди в США та в країнах Західної Європи розглядали лише як органи, в яких відправляють судочинство. З часом довелося визнати, що суди мають управлінську і кадрову політику, внутрішню організаційну структуру, а тому стикаються з проблемами управління, як і інші організації. Ці проблеми можна і треба вирішувати, вдосконалюючи судову систему.

Процес організаційної реструктуризації судів з метою впровадження сучасних методів адміністрування триває в державах Заходу й сьогодні. Їх запровадження та формалізація стали своєрідною революцією, оскільки це вимагає визнання людьми того факту, що попри те, що суд являє собою унікальну установу в сфері вирішення спорів та здійснення правосуддя, суд є такою ж установою як і багато інших по відношенню до його адміністративних потреб та завдань. Таке «широке» розуміння суду привело до необхідності залучення до керівних посад в апаратах судів осіб з освітою не лише у сфері правознавства.

В Україні в перше десятиліття незалежності управління в судовій системі опинилося поза увагою. Українська влада віддала пріоритет підготовці з питань права та ухвалення судових рішень. Проте проблеми управління та адміністрування не менш важливі.

За останні декілька років ситуація почала покращуватися. Намітився значний прогрес у напрямку набору якісного персоналу для роботи в судах різних інстанцій. Суди потребують хороших працівників – компетентних, сучасних, професійних, етичних та відданих справі.

Отже, будь-яка державна структура, тим більше така гілка влади, як судова, має потребу в адмініструванні. У судовій системі поряд із суддями працюють тисячі працівників апарату, без яких неможливе відправлення правосуддя. Це помічники суддів, секретарі судового засідання, консультанти, спеціалісти, судові розпорядники та інші працівники, роботу яких очолює керівник апарату суду. Від злагодженої роботи апарату суду, професійної грамотності його працівників, дотримання ними етичних норм поведінки та трудової дисципліни залежить у цілому стан відправлення правосуддя, позитивний імідж судових установ, а тому питання судового адміністрування були й залишаються в числі найактуальніших.

Реалізація судової реформи, перехід суспільства до інформаційного та соціально-правова спрямованість нашої держави створили умови, які викликають потребу вдосконалення методів адміністрування суду. Судочинство в умовах сьогодення вимагає впровадження новітніх методів у забезпеченні його здійснення та адаптацію застарілої системи організації здійснення правосуддя до умов сучасного життя з його численними соціальними, правовими, економічними та інформаційними змінами і перетвореннями. Швидкий розвиток технологій у наш час ставить перед судом нові завдання, починаючи від систематизації процесів ведення діловодства та приведення у відповідність з цим автоматизованих процесів, методів і форм підвищення кваліфікації працівників, освоєння ними нових навичок, і закінчуючи здійсненням останніми своєї професійної діяльності.

Успішний розвиток суду безпосередньо залежить від високого рівня організації роботи працівників, зокрема тих, хто працюють в його апараті і, відповідно, відіграють ключову роль у забезпеченні виконання покладених законом завдань.

Загострення політичної ситуації в Україні, яке супроводжується посиленням впливу на суддів, намаганням використовувати суди для вирішення спірних політичних питань, задоволення політичних інтересів у будь-який спосіб, прийняттям окремими суддями не правових рішень, ставить на порядок денний необхідність вдосконалення адміністрування судів. Резонансу набуло питання щодо призначення суддів на адміністративні посади.

Спосіб, у який забезпечується функціонування суду, включаючи спосіб вирішення таких питань, як ефективність, доступність та розподіл праці, суттєво впливає на роботу суддів та якість їхніх рішень – як у реальній дійсності, так і в уявленнях громадськості.

Проблема адміністрування судів в Україні залишається актуальною. Вона потребує ґрунтовних теоретичних досліджень, вивчення практики адміністрування судів, враховуючи роль, завдання, функції органів судової влади.

Рекомендована література

 1. Алексеев В.Б., Буков В.А., Кашепов В.П., Пертцик В.А., Симкин Л.С. Научная организация труда в аппарате судов и учреждений юстиции. Учебник / В.Б. Алексеев, В.А. Буков, В.П. Кашепов, В.А. Пертцик, Л.С. Симкин. – М.: Юрид. лит., 1984. – 160 c.
 2. Борко А.Л. Особливості адміністративних повноважень голови суду / А.Л. Борко // Вісник Харківського університету внутрішніх справ. – 2013. – № 3. – С. 155-165.
 3. Брынцев В.Д.Теория и практика управления судом в правовом государстве / В. Д. Брынцев. – К. : Юрінком Інтер, 2010. – 440 с.
 4. Буроменський М., Сердюк О., Підкуркова І. Суди у відносинах з журналістами та ЗМІ: Посібник для суддів. — Київ, 2008. — 64 с.
 5. Величко О., Янковська Т. Ефективна комунікація. Посібник для працівників апарату суду. – Київ, 2010. – 120 с.
 6. Величко О., Янковська Т. Управління конфліктами та стресом. Посібник для працівників апарату суду. – Київ, 2010. – 192 с.
 7. Галівець І.В.Роль апарату в організації роботи суду / І. В. Галівець // Вісник господарського судочинства. – 2013. – № 3. – С. 54–58.
 8. Грабар О.В. Управління в судах: cтратегічне планування. Посібник для працівників апарату суду. – Київ, 2010. – 88 с.
 9. Дослідження якості роботи судів з використанням методології карток громадянського звітування: Навчальний посібник / Проект USAID «Україна: верховенство права». – Київ, 2010. – 128 с.
 10. Дудченко О.Ю. Адміністрування в судовій системі: поняття та перспективи реформування / О.Ю. Дудченко // Юрист України. – 2013. – № 2. – С. 138-143.
 11. Джеральд Т. Дж. Сенюк. Довіра громадян до судів та суддів / Сенюк Джеральд Т. Дж. // Судова апеляція. – 2009. – № 3. – С. 95-105.
 12. Иванищук А. Административно-правовое регулирование судебной власти: проблемы теории / А. Иванищук // Legea și viața. – – 11. – С. 48-51.
 13. Інноваційні методи адміністрування в українських судах. Практичний досвід. – К., 2010. – 284 с.
 14. Калашник О. Проблеми вдосконалення правового регулювання діяльності апарату місцевого загального суду / О. Калашник // Юридичний вісник. – 2014. – № 4. – С. 374-378.
 15. Коваль В.М.Перспективи та шляхи розвитку судового адміністрування в Україні / В. М. Коваль // Вісник господарського судочинства. – 2013. – № 3. – С. 48–50.
 16. Кухар В.І.Організаційно-правові аспекти судового адміністрування / В. І. Кухар // Вісник господарського судочинства. – 2013. – № 3. – С. 33–36.
 17. Лущак Н.І. Успішний досвід адміністрування апеляційного суду Івано-Франківської області // Н.І. Лущак // Вісник Вищої ради юстиції. – 2011. – № 1. – С. 207-215.
 18. Обрусна С.Ю. Поняття судового управління: проблеми дефініції / С.Ю. Обрусна // Право і безпека. – 2010. – № 2. – С. 42-46.
 19. Організаціяроботи суду : навч. посіб. / Нац. ун-т “Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого”; за заг. ред. І. Є. Марочкіна. – Х. : Право, 2012. – 256 с.
 20. Осетинський А. Й.Організація роботи та адміністрування – запорука якісного відправлення правосуддя / А. Й. Осетинський // Вісник господарського судочинства. – 2013. – № 3. – С. 19–26.
 21. Пітер Г. Соломон. Судове адміністрування і якість правосуддя / Соломон Г. Пітер // Судова апеляція. – 2009. – № 3. – С. 73-83.
 22. Посібник помічника судді загального суду. – Київ, 2010. – 509 с.
 23. Савенко М.Д. Адміністрування судів / М.Д. Савенко // Вісник центру суддівських студій. – 2007. – № 10. – С. 7-10.
 24. Самсін І.Л.Судове адміністрування як елемент незалежності судової влади / І. Л. Самсін // Вісник господарського судочинства. – 2013. – № 3. – С. 16–18.
 25. Сердюк О.В.Оцінювання якості в адмініструванні судової діяльності: проблеми операціоналізації / О. В. Сердюк // Вісник Національної юридичної академії України ім. Ярослава Мудрого. Серія: Філософія, філософія права, політологія, соціологія. – Х., 2012. – № 1. – С. 299–306.
 26. Сорочан О., Хахуда І. Управління персоналом, або хода переможця. Посібник для працівників апарату суду. – Київ, 2010. – 160 с.
 27. Сорочан О., Хахуда І. Формування ефективної команди або книжка про те, що один у полі не воїн. Посібник для працівників апарату суду. – Київ, 2010. – 104 с.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму