Судова етика

Тип: Нормативний

Кафедра: кримінального процесу і криміналістики

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
73Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
716доцент Бойко В. П.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
732доцент Бойко В. П.

Опис курсу

Курс «Судова етика » має на меті сформувати у студентів знання про судову етику, морально – етичний зміст професійної діяльності судді та моральні вимоги, які пред’являються до осіб, що здійснюють цю діяльність.

Програма спецкурсу має своїм завданням надати студентам-юристам  основні знання про вимоги до професійних та особистісних якостей судді, специфіку суддівської діяльності по здійсненню правосуддя, допомогти сформувати високу правосвідомість осіб, які здійснюють цю діяльність. Вивчення курсу сприяє виробленню у майбутніх юристів – суддів професійної свідомості, яка ґрунтується на засадах поваги до закону, верховенства прав людини, сумлінного виконання своїх професійних обов’язків та постановлення законних, обґрунтованих та справедливих рішень при здійсненні правосуддя. Особлива увага приділяється морально – етичним засадам кримінально – процесуальної діяльності судді при здійсненні правосуддя у кримінальних справах.

В результаті вивчення спецкурсу «Судова етика» студенти-юристи повинні знати:

–          основні етичні поняття і категорії, зміст та особливості професійної етики судді;

–          можливі шляхи (способи) вирішення моральних конфліктних ситуацій під час здійснення суддею правосуддя;

–          міжнародні стандарти морально – етичних вимог, що пред’являються до суддів;

–          моральний зміст засад кримінального провадження та їх реалізацію при здійсненні суддею правосуддя.

та вміти:

–          оцінювати факти і явища професійної діяльності судді з морально – етичної точки зору;

–          застосовувати моральні норми і правила поведінки при здійсненні суддею правосуддя  у конкретних кримінальних справах;

–          правильно застосовувати морально – етичні норми при здійсненні кримінально – процесуального доказування.

Для кращого засвоєння спецкурсу студенти повинні володіти базовими знаннями із наступних дисциплін : «Теорія держави і права», «Професійна етика юриста», «Судові та правоохоронні органи України», «Кримінальний процес України».

Рекомендована література

 1. Халдеев Л.С. Судья в уголовномпроцессе. Практическоепособие. – М.: Юрайт, 2000. – 501 с.
 2. Радутная Н.В. Этикасудьи // Этикасудьи. – М.: Рос. акад. правосудия, 2001.
 3. Марков О. Нравственные начала судейскойпрофессии (опыт и размышления) // Российскаяюстиция. – 2011. – № 11. – с. 43-45.
 4. Курс советскогоуголовногопроцесса. Общаячасть // Под. Ред. А.Д. Бойкова и И.И.Карпеца. – М., 1989. – с. 191-206.
 5. Кони А.Ф. Нравственные начала в уголовномпроцессе. Соч. в 8-ми томах. Т4. – М., 1967, с.50
 6. Алексеев С.С. Общаятеория права //О взаимоотношении права и морали, норм нравственности и правовых норм. – М., 1981.
 7. Алешин Ю.А. Политика, право, мораль. – М., 1982.
 8. Голубева В.А. Взаимодействиеморали и права: социально – философскийанализопытасоветскогообщества // Автореф. дис. д-ра филос. наук. – М., 1990.
 9. Лапина Т.С. Разрешениепротиворечиймежду правом и моральюкакусловиефункционирования правового государства // Правовоегосударство: связьвеков. – М., 1991.
 10. Петрухин И.Л. Личнаяжизнь: пределывмешательства. – М.,1989.
 11. Томин В.Т. Цель и средства в уголовномсудопроизводстве. – Нижний Новгород, 1991.
 12. Либус И. Охрана прав личности в уголовномпроцессе. – Ташкент, 1975. – с.15.
 13. Бойков А.Д. Судебнаяэтика и законность. Настольная книга судьи. – М., 1972. – с. 29-53.
 14. Викулов Е. К. 1. К вопросу об этике адвоката и его речи в защитуподсудимого / Е. К. Викулов. // Социально – политические науки. – 2013. – №1.
 15. Букреев В.И., Римская И.Н. Этика права: От истоковэтики и права к мировоззрению: Учебноепособие. – М.: Юрайт, 1998. – 336 с.
 16. Правосуддя: філософське та теоретичне осмислення: колективна монографія / А.М. Бернюков, В.С. Бігун, Ю.П. Лобода та інші / Відпов. Ред.  В.С. Бігун. – К.: Бібліотека міжнародного часопису «Проблеми філософії права», 2009. – 316 с.
 17. Сибирцев Г. И. Этикаадвокатскойдеятельности в уголовномпроцессе / Г. И. Сибирцев. // Судебная власть и уголовныйпроцесс. – 2015. – №4. – С. 198–203.
 18. Шадрина Е. Г. Нравственныеосновыгосударственногообвинения / Е. Г. Шадрина. // Судебная власть и уголовныйпроцесс. – 2015. – №4. – С. 178–183.
 19. Стародубова Г. В. Нравственныеаспектыуголовно-процессуальнойдеятельностисудьи и ихзначение для укреплениядоверия к правосудию / Г. В. Стародубова. // Судебная власть и уголовныйпроцесс. – 2015. – №4. – С. 169–171.
 20. Астафьев А. Ю. Этико-правовыеаспектывзаимодействияпредседательствующегосудьи с участникамиуголовногопроцесса / А. Ю. Астафьев. // Судебная власть и уголовныйпроцесс. – 2015. – №4. – С. 151–155.
 21. Зотов Д. В. Обман в уголовномсудопроизводстве: сущность, допустимость, формы / Д. В. Зотов, В. А. Панюшкин. // Судебная власть и уголовныйпроцесс. – 2015. – №4. – С. 79–82.
 22. Закотянский А. С. Принципыравенствасторон и права на защитукакгарантиинравственных основ уголовногопроцесса: декларацияилиреальность? / А. С. Закотянский. // Судебная власть и уголовныйпроцесс. – 2015. – №4. – С. 15–23.
 23. Панько Н. К. О справедливости в уголовномсудопроизводстве / Н. К. Панько. // Судебная власть и уголовныйпроцесс. – 2015. – №4. – С. 56–58.
 24. Вершинина Д. В. Международно-правовыестандартырегулированияюридическойответственностисудей при отправленииправосудия и ихреализация в действующемзаконодательствеРоссийскойФедерации [Текст] / Д. В. Вершинина // Государство и право: теория и практика: материалымеждунар. науч. конф. (г. Челябинск, апрель 2011 г.). — Челябинск: Два комсомольца, 2011. — С. 205-207.
 25. Цыбулевская О. И. Презумпцияневиновности: нравственный аспект / О. И. Цыбулевская. // Юридическаятехника. – 2010. – С. 571–573.
 26. Порубов Н.И. Допрос в советскомуголовномсудопроизводстве. / Н.И. Порубов. – Минск, 1973.
 27. Ароцкер, Л.Е. Тактика и этикасудебногодопроса / Л.Е. Ароцкер. – М.: Юрид. лит., 1969.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму