Судова етика

Тип: На вибір студента

Кафедра: кримінального процесу і криміналістики

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
73Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
716Array
716доцент Павлишин А. А.
716доцент Бобечко Н. Р.
716доцент Бойко В. П.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
732

Опис курсу

Курс «Судова етика » має на меті сформувати у студентів знання про судову етику, морально – етичний зміст професійної діяльності судді та моральні вимоги, які пред’являються до осіб, що здійснюють цю діяльність. Програма курсу має своїм завданням надати студентам-юристам  основні знання про вимоги до професійних та особистісних якостей судді, специфіку суддівської діяльності по здійсненню правосуддя, допомогти сформувати високу правосвідомість осіб, які здійснюють цю діяльність. Вивчення курсу сприяє виробленню у майбутніх юристів – суддів професійної свідомості, яка ґрунтується на засадах поваги до закону, верховенства прав людини, сумлінного виконання своїх професійних обов’язків та постановлення законних, обґрунтованих та справедливих рішень при здійсненні правосуддя. Особлива увага приділяється морально – етичним засадам кримінально – процесуальної діяльності судді при здійсненні правосуддя у кримінальних справах

Рекомендована література

 1. Тетарчук І.В. Етика та естетика: Навчальний посібник для підготовки до іспитів. – К.: «Центр учбової літератури», 2015. – 316 с.
 2. Юридична етика: Підручник. – К: Алерта, 2011. – 288с.
 3. Сливка С.С. Юридична деонтологія: Правнича етика. Професійна культура: підручник / Сливка Степан Степанович ; Львівський держ. ун-т внутрішніх справ. — Вид. 3-тє, перероб. і доп. — К. : Атіка, 2006. — 295с
 4. Кобликов А.С. Юридическаяэтика: Учебник для вузов. – М.: НОРМА, 1999. – 168с.
 5. Малахов В.А. Етика: Курс лекцій: Навч. Посібник. – К.: Либідь, 2002. – 384 с.
 6. Москалькова Т.Н. Этикауголовно – процессуальногодоказывания. – М.: Издательство «Спарк», 1996. – 425 с.
 7. Ивакина Н.Н. Основысудебногокрасноречия (риторика для юристов). Учебноепособие, 3-е изд. пересмотр. – М.: НОРМА, 2011. – 592 с.
 8. Кокорев Л.Д., Котов Д.П. Этикауголовногопроцесса. Учебноепособие. – Воронеж: ИздательствоВоронежскогоуниверситета, 1993. – 224 с.
 9. Рябинина, Т.К. Нравственные начала уголовногопроцесса: учебноепособие / Т.К. Рябинина; Курск. гос. техн. ун-т. Курск, 2007. 440 с.
 10. Рябинина, Т.К. Этикауголовногопроцесса: учеб. пособие / Т.К. Рябинина, А.А. Козявин; Юго-Зап. гос. ун-т. Курск, 2010. 263 с.
 11. Юридическаяэтика: Учебноепособие/ Н.И. Порубов, А.Н. Порубов. – М.: Высшая школа, 2003. – 352 с.
 12. Уголовныйпроцесс. Учебник для вузов // Под. общ. ред. П.А. Лупинской. – М., 1995. – 146 с.
 13. Зайцев Е.А., Киселев Я.С., Кореневский Ю.В., Строгович М.С. Проблемысудебнойэтики/ Под ред. М.С. Строговича. – М.: Издательство «Наука», 1974. – 272 с.
 14. Грошевой Ю.М. Мораль и уголовно – процессуальная деятельность/ Ю.М. Грошевой, В.Т. Нор // Проблемы социалистической законности: респ. межвед. научн. зб. – Х, 1984. – Вып 17. – с. 58-63.

 

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму