Судова експертологія

Тип: Нормативний

Кафедра: кримінального процесу і криміналістики

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
91Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
916доцент Калужна О. М.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
916доцент Калужна О. М.

Опис курсу

Виявлення, розслідування кримінальних правопорушень та судовий розгляд матеріалів проваджень щодо них – це по суті процес доказування, який у свою чергу в силу науково-технічного поступу і більш глибокого проникнення у суть речей постійно удосконалюється. Як відомо, доказування як різновид пізнання у судочинстві має ретроспективний характер: подія минулого (злочин чи кримінальний проступок) пізнається за інформацією (даними), яка надходить до слідчого чи суду тепер. А виявлення, фіксація, дослідження і оцінка такої інформацію подію, що минула, є неможливим без використання спеціальних знань природничих, технічних чи гуманітарних наук, якими суб’єкт доказування може володіти безпосередньо або може залучити собі на допомогу спеціаліста відповідного профілю. Найбільш кваліфікованою процесуальною формою використання спеціальних знань у судочинстві є залучення судової експертизи, яка впроваджує у судочинство сучасні досягнення науки й техніки і водночас є засобом наукового пояснення і тлумачення фактів. Судова експертиза підвищує доказову силу системи зібраних доказів і сприяє правильному вирішенню проваджень, а судово-експертна діяльність, відтак, має соціальну функцію – обслуговувати судочинство.

Розвиток судових експертиз окремих видів, суттєво розширення їх предмета (можливостей), а також міжгалузевого правого інституту судової експертизу у різних видах судочинства закономірно призвело до того, що судово-експертна діяльність не просто перебуває серед об’єктів наукового пізнання, а стала об’єктом самостійного пізнання окремої галузі знання – судової експертології.

Судова експертологія – прикладна юридична наука, що за своєю ґенезою і загальним об’єктом (діяльність із виявлення і розслідування злочинів та судового провадження щодо них) та предметом (закономірності збирання, дослідження, оцінки та використання доказів) дослідження належить до циклу наук кримінального циклу.

Судова експертології покликана вивчати закономірності й методологію формування та розвитку судових експертиз, закономірності дослідження їх об’єктів на основі спеціальних знань природничих, технічних чи інших (ніж правознавство) гуманітарних наук, трансформованих на базі науки криміналістики чи інших галузевих наук у систему наукових методик (методів та засобів) різних видів судово-експертних досліджень. Судова експертології досліджує загальні закономірності й методологічні проблеми судових експертиз і не вдається до аналізу окремих класів (родів, видів, різновидів) судових експертиз як конкретної практичної діяльності.

Однак у правозастосовній діяльності юриста рівною мірою необхідні як загальнотеоретичні знання про підготовку і призначення, проведення судової експертизи, про види експертних завдань і досліджень та їх методику, так прикладні конкретні знання про особливості підготовки, призначення і виконання окремих видів судових експертиз та особливості оцінки висновку експерта. Звісно усі різновиди судової експертизи (а їх на сьогоднішній день в районі 425) в силу виділеного обсягу навчальних годин на спецкурс неможливо розглянути з однаковою скрупульозністю. Тому Увагу буде зосереджено на найбільш поширених у слідчій і судовій практиці судових експертизах.

Таким чином, умовно у спецкурсі можна виділити так звані Загальну і Спеціальну частини. У так званій Загальній частині розглядатимуться загальні теоретичні і практичні питання, які є універсальними для усіх видів судових експертиз, і які з цієї причини справедливо відносять до предмета судової експертології – це теми «Поняття і значення судової експертизи та їх класифікація», «Судово-експертна діяльність», «Процесуальні, організаційні і тактичні основи підготовки і призначення судової експертизи та її виконання», «Експертні завдання, експертні дослідження, експертні методики, експертні технології», «Висновок експерта та його оцінка». Так звана Спеціальна частина охоплює особливості призначення і проведення найпоширеніших в слідчій і судовій практиці експертиз, згрупувавши їх у теми «Криміналістичні експертизи». «Матеріалознавчі експертизи», «Технічні і технологічна експертизи».

Міждисциплінарні зв’язки. В умовах сучасного науково-технічного прогресу жодна галузь знання не може розвиватися ізольовано, без зв’язку з іншими. Спецкурс «Експертизи під час досудового розслідування кримінальних справ» тісно пов’язаний з юридичними, суспільними, технічними й природничими науками.

Мета – набуття студентами ґрунтовних знань та практично освоєних навиків і умінь, пов’язаних із залученням судових експертів різних спеціальностей під час досудового розслідування кримінальних справ; взаємодією слідчого з експертними установами та експертами на етапі підготовки та проведення судової експертизи; із загальними правилам оцінки висновків експертів.

Завдання – ознайомити студентів з необхідними законодавством, методичними посібниками системи Мінюсту України щодо методик окремих видів експертиз, спеціальною літературою, прищепити вміння працювати з ними; навчити використовувати її зміст при вирішенні конкретних ситуацій (слідчих, експертних) та правових питань; навчити застосовувати теоретичні положення на практиці; закласти навики складання постанов про залучення експерта та доручення йому проведення основної, додаткової, повторної, комісійної, комплексної судової експертизи в експертній установі та поза експертною установою; закласти навики процесуального оформлення, упаковування, направлення об’єктів дослідження на експертизу; закласти навики відібрання експериментальних зразків для порівняльного дослідження.

У результаті опанування навчальної дисципліни магістр повинен:

знати

 • теоретичні, процесуальні та організаційні засади провадження судових експертиз;
 • поняття судової експертизи, експертного дослідження, судово-експертної діяльності, судової експертології;
 • класифікацію судових експертиз за предметним та процесуально-організаційними критеріями;
 • місце судової експертизи в системі форм використання спеціальних знань у кримінальному судочинстві;
 • процесуальний статус і зміст діяльності експерта і спеціаліста;
 • підстави та межі юридичної відповідальності експерта за порушення чинного законодавства;
 • систему експертних установ України та зарубіжних держав, їх правовий статус, завдання і функції, організацію діяльності;
 • процедуру і порядок отримання зразків для порівняльного дослідження (вільних, умовно вільних, експериментальних);
 • види експертних завдань та технології експертних досліджень;
 • структуру та стадії загальної експертної методики та експертних методик різних видів;
 • законодавство України про атестацію та реєстрацію експертних методик;
 • структуру та вимоги до висновку експерта як документа за результатами експертного дослідження; порядок оформлення результатів експертних досліджень;
 • загальні правила оцінки висновку експерта;
 • об’єкти дослідження та завдання окремих видів криміналістичних, технологічних, технічних, товарознавчих, мистецтвознавчих експертиз, експертиз речовин та матеріалів тощо;
 • особливості оцінки висновку експерта за окремими видами судових експертиз.

 

уміти

 • аналізувати положення КПК України, ЗУ «Про судову експертизу», нормативних актів Мінюсту щодо судово-експертної діяльності, а також щодо призначення і проведення судових експертиз;
 • складати постанови про залучення експерта та доручення йому проведення основної, додаткової, повторної, комісійної, комплексної судової експертизи в експертній установі та поза експертною установою;
 • готувати матеріали для експертиз – відбирати (одержувати), оформлювати, упаковувати, направляти об’єкти дослідження на експертизу;
 • володіти навиками виявлення, вилучення (вільних) та відібрання експериментальних зразків для порівняльного дослідження;
 • вміти використовувати довідково-допоміжні криміналістичні обліки;
 • виявляти недоліки та упущення, допущені під час призначення судових експертиз та оцінки висновку експерта;
 • використовувати способи та методи, розроблені відповідними галузями криміналістичної техніки та іншими галузями знань для оцінки висновку експерта на предмет використання сучаснх методик, повноти та достовірності результатів дослідження;
 • правильно орієнтуватись у застосуванні експертних методик;
 • вести бібліографічну роботу із залученням сучасних інформаційних технологій;
 • застосовувати для самостійної дослідницької діяльності набуті теоретичні знання та навички роботи з технічними засобами.

Рекомендована література

 1. Аверьянова Т. В. Практическое руководство по производству судебных экспертиз для экспертов и специалистов / Т. В. Аверьянова, В. Ф. Статкус. – М.: Юрайт, 2011. – 736 с.
 2. Бараняк В.М., Сибірна Р.І. Судові експертизи: курс лекцій / В.М. Бараняк, Р.І. Сибірна. — Львів: Львівський державний університет внутрішніх справ, 2010. — 168 с.
 3. Бергер В.Е., Сапун А.П. Подготовка и направление материалов для проведення судебных экспертиз. – К., 1974.
 4. Винберг А.И., Малаховская Н.Т. Судебная экспертология. – Волгоград, 1979.
 5. Експертизи в судовій практиці /За заг.ред. В.Г. Гончаренка. – К.:“Юрінком Інтер”, – 386с.
 6. Клименко Н.І. Судова експертологія: Курс лекцій: Навч. Посіб. Для студ. Юрид. спец. Вищ. Навч. Закл. – К.: Видавничий дім «Ін Юре», 2007. – 528с.
 7. Майлис Н. П. Введение в судебную экспертизу / Н. П. Майлис. – М.: Юнити-Дана, Закон и право, 2011. – 160 с.
 8. Макаренко Є. І.Експертизи на досудовому слідстві : навч. посіб. / Є. І. Макаренко, О. В. Негодченко, B. М. Тертишник. – Д. : ДЮІ МВС України, 2001. – 204 с.
 9. Моисеева Т. Ф.Основы судебно-экспертной деятельности : учеб.-метод. комплекс (спецкурс) / Т. Ф. Моисеева. – М. : РАП, 2007. – 30 с.
 10. Моїсєєв О. М. Експертні технології: теорія формування і практика застосування: моногр. / О. М. Моїсєєв. – Х.: Вид. аген­ція “Апостіль”, 2011. – 424 с.
 11. Россинская Е. Р. Настольная книга судьи. Судебная экс­пертиза / Е. Р. Россинская, Е. И. Галяшина. – М.: Проспект, 2011. – 464 с.
 12. Россинская Е. Р. Судебная экспертиза в гражданском, арбитражном, административном и уголовном процессе / Е. Р. Россинская. – М.: Норма, Инфра-М, 2011. – 736 с.
 13. Россинская Е. Р. Теория судебной экспертизы / Е. Р. Россинская, Е. И. Галяшина, А. М. Зинин. – М.: Норма, 2009. – 384 с
 14. Сегай М.Я. Судова експертологія: Курс лекцій: Навчальний посібник. — К., 2007. — 528 с.
 15. Сибірна Р.І., Бараняк В.М., Бурий О.А., Пряхін Є.В., Дуфенюк О.М., Безхлібник Р.М., Марко С.І. Судова експертологія у кримінальному судочинстві: Посібник для працівників підрозділів дізнання та досудового слідства органів внутрішніх справ. — Львів: Львівський державний університет внутрішніх справ, 2008. — 88 с.
 16. Смирнова С. А.Судебная экспертиза на рубеже ХХІ века: состояние, развитие, проблемы / С. А. Смирнова. – 2-е изд., перераб. и доп. – СПб. : Питер, 2004. – 875 с.
 17. Судебные экспертизыв гражданском судопроизводстве: организация и практика : науч.-практ. пособ. / под ред. Е. Р. Россинской. – М. : Юрайт, 2011. – 535 с. – (Настольная книга специалиста).
 18. Тактика використання спеціальних знаньу формі судової експертизи у процесі розслідування і розкриття злочинів / за заг. ред. В. О. Комахи. – Чернівці : Золоті литаври, 2004. – 339 с.
 19. Теорія та практикасудової експертизи і криміналістики : зб. наук. пр. / Харк. НДІ суд. експертиз ім. М. С. Бокаріуса, Нац. юрид. акад. України ім. Я. Мудрого. – Х. : Право, 2001–2012. – Вип. 1–12.
 20. Щербаковський М. Г. Призначення та провадження судових експертиз / М. Г. Щербаковський. – Х. : Фактор, 2011. – 400 с.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму