Становлення та розвиток інституту нотаріату

Тип: Нормативний

Кафедра: історії держави, права та політико-правових учень

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
124.5Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
1216доцент Шевчук Л. Е.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1224доцент Шевчук Л. Е.

Опис курсу

Спеціальний курс «Становлення та розвиток інституту нотаріату» це дисципліна, яка вивчає виникнення та еволюцію нотаріальної діяльності загалом та в Україні зокрема, основні етапи розвитку нотаріату в західноєвропейських країнах, системи та національні типи нотаріату. Такий підхід сприяє виробленню виважених оцінок щодо сучасного стану інституту нотаріату, правильному визначенню напрямів його реформування
Навчальна дисципліна «Становлення та розвиток інституту нотаріату» спрямована на вироблення у студентів вміння працювати з літературою історичного та правового характеру, аналізувати джерела права та історичні факти, давати їм правову оцінку, визначати роль та значення у процесі розвитку інституту нотаріату.
На етапі реформування правової системи загалом та системи нотаріального законодавства України зокрема, зважаючи на її євроінтеграційні прагнення та активну міжнародну співпрацю, вивчення історії становлення та розвитку інституту нотаріату стає об’єктивною закономірністю та однією із умов підготовки висококваліфікованих фахівців в сфері нотаріату.

Рекомендована література

1. Авдеенко Н.И., Кабакова М.А. Нотариат в СССР. – Л., 1984. – С.
2. Василенко Н.П. Матеріяли до історії українського права. – К.: друк. Всеукр. Акад. Наук, 1929. – 336 с. – Т. 1.
3. Выменец С.П. Историко-правовые аспекты становления и развития института нотариата. Российский и международный опыт. – СПб.: Академия общественных связей, 2000. – 231 с.
4. Долинська М.С. Становлення та розвиток правового регулювання нотаріальної діяльності в Україні: монографія. – Л. – 2015. – 988с.
5. Жюллио де Морандьер. Гражданское право Франции: история и современность. – М., 1961. – с.
6. Кальницький М. Нариси історії нотаріату України. – К. – 2008. – 144с.
7. Комаров В.В., Баранкова В.В. Нотариат и нотариальный процесс. – Харьков: Консум, 1999. – 240 с.
8. Комаров В.В., Баранкова В.В. Нотаріат в Україні: підручник: – Харків. – 2011. – 384 с.
9. Кочерьянц Р.Г. Возникновение, развитие и сущность советского государственного нотариата: Автореф. дис….канд. юрид. наук. – К., 1973. – 17 с.
10. Ляпидевский Н.П. Исторія нотаріата. – М., 1875. – 257 с. – Т. 1.
11. Мандельштам Л.Б. Учреждение нотариата и его организация // Журнал министерства юстиции. – 1899. – №4. – 52с.
12. Нелін О.І. Інститут нотаріату в Україні: від минувшини до сьогодення: монографія. – К. – 2013. – 130 с.
13. Орзіх Ю.Г. До історії формування та розвитку римського нотаріату //Актуальні проблеми держави і права. – 2011. – вип. 59. – С. 178-184
14. Орзіх Ю.Г. Нотаріат у країнах Європи //Актуальні проблеми держави і права. – 2012. – вип. 66. – С. 208-216
15. Пиепу Ж – Ф., Ягр Ж. Профессиональное нотариальное право. – M., 2001. – с.224
16. Радзієвська Л.К., Пасічник С.Г. Нотаріат в Україні: Навч. посібник / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка; За відп. ред. Л.К. Радзієвської. — К.: Юрінком Інтер, 2001. — 525 с.
17. Рицфоль Ж., Рико Ф. Нотариат Франции. – М.: ОКТБ, 1999. – 82 с.
18. Судебные уставы 20 ноября 1864 года с изложением рассуждений, на коих они основаны. – СПб., 1867.– с. – Ч. III.
19. Сумин А.М. Правовое регулирование нотариата в Германии // Нотариус. – 2000. – № 2. – С. 60-76.
20. Фурса С.Я. Нотаріальний процес: Теоретичні основи. – К.: Істина, 2002. – 320 с.
21. Черемных И.Г. Российский нотариат: прошлое, настоящее, будущее. – М.: ОК ТБ, 1999. – 240с
22. Черниш В. Незалежний нотаріат – необхідна умова становлення громадянського суспільства в Україні // Право України. – 2000. – № 9. – С. 4-8.
23. Черниш В.М. Цивільно-правові засади розвитку нотаріату в Україні: Автореф. дис….канд. юрид. наук. – К., 2003. – 17 с.
24. Черниш В.М., Степаненко В.Д. До питання про історіографію вітчизняного нотаріату: історико-правовий аспект //// Бюлетень Міністерства юстиції України №12 2009 р., С. 39-47
25. Чижмарь К.І. Методологічні засади дослідження інституту нотаріату //Науковий вісник Ужгородського національного університету. – Серія право. – 2014. – вип. 26. – С. 90-92
26. Юдельсон К.С. Советский нотариат. – М., 1959. – с.376
27. Ясінська Л.Є. Становлення та розвиток інституту нотаріату в Україні (історико-правовий аспект): Дис. канд. юрид. наук. – Л., 2005. – 210 с.
28. Ясінська Л.Е Нотаріат латинського типу: основні риси та особливості //Вісник Львівського університету. Серія юридична. – Випуск 40. – Львів, 2004. – С. 75-82.
29. Ясінська Л.Е Розвиток нотаріальної діяльності в Україні (ХІУ-ХУІІ ст.ст.). // Вісник Львівського національного університету. Серія юридична. – Вип. 43. – Львів, 2006. – С. 104-111.
30. Ясінська Л.Е Європейська правова традиція та розвиток інституту нотаріату в Україні // Бюлетень Міністерства юстиції України №8 ( серпень) 2010 р., С. 153-163
31. Ясінська Л.Е. Становлення та функціонування органів нотаріального самоврядування (історико-правовий аспект). // Вісник Львівського національного університету. Серія юридична. – Вип. 53. – Львів, 2011. – С. 93-100.
32. Шевчук Л.Е. Нотаріат в Україні в складі Російської імперії. // Вісник Львівського національного університету. Серія юридична. – Вип. 57. – Львів, 2013. С. 154-162
33. Шевчук Л.Е. Нотаріальна реформа 1864-1866 рр. в оцінках сучасників. // Вісник Львівського національного університету. Серія юридична. – Вип. 59. – Львів, 2013. – C.156-163.
34. Шевчук Л.Е. Правове регулювання нотаріальної діяльності в українському праві XVIII – І пол. XІX ст. // Вісник Львівського національного університету. Серія юридична. – Вип. 61. – Львів, 2015. –

ІНФОРМАЦІЙНІ РЕСУРСИ:

1. Конституція України // Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80

2. Цивільний кодекс України// Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/435-15

3. Львівська національна наукова бібліотека України імені В. Стефаника // Режим доступу: http://www.lsl.lviv.ua/

4. Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського // Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/

5. Наукова бібліотека Львівського національного університету ім.І.Франка // Режим доступу: http://library.lnu.edu.ua/bibl/

6. Національна історична бібліотека України НАН України: офіційний сайт (електронний ресурс) // Режим доступу: http://history.org.ua

Матеріали

Робоча програма_СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТОК ІНСТИТУТУ НОТАРІАТУ

Питання для проведення іспиту

Комплекс навчально-методичного забезпечення_Становлення та розвиток інституту нотаріату

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму