Становлення публічної адміністрації в країнах Європи та Україні

Тип: На вибір студента

Кафедра: адміністративного та фінансового права

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
113Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
332професор Кобилецький М. М.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
316професор Кобилецький М. М.

Опис курсу

Дисципліна «Становлення публічної адміністрації в країнах Європи та Україні» є дисципліною вільного вибору зі спеціальності 081 «Правo» для третього рівня освіти (науково-освітнього), яка викладається здобувачам ступеня доктора філософії у 3 семестрі в обсязі 3 кредитів (за Європейською Кредитно-Трансферною Системою ECTS).

Історія публічної адміністрації в країнах Європи та Україні вивчає виникнення публічної адміністрації та її розвиток на різних етапах історії української державності та права. Особлива увага звертається на аналізі історичних першоджерел та їх характеристиці.

Вивчення навчальної дисципліни повинно сприяти забезпеченню формування у особи, яка здійснює підготовку на відповідному рівні вищої освіти, здатності щодо автономності та відповідальності, які характеризуються ініціюванням інноваційних комплексних проектів, лідерством та повною автономність під час їх реалізації, а також спроможністю нести соціальну відповідальність за результати прийняття стратегічних рішень та здатністю саморозвиватися і самовдосконалюватися протягом життя, та нести відповідальність за навчання.

Метою навчальної дисципліни «Становлення публічної адміністрації в країнах Європи та України» є оволодіння особами, що здобувають вищу освіту ступеня доктра філософії, поглибленими знаннями історії становлення і розвитку публічної адміністрації в країнах Європи та України в частині вивчення відповідних проблемних питань, формування у них навиків і умінь їх глибокого осмислення і творчого застосування на практиці.

Основними завданнями є:

 • подання особам, які здійснюють підготовку на відповідному рівні вищої освіти, поглиблених знань історії становлення і розвитку публічної адміністрації в країнах Європи та України;
 • розкриття питань поняття публічної адміністрації, теоретичні питання розвитку публічної адміністрації в Україні, моделі державного управління в період Київської Русі та Галицько-Волинської держави, державне управління в Гетьманщині, державне управління за Конституцією Пилипа Орлика, становлення і розвиток публічної адміністрації на українських землях в складі Австрії та Австро-Угорщини, становлення і розвиток публічної адміністрації на українських землях в складі Російської імперії, публічна адміністрація в Україні в період відновлення Української державності (1917 – 1920 рр.), публічна адміністрація на українських землях в складі іноземних держав (1918 – 1939/1940 рр.), становлення публічної адміністрації у незалежній Українській державі.
 • розвиток навиків самостійної творчої роботи при закріпленні теоретичних знань у ході вивчення навчальної дисципліни; закріплення навиків самостійного аналізу законодавства і правозастосовчої практики.

За результатами вивчення навчальної дисципліни особа, яка здійснює підготовку на відповідному рівні вищої освіти, повинна знати:

найбільш передові концептуальні та методологічні засади функціонування фінансової системи держави та здійснення фінансової діяльності державою, органами місцевого самоврядування або іншими уповноваженими суб’єктами за відповідними підгалузями (бюджетне, податкове, валютне, банківське право тощо), що формуються на підставі міждисциплінарних (міжпредметних) знань у сфері права та науки про фінанси, економіки, публічного адміністрування, а також міжгалузевих зв’язків (з адміністративним, конституційним, цивільним, кримінальним правом).

За результатами вивчення навчальної дисципліни здобувач вищої освіти ступеня доктора філософії повинен уміти:

– проводити критичний аналіз, оцінку і синтез нових та складних ідей у сфері функціонування фінансової системи держави та здійснення фінансової діяльності державою, органами місцевого самоврядування або іншими уповноваженими суб’єктами;

– розробляти та реалізовувати проекти, включаючи власні дослідження, які дають можливість переосмислити наявне та створити нове цілісне знання та/або професійну практику і розв’язання значущих соціальних, наукових, культурних, етичних та інших проблем у сфері функціонування фінансової системи держави та здійснення фінансової діяльності державою, органами місцевого самоврядування або іншими уповноваженими суб’єктами;

– запропонувати шляхи для вирішення проблеми правового регулювання;

– проводити спілкування в діалоговому режимі з широкою науковою спільнотою та громадськістю в галузі наукової та/або професійної діяльності, з використанням достатніх та обґрунтованих і послідовних узгоджених аргументів на підтримку певної правової позиції.

Рекомендована література

Основна література:

 1. Бойко І.Й. Державний лад і право Київської Русі. Текст лекцій. – Львів, 2004.
 2. Бойко І.Й. Органи влади і право в Галичині в складі Польського Королівства (1349 – 1569 рр.): моногр. / І.Й. Бойко. – Л., 2009. – 628 с.
 3. Грушевський М. Ілюстрована історія України. – Київ, 1990.
 4. Грушевський М. Історія України-Руси. Т. ІІ. Київ, 1994.
 5. Гуз А.М. Історія держави і права України. Джерела права періоду Київської Русі: Навчальний посібник. – Київ, 2007.
 6. Заруба В.М. Держава і право Київської та Галицько-Волинської Русі (Кінець VIII ст. – початок XIV ст.): Навчальний посібник. – Київ, 2007.
 7. Крип’якевич І.П. Історія України. – Львів, 1990.
 8. Крип’якевич І.П. Галицько-Волинське князівство. – Київ, 1984.
 9. Кульчицький В., Тищик Б., Бойко І. Галицько-Волинська держава (1199-1349) / Монографія. – Львів, 2006.

Додаткова література:

 1. Гураль П. Органи самоврядування у містах Київської Русі // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні. Матеріали VIIрегіональної науково-практичної конференції 13-14 лютого 2001. – Львів, 2001.
 2. Капраль М. Національні громади Львова XІV – XVIII ст. (соціально-правові взаємини). – Львів, 2003.
 3. Кобилецький М. Утворення та структура державного апарату ЗУНР. Навчальний посібник. – Львів, 1998.
 4. Копиленко М., Копиленко О. Еволюція українського конституціалізму (з досвіду конституційного будівництва УНР та Української гетьманської держави) // Право України, 1992. – № 6.
 5. Мельничук О.Ф Адміністративний апарат та органи самоврядування на Поділлі у другій половині ХІХ ст. // Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук. – Київ, 2005.

Силабус:

Завантажити силабус