Способи альтернативного вирішення трудових спорів

Тип: На вибір студента

Кафедра: соціального права

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
104.5Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
1016доцент Бурак В. Я.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1016доцент Бурак В. Я.

Опис курсу

Мета викладання дисципліни набуття студентами навиків, умінь, знань, необхідних у правозастосовній діяльності юриста при вирішенні індивідуальних і колективних трудових спорів, вміння застосувати примирні процедури та механізм медіації при вирішенні трудових спорів.

Завдання поглиблене вивчення трудового законодавства та наукових джерел щодо альтернативних способів вирішення трудових спорів, аналіз матеріалів практики стосовно застосування альтернативних способів вирішення трудових спорів.

Рекомендована література

Література

 1. Альтернативні способи вирішення трудових спорів / В. Я. Бурак, Л. В. Кулачок-Тітова, П. Д. Пилипенко, Н. Чудик-Білоусова ; під ред. У. Гелльманна, П. Д. Пилипенка. – Хмельницький : Хмельницький університет управління та права, 2015
 2. Балух В.С. Альтернативні способи вирішення індивідуальних трудових спорів / В. С. Балух // Право і суспільство. – 2015. – № 4. – С. 45-50.
 3. Балух В.С. Окремі аспекти нормативно-правового регулювання примирних процедур / В. С. Балух // Юридичний науковий електронний журнал. – 2014. – № 4. – С. 135-137.
 4. Бурак В.Я. Трудові спори: порядок їх вирішення в Україні / В. Я. Бурак. – Київ, Знання, 2003.
 5. Бурак В.Я. Правові засади захисту трудових прав працівників. / В. Я. Бурак. – Київ, Істина, 2013
 6. Великий енциклопедичний юридичний словник / За редакцією акад. НАН України Ю.С. Шемшученка. – К.: ТОВ «Видавництво «Юридична думка»», 2007. – 992 с.
 7. Дараганова Н.В. Медіація як один із альтернативних способів вирішення індивідуальних трудових спорів / Н. В. Дараганова // Юридична наука. – 2011. – № 6. – С. 77-83.
 8. Дараганова Н.В. Особливості розгляду індивідуальних трудових спорів у комісії по трудових спорах / Н. В. Дараганова // Юридична наука. – 2012. – № 1. – С. 66-73.
 9. Дараганова Н.В. Питання застосування в Україні медіації як альтернативного способу вирішення індивідуальних трудових спорів / Н. В. Дараганова // Вісник Академії адвокатури України. – Число 3(25). 2012. – С. 178-181.
 10. Запара С.І. Принципи позасудового захисту права на працю / С. І. Запара // Право і суспільство. – 2013. – № 6-2. – С. 145-150.
 11. Запара С.І. Захист права на працю: теоретичні засади становлення та розвитку: Монографія / С. І. Запара. – Суми: Сумський національний аграрний університет, 2013. – 380 с.
 12. Зубро Т.П. Медіація як спосіб альтернативного врегулювання спорів в Європейському просторі. / Т. П. Зубро // Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету ім. Г. Сковороди. –Вип. 21. – 2014. – С. 130-136.
 13. Кабанець В.О. Медіація (посередництво), як альтернативний спосіб вирішення трудового спору. / В. О. Кабанець // Форум права. – 2011. – № 4. – С. 340–342; [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/FP/2011-4/11kvovtc.pdf.
 14. Кайдалова В.Ф. Трудовий спір як предмет судового розгляду / В. Ф. Кайдалова // Проблеми законності. – 2009. – С. 105.
 15. Караванський С. Російсько-український словник складної лексики: 2-ге вид. – Львів: БаК, 2006. – 411 с.
 16. Кириченко Т.М. Відновне правосуддя як один з напрямків удосконалення трудового законодавства України у контексті міжнародних стандартів / Т. М. Кириченко // Ученые записки Таврического национального университета им. В.И. Вернадского. – Серия «Юридические науки». – 2-13. – № 2-2. – С. 144-150.
 17. Козак З.Я. Соціальне партнерство і урегулювання колективних трудових спорів. / З. Я. Козак // Бюлетень Національної служби посередництва і примирення. – – № 4. – С. 49.
 18. Кравчук В.М., Угриновська О.І. Науково-практичний коментар Цивільного процесуального кодексу України. – К.: Істина, 2006. – 944 с.
 19. Лагутіна І.В. Форми захисту трудових прав працівників: Монографія / І. В. Лагутіна, Одеська юридична академія. – Фенікс, 2008. – 160 с.
 20. Лазор В.В. Правове регулювання трудових спорів, конфліктів і порядок їх вирішення на сучасному етапі: Монографія / В. В. Лазор. – Луганськ: Література, 2004. – 198-199.
 21. Лозовой С.В. Класифікація та принципи розгляду індивідуальних трудових спорів / С. В. Лозовой // ФП, 2008.
 22. Любчик О.А. Роль суду у вирішенні колективних трудових спорів відповідно до норм чинного законодавства / О. А. Любчик // Митна справа. – 2012. – № 1(79).
 23. Науково-практичний коментар до законодавства України про працю / Б. С. Стичинський, І. В. Зуб, В. Г. Ротань. – 4-те вид., доп. та перероб. – К., 2003.
 24. Петоченко Т.М. Перспективы расширения применения примирительных процедур при разрешении трудовых споров в Республике Беларусь / Т. М. Петоченко // Право в современном белорусском обществе: Сборник научных трудов. – Вып. 6. – Минск: Право и экономика, 2011. – C. 430-436.
 25. Пилипенко П.Д. Проблеми теорії трудового права: Монографія / П. Д. Пилипенко – Львів: Видавничий центр Львівського національного університету імені Івана Франка, 1999.
 26. Подковенко Т.О. Медіація як один з альтернативних способів розв’язання юридичних конфліктів [Електронний ресурс] / Т. О. Подковенко // Держава і право. – Вип. 45. – С. 31-38.
 27. Присяжнюк І.І. Запровадження медіації як форми відновного правосуддя / І. І. Присяжнюк // Вісник національної академії прокуратури України. – 2012. – № 2. – С. 65-69.
 28. Розман Ю.В. Медіація як альтернативний спосіб вирішення приватноправових спорів / Ю. В. Розман //Актуальні проблеми політики. – 2013. – Вип. 49. – С. 245-256.
 29. Сокол М.В. Правовий статус національної служби посередництва і примирення / М. В. Сокол // Держава і право. – Вип. 46.
 30. Сокол М.В. Порядок вирішення колективних трудових спорів і конфліктів в Україні [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.05 / М. В. Сокол ; Ін–т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України. – К., 2010. – 16 с.
 31. Стадник М. Правове регулювання розв’язання страйків. / М. П. Стадник // Право України. – 1992. – № 7.
 32. Трудове право України: Академічний курс: підр. для студ. вищ. навч. закл. // За ред.. П.Д. Пилипенка. – 5-тє вид., переробл. і доп. – К.: Видавничий Дім „Ін Юре”, 2014. – 552 с.
 33. Швець Н.М. Право на страйк та умови його реалізації: Монографія. / Н. М. Швець – Х.: Право, 2009.
 34. Шумський П.В. Теоретико-правові проблеми вирішення трудових спорів / П. В. Шумський // Юридичний вісник. – 2009. – № 3(12).

 

ЗАКОНОДАВСТВО:

 1. Конституція України. – К.: Ін-Юре, 2014.
 2. Кодекс законів про працю України. // Електронний ресурс. Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/322-08
 3. Цивільний процесуальний кодекс України.
 4. Кодекс адміністративного судочинства України від 6 липня 2005 року № 2747-ІV // Відомості Верховної Ради України. – 2005. – № 35-36 – № 37. – Ст. 446.
 5. Закон України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності» від 5 вересня 1999 року № 1045-ХІV // Відомості Верховної Ради України. – 1999. – № 45. – Ст. 397.
 6. Закон України «Про соціальний діалог в Україні» від 23 грудня 2010 року № 2862-VI // Відомості Верховної Ради України. – 2011. – № 28. – Ст. 255.
 7. Закон України «Про звернення громадян» від 02 жовтня 1996 року № 393/96-ВР // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 47. – Ст. 256.
 8. Закон України «Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини» від 23 грудня 1997 року № 776/97-ВР // Відомості Верховної Ради України. – 1998. – № 20. – Ст. 99.
 9. Закон України «Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)» від 03 березня 1998 року № 137–98 [Текст] // Відомості Верховної Ради України. – 1998. – № 34. – Ст. 227.
 10. Постанова Верховної Ради України «Про затвердження Дисциплінарного статуту прокуратури України» від 06 листопада 1991 року № 1796-XII // Відомості Верховної Ради України. – 1992. – № 4. – Ст. 15.
 11. Положення про Національну службу посередництва і примирення: Указ Президента України від 17 листопада 1998 року № 1258/98 [Текст] // Офіційний вісник України. – 1998. – № 46. – Ст. 13.
 12. Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку проведення службового розслідування стосовно осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування» від 13 червня 2000 року № 950 // Офіційний вісник України. – 2000. – № 24. – Ст. 1004.
 13. Загальна декларація прав людини: прийнята і проголошена Генеральною Асамблеєю ООН 10 грудня 1948 року. // Офіційний вісник України. – 2008. – 93. – Ст. 3103.
 14. Міжнародний пакт про громадянські і політичні права: прийнятий Генеральною Асамблеєю ООН 16 грудня 1966 року. // Електронний ресурс. Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/995_043.
 15. Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод: прийнята Радою Європи 04 листопада 1950 року. // Офіційний вісник України. – 1998. – № 133. – Ст. 270.
 16. Конвенція Міжнародної організації праці № 154 «Про сприяння колективним переговорам» від 19 червня 1981 року // Офіційний вісник України. – 2007. – № 63. – Ст. 2490.
 17. Рекомендація Міжнародної організації праці № 92 «Щодо добровільного примирення та арбітражу» від 29.06.1951 // Електронний ресурс. Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/993_232.
 18. Рекомендація Міжнародної організації праці щодо розгляду скарг на підприємстві з метою їх вирішення // Міжнародна організація праці. Офіційний сайт. [Електронний ресурс.] Режим доступу: http://www.ilo.org.ua/DocLib/Forms/ recommendations.aspx
 19. Про затвердження Положення про порядок формування і затвердження вимог найманих працівників, профспілок: Наказ Національної служби посередництва і примирення від 26 вересня 2014 року № 66 // Електронний ресурс. Режим доступу: http://www.nspp.gov.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=6864:2014-10-07-09-39-18&catid=6:2009-12-29-19-38-17&Itemid=22.
 20. Положення про трудовий арбітраж: Наказ Національної служби посередництва і примирення від 18 листопада 2008 року № 135 // Електронний ресурс. Режим доступу: http://www.nspp.gov.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=97:2010-02-25-15-07-59&catid=6:2009-12-29-19-38-17&Itemid=22.
 21. Положення про арбітра: Наказ Національної служби посередництва і примирення від 18 листопада 2008 року № 132 // Електронний ресурс. Режим доступу: http://www.nspp.gov.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=96:2010-02-24-14-36-30&catid=6:2009-12-29-19-38-17&Itemid=22.
 22. Положення про порядок забезпечення гарантій незалежним посередникам, членам примирних комісій і трудових арбітражів (трудовим арбітрам), затв. наказом Національної служби посередництва і примирення від 13.07.2012 р. № 82 // [Електронний ресурс] Національна служба посередництва і примирення. — Режим доступу : http://www.nspp.gov.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=3732:2012-07-27-14-13-12&catid=6:2009-12-29-19-38-17&Itemid=22.
 23. Положення про посередника: Наказ Національної служби посередництва і примирення від 18 листопада 2008 року № 133 [Електронний ресурс] Національна служба посередництва і примирення. — Режим доступу : http://www.nspp.gov.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=99:2010-02-25-15-11-28&catid=6:2009-12-29-19-38-17&Itemid=22
 24. Положення Про примирну комісію, затв. наказом Національної служби посередництва і примирення від 18.11.2008 р. № 130 [Електронний ресурс] Національна служба посередництва і примирення. — Режим доступу : http://www.nspp.gov.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=100:2010-02-25-15-18-22&catid=6:2009-12-29-19-38-17&Itemid=22;
 25. Регламент роботи примирної комісії по розгляду і вирішенню колективного трудового спору (конфлікту), затв. наказом Національної служби посередництва і примирення від 08.08.2008 р. № 94 [Електронний ресурс] Національна служба посередництва і примирення. — Режим доступу : http://nsppkm.ucoz.ru/load/reglament_roboti_primirnoji_komisiji/1-1-0-1.
 26. Регламент роботи трудового арбітражу по розгляду і вирішенню колективного трудового спору (конфлікту), затв. наказом Національної служби посередництва і примирення від 08.08.2008 р. № 95 [Електронний ресурс] Національна служба посередництва і примирення. — Режим доступу : http://http://www.nspp.gov.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=252:2010-03-25-16-26-14&catid=6:2009-12-29-19-38-17&Itemid=22.
 27. Положення про порядок проведення страйку як крайнього засобу вирішення колективного трудового спору (конфлікту) та примирних процедур під час страйку: Наказ Національної служби посередництва і примирення від 18 листопада 2008 року № 131 // [Електронний ресурс] Національна служба посередництва і примирення. — Режим доступу : http://www.nspp.gov.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=254:2010-03-25-16-47-02&catid=6:2009-12-29-19-38-17&Itemid=22.

 

 1. ІНФОРМАЦІЙНІ РЕСУРСИ
 2. Офіційний сайт Верховної Ради України: www.rada.gov.ua;
 3. Кабінет Міністрів України http://www.kmu.gov.ua
 4. Міністерство юстиції України http://www.minjust.gov.ua
 5. Верховний Суд http://www.supreme.gov.ua
 6. http://www.nau.kiev.ua/
 7. lawukraine.com
 8. pravovik.com.ua
 9. Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського: nbuv.gov.ua;
 10. Офіційний веб-портал “Судова влада України”:www.gov.ua.
 11. Єдиний державний реєстр судових рішень: www.reyestr.gov.ua.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму