Вирішення спорів у сфері природокористування

Тип: На вибір студента

Кафедра: соціального права

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
103Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
1016Array

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1016

Опис курсу

Мета навчальної дисципліни полягає у процесі вивчення курсу з’ясувати правові та організаційні засади альтернативних способів вирішення спорів у сфері природокористування. Природокористування є надзвичайно важливим для держави і суспільства галуззю діяльності. У зв’язку з тим, що переважна більшість природніх ресурсів є вичерпними і не поновлюються, увага до раціонального і ощадного їх використання є надзвичайно великою. Людство не може обійтися без використання природніх ресурсів, а тому суспільні відносини у галузі природокористування вимагають детального та прискіпливого врегулювання, з метою збереження національного багатства для майбутніх поколінь. Саме цьому аспекту присвячено також спецкурс, яких покликаний деталізувати способи вирішення спорів у сфері природокористування на засадах медіації та взаємної вигоди сторін.

Студента у процесі навчання повинен поглиблено вивчити законодавство та наукові джерела щодо юридичної відповідальності сторін трудового договору, уміти аналізувати матеріали судової практики про притягнення працівників чи роботодавців до відповідальності у трудових правовідносинах.

Рекомендована література

Література

 1. Андрейцев В. І. Конституційно-правові засади національної екологічної безпеки // Вісник Київського університету. Юридичні науки. – 2001. – Вип. 41. – С. 5-20.
 2. Андрейцев В. І. Право громадян на екологічну безпеку: превентивні гарантії реалізації та захисту // Право України. – 2001. – № 12. – С. 15-20.
 3. Андрейцев В. І. Проблеми кодифікації законодавства у сфері забезпечення екологічної безпеки // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. – Юридичні науки. – 2001. – Випуск 42. – С. 5-14.
 4. Андрейцев В. І. Проблеми конституціоналізації об’єктного складу права екологічної безпеки // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. – Юридичні науки. – 2000. – Випуск 40. – С. 5-13.
 5. Андрейцев В.І. Екологічне право: Курс лекцій: Навч. посібник для юрид. фак. вузів. – К.: Вентурі, 1996. – С.14-29.
 6. Андрейцев В.І. Екологічний ризик у системі правовідносин екологічної безпеки// Право України 1999,– №1,– с.62-69
 7. Андрейцев В.І. Екологія і закон: еколого-правова відповідальність. – К., 1991.
 8. Андрейцев В.І. Право громадян на екологічну безпеку: проблеми конституційно-правового забезпечення // Право України. – 2001. – № 4. – С. 8 – 11.
 9. Андрейцев В.І. Право громадян на екологічну безпеку: система спеціально-правових способів захисту // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. – Юридичні науки. – 2003. – Вип. 54. – С. 103 – 109.
 10. Андрейцев В.І. Право громадян на екологічну безпеку: система спеціально-правових способів захисту (продовження) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. – Юридичні науки. – 2003. – Вип. 55. – С. 147 – 153.
 11. Андрейцев В.І. Право екологічної безпеки: Навч. та наук.-практ. посібн. – К.: Знання-Прес, 2002. – 331 с.
 12. Балюк Г.І. Поняття “ядерного” та “радіаційного правопорушення” як підстави юридичної відповідальності в сфері використання ядерної енергії// В кн. Формування механізму реалізації та захисту прав і свобод громадян в Україні. Розділ І. Конституційно-правові засади реалізації та захисту прав і свобод громадян в Україні, – К., КНУ ім. Т. Шевченка, 2004, – с.21-24
 13. Балюк Г.І. Правові аспекти забезпечення ядерної та радіаційної (радіоекологічної) безпеки в Україні: / Київський національний ун – т ім. Т. Шевченка. – К.– 196 с.
 14. Боровська І. Право фізичних осіб на відшкодування шкоди, заподіяної внаслідок порушення права на безпечне для життя і здоров’я довкілля // Право України. – 2004. – № 9. – С. 58-60.
 15. Власенко В.В. До питання про відповідальність володільців джерел підвищеної екологічної небезпеки. // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. – Юридичні науки. – 2001. – Вип. 43. – С. 63 – 68.
 16. Водний кодекс України // Відомості Верховної Ради України. – 1995. – №24. – Ст.189.
 17. Водний кодекс України від 6 червня 1995 року // Відомості Верховної Ради України. – 1995. – N 24. – Ст. 189.
 18. Гавриш С.Б. Кримінально-правова охорона довкілля України: Проблеми теорії, застосування та розвитку кримінального законодавства. – К.: Верховна Рада України. Інститут законодавства, 2002. – 660с
 19. ДБН 360-92 “Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень”
 20. Державні санітарні правила планування та забудови населених пунктів, затверджені Наказом Міністерства охорони здоров’я України від 19 червня 1996 року N 173
 21. Екологічне право України. Академічний курс: Підручник / Г.І. Балюк, М.В. Краснова, Ю.С. Шемшученко та інші; За ред. Ю.С. Шемшученка. – К.: “Юридична думка”, 2008.
 22. Екологічне право України. Академічний курс: Підручник / Г.І. Балюк, М.В. Краснова, Ю.С. Шемшученко та інші; За ред. Ю.С. Шемшученка. – К.: “Юридична думка”, 2005. – 848 с.
 23. Екологічне право України: Підручник для студентів юрид. вищ. навч. закладів / В.К. Попов, А.П. Гетьман, С.В. Разметаев та ін.; За ред. В.К. Попова, А.П. Гетьмана. – Харків: Право, 2001. – 479 с.
 24. Житловий кодекс Української РСР від 30 червня 1983 року // Відомості Верховної Ради УРСР. – 1983. – Додаток до N 28. – Ст. 573.
 25. Закон України “Про фізичний захист ядерних установок, ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання”
 26. Закон України “Про архітектурну діяльність” від 20 травня 1999 року // Відомості Верховної Ради України. – 1999. – N 31. – Ст. 246.
 27. Закон України “Про виключну (морську) економічну зону України” від 16 травня 1995 року // Відомості Верховної Ради України. – 1995. – N 21. – Ст. 152.
 28. Закон України “Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку” від 8 лютого 1995 року // Відомості Верховної Ради України. – 1995. – N 12. – Ст. 81.
 29. Закон України “Про відходи” від 5 березня 1998 року // Відомості Верховної Ради України. – 1998. – N 36-37. – Ст. 242.
 30. Закон України “Про дорожній рух” від 30 червня 1993 року // Відомості Верховної Ради України. – 1993. – N 31. – Ст. 338.
 31. Закон України “Про екологічну експертизу” від 9 лютого 1995 року // Відомості Верховної Ради України. – 1995. – № 8. – Ст. 54.
 32. Закон України “Про електроенергетику” від 16 жовтня 1997 року // Відомості Верховної Ради України. – 1998. – N 1. – Ст. 1.
 33. Закон України “Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення” від 24 лютого 1994 року // Відомості Верховної Ради України. – 1994. – N 27. – Ст. 218.
 34. Закон України “Про Загальнодержавну програму поводження з токсичними відходами” від 14 вересня 2000 року // Відомості Верховної Ради України. – 2000. – N 44. – Ст. 374.
 35. Закон України “Про звернення громадян” від 2 жовтня 1996 року // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – N 47. – Ст. 256.
 36. Закон України “Про зону надзвичайної екологічної ситуації” від 13 липня 2000 року // Відомості Верховної Ради України. – 2000. – N 42. – Ст. 348.
 37. Закон України “Про місцеве самоврядування в Україні” від 21 травня 1997 року // Відомості Верховної Ради України. – 1997. – № 24. – Ст. 170.
 38. Закон України “Про місцеві державні адміністрації” від 9 квітня 1999 року // Відомості Верховної Ради України. – 1999. – № 20-21. – Ст. 190.
 39. Закон України “Про основи містобудування” від 16 листопада 1992 року // Відомості Верховної Ради України. – 1992. – N 52. – Ст. 68.
 40. Закон України “Про охорону атмосферного повітря” від 16 жовтня 1992 року // Відомості Верховної Ради України. – 1992. – N 50. – Ст. 678.
 41. Закон України “Про охорону навколишнього природного середовища” від 25 червня 1991 року // Відомості Верховної Ради України. – 1991. – N 41. – Ст. 546.
 42. Закон України “Про перевезення небезпечних вантажів” від 6 квітня 2000 року // Відомості Верховної Ради України. – 2000. – N 28. – Ст. 222.
 43. Закон України “Про пестициди і агрохімікати” від 2 березня 1995 року // Відомості Верховної Ради України. – 1995. – N 14. – Ст. 91.
 44. Закон України “Про приєднання України до Віденської конвенції про цивільну відповідальність за ядерну шкоду” від 12 липня 1996 року // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – N 44. – Ст. 222.
 45. Закон України “Про приєднання України до Міжнародної конвенції про цивільну відповідальність за шкоду від забруднення нафтою” від 4 липня 2002 року // Відомості Верховної Ради України. – 2002. – N 35. – Ст. 260.
 46. Закон України “Про ратифікацію Конвенції Організації Об’єднаних Націй з морського права 1982 року та Угоди про імплементацію Частини XI Конвенції Організації Об’єднаних Націй з морського права 1982 року” від 3 червня 1999 року // Відомості Верховної Ради України. – 1999. – N 31. – Ст. 254.
 47. Закон України “Про ратифікацію Конвенції про доступ до інформації, участь громадськості в процесі прийняття рішень та доступ до правосуддя з питань, що стосуються довкілля” від 6 липня 1999 року // Відомості Верховної Ради України. – 1999. – N 34. – Ст. 296 (див. також саму Конвенцію).
 48. Закон України “Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи” від 28 лютого 1991 року // Відомості Верховної Ради України. – 1991. – N 16. – Ст. 200.
 49. Закон України “Про цивільну відповідальність за ядерну шкоду та її фінансове забезпечення” від 13 грудня 2001 року // Відомості Верховної Ради України. – 2002. – N 14. – Ст. 96.
 50. Земельний кодекс України від 25 жовтня 2001 року // Урядовий кур’єр. – 2001. – 25 листопада.
 51. Земельний кодекс України від 25.10.2001 // Відомості Верховної Ради України 2002, N3-4 від 25.01.2002, ст.27.
 52. Кобецька Н.Р. Екологічне право України. Навчальний посібник. – К. Юрінком Інтер, 2007. – 352с.
 53. Кодекс Законів про Працю України. – Кодекси України. – Книга 2. – К., 1997.
 54. Кодекс торговельного мореплавства України від 9 грудня 1994 року // Відомості Верховної Ради України. – 1995. – N 47. – Ст. 349.
 55. Кодекс України про адміністративні правопорушення від 7 грудня 1984 р. // Відомості Верховної Ради Української РСР. – 1984. – Додаток до № 51. – Ст. 1122.
 56. Кодекс України про надра // Відомості Верховної Ради України. – 1994. – №36. – Ст.340.
 57. Кодекс України про надра від 27.07.1994 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1994. – N 36. – Ст. 340.
 58. Кодекс цивільного захисту України від 02.10.2012 № 5403-VI.
 59. Конституція України, прийнята 28 червня 1996 року // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – N 30. – Ст. 141.
 60. Конституція України. Закон України від 28 червня 1996 р. // Відомості Верховної Ради України . – 1996. – №30. – Ст.141.
 61. Краснова М.В. До питання компенсації шкоди за екологічним законодавством України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. – Юридичні науки. – 2003. – Вип. 53. – С. 88 – 90.
 62. Кримінальний кодекс України від 5 квітня 2000 року // Відомості Верховної Ради України. – 2001. – N 25-26. – Ст. 131.
 63. Кримінальний кодекс України від 5 квітня 2001 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2001. – № 25. – Ст. 131
 64. Куцевич М.П. Кримінальна відповідальність за екоцид: міжнародний та національний аспекти // Автореф. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук: спец. 12.00.08 „Кримінальне право, кримінологія, кримінально-виконавче право” / М.П. Куцевич.– К., 2007. – 20 с.
 65. Лісовий кодекс України в редакції Закону України від 8 лютого 2006 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2006. – N 21. Ст. 170.
 66. Лісовий кодекс України від 21 січня 2006року // Відомості Верховної Ради України. – 2006. – N 17. – Ст. 99.
 67. Пилипенко П.Д. Про поняття права довкілля. Матеріали XVI регіональної науково-практичної конференції(лютого 2008 р.)- Львів: юридичний факультет ЛНУ ім.. Івана Франка
 68. Постанова Кабінету Міністрів України N 554 від 27.07.1995 «Про перелік видів діяльності та об’єктів, що становлять підвищену екологічну небезпеку»
 69. Правила утримання зелених насаджень у населених пунктах України, затверджені наказом Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України від 10 квітня 2006 р. N 105
 70. Право довкілля (екологічне право): навч. посібник. Для студ. Вищ. Навч. закл. / П.Д. Пилипенко, В.І. Федорович, М.Я. Ващишин (та ін.); за ред. П.Д. Пилипенка. – К.: Ін Юре, 2010. – с. 21.
 71. Природноресурсове право України: Навч. посібник / За ред. І.І. Каракаша. – К.: Істина, 2005. С.121-134.
 72. Про благоустрій населених пунктів Верховна Рада України; Закон від 06.09.2005 № 2807-IV
 73. Про внесення змін до Закону України “Про якість та безпеку харчових продуктів та продовольчої сировини” Верховна Рада України; Закон від 06.09.2005 № 2809-IV
 74. Про державну систему біобезпеки при створенні, випробуванні, транспортуванні та використанні генетично модифікованих організмів Верховна Рада України; Закон від 31.05.2007 № 1103-V
 75. Про Загальнодержавну цільову програму захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на 2013-2017 роки Верховна Рада України; Закон від 07.06.2012 № 4909-VI
 76. Про захист людини від впливу іонізуючого випромінювання Верховна Рада України; Закон від 14.01.1998 № 15/98-ВР
 77. Про захист прав споживачів, Верховна Рада УРСР; Закон від 12.05.1991 № 1023-XII
 78. Про космічну діяльність. Закон від15 лист. 1996 р. ( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1997, N 1, ст. 2
 79. Про об’єкти підвищеної небезпеки Верховна Рада України; Закон від 18.01.2001 № 2245-III
 80. Про основи національної безпеки України // Відомості Верховної Ради (ВВР), 2003, N 39
 81. Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів Верховна Рада України; Закон від 23.12.1997 № 771/97-ВР
 82. Про питну воду та питне водопостачання Верховна Рада України; Закон від 10.01.2002 № 2918-III
 83. Про поводження з радіоактивними відходами Верховна Рада України; Закон від 30.06.1995 № 255/95-ВР
 84. Про регулювання містобудівної діяльності Верховна Рада України; Закон від 17.02.2011 № 3038-VI
 85. Про стандартизацію Верховна Рада України; Закон від 05.06.2014 № 1315-VII
 86. Федорович В.І. Співвідношення земельного та екологічного права // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні. – Матеріали ХІ регіональної науково-практичної конференції (3-4 лютого) Л.2005. С.282-284.

 

 1. ІНФОРМАЦІЙНІ РЕСУРСИ
 2. Офіційний сайт Верховної Ради України: www.rada.gov.ua;
 3. Кабінет Міністрів України http://www.kmu.gov.ua
 4. Міністерство юстиції України http://www.minjust.gov.ua
 5. Верховний Суд http://www.supreme.gov.ua
 6. http://www.nau.kiev.ua/
 7. lawukraine.com
 8. pravovik.com.ua
 9. Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського: nbuv.gov.ua;
 10. Офіційний веб-портал “Судова влада України”:www.gov.ua.
 11. Єдиний державний реєстр судових рішень: www.reyestr.gov.ua.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму