Службове право

Тип: На вибір студента

Кафедра: адміністративного та фінансового права

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
33Диференційований залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
3доцент Янюк Н. В.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
3

Опис курсу

Курс спрямований на вивчення нового підходу у розумінні службового права в системі адміністративного права. Учасники курсу здобудуть комплексні знання предмету, методу, джерел службового права, основних напрямів розвитку сучасного службового права, визначать особливості службової діяльності в органах державної влади, зокрема в суді, органах виконавчої влади та їх апараті, в прокуратурі, в органах місцевого самоврядування. Курс розроблений таким чином, щоб надати теоретичні і практичні знання, які можуть бути використані у на державній службі чи службі в органах місцевого самоврядування.

Курс «Службове право» є вибірковою дисципліною з спеціальності «Право» за освітньою програмою «бакалавр», яка викладається в 3 семестрі в обсязі 3 кредитів за ECTS
Враховуючи значний масив нормативно-правових актів у сфері регулювання відносин публічної служби в органах виконавчої влади, органах суду, органах прокуратури, органах місцевого самоврядування у науці адміністративного права починає формуватися розуміння службового права як підгалузі адміністративного права.
Службове право охоплює комплекс питань: вступ і проходження публічної служби, правовий статус державних службовців і службовців органів місцевого самоврядування, гарантії діяльності і право на судовий захист у спорах, що виникають при прийнятті, проходженні і звільненні з публічної служби, особливості правового регулювання служби в системі судових та інших правоохоронних органах, режим служби, систему заохочень і заходів дисциплінарної відповідальності, припинення публічної служби і обмеження, які встановлені після припинення публічної служби та наслідки їх порушення.

Метою вивчення вибіркової дисципліни «Службове право» є:
– ознайомлення студентів із завданнями курсу для оволодіння глибоким розумінням сучасних підходів у розвитку службового права;
– з’ясування принципів публічної служби та їх практичного застосування;
– вивчення та аналіз джерел службового права, зокрема законодавства про державну службу і службу в органах місцевого самоврядування;
– визначенням поняття і структури правового статусу публічного службовця;
– вивчення порядку вступу, проходження служби, порядку застосування заходів заохочення на публічній службу;
– визначення особливостей дисциплінарно-деліктних проваджень (застосування дисциплінарної відповідальності до публічних службовців),
– вивчення особливостей правового статусу державного службовця в органах суду, в органах прокуратури, особливостей патронатної служби;
– вивчення антикорупційних стандартів публічної служби;
– компаративно-правовий аналіз досвіду країн-членів ЄС.
Основна мета – навчити студента аргументовано аналізувати теоретичні положення, формулювати власні позиції з використанням посилань на нормативні акти, судову практику по вирішенню спорів щодо публічної служби, що сприятиме формуванню у студента уявлення про службову діяльність в системі судової влади, в органах виконавчої влади, в органах прокуратури, в органах місцевого самоврядування.

Рекомендована література

1. Адміністративне право України : підруч. для студ. ВНЗ /[Т. О. Коломоєць; Ю. В. Пирожкова; Н. О. Армаш та ін.] ; за заг. ред. Т. О. Коломоєць. – Київ : Істина, 2009. – 480 с.
2. Біла-Тіунова Л.Р. Службова кар’єра в Україні: монографія / Л.Р. Біла-Тіунова. – О.: Фенікс, 2011. – 540с.
3. Желюк Т.Л. Державна служба: Навч. посібник для студ. ВНЗ. – Одеса: Юрид.літ-ра, 2003
4. Лазор О.Д., Лазор О.Я. Публічна служба в Україні: Нормативно-правове регулювання. – К.: КНТ, 2006
5. Службове право: витоки, сучасність та перспективи розвитку» / За заг. ред Т.О. Коломоєць, В.К. Колпакова. – Запоріжжя : Видавничий дім «Гельветика», 2017. – 328с.
6. Публічна служба. Зарубіжний досвід та пропозиції для України / За заг. ред. Тимощука В.П., Школика А.М. – К.: Конус-Ю, 2007. – 735 с. http://185.65.244.102/img/books/files/publich-sluzhba-tymoschuk-2007.pdf

Силабус:

Завантажити силабус