Римське приватне право

Тип: Нормативний

Кафедра: історії держави, права та політико-правових учень

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
23Залік

Опис курсу

«Римське приватне право» – навчальна дисципліна, яка вивчає процес становлення і розвитку основних інститутів приватного права у правовій системі Римської держави.   Навчальна дисципліна спрямована на засвоєння українськими студентами-юристами  понять, категорій, усталених  формулювань сучасної європейської юриспруденції латинською мовою.

Рекомендована література

1. Кочин В.В. Європеїзація принципів(засад) цивільного законодавства України// Приватне право і підприємництво. 2020.Вип.20. с.58-61.

2. Крупчан О.Д. Синхронізація  розвитку приватноправової сфери і громадянського суспільства як актуальне завдання науки приватного права// Приватне право і підприємництво. 2020.Вип.20. с.5-7..

3. Лоський К. Історія і система римського приватного права . – К.: Відень : 1921. – Т. 1 : Історія джерел римського права.

4. Римське право і сучасність : матеріали Міжнар. наук. конф., 24 трав. 2013 р., Одеса / ред.: Є. О. Харитонов; упоряд.: Н. С. Адаховська; Нац. ун-т “Одес. юрид. акад.”, Півд. регіон. центр Нац. акад. прав. наук України, Міжнар. гуманіт. ун-т. – О. : Фенікс, 2013. – 364 c. – укp.

5. Римське право і сучасність : матеріали Міжнар. наук. конф., 29 трав. 2015 р., Одеса / ред.: Є. О. Харитонов; уклад.: Б. В. Фасій, упоряд.: І. В. Давидова, К. І. Спасова; Нац. ун-т “Одес. юрид. акад.”, Півд. регіон. наук. центр Нац. акад. прав. наук України, ДВНЗ “Ужгород. нац. ун-т”. – Одеса : Фенікс, 2015. – 300, – укp.

6. Римське право крізь призму традиції і судової практики : монографія / за ред. І. В. Спасибо-Фатєєвої. – Харків : ЕКУС, 2022. – 512 с.

7. Римське право як підґрунтя сучасного права Європи [Текст] : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. “Римське право і сучасність”: актуальна проблема, 27 трав. 2016 р. / Нац. ун-т “Одес. юрид. акад. “, Півден. регіон. центр Нац. акад. прав. наук України, Каф. цивіл. права ; [за заг. ред. Є. О. Харитонова ; упоряд.-уклад. Б. В. Фасій]. – Одеса : Фенікс, 2016. – 263 с. – (Декада “Десять кроків до Європи”).

8. Харитонов Є.О. Історія приватного права Європи : західна традиція . – Одеса, 2001.

9. Харитонов Є.О., Харитонова О.І.Принципи DCFR: сутність та значення для гармонізації цивільного законодавства України з правом Європейського Союзу // Часопис цивілістики. 2015.Вип.18. с.164-170.

10. Чубатий Н. Огляд історії українського права . – Мюнхен – Київ , 1994.

11. Штефан О.О. Зміст та умови реалізації принципу естоппель у приватноправових та процесуальних правовідносинах // Приватне право і підприємництво. 2020. Вип.2020. с. 87-94.

12. Dajczak W., Giaro T., Longchamps de Berier. F.  Prawo rzymskie. U podstaw prawa prywatnego.  Warszawa:Wydawnictwo prawnicze PWN. – 2012.

13. Jonca M. “Dobre”  prawo rzymskie – fundament naszej cywilizacji //www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwj5nOmK4pv5AhUUNuwKHbJeAXgQFnoECCMQAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.edukacjaprawnicza.pl%2Fdobre-prawo-rzymskie-fundament-naszej-cywilizacji%2F&usg=AOvVaw3mJ0iiU-JB0mJFCL-tD80Z

14.Rechtshistorie// римського права Rechtshistorie

15.Wołodkiewicz W., Zabłocka M. Prawo rzymskie. Instytucje// Kopia pliku Kopia pliku Prawo rzymskie. instytucje [PDF] | Online Book Share (docero.tips)

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус