Римське приватне право

Тип: Нормативний

Кафедра: історії держави, права та політико-правових учень

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
23Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
216доцент Шевчук Л. Е.ЮРД-11, ЮРД-12, ЮРД-13
216доцент Федущак-Паславська Г. М.ЮРД-14, ЮРД-15, ЮРД-16
216доцент Федущак-Паславська Г. М.ЮРД-17, ЮРД-18, ЮРД-19
216Моряк-Протопопова Х. М.ЮРД-1А, ЮРД-1Б, ЮРД-1В
216доцент Коваль А. Ф.ЮРД-1Г, ЮРД-1Д, ЮРД-3

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
216ЮРД-11доцент Шевчук Л. Е.
ЮРД-12Моряк-Протопопова Х. М.
ЮРД-13доцент Коваль А. Ф.
ЮРД-14доцент Федущак-Паславська Г. М.
ЮРД-15доцент Липитчук О. В.
ЮРД-16Моряк-Протопопова Х. М.
ЮРД-17доцент Федущак-Паславська Г. М.
ЮРД-18Моряк-Протопопова Х. М.
ЮРД-19доцент Липитчук О. В.
ЮРД-1Адоцент Липитчук О. В.
ЮРД-1Бдоцент Коваль А. Ф.
ЮРД-1Вдоцент Шевчук Л. Е.
ЮРД-1Гдоцент Коваль А. Ф.
ЮРД-1Ддоцент Липитчук О. В.
ЮРД-3Моряк-Протопопова Х. М.

Опис курсу

Римське приватне право є дисципліною, яка вивчає становлення основних інститутів римського приватного права та їх рецепцію у сучасних правових систем світу. В процесі засвоєння курсу студенти знайомляться з основними категоріями римського приватного права, які є складовою частиною сучасного цивільного права, містять базові категорії правознавства загалом. Курс має на меті сприяти формуванню юридичного мислення та вільному володінню сучасною юридичною термінологією, яка є спільною для правових систем континентального типу.

Рекомендована література

1. Федущак-Паславська Г.М. Практикум з римського приватного права. Львів, ПАІС 2012;
2. Харитонов Є. О. Основи римського приватного права: посібник для аудиторного і самостійного вивчення курсу / Є. О. Харитонов. – Одеса : Видавець Букаєв В. В., 2016. – 396 с.
3. Задорожний Ю.А. Основи римського приватного права : курс лекцій / Ю.А. Задо- рожний. – К. : Вид-во Нац. авіац. ун-ту «НАУ-друк», 2009. – 92 с.
4. Сліпченко С. О. Римське приватне право в таблицях / С. О. Сліпченко, Р. Б. Шишка; Нац. ун-т внутр. справ. – Х., 2001. – 252 c. – укp.
5. Римське право і сучасність (Шерешевські читання) : матеріали Міжнар. наук. конф., 4 груд. 2010 р., Одеса. Ч. 1 / ред.: Є. О. Харитонов; Нац. ун-т “Одес. юрид. акад.”, Нац. акад. прав. наук України, Півд. регіон. центр, Ужгород. нац. ун-т. – О. : Фенікс, 2010. – 367 c. – укp. – рус. – англ.
6. Римське право і сучасність (Шерешевські читання) : матеріали Міжнар. наук. конф., 4 груд. 2010 р., Одеса. Ч. 2 / ред.: Є. О. Харитонов; Нац. ун-т “Одес. юрид. акад.”, Нац. акад. прав. наук України, Півд. регіон. центр, Ужгород. нац. ун-т. – О. : Фенікс, 2010. – 100 c. – укp. – рус. – англ.
7. Римське право і сучасність : матеріали Міжнар. наук. конф., 28 трав. 2011 р., Одеса. Ч. 1 / Півден. регіон. центр НАПрН України, Нац. ун-т “Одес. юрид. акад.”, Ужгород. нац. ун-т. – О., 2011. – 388 c. – укp.
8. Римське право і сучасність : матеріали Міжнар. наук. конф., 24 трав. 2013 р., Одеса / ред.: Є. О. Харитонов; упоряд.: Н. С. Адаховська; Нац. ун-т “Одес. юрид. акад.”, Півд. регіон. центр Нац. акад. прав. наук України, Міжнар. гуманіт. ун-т. – О. : Фенікс, 2013. – 364 c. – укp. – рус.
9. Сучасна цивілістика : матеріали ІХ Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, 28 берез. 2014 р., Одеса / уклад.: М. М. Баурда, Х. А. Гайдаржи; Нац. ун-т “Одес. юрид. акад.”. – Одеса : Юрид. літ., 2014. – 514 c. – укp. – рус.
10. Римське право і сучасність : матеріали Міжнар. наук. конф., 6 черв. 2014 р., Одеса / ред.: Є. О. Харитонов; упоряд.: Н. С. Адаховська; Нац. ун-т “Одес. юрид. акад.”, Півден. регіон. центр Нац. акад. прав. наук України. – Одеса : Фенікс, 2014. – 221 c. – укp. – рус. – англ.
11. Римське право і сучасність : матеріали Міжнар. наук. конф., 29 трав. 2015 р., Одеса / ред.: Є. О. Харитонов; уклад.: Б. В. Фасій, упоряд.: І. В. Давидова, К. І. Спасова; Нац. ун-т “Одес. юрид. акад.”, Півд. регіон. наук. центр Нац. акад. прав. наук України, ДВНЗ “Ужгород. нац. ун-т”. – Одеса : Фенікс, 2015. – 300, [8] c. – укp.
12. Римське право в Університеті Святого Володимира [Текст] : у 2 кн. / за ред. д-ра юрид. наук., проф. І. С. Гриценка. – К. : Либідь, 2010. – (Пам’ятки правничої думки Київського університету). – ISBN 978-966-06-0582-4.Кн. 1 / [уклад., передм.: І. С. Гриценко, В. А. Короткий]. – 2010. – XLVIII, 480 с. – Укр., рос. – 2000 экз. – ISBN 978-966-06-0583-1 (кн. 1)
13. Римське право в Університеті Святого Володимира [Текст] : у 2 кн. / за ред. д-ра юрид. наук., проф. І. С. Гриценка. – К. : Либідь, 2010. – (Пам’ятки правничої думки Київського університету). – ISBN 978-966-06-0582-4. Кн. 2 / [уклад.: І. С. Гриценко, В. А. Короткий]. – 2010. – 432 с. – Укр., рос. – 2000 экз. – ISBN 978-966-06-0584-8 (кн. 2)
14. Римське право та правова культура Європи [Текст] / ред. А. Дембіньскі, М. Йоньца ; Люблінський католицький ун-т Іоана Павла ІІ, Люблінська школа бізнесу Фундації Розвитку ЛКУ. – Люблін : Видавництво Люблінського католицького ун-ту, 2008. – 141 c. (з дод.). – (Співпраця Університетів підтримуюча розвиток регіонів – люблінського та львівського). – Бібліогр.: c. 132-142. – ISBN 978-83-7363-513-5
15. Римське право в Університеті Святого Володимира [Текст] : у 2 кн. / за ред. д-ра юрид. наук, проф. І. С. Гриценка. – К. : Либідь, 2010. – (Пам’ятки правничої думки Київського університету). – ISBN 978-966-06-0582-4. Кн. 1 / [уклад. І. С. Гриценко, В. А. Короткий ; передм. І. С. Гриценка, В. А. Короткого]. – 2010. – XLVII, 478 с. – 2000 экз. – ISBN 978-966-06-0583-1 (кн. 1)
16. Римське право в Університеті Святого Володимира [Текст] : у 2 кн. / за ред. д-ра юрид. наук, проф. І. С. Гриценка. – К. : Либідь, 2010. – (Пам’ятки правничої думки Київського університету). – ISBN 978-966-06-0582-4. Кн. 2 / [уклад.І. С. Гриценко, В. А. Короткий]. – 2010. – 430 с. – 2000 экз. – ISBN 978-966-06-0584-8 (кн. 2)
17. Шаркова, Ірина Миколаївна. Римське приватне право (казуси добросовісності) [Текст] : навч. посіб. / І. М. Шаркова ; Нац. акад. прав. наук України, НДІ приват. права і підприємництва ім. Ф. Г. Бурчака. – К. : НДІ приват. права і підприємництва НАПрН України, 2013. – 103 с. – Бібліогр.: с. 81-91. – 300 экз. – ISBN 978-966-483-738-2
18. Римське право і сучасність [Текст] : матеріали Міжнар. наук. конф., 6 черв. 2014 р. / Нац. ун-т “Одес. юрид. акад”, Півден. регіон. центр Нац. акад. прав. наук України ; [за заг. ред. Є. О. Харитонова ; упоряд. Н. С. Адаховська]. – Одеса : Фенікс, 2014. – 221 с. – Текст укр., рос., англ. – Бібліогр. в кінці ст. – 100 экз. – ISBN 978-966-438-805-1
19. Макарчук, Володимир Степанович. Римське приватне право [Текст] : навч. посіб. / В. С. Макарчук ; Нац. ун-т “Львів. політехніка”, Ін-т права та психології. – Вид. 2-ге, допов. – Київ : Атіка ; Харків : Право, 2015. – 255 с. – 300 экз. – ISBN 966-8074-51-3 (Атіка). – ISBN 978-966-458-768-3 (Право)
20. Римське право і сучасність [Текст] : матеріали Міжнар. наук. конф., 29 травня 2015 р. / Нац. ун-т “Одес. юрид. акад.”, Півден. регіон. центр Нац. акад. прав. наук України, ДВНЗ “Ужгород. нац. ун-т” ; [упоряд.: І. В. Давидова, Б. В. Фасій, К. І. Спасова ; за заг. ред. Є. О. Харитонова]. – Одеса : Фенікс, 2015. – 300, [8] с. – Бібліогр. в кінці ст. – 100 экз. – ISBN 978-966-438-893-8
21. Римське право як підґрунтя сучасного права Європи [Текст] : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. “Римське право і сучасність”: актуальна проблема, 27 трав. 2016 р. / Нац. ун-т “Одес. юрид. акад. “, Півден. регіон. центр Нац. акад. прав. наук України, Каф. цивіл. права ; [за заг. ред. Є. О. Харитонова ; упоряд.-уклад. Б. В. Фасій]. – Одеса : Фенікс, 2016. – 263 с. – (Декада “Десять кроків до Європи”). – Бібліогр. в кінці ст. – 100 экз. – ISBN 978-966-928-013-8
22. Вовк В. М. Римське право як феномен правової дійсності: автореф. дис. … д-ра юрид. наук : 12.00.12 / В. М. Вовк ; Нац. акад. внутр. справ. — К., 2011. — 32 с. — укp
23. Форманюк В.І. Формування Візантійської системи шлюбно-сімейного права (IV – VI ст.): Автореф. дис… канд. юрид. наук: 12.00.01. / В.І. Форманюк ; Одес. нац. юрид. акад. — О., 2001. — 22 с. — укp.
24. Задорожний Ю. А. Римське право – доктринальна першооснова права та юридичної науки в країнах романо-германської правової сім’ї та України : автореф. дис… канд. юрид. наук / Ю. А. Задорожний; Київ. нац. ун-т внутр. справ. – К., 2008. – 21 c. – укp.
25. Вовк В. М. Бівалентність римської правової реальності : монографія / В. М. Вовк. – Полтава : Полтав. літератор, 2011. – 351 c. – Бібліогр.: с. 314-351. – укp.
26. Дождев Д.В. Эволюция власти домовладыки в древ¬ней¬шем римском праве / Д.В. Дождев // Сов. гос. и право. – 1990. – № 12.
27. Косарев А.И. Этапы рецепции римского права / А.И. Коса-рев // Сов. гос. и право. – 1983. – № 7.
28. Кофанов Л.Л. Обязательственное право в архаическом Риме (IV–VI вв. до н.э.) / Л.Л. Кофанов. – М., 1994.
29. Маяк И.М. Римское частное право: проблемы истории и теории / И.М. Маяк. – М., 1995.
30. Підопригора О. Римське право і майбутнє правової системи України / О. Підопригора, Є. Харитонов // Вісник академії право-вих наук України. – 1999. – № 1.
31. Піщемуха В.Г. Римське право та його рецепція в контексті цивілізаційного підходу до історії / В.Г. Піщемуха, Є.О. Харитонов. – Одеса, 1999. – № 1. – С. 78–87.
32. Тойнбі А Дж. Дослідження історії : у 2 т. : пер. з англ. / А.Дж. Тойнбі. – К., 1995.
33. Харитонов Є.О. Рецепція римського права як складова кон-цепції вдосконалення цивільного законодавства України / Є.О. Харитонов, О.І. Харитонова // Вісник ін-ту внутр. справ. – Х, 1996. – № 6.
34. Харитонов Е.О. Рецепция римского частного права / Е.О. Харитонов. – Одесса, 1996.
35. Харитонов Є.О. Вплив цивілізаційної орієнтованості України на можливість і характер рецепції римського приватного права в її законодавстві / Є.О. Харитонов, О.І. Харитонова // Актуальні проблеми політики. – Одеса, 1998. – Вип. 3–4.
36. Марк Аврелий Антонин. Размышления : пер. с лат. / Аврелий Антонин Марк. – Л., 1985.
37. Макарчук, Володимир Степанович. Римське приватне право [Текст] : навч. посіб. / В. С. Макарчук ; Нац. ун-т “Львів. політехніка”, Ін-т права та психології. – Вид. 2-ге, допов. – Київ : Атіка ; Харків : Право, 2015. – 255 с. – 300 экз. – ISBN 966-8074-51-3 (Атіка). – ISBN 978-966-458-768-3 (Право)
38. Рассел Б. Історія західної філософії : пер. з англ. / Б. Рассел. – К., 1995.
39. Себайн Дж.Г. Історія політичної думки : пер. з англ. / Дж.Г. Себайн, Т.Л. Торсон. – К., 1997.
40. Сенека Л. Нравственные письма к Луцилию : пер. с лат. / Л. Сенека. – М., 1986.
41. Тарнас Р. История западного мышления : пер. с англ. / Р.Тарнас. – М., 1995.
42. Харитонов Е.О. Цицерон. О старости. О дружбе. Об обязанностях : пер. с лат. / Е.О. Харитонов, О.И. Харитонова. – М., 1993.
43. Цицерон. Философские трактаты : пер. с лат / Цицерон. – М., 1985.
44. Цицерон. Диалоги. : пер. с лат / Цицерон. – М., 1966.
45. Задорожний Ю.А. Основи римського приватного права : курс лекцій / Ю.А. Задо- рожний. – К. : Вид-во Нац. авіац. ун-ту «НАУ-друк», 2009. – 92 с.
46. Сліпченко С. О. Римське приватне право в таблицях / С. О. Сліпченко, Р. Б. Шишка; Нац. ун-т внутр. справ. – Х., 2001. – 252 c. – укp.
47. Коптев А.В. Римское законодательство IV–V вв. о браках рабов и колонов / А.В. Коптев // Вестник древней истории. – 1985. – № 4
48. Савельев В.А. Римское частное право: проблемы истории и теории / В.А. Савельев. – М., 1995.
49. Седаков Ю.С. Понятие contractus в Римском предклас-сическом праве / Ю.С. Седаков // Древнее право. – 1997. – № 1.
50. Задорожний Ю.А. Основи римського приватного права : курс лекцій / Ю.А. Задо- рожний. – К. : Вид-во Нац. авіац. ун-ту «НАУ-друк», 2009. – 92 с.
51. Сліпченко С. О. Римське приватне право в таблицях / С. О. Сліпченко, Р. Б. Шишка; Нац. ун-т внутр. справ. – Х., 2001. – 252 c. – укp.
52. Римське право і сучасність (Шерешевські читання) : матеріали Міжнар. наук. конф., 4 груд. 2010 р., Одеса. Ч. 1 / ред.: Є. О. Харитонов; Нац. ун-т “Одес. юрид. акад.”, Нац. акад. прав. наук України, Півд. регіон. центр, Ужгород. нац. ун-т. – О. : Фенікс, 2010. – 367 c. – укp. – рус. – англ.
53. Римське право і сучасність (Шерешевські читання) : матеріали Міжнар. наук. конф., 4 груд. 2010 р., Одеса. Ч. 2 / ред.: Є. О. Харитонов; Нац. ун-т “Одес. юрид. акад.”, Нац. акад. прав. наук України, Півд. регіон. центр, Ужгород. нац. ун-т. – О. : Фенікс, 2010. – 100 c. – укp. – рус. – англ.
54. Андреев М. Недвижимая собственность в Риме до
55. ХІІ Таблиц / М. Андреев // Вестник древней истории. – 1955. – № 1.
56. Гутьева В.В. Емфітевзис у римському праві та його рецепція у праві України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.01 “Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учен” / В. В. Гутьєва. – Л., 2003.
57. Дождев Д.В. Основания защиты владения в римском праве / Д.В. Дождев. – М., 1996.
58. Копылов А.В. Сервитуты в римском, русском дореволюцион¬ном и современном гражданском праве / А.В. Копылов // Древнее право. – 1997. – № 1.
59. Онофрейчук В.Д. Прекарій у римському праві : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.03 “Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право” / В.Д. Онофрейчук. – К., 1996.
60. Підопригора О.А. Захист володіння за римським правом / О.А. Підопригора // Право України. – 1999. – № 8.
61. Савельев В.А. Римское частное право: проблемы истории и теории / В.А. Савельев. – М., 1995.
62. Римське право і сучасність : матеріали Міжнар. наук. конф., 6 черв. 2014 р., Одеса / ред.: Є. О. Харитонов; упоряд.: Н. С. Адаховська; Нац. ун-т “Одес. юрид. акад.”, Півден. регіон. центр Нац. акад. прав. наук України. – Одеса : Фенікс, 2014. – 221 c. – укp. – рус. – англ.
63. Римське право і сучасність : матеріали Міжнар. наук. конф., 29 трав. 2015 р., Одеса / ред.: Є. О. Харитонов; уклад.: Б. В. Фасій, упоряд.: І. В. Давидова, К. І. Спасова; Нац. ун-т “Одес. юрид. акад.”, Півд. регіон. наук. центр Нац. акад. прав. наук України, ДВНЗ “Ужгород. нац. ун-т”. – Одеса : Фенікс, 2015. – 300, [8] c. – укp.
64. Римське право в Університеті Святого Володимира [Текст] : у 2 кн. / за ред. д-ра юрид. наук., проф. І. С. Гриценка. – К. : Либідь, 2010. – (Пам’ятки правничої думки Київського університету). – ISBN 978-966-06-0582-4.Кн. 1 / [уклад., передм.: І. С. Гриценко, В. А. Короткий]. – 2010. – XLVIII, 480 с. – Укр., рос. – 2000 экз. – ISBN 978-966-06-0583-1 (кн. 1)
65. Римське право в Університеті Святого Володимира [Текст] : у 2 кн. / за ред. д-ра юрид. наук., проф. І. С. Гриценка. – К. : Либідь, 2010. – (Пам’ятки правничої думки Київського університету). – ISBN 978-966-06-0582-4. Кн. 2 / [уклад.: І. С. Гриценко, В. А. Короткий]. – 2010. – 432 с. – Укр., рос. – 2000 экз. – ISBN 978-966-06-0584-8 (кн. 2)
66. Васильченко В.В. Рецепція Римського спадкового права в сучасному спадковому праві України : автореф. дис. на здобуття наук. степеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.03 “Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право” / В.В. Васильченко. – К., 1997.
67. Дождев Д.В. Римское архаическое наследственное право / Д.В. Дождев. – М., 1993.
68. Харитонов Е.О. Категория обязательств в Римском частном праве / Е.О. Харитонов // Юрид. вестник. 1997. – № 1.
69. Шерешевский И.В. Правовое регулирование “наемного труда” в Риме / И.В. Шерешевский // Вестн. Древн. Истории. – 1955. – № 1.
70. Васильченко В.В. До питання про можливість рецепції старо¬давнього римського порядку спадкування за законом у сучасному праві України / В.В. Васильченко // Право України. – 1997. – № 5.
71. Шаркова, Ірина Миколаївна. Римське приватне право (казуси добросовісності) [Текст] : навч. посіб. / І. М. Шаркова ; Нац. акад. прав. наук України, НДІ приват. права і підприємництва ім. Ф. Г. Бурчака. – К. : НДІ приват. права і підприємництва НАПрН України, 2013. – 103 с. – Бібліогр.: с. 81-91. – 300 экз. – ISBN 978-966-483-738-2
72. Римське право і сучасність [Текст] : матеріали Міжнар. наук. конф., 6 черв. 2014 р. / Нац. ун-т “Одес. юрид. акад”, Півден. регіон. центр Нац. акад. прав. наук України ; [за заг. ред. Є. О. Харитонова ; упоряд. Н. С. Адаховська]. – Одеса : Фенікс, 2014. – 221 с. – Текст укр., рос., англ. – Бібліогр. в кінці ст. – 100 экз. – ISBN 978-966-438-805-1
73. Вовк В. М. Римське право як феномен правової дійсності: автореф. дис. … д-ра юрид. наук : 12.00.12 / В. М. Вовк ; Нац. акад. внутр. справ. — К., 2011. — 32 с. — укp.
74. Форманюк В.І. Формування Візантійської системи шлюбно-сімейного права (IV – VI ст.): Автореф. дис… канд. юрид. наук: 12.00.01. / В.І. Форманюк ; Одес. нац. юрид. акад. — О., 2001. — 22 с. — укp.
75. Задорожний Ю. А. Римське право – доктринальна першооснова права та юридичної науки в країнах романо-германської правової сім’ї та України : автореф. дис… канд. юрид. наук / Ю. А. Задорожний; Київ. нац. ун-т внутр. справ. – К., 2008. – 21 c. – укp.
76. Вовк В. М. Бівалентність римської правової реальності : монографія / В. М. Вовк. – Полтава : Полтав. літератор, 2011. – 351 c. – Бібліогр.: с. 314-351. – укp.
77. Римське право в Університеті Святого Володимира [Текст] : у 2 кн. / за ред. д-ра юрид. наук, проф. І. С. Гриценка. – К. : Либідь, 2010. – (Пам’ятки правничої думки Київського університету). – ISBN 978-966-06-0582-4. Кн. 1 / [уклад. І. С. Гриценко, В. А. Короткий ; передм. І. С. Гриценка, В. А. Короткого]. – 2010. – XLVII, 478 с. – 2000 экз. – ISBN 978-966-06-0583-1 (кн. 1)
78. Римське право в Університеті Святого Володимира [Текст] : у 2 кн. / за ред. д-ра юрид. наук, проф. І. С. Гриценка. – К. : Либідь, 2010. – (Пам’ятки правничої думки Київського університету). – ISBN 978-966-06-0582-4. Кн. 2 / [уклад.І. С. Гриценко, В. А. Короткий]. – 2010. – 430 с. – 2000 экз. – ISBN 978-966-06-0584-8 (кн. 2)
79. Шаркова, Ірина Миколаївна. Римське приватне право (казуси добросовісності) [Текст] : навч. посіб. / І. М. Шаркова ; Нац. акад. прав. наук України, НДІ приват. права і підприємництва ім. Ф. Г. Бурчака. – К. : НДІ приват. права і підприємництва НАПрН України, 2013. – 103 с. – Бібліогр.: с. 81-91. – 300 экз. – ISBN 978-966-483-738-2
80. Римське право і сучасність [Текст] : матеріали Міжнар. наук. конф., 6 черв. 2014 р. / Нац. ун-т “Одес. юрид. акад”, Півден. регіон. центр Нац. акад. прав. наук України ; [за заг. ред. Є. О. Харитонова ; упоряд. Н. С. Адаховська]. – Одеса : Фенікс, 2014. – 221 с. – Текст укр., рос., англ. – Бібліогр. в кінці ст. – 100 экз. – ISBN 978-966-438-805-1
81. Макарчук, Володимир Степанович. Римське приватне право [Текст] : навч. посіб. / В. С. Макарчук ; Нац. ун-т “Львів. політехніка”, Ін-т права та психології. – Вид. 2-ге, допов. – Київ : Атіка ; Харків : Право, 2015. – 255 с. – 300 экз. – ISBN 966-8074-51-3 (Атіка). – ISBN 978-966-458-768-3 (Право)
82. Римське право і сучасність [Текст] : матеріали Міжнар. наук. конф., 29 травня 2015 р. / Нац. ун-т “Одес. юрид. акад.”, Півден. регіон. центр Нац. акад. прав. наук України, ДВНЗ “Ужгород. нац. ун-т” ; [упоряд.: І. В. Давидова, Б. В. Фасій, К. І. Спасова ; за заг. ред. Є. О. Харитонова]. – Одеса : Фенікс, 2015. – 300, [8] с. – Бібліогр. в кінці ст. – 100 экз. – ISBN 978-966-438-893-8

ІНФОРМАЦІЙНІ РЕСУРСИ:

1. Конституція України // Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80

2. Цивільний кодекс України// Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/435-15

3. Львівська національна наукова бібліотека України імені В. Стефаника // Режим доступу: http://www.lsl.lviv.ua/

4. Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського // Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/

5. Наукова бібліотека Львівського національного університету ім.І.Франка // Режим доступу: http://library.lnu.edu.ua/bibl/

6. Національна історична бібліотека України НАН України: офіційний сайт (електронний ресурс) // Режим доступу: http://history.org.ua

Матеріали

Анотація

НОРМАТИВНА ПРОГРАМА

Питання для проведення модульного контролю

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму