Публічна служба (освітньо-наукова спеціалізація)

Тип: Нормативний

Кафедра: адміністративного та фінансового права

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
113Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
1116доцент Янюк Н. В.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1124доцент Янюк Н. В.

Опис курсу

Предметом спецкурсу є комплексне правове регулювання різноманітних службових відносин, які складаються в процесі проходження публічної служби (основних її складових: державної служби і служби в органах місцевого самоврядування), врахування загальноєвропейських стандартів при реформуванні публічної служби в Україні.

Основними завданнями є дати комплекс сучасних юридичних знань, умінь та навичок, необхідних для професійної діяльності по забезпеченню виконання повноважень органів публічної адміністрації та якісному наданню громадянам адміністративних послуг. Допомогти глибше зрозуміти соціальну сутність і природу публічної служби, вивчити законодавство, яке визначає умови поступлення на публічну службу, регулює порядок проходження публічної  служби, застосування дисциплінарної відповідальності, а також практику його застосування.

Завдання спецкурсу:

проаналізувати і узагальнити існуючі джерела та матеріали по вказаній проблематиці, визначити ступінь теоретичних і прикладних розробок понять «професія», «кар’єра», «публічна служба», «державна служба», «служба в органах місцевого самоврядування», «професійна культура» в сучасній юридичній літературі і законодавстві, судовій практиці; дати студентам глибокі і систематизовані знання про сутність публічної служби, її організацію і функціонування, охарактеризувати правовий статус публічного службовця та його особливості для службовців окремих видів публічної служби; визначити перспективи розвитку публічної служби.

Студенти повинні вміти:

 • правильно орієнтуватись в законодавстві про публічну службу, яке регулює всі публічно-службові відносини, починаючи з поступлення на публічну службу і закінчуючи її припиненням;
 • сприяти зацікавленості у подальшому розвитку та вдосконаленні навиків;
 • аналізувати можливості і шляхи протидії корупції на публічній службі, активізації зусиль щодо деполітизації і дебюрократизації державного апарату.
 • глибоко зрозуміти сутність і значення європейських стандартів та зарубіжного досвіду організації та функціонування публічної служби для України;
 •    аналізувати чинне законодавство про публічну службу;
 • аналізувати теоретичні положення, формулювати власні позиції;
 • навчити студентів вирішувати тестові завдання на основі чинного законодавства;
 • аналізувати матеріали практики, у тому числі й судової практики по вирішенню спорів щодо публічної служби;
 •  вирішувати ситуаційні завдання по спецкурсу і складати відповідні документи.

Вимоги до підготовки студентів по спецкурсу:

 • знати й аналізувати нормативно-правові акти по відповідній темі;
 • опрацювати і аналізувати спеціальну літературу по темі;
 • проводити порівняльний аналіз положень національного законодавства із відповідним законодавством зарубіжних країн, зокрема країн ЄС.

Предмет спецкурсу: комплексне правове регулювання різноманітних службових відносин, які складаються в процесі проходження публічної служби, врахування загальноєвропейських стандартів при реформуванні публічної служби в Україні.

Основними завданнями є: ознайомити студентів з основними етапами формування публічної служби в Україні; визначити законодавче регулювання порядку вступу, проходження публічної служби; розвинути у студентів практичні навики у підготовці документів, що стосуються проходження публічної служби, навчити вирішувати ситуації, що пов’язані з врегулюванням конфлікту інтересів на публічній службі; вирішувати питання щодо застосування дисциплінарної відповідальності до публічних службовців.

Рекомендована література

Нормативно-правові акти:

 1. Конституція України: Закон України від 28. 06. 1996 р. (зі змінами).
 1. Закон України “Про місцеве самоврядування в Україні” від 21 травня 1997р. // Відомості Верховної Ради України. – 1997. – №24. – Ст.170. (зі змінами)
 2. Закон України «Про службу в органах місцевого самоврядування» від 7 червня 2001 р. // Урядовий кур’єр. – 2001р. – 7 липня.(із змінами).
 3. Закон України «Про очищення влади» від 16 вересня 2014 р.
 4. Закон України «Про місцеві вибори» від 14 липня 2015 р. // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua
 5. Закон України «Про державну службу» від 10 грудня 2015 р. // http://zakon.rada.gov.ua
 6. Закон України «Про судоустрій і статус суддів» від 02.06.2016.
 7. Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Положення про Національне агентство України з питань державної служби» від 01.10.2014 № 500 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/
 8. Порядок проведення спеціальної перевірки стосовно осіб, які претендують на зайняття посад, які передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального становища, та посад з підвищеним корупційним ризиком, затв. Постановою КМУ від 25 березня 2015 р., №171.
 9. Положення про Комісію з питань вищого корпусу державної служби, затв. Постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2016, №243
 10. Порядок проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, затв. Постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2016р., №246.
 11. Порядок обрання представників громадських об’єднань, наукових установ, навчальних закладів та експертів до складу Комісії з питань вищого корпусу державної служби, затв. Постановою КМУ від 20 квітня 2016 р., №314.
 12. Порядок проведення конкурсу на заміщення вакантних посад державних службовців, затв. Постановою Кабінету Міністрів України від 15 лютого 2002р.// застосовується для проведення конкурсу на заміщення посад в органах місцевого самоврядування.
 13. Загальний порядок проведення іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад державних службовців, затв.наказом Головдержслужби від 08.07.2011., №164 (зі змінами).
 14. Інформаційний лист Вищого адміністративного суду України «Про розв’язання спорів, що виникають з відносин публічної служби» від 26.05.2010 № 753/11/13-10 2011 [Електронний ресурс].- Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/v753_760-10
 15. Постанова Кабінету Міністрів України про затвердження критеріїв визначення переліку посад працівників державних органів, які виконують функції з обслуговування від 6 квітня 2016 р., №271.

 

Базова література:

 1. Актуальні питання реалізації нового Закону України «Про державну службу»: зб. матеріалів Всеукраїнського форуму вчених-адміністративістів, Запоріжжя, 2016. (248с.).
 2. Біла-Тіунова Л.Р. Службова кар’єра в Україні: монографія / Л.Р. Біла-Тіунова. – О.: Фенікс, 2011. – 540с.
 3. Битяк Ю.П. Державна служба в Україні: організаційно-правові засади. – Харків: Право,2005р.
 4. Дубенко С.Д. Державна служба і державні службовці в Україні. – К.: ІнЮре, 1999.
 5. Публічна служба. Зарубіжний досвід та пропозиції для України / За заг. ред. Тимощука В.П., Школика А.М. – К.: Конус-Ю, 2007. – 735 с.

 

Допоміжна література:

 1. Державна служба в Україні: теоретико-правова характеристика у контексті реформування законодавства / за заг.ред. С.В. Ківалова, Л.Р. Білої-Тіунової [монографія]. – Одеса: «Фенікс», 2013.
 2. Діхтієвський П.В., Лагнюк О.М. До питання призначення суддів на адміністративні посади та розподілу повноважень між головою суду та керівником апарату // Адміністративне право і процесс. – 2014. – №10. – С.с.42-52.
 3. Эффективность и качество управленческой деятельности: (государственно-правовой аспект). /Отв. ред. Цветков В.В./ – К.: Наукова думка, 1980.
 4. Коліушко І.Б. Виконавча влада та проблеми адміністративної реформи в Україні: [монографія]. – К.: Факт, 2002, Розділ ІІ.
 5. Коліушко І.Б., Тимощук В.І. Посади державних політичних діячів і державна служба. /В зб.наук.доп. “Наукові засади реформування державної служби в Україні”/. – К., 2000.
 6. Миронюк Р.В. Місце публічної служби в системі адміністративного права /Р.В. Марченко // Порівняльно-аналітичне право. – 2014. – №7. – С.128-131.
 7. ТкачГ.Й. Вільний розсуд в діяльності адміністрації / В матеріалах Другої національної науково-теоретичної конференції: “Адміністративне право: сучасний стан і напрями реформування”, 26-27 травня. – Суми, 2000. – С.31-33.
 8. Ткач Г. Принципи службової діяльності в новому Законі України «Про державну службу» // Вісник Львівського університету. Серія юридична, 2013. Випуск 58. С.163.
 9. Цуркан М. Узагальнення судової практики: довідка про вчинення та узагальнення практики розгляду адміністративним судами спорів з приводу прийняття громадян на публічну службу, її проходження, звільнення з публічної служби від 1 лютого 2009р. [Електронний ресурс] /М.Цуркан, Н.Богданюк. – Режим доступу:  htt: www.vasu.gov.ua/ua/generalization_court_practicehtml?_m=publications&_t=rec&id=1110/
 10. Школик А. Правовий статус працівників патронатної служби // Актуальні питання реалізації нового Закону України «Про державну службу»: зб. матеріалів Всеукраїнського форуму вчених-адміністративістів, Запоріжжя, 2016. (248с.).
 11. Янчук О. Патронатна служба в органах державної влади України // Право України.- 2005.- № 2. С. 17.
 12. Янюк Н.В. Посада як організаційно-правова форма управлінської праці // Вісник Львівського університету. Серія юридична. Випуск 39.-Львів, 2004.
 13. Янюк Н. «Посадова» і «службова» особи публічної адміністрації: проблема понятійного апарату в законодавстві України// Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Сер.: Юриспруденція, 2014. №10-2, том 2. С.91-94.
 14. Янюк Н. Дисциплінарна відповідальність державних службовців за Законом України «Про державну службу» (2015): правовий аналіз //Вісник Львівського університету. Серія юридична. – 2016. Випуск 62. – С.138-147.

 

Періодичні видання:

 1. Адміністративне право і процес.
 2. Вісник Львівського національного університету імені Івана Франка. Серія юридична.
 3. Вісник державної служби.
 4. Підприємництво, господарство і право.
 5. Право України.
 6. Публічне право.
 7. Східноєвропейський журнал права (електронний журнал).
 8. Часопис Київського університету права.
 9. Юридична Україна.

 

Інформаційні ресурси

http:www.zakon.rada.gov.ua

http:www.pravo.com.ua

Матеріали

Публічна служба

навчальний контент. Публічна служба

тести. Публічна служба. магістри. 2018.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму