Психологія слідчої діяльності

Тип: Нормативний

Кафедра: кримінального процесу і криміналістики

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
93Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
916доцент Жолнович І. В.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
916доцент Жолнович І. В.

Опис курсу

Психологія слідчої діяльності – це один зі спеціальних курсів, який доповнює вивчення навчальної дисципліни«Основи загальної та правової психології». Предметом його вивчення є психологія суб’єкта кримінального провадження – слідчого під час досудового розслідування.

Глибоке засвоєння студентами психології слідчої діяльності є умовою формування кваліфікованих юристів, зокрема слідчих, а такожпрокурорів. суддів, захисників тощо.

Для всестороннього засвоєння психології слідчої діяльності необхідні знання таких дисциплін, як  кримінально-процесуальне право, криміналістика, юридична психологія,теорія оперативно-розшукової діяльності, загальної психології та ін.  В межах перерахованих дисциплін вивчаються відповідно такі питання:процесуальний статус слідчого під час досудового розслідування, вимоги яким він повинен відповідати, методи, які він використовує у своїй діяльності, тактичні правила проведення різноманітних процесуальних дій, зміст різноманітних процесів, які відбуваються під час досудового розслідування (конструювання версій, взаємодії слідчого з різними суб’єктами під час досудового слідства та ін.) психології суб’єктів кримінального процесу,

Метою вивчення навчальної дисципліни євироблення у студентів юридичного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка вмінь і навичок щодо застосування психологічних знань під час практичної діяльності.

Завданнями вивчення даної навчальної дисципліни є:охарактеризувати слідчу діяльність як один з різновидів суспільної діяльності, виокремити та охарактеризувати її психологічну складову, дати психологічну характеристику особи слідчого, визначити психологічні критерії, яким він повинен відповідати, проаналізувати психологію суб’єктів, які беруть участь під час досудового слідства та взаємодію слідчого з ними.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

Знати:

 • поняття психології слідчої діяльності;
 • місце психології слідчої діяльності у структурі юридичної психології;
 • структуру психіки особи-слідчого;
 • види пізнавальних процесів, які проявляються у слідчого під час здійснення досудового слідства;
 • структуру емоційної сфери слідчого та її вплив на здійснення слідчим своїх повноважень;
 • вольові риси слідчого;
 • структуру особистості слідчого;
 • види методів психологічного впливу та межі їх застосування під час досудового слідства;
 • психологічні аспекти конструювання слідчих версій;
 • психологічні особливості взаємодії слідчого з іншими суб’єктами під час досудового слідства;

 

                 Уміти:

 • застосовувати психологічні знання у практичній діяльності;
 • давати психологічну характеристику різним процесам, які відбуваються під час досудового слідства;
 • використовувати способи та методи, розроблені наукою психологією, під час досудового розслідування.

Рекомендована література

 • Аминов,И.И. Психологический практикум для юристов [Текст]: учеб. Пособие / И.И. Аминов. – М.: Экмос, 2001. – 144 с.
 • Ананьєв, Б.Г. Психология чуствительного познания[Текст]: підручник / Б.Г. Ананьєв. – Москва: изд.Знания. – 123 с.
 • Андросюк,В.Г. Методичні засади розробкипрофесіограм та кваліфікаційних характеристик [Текст] / Андросюк В.Г., Юхновець Г.О. // НауковийвісникНаціональноїакадеміївнутрішніх справ України. – К.: Вид-во НАВСУ, 1996. – №1. – С. 45-54.
 • Андросюк,В.Г. Психологіяслідчоїдіяльності [Текст]: Навч. посіб. / В.Г. Андросюк, О.М. Корнєв, О.І. Кудерміна. – К.: Правоваєдність, 2009. – 200 с.
 • Андросюк,В.Г. Психологіяслідчоїдіяльності [Текст]: Навч. пос./ В.Г. Андросюк. – К.: Вид-воУкр. акад. внутр. справ, 1994. – 106 с.
 • Андрусенко,С.В. Особливостізастосуванняметодівпсихологічноговпливупридопитінеповнолітнього [Текст] /                        С.В. Андрусенко, Г.С. Романюк // Становленняособистостіпрофесіонала: перспективи й розвиток: матеріали ІІІ Всеукр. науково-практич. конф. (Одеса, 19 лютого 2010 р.). – Одеса: ОДУВС, 2010. – 450 с.
 • Асеев, В.Г. Мотивация поведения и формирование личности[Текст] / В.Г. Асеев. – М., 1976. – 348 с.
 • Баев, О.Я. Руководство для следователей [Текст] / О.Я. Баев, А.З. Ваксян, А.А. Ваксян. — М.: Изд. дом „ИНФРА-М”, 1997. — 732 с.
 • Барко,В.І. Професійнийвідбіркадрів до органіввнутрішніх справ (психологічний аспект) [Текст]: Монографія / В.І. Барко. – К.: Ніка-Центр, 2002. – 647 с.
 • Басиста,І.В. Впливкультури та моралі на прийняттярішеньслідчим [Текст] / І.В. Басиста // Проблемиправознавства та правоохоронноїдіяльності. – №2, 2012 . – с. 127-132.
 • Бедь, В.В. Юридичнапсихологія[Текст]: навч. посібник /        В.В. Бедь. – Виданнядруге, стереотипне. – Львів: Новийсвіт – 2004. – 380 с.
 • Берназ, В.ДРішенняслідчого (криміналістичний, процесуальний та психологічнийаспекти) [Текст] / В.Д. Берназ, С.М. Смоков; Одеськийюридичнийін-т Національного ун-ту внутрішніх справ. – О. : [б.в.], 2005. – 152 с.
 • Бодров,В.А. Психология профессиональной пригодности [Текст] / В.А. Бодров. – М.: Наука, 2006. – С. 106.
 • Бриков, М.В. Психологічнийзмістпрофесійноїдіяльностіслідчихпрокуратури [Текст] /М.В. Бриков // Проблемисучасноїпсихології. –  – Випуск 8. – С.95-101
 • Бриков,М.В. ПсихологічнийзмістпрофесійноїдіяльностіслідчихпрокуратуриУкраїни [Текст] / М.В. Бриков // Проблемисучасноїпсихології: збірникнауковихпраць К-ПНУ ім. ІванаОгієнка, Інститутупсихологіїім. Г. С. Костюка АПН України. – Кам’янець-Подільський: Аксіома, 2008. – Вип. 8 – 2010. – 309c.
 • Бугерко,Я.М. Динамікарізновидіврефлексії у модульно-розвивальномунавчальномуциклі [Текст] / Я.М. Бугерко // Психологія і суспільство. –2002. – № 3–4. – С. 230.
 • Бурбело,Б.А. Поняттяпрофілактичноїдіяльностіслідчого та їїзначення [Текст] / Б.А. Бурбело. – 2010. – 316c.
 • Васильев, В.Л. Юридическая психология[Текст]: Учеб.пособие / В.Л. Васильев. – СПб: Питер–Пресс, 1997. – 432с.
 • Винославська, О.В. Психологія: навчальнийпосібник: [Електронний ресурс] / О.В. Винославська. – Режим доступу:http://www.ebk.net.ua/Book/psychology/vinoslavska_psihologiya/zmist.htm.
 • Власова, Н.А. Досудебное производство в уголовном процессе[Текст] / Н.А. Власова. – М.: ЮРМИС, 2000. – 184 с.
 • Глазирін, Ф.В. Психологіяслідчихдій [Текст]: навчальнийпосібник /Ф.В. Глазирін. – Волгоград, 1983. – с. 55.
 • Гостєєва,Т.В. Проблема довгострокового прогнозу професійноїнадійності та успішностіпрацівниківорганіввнутрішніх справ України [Текст] / Т.В. Гостєєва // Проблемиекстремальної та кризовоїпсихології,  – Вип.7. – С.143.
 • Губанов,А.В. Полиция зарубежных стран. Организационно-правовые основы, стратегия и тактика деятельности [Текст] / А.В. Губанов. — М. : МАЭП, 1999. — 288 с.
 • Гусарєв,С. Д.Юридична деонтологія [Текст]: навч. посібник / С.Д. Гусарєв, О.Д. Тихомиров. – 2. вид.,перероб. – К. : Знання, 2006. – 115 с. – (Серія “Вища освіта ХХІ століття”).
 • Добрянський, О.А. Сутність та структура психологічноїготовностіслідчих до професійноїдіяльності в екстремальнихумовах[Текст] / О.А. Добрянський // ВісникНаціональноїакадеміїДержавноїприкордонноїслужбиУкраїни. – 2012. – 156с.
 • Дружинин,В.Н. Психология [Текст]: учебник для гуманитарных вузов / В.Н. Дружинин – СПб.: Питер, 2001. – С. 75.
 • Дьяченко, М.И. Психологические проблемы готовности к деятельности[Текст] / М. И. Дьяченко, Л. А. Кандыбович. – Минск : Изд-во БГУ им. В. И. Ленина, 1976. – 175 с.
 • Еникеев, М.И.Юридическая психология [Текст] : учебник для студ. вузов, обучающихся по спец. “Юриспруденция” / М.И. Еникеев. – М. : Норма, 2008. – 501 с.
 • Загальнапсихологія [Текст]: навч. посібник / О.В. Скрипченко, Л.В. Долинська, З.В. Огороднійчук, Т. Зелінська, Т. Лисянська. – К. :Просвіта, 2005. – 543с. – ISBN 966-7115-63-1
 • Захаров,В.Ф. Модель специалиста – выпускника Киевской высшей школы МВД СССР им. Ф.Э. Дзержинського: Оперативно-профилактическая и исправительно–трудовая специализация [Текст] / В.Ф. Захаров, Ю.И. Римаренко, С.С. Шатский. – К., 1981. – 40 с.
 • Іщенко,А.В. Криміналістичнезабезпеченняморальних засад слідчоїдіяльності [Текст] / А.В. Іщенко, І.І. Заблодська // Криміналістичнийвісник. – 2009. – №1 (11). – С. 5–10.
 • Кабаченко,Т.С. Методы психологического воздействия [Текст] / Т.С. Кабаченко. – М.: Пед. о-во, 2000. – 540с.
 • Карпиловская, С.Я. Основы профессиографии[Текст]: учеб.пособие по спецкурсу для студ. пед. ин-тов/ C. Я. Карпиловская,                 Р.И. Миттельман, Е.М.Ткаченко и др. – Брянск, 1991. – 75 с.
 • Козляковський, П.А. Юридичнапсихологія[Текст]: Навчальнийпосібник / П.А. Козляковський, А.П. Козляковський. – Миколаїв: Вид-во “Дизайн і поліграфія”, 2006. – 246с.
 • Коновалова, В.О. Юридичнапсихологія [Текст]: Підруч. для студ. юрид. спец. вищ. навч. закл. / В.О. Коновалова, В.Ю. Шепітько; Міністерствоосвіти і науки України. – К. :Видавничийдім “Ін Юре”, 2005. – 424с.
 • Коновалова, В.Е. Допрос: тактика и психология[Текст] /         В.Е. Коновалова. – Х. :Консум, 1999. – 157 с.
 • Коновалова, Е.В. Следственная тактика:принципы и функции [Текст] / Е.В. Коновалова, А.М.Сербулов . – К., 1983.– 112 с.
 • Коновалова,В.О. Юридичнапсихологія [Текст] :Підручник. — 2-ге вид., перероб. і доп. / В.О. Коновалова, В.Ю.Шепітько. — Х.: Право, 2008. — 240 с.
 • Корякін,Р.В. Місцеслідчого у “реформованому” кримінальномусудочинстві: [Електронний ресурс]. -Режим доступу: http://www.corp-lguvd.lg.ua/d120105.html
 • Кравченко, І.Ф. Психолого-професійнапідготовкамайбутніхслідчих (Професіографічний аспект)[Текст] / І.Ф. Кравченко // ЮридичнийвісникПричорномор’я, 2011. – № 1(1). – С. 239.
 • Красільнікова, А.І.Деякіпсихологічніособливостіособистостіслідчого [Текст] / А.І. Красільнікова // Проблемисучасноїпсихології. – 2013. – Випуск 4. – С.262.
 • Кримінальнийпроцесуальний кодекс України. Науково-практичнийкоментар [Текст] : у 2 т. / за заг. ред. В.Я. Тація, В.П. Пшонки, А.В. Портнова ; Нац. акад. прав.наук України. – Х. : Право, 2012.– 76с. – ISBN 978-966-458-410-1.
 • Кузмичев,В.С. Теория и практика следственной деятельности [Текст] / В.С. Кузмичев . – К.: НВТ «Правник»,  – 245 с.
 • Курбатов, В.И. Стратегия делового успеха[Текст] / В.И. Курбатов. – Ростов на Дону: Феникс, 1995. – С. 86.
 • Кучмій,Н.В. Правова природа етичних основ діяльностіслідчого [Текст] / Н. В. Кучмій // НауковийвісникЮридичноїакадеміїМіністерствавнутрішніх справ. – 2004. – Спец. випуск №1 (16). – С. 140-146.
 • Леженіна, Л.М. ПсихологічніособливостіпрофесійноїдіяльностіслідчихСлужбиБезпекиУкраїни[Текст]: Психологія: Зб-к наук.праць / Л.М.Леженіна // Вісник ХНПУ iм.Г.С.Сковороди. – Харків. – 2010. – 124с.
 • Леженіна,Л.Н. Професійно-психологічнийвпливслідчого на допитуваного при проведеннідопиту [Текст] / Л.Н. Леженіна // ВісникХарківськогонаціональногопедагогічногоуніверситетуімені Г. Сковороди. – 2009. – Випуск 31. – С. 156.
 • Леженіна,Л.М. Пізнавальнадіяльністьслідчого на різнихетапахрозслідування [Текст] / Л. М. Леженіна . – Х., 2010.- 50с.
 • Макаревич, О.П. Психологія перемоги[Текст]: Монографія /      О. П. Макаревич. – К. : ДАКККІМ, 2006. – 295с.
 • Макаренко,Н.В. Теоретические основы и методики профессионального психологического отбора военных специалистов [Текст] / Н. В. Макаренко. – К.: Сент-Жак, 1996. – С. 195.
 • Матієнко,Т.В. Особливостіпсихологічноговпливу при допитінеповнолітніх [Текст] / Т. В. Матієнко, Г. С. Романюк // Становленняособистостіпрофесіонала: перспективи й розвиток: матеріали ІІІ Всеукр. науково-практич.конфер. (Одеса, 19 лютого 2010 р.). – Одеса: ОДУВС, 2010. –450 с.
 • Морозов,А.В. Психология влияния [Текст] / А.В. Морозов. – СПб.: Питер, 2001. – 506с.
 • Озерський, І.В. Юридико-психологічніособливостіслідчоїдіяльностіорганівпрокуратури[Текст] / І.В. Озерський // Проблемиправознавства та правоохоронноїдіяльності : зб. наук.праць / Донецькийюридичнийінститут ЛДУВС ім. Е.О. Дідоренка. – Донецьк, 2010. – № 1. – С. 202.
 • Орбан-Лембрик, Л.Е. Юридичнапсихологія[Текст]: навчальнийпосібник / Л.Е.Орбан-Лембрик, В.В. Кощинець. – Чернівці: Книги – XXI, 2007. – 448 с.
 • Осмолян,В.А. Психолого-педагогічніаспектислідчоїетики у професійному та повсякденномужиттіслідчого[Текст] / В. А. Осмолян // Педагогічні науки. Збірникнаукових статей. – 2012. – № 63 – 209 с.
 • Пиз, А.Р.Язык телодвижений: как читать мысли других по их жестам [Текст] / А. Р. Пиз. – Нижний Новгород, 1992. – 367.
 • Процюк, О.М.Застосуванняметодівпсихологічноговпливупід час допитунеповнолітніх [Текст] / О.М. Процюк // НауковийвісникЛьвівського державного університетувнутрішніх справ. серіяюридична. – 2013. – Вип. 1. – С. 402-412.
 • Ратинов,А.Р. Судебная психология для следователей [Текст] / А.Р.Ратинов.– М.:ОООИздательство «Юрлитинформ», 2001. – 352с.
 • Сараева, В.Е. Психологическое общение: приемы ведения беседы и техники присоединения[Текст] / В. Е.Сараева, Х. Э. Штейнбах // Сб. Психологические исследования,1997. – №1. – С. 30-35.
 • Сидоренко,Е.В. Тренинг влияния и противостояния влиянию [Текст] / Е.В. Сидоренко . – СПб.: Речь, 2003. – 208с.
 • Сливка,С.С. Особливостідопитунеповнолітніх у кримінальномусудочинствіУкраїни[Текст] / С.С. Сливка // Право України. – 2000. – № 11. – С. 122–125.
 • Смоков,С.М. Внутрішнєпереконанняслідчого і його роль при прийняттіпроцесуальнихрішень [Текст]: автореф. дис. на здобуття наук. ступ. канд. юрид. наук: 12.00.09 / С.М.Смоков. – Київ, 2002. – 19
 • Стахівський,С.М. Слідчідії як основнізасобизбираннядоказів [Текст]: науково-практичнийпосібник / С.М. Стахівський – К. : Аттіка, 2009. – 64 с.
 • Столяренко, А.М. Прикладная юридическая психология[Текст] / А.М. Столяренко. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2009. – 674 с.
 • Стратонов, В.М. Версії в практиціпізнавальноїдіяльностіслідчого [Текст]/ В. М. Стратонов // Право і Безпека. — 2011. — № 1. —  С. 178.
 • Стратонов, В.М. Поняття та змістпізнавальноїдіяльностіслідчогопід час розслідуваннязлочиніввконтекстіепістемологічнихзнань[Текст] / В.М. Стратонов // Ученые записки Таврического национального университета им. В. И. Вернадского / Серия «Юридические науки». – Том 21 (60). – 2008. – №2. – С. 304.
 • Стратонов, В.М. Пізнавальнадіяльністьслідчого на початковому етапірозслідування [Текст] / В.М. Стратонов // Держава та регіони: науково-виробничий журнал. Серія “Право”. – 2009. – №4. – С. 235.
 • Стратонов,В.М. Поняття та завданняпізнавальноїдіяльностіслідчого [Текст] / В. М. Стратонов // Держава та регіони. Сер. Право. – 2011. – Вип. 1. – С. 283.
 • Теплов,Б.М. Проблемы индивидуальных различий [Текст] / Б.М. Теплов. – М.: Изд-во Акад. Пед. наук РСФСР, 1961.– 45с.
 • Томчук, М.І. Психологічнаготовністьособистості до правоохоронноїдіяльності[Текст]: Монографія / М.І. Томчук. – Хмельницький: НВП “Еврика”, 2003. – 154с.
 • Топчій, В.В. Проблемислідчоїдіяльності та шляхи їхвирішення[Текст] / В.В. Топчій, О.Ю. Татаров // Проблемизаконодавства та правоохоронноїдіяльності. – 2010. – №2 .- с. 309.
 • Удалова,Л.Д. Теоретичні засади отриманнявербальноїінформації у кримінальномупроцесі України [Текст]: автореф. дис. на здобуття наук.ступ. докт. юрид. наук: 12.00.09 / Л.Д. Удалова. – Київ, 2007. – 127
 • Цільмак, О.М.Професійноважливіякостіслідчого-криміналіста [Текст] / О.М. Цільмак // Південноукраїнськийправничийчасопис. – 2014. – № 1. – С. 276.
 • Чарльз,М.Т. Современное состояние и перспективы профессиональной подготовки сотрудников полиции (милиции) США и России  [Текст] / М.Т. Чарльз ; общ.ред. В.П. Сальников; Санкт-Петербургский ун-т, Академия права, экономики и безопасности жизнедеятельности. – СПб. : Алетейя, 2000. – 224 с.
 • Чуфаровский,Ю.В. Психология оперативно-розыскной и следственной деятель​ности [Текст]: учеб. Пособие / Ю.В. Чуфаровський. – М. : Изд-во Проспект, ТК Велби, 2006. – 208 с
 • Шерман, М.І. Діяльністьслідчого МВС України як психолого-педагогічна проблема [Текст]/ М.І. Шерман // Актуальніпроблеми державного управління, педагогіки та психології. – 2010,. – № 41 – с402.
 • Шиханцов, Г.Г.Юридическая психология [Текст] / Г.Г. Шиханцов. – М. : Зеркало, 1998.–352 с.
 • Юридичнапсихологія [Текст] :Підруч. для студ. /                        В.Г. Андросюк, Л.І. Казміренко, Я.Ю. Кондратьєв, М.В. Костицький,         С.А. Тарарухін, Г.О. Юхновець; ред.: Я.Ю. Кондратьєв; Нац. акад. внутр. справ України. – К. :Ін Юре, 2000. – 351 c.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму