Принципи правового регулювання трудових відносин в Україні

Тип: Нормативний

Кафедра: соціального права

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
113Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
1116доцент Бурак В. Я.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1116доцент Бурак В. Я.

Опис курсу

Мета викладання дисципліни – опанування теоретичних та практичних проблем принципів правового регулювання трудових відносин, а також вивчення теоретичних положень та вироблення навичок практичного застосування знань і норм чинного законодавства у цій сфері.

Завдання вивчення дисципліни полягає у засвоєнні і закріпленні студентами основних положень стосовно принципів правового регулювання трудових відносин, визначення  їх змісту, а також визначення поняття  та видів принципів та можливостей його реалізації в сучасних умовах.

 

Рекомендована література

Література

 1. Колодій А. М. Принципи права України. — К., 1998.
 2. Лаврів О.Я. Система принципів трудового права України. Автореферат на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук: спеціальність 12.00.05 – трудове право , право соціального забезпечення. Харків 2007. 20 с.
 3. Паньков Д.А. Принципи правового регулювання колективних трудових правовідносин. Автореферат на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук: спеціальність 12.00.05 – трудове право , право соціального забезпечення. Одеса 2007. 20 с.
 4. Пилипенко П. Д. Проблеми теорії трудового права. — Львів, 1999.
 5. Прокопенко В. И. Основные принципы трудового права. — К., 1969.
 6. Смирнов О. В. Основные принципы советского трудового права. — М., 1977.
 7. Щербина В.І. Основні функції трудового права в умовах ринкових відносин: Монографія / Державна митна служба України, Академія митної служби України. – Дніпропетровськ, 2005. – 265 с.
 8. Трудове право України: Академічний курс / За ред. П.Д. Пилипенка. – К.: ІнЮре, 2014. – 536 с.
 9. Трудове право України: Підручник / За ред Н.Б. Болотіної, Г.І. Чанишевої. – К.: Т-во “Знання”, КОО. – 2000.
 10. Козак З.Я. Договірне регулювання за трудовим правом України: Автореф. дис. … канд. юрид. наук. – К., 1999. – 19 с.
 11. Лосиця І.О. Колективний договір в умовах переходу до ринкової економіки: Автореф. дис. … канд. юрид. наук. – Харків, 1997. – 24 с.
 12. Семигин Г.Ю. Социальное партнерство в современном мире. – М., 1996.
 13. Чанишева Г. Теоретичні проблеми правового регулювання колективних трудових відносин в сучасних умовах // Право України. – 2000. – № 8.

ЗАКОНОДАВСТВО:

 1. Конституція України, прийнята Верховною Радою України // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 30. – Ст. 141.
 2. Кодекс законів про працю України // Відомості Верховної Ради Української РСР. – 1971. – № 50. – Ст. 375.
 3. Закон України “Про зайнятість населення” // Відомості Верховної Ради – 2013. – № 24. – Ст. 242.
 4. Закон України “Про соціальний і правовий захист військовослужбовців, які проходять службу на території України та членів їх сімей” // Голос України. – 10 січня 1992 року.
 5. Закон України “Про охорону праці” // Відомості Верховної Ради України. – 1992. – № 49. – Ст. 668.
 6. Закон України “Про судоустрій і статус суддів” // Відомості Верховної Ради України. – 2010. – № 41-45. – Ст.529.
 7. Закон України “Про колективні договори і угоди” від 01.07.1993р. // Відомості Верховної Ради України. – 1993. – № 36. – Ст. 61.
 8. Закон України “Про державну службу” // Відомості Верховної Ради України. – 2016. – № 4. – Ст. 43.
 9. Закон України “Про відпустки” // Відомості Верховної Ради України. – 1997. – № 2. – Ст. 4.
 10. Закон України “Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності” // Відомості Верховної Ради України. – 1997. – № 2. – Ст. 4.
 11. Закон України “Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)” // Відомості Верховної Ради України. – 1998. – №34. – Ст. 227.
 12. Закон України “Про організації роботодавців” // Відомості Верховної Ради України. – 2013. – № 22. – Ст. 216.
 13. Цивільний кодекс України від 16 січня 2003р. // Відомості Верховної Ради України, 2003, №40-44, ст. 356.
 14. Цивільний процесуальний кодекс України. Затверджено Законом України № 1618-IV від 18.03.2004 р. //Офіційний вісник України. – 2004. – № 16. – Ст. 11.
 15. Про виконання та застосування практики Європейського суду з прав людини. Закон України від 23.02.2006р. //Відомості Верховної Ради України. – 2006. – № 30. – Ст. 260.
 16. Про соціальний діалог в Україні. Закон України від 23.12.2010 // Відомості Верховної Ради України, 2011, № 28, ст.255
 17. Про ратифікацію Європейської соціальної хартії (переглянутої). Закон України від 14.09.2006 //Офіційний вісник України. – 2006. – № 40. – Ст. 36.
 18. Рішення Конституційного Суду України 29 жовтня 1998 року N 14-рп/98 у справі за конституційним зверненням Вільної профспілки працівників метрополітенів України щодо офіційного тлумачення поняття “професійна спілка, що діє на підприємстві, в установі, організації”, використаного в абзаці шостому частини першої статті 43-1 Кодексу законів про працю України (справа про профспілку, що діє на підприємстві) // Електронний ресурс. Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/v014p710-98
 19. Рішення Конституційного Суду України 18 жовтня 2000 року N 11-рп/2000у справі за конституційними поданнями народних депутатів України та Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини щодо відповідності Конституції України (конституційності) статей 8, 11, 16 Закону України “Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності” (справа про свободу утворення профспілок) // Електронний ресурс. Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/v011p710-00
 20. Постанова Пленуму Верховного Суду України “Про застосування Конституції України при здійсненні правосуддя” від 1 листопада 1996р. №9 // Постанови Пленуму Верховного суду України (1972-2004): офіційне видання у двох томах, том 1, К., 2004,с.9.
 21. Постанова Пленуму Верховного Суду України “Про практику розгляду судами трудових спорів” від 6 листопада 1992р. №9 // Постанови Пленуму Верховного суду України (1972-2004): офіційне видання у двох томах, том 1, К., 2004,с.146.
 22. Постанова Пленуму Верховного Суду України “Про практику застосування судами законодавства про оплату праці” від 24 грудня 1999р. №13 // Постанови Пленуму Верховного суду України (1972-2004): офіційне видання у двох томах, том 1, К., 2004,с.161.

 

МІЖНАРОДНІ НОРМАТИВНІ АКТИ:

 1. Конвенція про скасування примусової праці N 105 від 05.06.1957р.
 2. Конвенція Міжнародної організації праці N 156 від 23.06.1981р. про рівне ставлення й рівні можливості для трудящих чоловіків і жінок: трудящі із сімейними обов’язками (Конвенцію ратифіковано Законом N 1196-XIV від 22.10.99).
 3. Конвенція про рівне винагородження чоловіків і жінок за працю рівної цінності N 100 від 29.06.1951р.
 4. Рекомендація щодо безпеки та гігієни праці на шахтах N 183 від 22.06.1995р. “Міжнародне законодавство про охорону праці”, Київ, 1997р.
 5. Рекомендація щодо праці жінок у нічний час у сільському господарстві N 13 від 25.10.1921р. “Міжнародне законодавство про охорону праці”, Київ, 1997р.
 6. Рекомендація щодо нічної праці дітей та підлітків у сільському господарстві N 14 від 25.10.1921р. “Міжнародне законодавство про охорону праці”, Київ, 1997 р.
 7. Рекомендація щодо мінімального віку приймання дітей для промислової праці на сімейних підприємствах N 52 від 22.06.1937р. “Міжнародне законодавство про охорону праці”, “Основа”, Київ, 1997 р.
 8. Конвенція про працю на умовах неповного робочого часу № 175 від 24.07.1974р.
 9. Рекомендація щодо умов праці молодих людей, зайнятих на підземних роботах у шахтах та копальнях N 125 від 02.06.1965р. “Міжнародне законодавство про охорону праці”, Конвенції та рекомендації МОП, Київ, 1997 р.
 10. Рекомендація щодо безпеки та гігієни праці і виробничого середовища N 164 від 03.06.1981р. “Міжнародне законодавство про охорону праці”, Конвенції та рекомендації МОП, Київ, 1998р.
 11. Конвенція про нічну працю підлітків у промисловості N 6 від 29.10.1919р. “Міжнародне законодавство про охорону праці”, Конвенції та рекомендації МОП, Київ, 1997 р.
 12. Конвенція про працю жінок у нічний час N 41 від 04.06.1934р. “Міжнародне законодавство про охорону праці”, Конвенції та рекомендації МОП, Київ, 1997 р.
 13. Конвенция о дискриминации в области труда и занятий N 111 від 15.06.1960 р. “Международная защита прав и свобод человека” Москва, “Юридическая литература”, 1990

 

ІНФОРМАЦІЙНІ РЕСУРСИ

 1. Офіційний сайт Верховної Ради України: www.rada.gov.ua;
 2. Кабінет Міністрів України http://www.kmu.gov.ua
 3. Міністерство юстиції України http://www.minjust.gov.ua
 4. Верховний Суд http://www.supreme.gov.ua
 5. http://www.nau.kiev.ua/
 6. lawukraine.com
 7. pravovik.com.ua
 8. Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського: nbuv.gov.ua;
 9. Офіційний веб-портал “Судова влада України”:www.gov.ua.
 10. Єдиний державний реєстр судових рішень: www.reyestr.gov.ua.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму