Процесуальний порядок і тактика проведення та оформлення слідчих (розшукових) дій

Тип: Нормативний

Кафедра: кримінального процесу і криміналістики

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
101Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
916доцент Гулкевич З. Т.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
924доцент Гулкевич З. Т.

Опис курсу

Мета  опанування теоретичних проблем процесуального порядку і тактики слідчих дій, вироблення практичних навичок їх проведення та оформлення.

Завдання – аналіз кримінального процесуального законодавства України, навчальної монографічної літератури, вирішення аналітичних завдань та практичних казусів відповідно до програми дисципліни.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати:

 • поняття та систему слідчих дій, їх нормативну та пізнавальну природу;
 • загальні процесуальні умови проведення слідчих дій;
 • загальні тактичні умови проведення слідчих дій;
 • процесуальний порядок проведення всіх слідчих дій;
 • тактичні прийоми проведення всіх слідчих дій;
 • основні і допоміжні засоби фіксації слідчих дій.

 

вміти:

 • дотримуватись передбаченого кримінальним процесуальним законодавством процесуального порядку проведення слідчих дій;
 • правильно застосовувати розроблені криміналістикою тактичні прийоми проведення слідчих дій;
 • правильно використовувати процесуальні засоби фіксації слідчих дій.

Рекомендована література

 1. Аленин Ю. П. Процессуальные особенности производства следственных действий / Ю. П. Аленин. –Одесса,
 2. Баев О. Я. Тактика следственных действий / О. Я. Баев. – Воронеж, 1992.
 3. Белозеров Ю. Н. Производство следственных действий: учебное пособие / Ю. Н. Белозеров, В. В. Рябоконь. –М., 1990.
 4. Газизов В. А. Видеозапись и ее использование при производстве следственных действий : учебное пособие / В. А. Газизов, А. Г. Филиппов. – М.,
 5. Гулкевич З. Т. Документування слідчих (розшукових) дій: процесуальне і криміналістичне дослідження. / З. Т. Гулкевич. – Львів, 2008.
 6. Душеин С. В. Фотографирование на месте происшествия и при производстве других следственных действий : учебное пособие / С. В. Душеин, В. М. Райгородский. О. А. Фирсов. –Саратов,
 7. Еникеев М. И. Следственные действия (психология, тактика, технология) : учеб. пособие / М. И. Еникеев, В. А. Образцов, В. Е. Элинов. – М., 2007.
 8. Когутич І. І. Криміналістика : курс лекцій / І. І. Когутич. – К., 2008.
 9. Криминалистика : учебник для вузов / Т. В. Аверьянова, Р. С. Белкин, Ю.Г. Корухов, Е. Р. Россинская ; под. ред. Р. С. Белкина. – 2-е изд., перераб. и доп. – М., 2003.
 10. Криміналістика / за ред. Є. В. Пряхіна. – Л., 2010.
 11. Криміналістика : навч. посіб. / За ред. А. Ф. Волобуєва. – К., 2011.
 12. Криміналістика : підручник / за ред. В. Ю. Шепітька. – 3-е вид., перероб. і доп. – К., 2004.
 13. Кримінальний процес : підручник / за ред. В. Я. Тація. – Харків, 2013.
 14. Кримінальний процесуальний кодекс України. Науково-практичний коментар / за заг. ред. професорів В. Г. Гончаренка, В. Т. Нора, М. Є. Шумило. – К., 2012.
 15. Курс криминалистики : в 3 т. / под ред. О. Н. Коршуновой и А. А. Степанова. – СПб., 2004.
 16. Лившиц Е. М. Тактика следственных действий / Е. М. Лившиц, Р. С. Белкин. – М.,
 17. Михальчук А. Е. Тактические комбинации при производстве следственных действий / А. Е. Михальчук; под ред. В. В. Степанова. – Саратов,
 18. Настільна книга слідчого : наук.-практ. видання для слідчих і дізнавачів / М. Панов, В. Ю. Шепітько, В. О. Коновалова та ін. – 2-е вид. перероб. і доп. – К., 2007.
 19. Науково-практичний коментар до кримінального процесуального кодексу України / за ред. М. І. Хавронюка, О. А. Бончука, Р. О. Куйбіди. – Харків, 2013.
 20. Очередин В. Т. Следственные действия в уголовном процессе : учеб. пособие / В. Т. Очередин. – Волгоград, 2008.
 21. Руководство для следователей / под общ. ред. В. В. Мозякова. – М.,
 22. Салтевский М. В. Криминалистическая фотография, кинематография и видеозапись в правоохранительной деятельности / М.В. Салтевский, Н. И. Лысов. – К.,
 23. Сердюк В. П. Практикум по складанню процесуальних документів (з застосування відеозапису під час проведення слідчих дій) : навчальний посібник / В. П. Сердюк. – К., 2000.
 24. Следственные действия : процессуальная характеристика, тактические и психологические особенности / под. ред. Б. П. Смагоринского. – М., 1994.
 25. Стригонюк М. І. Криміналістика : підручник / М. І. Стригонюк. К., 2005.
 26. Тактика следственных действий : учебное пособие / под ред. В. И. Комиссарова. – Саратов,
 27. Шепітько В. Ю. Довідник слідчого / В. Ю. Шепітько. –К, 2003.
 28. Шеремет А. П. Криміналістика : навч. посібник / А. П. Шеремет. – К., 2005.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму