Процесуальне керівництво за розслідуванням корупційних діянь

Тип: Нормативний

Кафедра: кримінального процесу і криміналістики

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
103Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
1016доцент Жолнович І. В.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1024доцент Жолнович І. В.

Опис курсу

Процесуальне керівництво за розслідуванням корупційних діянь – це один зі спеціальних курсів, який доповнює вивчення навчальної дисципліни «Криміналістика».

Предметом його вивчення є методика розслідування окремої групи злочинів – корупційних злочинів.

Глибоке засвоєння студентами методики розслідування даної групи злочинів є необхідною умовою формування кваліфікованих юристів, зокрема слідчих. Прокурорів. Суддів, захисників тощо.

Для всестороннього засвоєння методики розслідування корупційних злочинів необхідні знання таких дисциплін, як кримінальне право, кримінально-процесуальне право, юридична психологія, теорія оперативно-розшукової діяльності та ін.  В межах перерахованих дисциплін вивчаються відповідно такі питання: поняття та види корупційних злочинів, підстави кримінальної відповідальності за вчинення таких діянь, предмет доказування по такій категорії справ, процесуальні джерела зібрання доказів по таких злочинах, межі використання психологічних знань під час розслідування таких кримінально-караних діянь.

Метою вивчення навчальної дисципліни є вироблення у студентів юридичного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка вмінь і навичок щодо застосування методики розслідування корупційних злочинів у практичній діяльності.

Завданнями вивчення даної навчальної дисципліни є: охарактеризувати суть та завдання методики розслідування корупційних злочинів;висвітлити теоретичні проблеми здійснення розслідування цієї групи злочинів працівниками правоохоронних органів;охарактеризувати структуру методики розслідування корупційних злочинів, а також виділити етапи їх розслідування;дослідити криміналістичну характеристику даної групи злочинів, а також вивчити її елементи;з’ясувати слідчі ситуації, які виникають на різних етапах розслідування, їх завдання та шляхи вирішення;дослідити види версій, які висуваються під час розслідування, а також комплекс заходів, які проводяться для їх перевірки;дослідити особливості тактики проведення слідчих дій під час розслідування корупційних злочинів;розкрити особливості розслідування корупційних злочинів у різних сферах.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

Знати:

 • поняття методики розслідування корупційних злочинів;
 • місце методики розслідування такого виду злочинів у системі методики розслідування окремих видів злочинів як розділу науки криміналістики;
 • принципи формування такої групової методики розслідування злочинів;
 • структуру методики розслідування корупційних злочинів;
 • джерела формування вказаної методики розслідування;
 • поняття криміналістичної характеристики корупційних злочинів, її структуру та взаємозв’язок її елементів ;
 • завдання етапів розслідування даної групи злочинів та комплекс заходів, що проводяться на кожному з них;
 • види слідчих ситуацій, які можуть виникати на кожному з етапів розслідування;
 • етапи формування та побудови версій, які коструюються під час розслідування, а також комплекс заходів, які виконуються для їх перевірки;
 • форми та види планування, які використовуються під час розслідування корупційних злочинів;
 • особливості тактики проведення оперативно-розшукових заходів під час розслідування різноманітних корупційних злочинів;
 • способи подолання протидії, яка може виходити від різних суб’єктів, під час розслідування різних видів корупційних злочинів ;
 • особливості тактики проведення слідчих дій під час розслідування корупційних злочинів;
 • особливості взаємодії слідчого з різноманітними суб’єктами під час розслідування корупційних злочинів;
 • особливості методики розслідування різних видів корупційних злочинів відповідно до чинного законодавства України;
 • особливості методики розслідування корупційних злочинів, вчинених спеціальними суб’єктами або в різних сферах суспільного життя.

          Уміти:

 • складати необхідні в процесі розслідування процесуальні документи;
 • аналізувати норми чинного законодавства щодо кваліфікації корупційних злочинів;
 • виявляти недоліки та упущення, допущені правоохоронними органами під час розслідування корупційних злочинів;

використовувати способи та методи, розроблені наукою криміналістикою, під час розслідування корупційних злочинів.

Рекомендована література

 1. Абакиров А.Ф., Виницкий Л.В. Криминалистическая експертиза машинописних текстов. – Караганда, 1981.
 2. Абдрашев Р.М. Расследование коррупционных преступлений в системе правоохранительных органов: Монография. – Алматы, 2009. – 332 с.
 3. АбдрашевР.М.Теория и практика расследования коррупционных преступлений в системе правоохранительных органов .Автореф. дис. докт..юр. наук по специальности00.09 – уголовный процесс; криминалистика и судебная экспертиза; оперативно-розыскная деятельность. Алматы, 2010, – 46с.
 4. Агутин А.В., Трошкин Е.З., Ануфриев С.Б. Организациядосудебногопроизводства по уголовнымделам о преступленияхкоррупционнойнаправленности: монография. – М.: Юрлитинформ, 2010. – 144с.
 5. Андриянченко Е.Г., Холопова Е.Н. Научные и правовые проблемы определения воинского должностного лица как специального субъекта воинских должностных преступлений// “Военно-юридический журнал”, 2010, N 5
 6. Андрушко П.П. Злочини у сферіслужбовоїдіяльності: кримінально-правова характеристика: навчальнийпосібник / П.П. Андрушко, А.А. Стрижевська. – К.: Юрисконсульт, 2006.
 7. Аслаханов А.А. Проблемы уголовно-правоаой борьбы со взяточничеством / А.А.Аслаханов// Государство и право. – 1993. – №4.
 8. Аснис А.Я. Служебноепреступление: понятие и субъект – М.: АО «Центр ЮрИнфоР», 2003. 122с.
 9. Астанин В.В. Практика реагированиясудебныхорганов на организованнуюкоррупцию и в сфереихдеятельности //”Уголовноесудопроизводство”, 2006, N 2
 10. Ахтирська Н.М. Корупція: криміналістичні і соціально-політичні аспекти / Н.М.Ахтирська Проблеми боротьби з корупцією, організованою злочиннісю та контрабандою: аналітичні розробки, пропозиції наукових та практичних працівників. – К.: Науково-дослідний інститут “Проблеми людини”, 2001. – Т.22. – с.99-100.
 11. Баженов А.В. Расследование преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления: анализ проблем теории и практики”Российский следователь”, 2008, N 8.
 12. Балашов А.Н. Расследование и предупреждение взяточничества6 методическое пособие / А.Н.Балашов, А.Н.Ларьков и др. – М.1993
 13. Бантишев О.Ф. Злочини у сферіслужбовоїдіяльності (питаннякваліфікації): навчальнийпосібник / О.Ф. Бантишев. – К.: МАУП, 2002.
 14. Бантишев О.Ф. Поняття злочинів у сфері службової діяльності та їх розслідування : навч. посібник / О.Ф.Бантишев, П.Т.Дорошенко, О.О.Климчук, В.В.Шмигельський. – Трускавець: МПНВКП фірма “Плеяда, 2006. -142с.”
 15. Баринов А.Б. Меры против водействия злоупотреблениям должностными полномочиями сотрудниками системы органов внутренних дел // “Российскийследователь”, 2008, N 4.
 16. Бахин В.П. Криминалистическая методика: Лекция,- К.,1999
 17. Башмаков И.С. Особенностипервоначальногоэтапарасследованиякоррупционных пре ступлений, совершаемыхпредставителямиоргановместнойвласти. – М.: Издательство «Юрлитинформ», 2007. – 152с.
 18. Беджанов В.И. Расследованиявзяточничества// Практическаякриминалистика: расследованиеотдельныхвидовпреступления. М., 1990, С45.
 19. Біленчук П.Д. Особливості методики розслідування хабарництва / П.Д.Біленчук, Р.В.Волков //Теорія та практика криміналістичного забезпечення розкриття та розслідування злочинів у сучасних умовах: тези доповідей міжнародної науково-практичної конференції6 у 2-х ч. – К.6 Національна академія внутрішніх справ України, 2001. – Ч.1. – с.117 -119.
 20. Бондаренко Д.А. Злочини, пов’язані з використанням владних та інших повноважень: особа злочинця як елемент криміналістичної характеристики / Д.А.Бондаренко // Вісник Запорізького юридичного інституту. – Запоріжжя, 2000. – Вип.12. – Ч.1. – с.16-20.
 21. Бондаренко Д.А. Розслідування зловживань владою або службовим становищем та перевищення влади або службових повноважень (криміналістична характеристика та початковий етап розслідування): автореф. дис.канд. юрид. наук: 12.00.09 / Д.А.Бондаренко – Х. Харківський національний ун-т внутрішніх справ, 2009. – 16с.
 22. Бондаренко Д.А. Розслідування зловживань владою або службовим становищем та перевищення влади або службових повноважень (криміналістична характеристика та початковий етап розслідування): автореф. дис.канд. юрид. наук: 12.00.09 / Д.А.Бондаренко – Х. Харківський національний ун-т внутрішніх справ, 2009. – 16с.
 23. Бондаренко Д.А. Типові слідчі ситуації початкового етапу розслідування злочинів, пов’язаних з використанням влади чи службового становища/ Д.А.Бондаренко // Вісник Запорізького юрид. ін.-ту. – Запоріжжя, 2004. – №2 (27). – 253-259.
 24. Бондаренко Д.А. Типові слідчі ситуації початкового етапу розслідування злочинів, пов’язаних з використанням влади чи службового становища/ Д.А.Бондаренко // Вісник Запорізького юрид. ін.-ту. – Запоріжжя, 2004. – №2 (27). – 253-259.
 25. Борков В.Существенность нарушения правоохраняемых интересов при квалификации должностного злоупотребления// “Уголовное право”, 2009, N 6.
 26. Бурмистов Р.Е.Недобросовестные действия и преступные злоупотребления с векселями // “Нотариус”, N 4, 2000
 27. Винберг Л.А., Шванкова М.В. Почерковедческаяэкспертиза: Учебник для вузов МВД СССР. – Волгоград, 1977.
 28. Власов В.П. Следственныйосмотр и предварительноеисследованиедокументов. – М., 1961.
 29. Возгрин И.А. Криминалистическая характеристика преступлений// Курс  криминалистики/  Под.ред О.А.  Коршунова   и  А.А. Степанова.  СПб., 2004. Т.1
 30. Волженкин Б. «Обычный подарок» или взятка / Б. Волженкин // Законность. – 1997. – № 4. – С. 24.
 31. Волженкин Б.В. Служебные преступления. – М.: Юристъ, 2000. – 368с.
 32. Волков Ю. Н. Корыстное злоупотребление служебными полномочиями / Ю. Н. Волков. – СПб.: Издательство «Юридический центр «Пресс», 2001.
 33. Гаврилин Ю.В., Шурухнов Н.Г. Криминалистика: методика расследованияотдельныхвидовпреступлений: Курс лекцій / Под ред.. профессора Н.Г. Шурухнова – М.: Книжный мир, 2004 – с.468
 34. Гаврилин Ю.В., Шурухнов Н.Г. Криминалистика: Методыкарассследованияотдельныхвидовпреступления. М.: Книжный мир,  2004  –  С.275-294
 35. Гермаев Ю.П. Квалификация и расследованиевзяточничества: учеб.-практ. пособие / Ю.П.Гермаев, А.А. Обухов. – М.: Норма, 2009. – 304с.
 36. Горбуза А. Ограничение должностного злоупотребления от хищения / А. Горбуза, Е. Сухарев // Сов.юстиция. – 1989. – № 9. – С. 39.
 37. Гордейчик С.Ответственность лица, выполняющего управленческие функции в коммерческой или иной организации //”Российская юстиция”, N 11, 1998
 38. Джандпери А.С. Расследованиевзяточничества. – СПб., 1996.
 39. Джига М.В. Розслідування посадових злочинів і вимагательства: навчальний посібник / М.В.Джига, О.С.Подшибякін, А.М.Ухаль. – Ужгород. – К.: МВС України, 1998. – 113с.
 40. Дрюченко А.Я. Исследование ограниченного оперативного материала при расследовании взяточничества и коррупции / А.Я. Дрюченко // Теневая экономика. Проблемы боротьбы с организованной преступностью и коррупцией в сфере экономики: сборник материалов круглого стола, состоявшегося 20 февраля 1997г. В г.Луганске. – Луганск: РИО ЛИВД, 1997. – с.231-236.
 41. Дудоров О. Кваліфікаціяодержанняхабара, поєднаного з вимаганням / Дудоров О. // Право України. – 1994. – № 5-6. – С. 39.
 42. Дудоров О. Корупція. Варіаціїна теми хабарництва / Дудоров О. // Віче. – 1994. – № 8. – С. 61.
 43. Дулов А.В. Основы расследования преступлений, совершенных должностными лицами. – Минск, 1985.
 44. Дулов А.В. Основы расследования преступлений, совершенных должностными лицами», Минск, 1985 г.
 45. Егорова Н. Провокация взятки или коммерческого подкупа / Егорова Н. // Российская юстиция. – 1997. – № 8. – С. 48.
 46. Егорова Н. Провокация взятки или коммерческого подкупа / Егорова Н. // Российская юстиция. – 1997. – № 8. – С. 48.
 47. Егорова Н. Субъект преступлений против интересов службы / Егорова Н. // Законность. – 1998. – № 4.- С. 14.
 48. Журавлев С.Ю. Расследованиеэкономическихпреступлений. – М. Издательство «Юрлитинформ», 2005. – 496с.
 49. Завидов Б.Д. Служебный подлог и халатность как преступления против государственной власти и интересов государственной службы. Краткий комментарий уголовного законодательства// Подготовлен для системы КонсультантПлюс, 2003
 50. Завидов Б.Д. Служебный подлог и халатность как преступления против государственной власти и интересов государственной службы. Краткий комментарий уголовного законодательства// Подготовлен для системы КонсультантПлюс, 2003
 51. Занина Т.М., Позднякова Е.В.К вопросу о коррупции в органах внутреннихдел // “Общество и право”, 2009, N 3.
 52. Зейкан І. Визначенняпоняттяпосадової особи в кримінальномузаконодавстві / Зейкан І. // Право України. – 2001. – № 10. – С. 43.
 53. Иванисов А.В. Особенностикоррупционнойпреступности в ГосавтоинспекцииРоссии // “Общество и право”, 2009, N 5.
 54. Иванов Ю.В. Криминалистическоеисследованиедокументов. – Екатеринбург, 1997.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму