Прокурорський нагляд за виконанням покарань

Тип: Нормативний

Кафедра: кримінального процесу і криміналістики

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
92Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
916Array

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
916

Опис курсу

Мета – забезпечити у студентів юридичного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка вироблення вмінь і навичок щодо застосування методик прокурорського нагляду за додержанням законів при виконанні судових рішень у кримінальних справах та інших примусових заходів у практичній діяльності.

Завдання – аналіз актів кримінально-виконавчого законодавства України, актів Генерального прокурора України, навчальної та монографічної літератури, вирішення аналітичних завдань та практичних казусів відповідно до програми дисципліни.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати:

 • поняття, предмет та межі прокурорського нагляду за додержанням законів при виконанні судових рішень у кримінальних справах та інших примусових заходів;
 • ґенезу та сучасний стан прокурорського нагляду за додержанням законів при виконанні судових рішень у кримінальних справах та інших примусових заходів;
 • функціонування прокурорського нагляду за додержанням законів при виконанні судових рішень у кримінальних справах та інших примусових заходів в законодавстві зарубіжних держав;
 • завдання прокурорського нагляду за додержанням законів при виконанні судових рішень у кримінальних справах та інших примусових заходів;
 • теоретичні проблеми предмета та меж прокурорського нагляду за додержанням законів при виконанні судових рішень у кримінальних справах та інших примусових заходів;
 • форми та акти прокурорського реагування на порушення, виявлені в процесі нагляду за додержанням законів при виконанні судових рішень у кримінальних справах та інших примусових заходів;
 • завдання прокурорського нагляду за додержанням законів при виконанні судових рішень у кримінальних справах та інших примусових заходів;
 • повноваження прокурора щодо здійсненню нагляду прокурорського нагляду за додержанням законів при виконанні судових рішень у кримінальних справах та інших примусових заходів;
 • поняття оперативно-розшукової діяльності та оперативно – розшукових заходів;
 • предмет і завдання нагляду за додержанням законів органами, які здійснюють оперативно розшукову діяльність;
 • повноваження прокурора при здійсненні нагляду за додержанням законів органами Державної пенітенціарної служби, які здійснюють оперативно розшукову діяльність;
 • суть, мету та завдання прокурорського нагляду за додержанням законів в ІТТ та кімнатах для затриманих і доставлених чергових частин органів внутрішніх справ;
 • методику винесення актів прокурорського реагування на виявлені порушення законів у кімнатах для затриманих та доставлених та ІТТ;
 • мету, завдання та основні риси нагляду за додержанням законів у слідчих ізоляторах Державної пенітенціарної служби;
 • правові підстави та порядок залучення прокурором спеціалістів (фахівців) до комплексної перевірки в слідчому ізоляторі та дільницях слідчих ізоляторів на території виправних колоній;
 • методику прокурорського нагляду виявлення порушень законів у СІЗО;
 • сутність, завдання, форми і методи прокурорського нагляду за додержанням законів при виконанні покарання у виді арешту;
 • сутність, завдання, форми і методи прокурорського нагляду за додержанням законів при виконанні покарання у виді обмеження волі;
 • сутність, завдання, форми і методи прокурорського нагляду за додержанням законів при виконанні покарань, не пов’язаних із позбавленням волі;
 • методику перевірки додержання законів при виконанні покарання у виді позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю;
 • сутність, завдання, форми і методи прокурорського нагляду за додержанням законів при виконанні покарань у виді позбавлення військового спеціального звання, рангу, чину або кваліфікаційного класу;
 • методику перевірки прокурором додержання законів при виконанні покарання у виді тримання в дисциплінарному батальйоні військовослужбовців;
 • сутність, завдання, форми і методи прокурорського нагляду за додержанням законів при виконанні покарання у виді службових обмежень для військовослужбовців;
 • особливості нагляду за додержанням законів у психіатричних закладах із суворим та посиленим наглядом при застосуванні судом примусових заходів медичного характеру, а також у міжобласних центрах (відділеннях) стаціонарної експертизи для осіб, які тримаються під вартою.

вміти:

 • складати акти прокурорського реагування на виявлені порушення законодавства в діяльності органів, які здійснюють виконання кримінальних покарань;
 • використовувати форми і методи прокурорського нагляду за додержанням законів під час виконання покарань;
 • аналізувати норми чинного законодавства щодо повноважень прокурора в даному виді нагляду;
 • виявляти факти порушення законодавства органами, які здійснюють виконання кримінальних покарань.

Рекомендована література

 1. Грицаєнко Л.Р. Прокуратура в країнах Європи: Навч. посібник для студ. вищих навч. закл./ Академія прокуратури України. — К. : БІНОВАТОР, 2006. — 400с.
 2. Грицаєнко Л.Р. Прокурорська діяльність в Україні в світлі сучасного світового досвіду. – Вінниця, 2009. – 576 с.
 3. Каркач П.М., Курочка М.Й.Прокурорський нагляд за додержанням законів при виконанні кримінальних покарань: Навчальний посібник / за ред. чл.-кор. АПрН України, проф. Е.О. Дідодренка. – Луганськ: РВВ ЛАВС, –248с.
 4. Косюта М.В. Прокуратура України: навч. посібник. – К.: Знання. – 2010. – 404 с.
 5. Михайленко О.Р.Прокуратура України: Підручник. – К.: Юрінком Інтер, – 336 с.
 6. Прокуратура України: Академічний курс: підручник/ В.В. Сухонос, В.П. Лакизюк, Л.В. Грицаєнко, В.М. Руденко. – Суми: ВТД «Університетська книга», 2005. – 566 с.
 7. Прокурорський нагляд в Україні: Підручник для студентів юрид. спеціальностей вищих навч. закладів / І.Є. Марочкін, П.М. Каркач, Ю.М. Грошевий та ін.; за ред. проф. І.Є. Марочкіна, П.М. Каркача. – X.: ТОВ «Одіссей», – 240 с.
 8. Прокурорський нагляд в Україні: підручник/ І.І. Когутич, В.Т. Нор, А.А. Павлишин, В.В. Луцик. – К.: Ін Юре, 2011. – 592 с.
 9. Сухонос В. Прокурорський нагляд за виправно-трудовими установами // Прокуратура. Людина. Держава. – 2005. – № 1 (43). – С. 15-25.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму