Прокурорський нагляд за оперативно-розшуковою діяльністю і досудовим розслідуванням

Тип: Нормативний

Кафедра: кримінального процесу і криміналістики

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
93Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
916Array

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
924

Опис курсу

Мета – забезпечити у студентів юридичного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка вироблення вмінь і навичок щодо застосування методик прокурорського нагляду за оперативно-розшуковою діяльністю і досудовим розслідуванням у практичній діяльності.

Завдання – аналіз актів кримінально-процесуального законодавства України, актів Генерального прокурора України, навчальної та монографічної літератури, вирішення аналітичних завдань та практичних казусів відповідно до програми дисципліни.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати:

 • поняття, предмет та межі прокурорського нагляду за додержанням законності у ході оперативно-розшукової діяльності та досудового розслідування;
 • ґенезу та сучасний стан прокурорського нагляду за додержанням законів органами, які здійснюють оперативно-розшукову діяльність та досудове розслідування;
 • функціонування прокурорського нагляду за додержанням законів органами, що здійснюють оперативно – розшукову діяльність та досудове розслідування в законодавстві зарубіжних держав;
 • завдання прокурорського нагляду за додержанням законності у ході оперативно-розшукової діяльності та досудового розслідування;
 • теоретичні проблеми предмета та меж прокурорського нагляду за додержанням законності у ході оперативно-розшукової діяльності та досудового розслідування;
 • співвідношення прокурорського нагляду та процесуального керівництва розслідуванням;
 • форми прокурорського реагування на порушення, виявлені в процесі здійснення досудового розслідування;
 • завдання прокурорського нагляду за законністю при прийнятті, реєстрації та вирішенні заяв та повідомлень про злочини;
 • повноваження прокурора щодо здійсненню нагляду за законністю реагування на заяви та повідомлення про злочини, форми прокурорського реагування на виявлені порушення;
 • поняття оперативно-розшукової діяльності та оперативно – розшукових заходів;
 • предмет і завдання нагляду за додержанням законів органами, які здійснюють оперативно розшукову діяльність;
 • повноваження прокурора при здійсненні нагляду за додержанням законів органами, які здійснюють оперативно розшукову діяльність;

вміти:

 • складати акти прокурорського реагування на виявлені порушення законодавства органів, які здійснюють оперативно-розшукову діяльність та досудове розслідування;
 • використовувати форми і методи прокурорського нагляду за додержанням законів при розслідуванні злочинів;
 • аналізувати норми чинного законодавства щодо повноважень прокурора;
 • виявляти факти порушення законодавства органами, які здійснюють оперативно-розшукову діяльність та досудове розслідування.

Рекомендована література

 1. Багрій М.В., Луцик В.В. Негласні слідчі (розшукові) дії у кримінальному провадженні : монографія. – Тернопіль, 2014. – 308 с.
 2. Жогин Н.В. Прокурорский надзор за предварительным расследованием уголовных дел. — М.: Юридическая литература, 1968. — 262с.
 3. Звирбуль В.К. Прокурорский надзор в борьбе с преступлениями / Всесоюзный ин-т по изучению причин и разработке мер предупреждения преступности. — М., 1971. — 122 с.
 4. Крюков В.Ф. Прокурорский надзор: учебн. Пособие. – М.: Норма, 2008. – 816 с.
 5. Маляренко В.Т., Вернидубов І.В. Прокурор у кримінальному судочинстві: Деякі проблеми та шляхи їх вирішення. – К. : Юрінком Інтер, 2001. – 240 с.
 6. Прокурорський нагляд в Україні : підручник/ І.І. Когутич, В.Т. Нор, А.А. Павлишин, В.В. Луцик. – К.: Інюре, 2011. – 592 с.
 7. Савицкий В.М. Очерк теории прокурорского надзора в уголовном судопроизводстве. – М., 1975. – 382 с.
 8. Савицкий В.М. Прокурорский надзор за соблюдением законности в деятельности органов дознания и предварительного следствия / Прокуратура СССР. Методический совет; АН СССР; Институт права им. А.Я.Вышинского / М.С. Строгович (ред.), Г.Н. Александров (ред.). — М. : Госюриздат, 1959. — 262с.
 9. Тушев А.А. Прокурор в уголовном процессе Российской Федерации. – Спб., 2005. – 325 с..

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму