Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням корупційних злочинів

Тип: На вибір студента

Кафедра: кримінального процесу і криміналістики

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
104Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
1016Борейко Г. Д.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1016Борейко Г. Д.

Опис курсу

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням корупційних злочинів – це один зі спеціальних курсів, який доповнює вивчення навчальних дисциплін «Кримінально-процесуальне право України» та «Криміналістика».

Глибоке засвоєння студентами методики розслідування даної групи злочинів є необхідною умовою формування кваліфікованих юристів, зокрема слідчих, прокурорів, суддів, захисників тощо.

Для всестороннього засвоєння методики розслідування корупційних злочинів необхідні знання таких дисциплін, як кримінальне право, кримінально-процесуальне право, юридична психологія, теорія оперативно-розшукової діяльності та ін.  В межах перерахованих дисциплін вивчаються відповідно такі питання: поняття та види корупційних злочинів, підстави кримінальної відповідальності за вчинення таких діянь, предмет доказування по такій категорії справ, процесуальні джерела зібрання доказів по таких злочинах, межі використання психологічних знань під час розслідування таких кримінально-караних діянь.

Метою вивчення навчальної дисципліни є вироблення у студентів юридичного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка вмінь і навичок щодо застосування методики процесуального керівництва за розслідуванням корупційних діянь у практичній діяльності.

Завданнями вивчення даної навчальної дисципліни є: охарактеризувати суть методики процесуального керівництва за розслідуванням корупційних діянь та діяльності прокурора – процесуального керівника; визначити суть методики розслідування корупційних діянь (криміналістичної характеристики, види слідчих ситуацій, слідчих версій, тактики проведення процесуальних дій).

Результати навчання. В результаті вивчення даного курсу студент повинен:

знати:

 • завдання та повноваження прокурора під час здійснення процесуального керівництва;
 • завдання етапів розслідування даної групи злочинів та комплекс заходів, що проводяться на кожному з них;
 • види слідчих ситуацій, які можуть виникати на кожному з етапів розслідування;
 • особливості тактики проведення слідчих дій під час розслідування корупційних злочинів;

вміти:

 • складати необхідні в процесі здійснення процесуального керівництва процесуальні документи;
 • аналізувати норми чинного законодавства щодо кваліфікації корупційних злочинів;
 • виявляти недоліки та упущення, допущені правоохоронними органами під час розслідування корупційних злочинів;
 • використовувати способи та методи, розроблені наукою криміналістикою, під час розслідування корупційних злочинів.

Рекомендована література

 1. Андрушко П.П. Злочини у сфері службової діяльності: кримінально-правова характеристика: навчальний посібник / П.П. Андрушко, А.А. Стрижевська. – К.: Юрисконсульт, 2006.
 2. Ахтирська Н.М. Корупція: криміналістичні і соціально-політичні аспекти / Н.М.Ахтирська Проблеми боротьби з корупцією, організованою злочиннісю та контрабандою: аналітичні розробки, пропозиції наукових та практичних працівників. – К.: Науково-дослідний інститут “Проблеми людини”, 2001. – Т.22. – с.99-100.
 3. Бантишев О.Ф. Злочини у сфері службової діяльності (питання кваліфікації): навчальний посібник / О.Ф. Бантишев. – К.: МАУП, 2002.
 4. Бантишев О.Ф. Поняття злочинів у сфері службової діяльності та їх розслідування : навч. посібник / О.Ф.Бантишев, П.Т.Дорошенко, О.О.Климчук, В.В.Шмигельський. – Трускавець: МПНВКП фірма “Плеяда, 2006. -142с.”
 5. Біленчук П.Д. Особливості методики розслідування хабарництва / П.Д.Біленчук, Р.В.Волков //Теорія та практика криміналістичного забезпечення розкриття та розслідування злочинів у сучасних умовах: тези доповідей міжнародної науково-практичної конференції6 у 2-х ч. – К.6 Національна академія внутрішніх справ України, 2001. – Ч.1. – с.117 -119.
 6. Бондаренко Д.А. Злочини, пов’язані з використанням владних та інших повноважень: особа злочинця як елемент криміналістичної характеристики / Д.А.Бондаренко // Вісник Запорізького юридичного інституту. – Запоріжжя, 2000. – Вип.12. – Ч.1. – с.16-20.
 7. Бондаренко Д.А. Розслідування зловживань владою або службовим становищем та перевищення влади або службових повноважень (криміналістична характеристика та початковий етап розслідування): автореф. дис.канд. юрид. наук: 12.00.09 / Д.А.Бондаренко – Х. Харківський національний ун-т внутрішніх справ, 2009. – 16с.
 8. Бондаренко Д.А. Розслідування зловживань владою або службовим становищем та перевищення влади або службових повноважень (криміналістична характеристика та початковий етап розслідування): автореф. дис.канд. юрид. наук: 12.00.09 / Д.А.Бондаренко – Х. Харківський національний ун-т внутрішніх справ, 2009. – 16с.
 9. Бондаренко Д.А. Типові слідчі ситуації початкового етапу розслідування злочинів, пов’язаних з використанням влади чи службового становища/ Д.А.Бондаренко // Вісник Запорізького юрид. ін.-ту. – Запоріжжя, 2004. – №2 (27). – 253-259.
 10. Бондаренко Д.А. Типові слідчі ситуації початкового етапу розслідування злочинів, пов’язаних з використанням влади чи службового становища/ Д.А.Бондаренко // Вісник Запорізького юрид. ін.-ту. – Запоріжжя, 2004. – №2 (27). – 253-259.
 11. Джига М.В. Розслідування посадових злочинів і вимагательства: навчальний посібник / М.В.Джига, О.С.Подшибякін, А.М.Ухаль. – Ужгород. – К.: МВС України, 1998. – 113с.
 12. Дрюченко А.Я. Исследование ограниченного оперативного материала при расследовании взяточничества и коррупции / А.Я. Дрюченко // Теневая экономика. Проблемы боротьбы с организованной преступностью и коррупцией в сфере экономики: сборник материалов круглого стола, состоявшегося 20 февраля 1997г. В г.Луганске. – Луганск: РИО ЛИВД, 1997. – с.231-236.
 13. Дудоров О. Кваліфікація одержання хабара, поєднаного з вимаганням / Дудоров О. // Право України. – 1994. – № 5-6. – С. 39.
 14. Дудоров О. Корупція. Варіації на теми хабарництва / Дудоров О. // Віче. – 1994. – № 8. – С. 61.
 15. Жолнович І. В. Деякі аспекти діяльності прокурора щодо визначення підслідності корупційних злочинів/ І. В. Жолнович / Проблеми реформування кримінальної юстиції України: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Чернівці, 15-16 червня 2017 р.). – Чернівці: Чернівецький юридичний інститут Національного університету «Одеська юридична академія», 2017. – С. 88–90
 16. Жолнович І. В. Деякі питання формування методики розслідування корупційних злочинів/ І. В. Жолнович // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні: матеріали ХХІІ звітної науково-практичної конференції, 7–8 лютого 2017 р., м. Львів. Ч. 2. – Львів : Юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка, 2017. – С. 205–206.
 17. Жолнович І.В. Підслідність корупційних злочинів: питання теорії та проблеми практики / І.Жолнович «Університетські наукові записки» часопис Хмельницького університету управління та права. №2 (62). – Хмельницький, 2017. – С.136 – 142.
 18. Журавлев С.Ю. Расследование экономических преступлений. – М. Издательство «Юрлитинформ», 2005. – 496с.
 19. Завидов Б.Д. Служебный подлог и халатность как преступления против государственной власти и интересов государственной службы. Краткий комментарий уголовного законодательства// Подготовлен для системы КонсультантПлюс, 2003
 20. Завидов Б.Д. Служебный подлог и халатность как преступления против государственной власти и интересов государственной службы. Краткий комментарий уголовного законодательства// Подготовлен для системы КонсультантПлюс, 2003
 21. Закон України «Про забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві» від 23 грудня 1993 року N 3782-XII (зі змінами і доп.) // Відомості Верховної Ради України. – 1994., №11 (15.03.94). – ст. 51.
 22. Закон України «Про запобігання корупції» від 14.10.2014 р. № 1700–VII, у ред. Закону від 30.03.2017 р. [Текст] // Відомості Верховної Ради України. — 2014. — № 49. — Ст. 2056.
 23. Закон України «Про Національне антикорупційне бюро України» від 14.10.2014 р. № 1698–VII, у ред. Закону від 05.01.2017 р. [Текст] // Відомості Верховної Ради України. — 2014. — № 47. — Ст. 2051.
 24. Закон України «Про оперативно-розшукову діяльність» від 18 лютого 1992 року / Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1992, N 22, ст.303
 25. Закон України «Про прокуратуру» від 5 листопада 1991 р. (зі змінами і доп.) // Відомості Верховної Ради (ВВР). – 1991. – № 53. – Ст. 793.
 26. Зейкан І. Визначення поняття посадової особи в кримінальному законодавстві / Зейкан І. // Право України. – 2001. – № 10. – С. 43.
 27. Камлик М.І. Корупція в Україні / М.І. Камлик, Є. Невмежирцький. – К.: Юрінком, 1998.
 28. Квицинна А. К. Должностные преступления, М, 1992 г.
 29. Клименко Н.І. Кримінальна відповідальність за посадові злочини / Клименко Н.І., Мельник.В. А – К.: Бліц. Інформ, 1996.
 30. Когутич І.І. Криміналістика методики розслідування окремих видів злочинів. Текст лекцій.- Львів, 2006. 456 с.
 31. Когутич І.І. Криміналістика: курс лекцій :К.: Атіка, 2008 . – 888 с.
 32. Конституція України: прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 30. – Ст. 141.
 33. Костенников М.В., Куракин А.В. Предупрежление и пресечение коррупции в системе государственной службы: Учебное пособие. – М.: «Издательство Щит-М», 2004. – 214с.
 34. Кримінальний процесуальний кодекс України [Текст]: за станом на 26.04.2015 р. / Верховна Рада України. — Офіц. вид. — К.: Парлам. вид-во, 2015. — 207 с. — (Б-ка офіційних видань).
 35. Мельник М. І. Корупція: сутність, поняття, заходи протидії / М. І. Мельник. — К.: Юрінком, 2001.
 36. Мельник М. Корупційні злочини: сутність і поняття / Мельник М. // Право України. – 2003. – № 11.
 37. Мельник М. Проблема законодавчого забезпечення боротьби з корупцією: Шляхи її вирішення / Мельник  М. // Вісник Академії правових наук. – 1995. – № 3.
 38. Методичні рекомендації виявлення та розслідування на початковому етапі злочинів службових осіб органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, повязаних з передачею в оренду або у власність земельних ділянок./ Методичні розробки щодо організації роботи слідчого з розслідування окремих категорій злочинів. Генеральна прокуратура України. Управління криміналістики Головного слідчого управління, Київ. 2010. – с.45.
 39. Методичні рекомендації з окремих питань призначення та проведення судових експертиз у кримінальних справах про злочини у сфері економіки та службової діяльності / Методичні розробки з питань організації слідчої роботи, взаємодії з іншими правоохоронними органами та експертними установами при розкритті та розслдуванні злочинів про розкрадання та заволодіння майном шляхом зловживання службовим становищем, у тому числі на підприємствах транспорту, с.156-161.
 40. Методичні рекомендації слідчим органів прокуратури з питань розслідування кримінальних справ про службові злочини, вчинені у сфері економіки / Методичні розробки щодо організації роботи слідчого з розслідування окремих категорій злочинів Т.І. Генеральна прокуратура України. Управління криміналістики Головного слідчого управління, с.85-96.
 41. Методичні рекомендації щодо особливостей проведення оглядів, допитів, очних ставок, відтворення обстановки події при розслідуванні злочинів у сфері службової діяльності / Методичні розробки щодо організації роботи слідчого з розслідування окремих категорій злочинів Т. ІІІ. Генеральна прокуратура України. Управління криміналістики Головного слідчого управління, с.4-20.
 42. Навроцький В.О. Посадові злочини: лекція для студентів юридичного факультету / В.О. Навроцький. – Л.: Юридичний факультет ЛНУ ім. І. Франка, 1997.
 43. Науково – практичний коментар Кримінального кодексу України. – 4-те вид., переробл. та доповн. / За ред.. М.І.Мельника. М.І.Хавронюка. – К.: Юридична думка, 2007. – 1184с.
 44. Постанова Пленуму Верховного Суду України від 28 березня 2008 року N 2 «Про деякі питання застосування судами України законодавства при дачі дозволів на тимчасове обмеження окремих конституційних прав і свобод людини і громадянина під час здійснення оперативно-розшукової діяльності, дізнання і досудового слідства»// Юридична практика. Судовий випуск. – 2008. – № 5.
 45. Про практику розгляду судами справ про корупційні діяння та інші
  правопорушення, пов’язані з корупцією. Постанова Пленуму Верховного Суду
  України від 25 жовтня 1998 р. № 13.
 46. Про судову практику в справах про перевищення влади або службових
  повноважень. Постанова Пленуму Верховного Суду України від 26 грудня 2003 р. № 15.
 47. Про судову практику у справах про хабарництво. Постанова Пленуму Верховного Суду України від 26 квітня 2002 р. № 5.
 48. Процесуальні проблеми діяльності Національного антикорупційного бюро України / А.А. Павлишин // Вроцлавсько-Львівський юридичний збірник. – Львів 2017р. – C.177-187
 49. Рагуліна О.Є. Огляд матеріалів вивчення практики розслідування злочинів з ознаками корупції та корупційних діянь/ О.Є.Рагуліна //// Організаційні та правові проблеми боротьби з корупцією: матеріали круглого столу (Харків, 5 червня 1998р.). – Харків. 1999. – с.50-52.
 50. Рішення Конституційного суду України у справі за конституційним зверненням громадянина Гулеватого Олександра Івановича про офіційне тлумачення частини другої статті 164 Кримінального кодексу України 1960 року (справа про службових осіб підприємств, установ та організацій) № 18-рп від 30 жовтня 2003 року.
 51. Салтевський М. Використання криміналістичної техніки в боротьбі з корупцією / М.Салтевський // Вісник Академії правових наук україни. – Харків: Право, 1998. – №4 (15). – с.162-166.
 52. Удалова Л.Д. Кримінальна процесуальна діяльність Національного антикорупційного бюро України / Л.Д.Удалова // Вісник Академії адвокатури України. – Том 12, число 2 (33). – с.с.154-160.
 53. Халиков А.Н. Основы расследования должностных преступлений: учеб.-практ. пособие / А.Н.Халиков. – М.: Норма: ИНФРА-М, 2010. – 400с.
 54. Халиков А.Н. Следственные действия по делам о должностных преступлениях: система, характеристика, тактика. М. Издательство «Юрлитинформ», 2008. – 376с.
 55. Халиков А.Н. Тактические аспекты расследования коррупционных преступлений (“Российский следователь”, 2008, N 23)
 56. Юзефович В. Розслідування кримінальних справ за фактами вчинення посадових злочинів / В.Юзефович // Право України. – 2000. – №9. – с.54-55.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус