Проблеми зобов’язального права

Тип: На вибір студента

Кафедра: цивільного права та процесу

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
113Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
332професор Коссак В. М.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
316професор Коссак В. М.

Опис курсу

Дисципліна «Проблеми зобов’язального права» є завершальною нормативною дисципліною з спеціальності 081 “Право” для освітньої програми з підготовки доктора філософії, яка викладається в 3 семестрі в обсязі 3 кредитів (за Європейською Кредитно-Трансферною Системою ECTS).

“Проблеми зобов’язального права” є інститутом цивільного права України і за змістом представляє собою сукупність правових норм, які визначають правове становище сторін зобов’язального правовідношення, а також визначають умови виконання і підстави припинення зобов’язань. Норми зобов’язального права регулюють відносини майнового обороту, що виникають при переході матеріальних та інших благ від однієї особи до іншої. За допомогою норм зобов’язального права визначаються права та обов’язки сторін зобов’язання, а також регулюються питання виконання договірних та позадоговірних зобов’язань.

Метою вивчення нормативної дисципліни «Проблеми зобов’язального права»  є засвоєння здобувачами теоретичних знань у сфері зобов’язально-правових відносин та вивчення правового регулювання зобов’язань із передачі майна, надання послуг, виконання робіт, зобов’язань із спільної діяльності, а також проблем правового регулювання деліктних та інших позадоговірних зобов’язань та зобов’язальних правовідносин у інвестиційній та зовнішньоекономічній діяльності.

Основними завданнями вивчення дисципліни «Проблеми зобов’язального права» є аналіз актів законодавства України в сфері зобов’язальних правовідносин, міжнародних договорів, актів вищих судових інстанцій, навчальної та монографічної літератури, вирішення аналітичних завдань та практичних казусів відповідно до програми курсу.

Після завершення цього курсу аспірант повинен:

Знати:

 • концептуальні та методологічні підходи в галузі науково-дослідної та/або професійної діяльності і на межі предметних галузей;

Вміти:

 • критично аналізувати, оцінювати і синтезувати нові правові ідеї;
 • розробляти та реалізовувати проєкти, використовуючи власні дослідження, які дають можливість переосмислити наявне та створити нове цілісне знання та/або професійну практику і розв’язувати значущі соціальні, наукові, культурні, етичні та інші проблеми;
 • розв’язувати комплексні проблеми в галузі професійної та/або дослідницько-інноваційної діяльності, що передбачає глибоке переосмислення наявних та створення нових цілісних знань та/або професійної практики в сфері зобов’язального права;
 • формулювати наукові задачі проблем зобов’язального права та розробляти стратегію їх розв’язання з можливістю інтеграції знань з різних наукових сфер та застосуванням системного підходу;
 • самостійно готувати проекти нормативно-правових актів з питань, які входять до предмета зобов’язального права, обґрунтовувати суспільну обумовленість їх прийняття, прогнозувати результати їх впливу на відповідні суспільні відносини.

Рекомендована література

Основна література:

 1. Зобов’язальне право України: підручник / Нац. ун-т “Одес. юрид. акад.”; за ред.: Є. О. Харитонова, Н. Ю. Голубєвої. – К : Істина,  – 848 с.
 2. ГолубєваН.Ю. Зобов’язання у цивільному праві України : методологічні засади правового регулювання : монографія / Голубєва Н.Ю. – Одеса: Фенікс,  – 642 с.
 3. Цивільне право України: підручник: Особлива частина/ За ред. д.ю.н. проф. Р.Б. Шишки. – К.: Вид. Ліра. – К. 2015.- 1024 с.
 4. Науково-практичний коментар Цивільного кодексу України [Текст] : у 2 т. / за заг. ред. О. В. Дзери, Н. С. Кузнєцової, В. В. Луця ; [наук. ред. М. М. Хоменко]. – Київ : Юрінком Інтер, 2019 .
 5. Науково-практичний коментар Цивільного кодексу України. – Вид. 2-ге, змінене і доп. / [Бек Ю.Б., Богдан Й.Г., Дякович М.М. та ін.]; за ред. В.М. Коссака. – К.: Істина, 2008. – 992с.

Додаткова література:

 1. Коссак В. М. Проблеми припинення цивільно-правових зобов’язань в світлі нового Цивільного кодексу України / В кн. «Гармонізація законодавства України з правом європейського союзу». Львів, 2003.
 2. Цивільне законодавство України в умовах адаптації до приватного права ЄС: навчальний посібник за ре. Є.О. Харитонова, К.Г. Некіт. – Одеса: Юридична література. 2017. — 308 c.
 3. Гетьман, А. П. Договір як універсальна правова конструкція : монографія / А. П. Гетьман, В. І. Борисова. – Х. : Право, 2016. – 432 с.
 4. Діковська І.А. Принципи правового регулювання міжнародних приватних договірних зобов’язань / І. А. Діковська. – Київ : Юрінком Інтер, 2014. – 463 с.
 5. Ківалова Т.С. Зобов’язання відшкодування шкоди у цивільному законодавстві України (теоретичні аспекти). – Одеса: Юридична література, 2008.
 6. Гуйван П.Д. Темпоральні характеристики зобов’язального права. Монографія у 2 томах. – Харків: Право,  2016
 7. Deutsches und europäisches Bank und Kapitalmarktrecht. Band II. – Springer-Verlag Berlin Heidelberg, 2017. – 3025 s.
 8. McKendrick, E. Contract law. Oxford: Oxford Univ. Press. 2014. 1048 p.

Силабус:

Завантажити силабус