Проблеми зобов’язального права

Тип: Нормативний

Кафедра: цивільного права та процесу

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
1232

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1216

Опис курсу

Метою вивчення нормативної дисципліни «Проблеми зобов’язального права» є засвоєння здобувачами теоретичних знань у сфері зобов’язально-правових відносин та вивчення правового регулювання зобов’язань із передачі майна, надання послуг, виконання робіт, зобов’язань із спільної діяльності, а також проблем правового регулювання деліктних та інших позадоговірних зобов’язань та зобов’язальних правовідносин у інвестиційній та зовнішньоекономічній діяльності.
Основними завданнями вивчення дисципліни «Проблеми зобов’язального права» є аналіз актів законодавства України в сфері зобов’язальних правовідносин, міжнародних договорів, актів вищих судових інстанцій, навчальної та монографічної літератури, вирішення аналітичних завдань та практичних казусів відповідно до програми курсу.

Рекомендована література

Основна література:
1. Зобов’язальне право України : підручник / Нац. ун-т “Одес. юрид. акад.”; за ред.: Є. О. Харитонова, Н. Ю. Голубєвої. – К : Істина, 2011. – 848 с.
2. Голубєва Н.Ю. Зобов’язання у цивільному праві України : методологічні засади правового регулювання : монографія / Голубєва Н.Ю. – Одеса: Фенікс, 2013. – 642 с.
3. Цивільне право України: підручник: Особлива частина/ За ред. д.ю.н. проф. Р.Б. Шишки. – К.: Вид. Ліра. – К. 2015.- 1024 с.
4. Науково-практичний коментар Цивільного кодексу України [Текст] : у 2 т. / за заг. ред. О. В. Дзери, Н. С. Кузнєцової, В. В. Луця ; [наук. ред. М. М. Хоменко]. – Київ : Юрінком Інтер, 2019 .
5. Науково-практичний коментар Цивільного кодексу України. – Вид. 2-ге, змінене і доп. / [Бек Ю.Б., Богдан Й.Г., Дякович М.М. та ін.]; за ред. В.М. Коссака. – К.: Істина, 2008. – 992с.
Додаткова література:
1.Коссак В. М. Проблеми припинення цивільно-правових зобов’язань в світлі нового Цивільного кодексу України / В кн. «Гармонізація законодавства України з правом європейського союзу». Львів, 2003.
2. Цивільне законодавство України в умовах адаптації до приватного права ЄС: навчальний посібник за ре. Є.О. Харитонова, К.Г. Некіт. – Одеса: Юридична література. 2017. — 308 c.
3. Гетьман, А. П. Договір як універсальна правова конструкція : монографія / А. П. Гетьман, В. І. Борисова. – Х. : Право, 2016. – 432 с.
4. Діковська І.А. Принципи правового регулювання міжнародних приватних договірних зобов’язань / І. А. Діковська. – Київ : Юрінком Інтер, 2014. – 463 с.
5. Ківалова Т.С. Зобов’язання відшкодування шкоди у цивільному законодавстві України (теоретичні аспекти). – Одеса: Юридична література, 2008.
6.Гуйван П.Д. Темпоральні характеристики зобов’язального права. Монографія у 2 томах. – Харків: Право, 2016
7. Deutsches und europäisches Bank und Kapitalmarktrecht. Band II. – Springer-Verlag Berlin Heidelberg, 2017. – 3025 s.
8. McKendrick, E. Contract law. Oxford: Oxford Univ. Press. 2014. 1048 p.

Матеріали

Силабус Коссак В.М. Проблеми зобов’язального права