Проблеми застосування Сімейного кодексу України

Тип: На вибір студента

Кафедра: цивільного права та процесу

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
104Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
1016

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1016

Опис курсу

Мета – засвоєння студентами теоретичних знань щодо концептуальних доктринальних положень та з’ясування дискусійних питань законодавчого регулювання сімейно-правових відносин, а також формування практичних умінь і навиків щодо правильного тлумачення та застосування правових норм, що регулюють сімейно-правову сферу суспільних відносин.

Завдання – поглиблене засвоєння змісту правових актів, стимулювання до самостійної роботи з ними; більш детальне ознайомлення з системою сімейного права і розвиток навиків використання її складових елементів при вирішенні конкретних правових питань; застосування теоретичних положень при вирішенні сімейно-правових спорів; розвиток набутих навиків складання відповідних документів; удосконалення знань про роль права в забезпеченні функціонування сімейних відносин, аналіз проблем здійснення прав та виконання обов’язків їх учасниками.

Рекомендована література

Основна література:

1. Дякович М.М. Сімейне право: навчальний посібник.К.: ЕКУС.2022.416 с.

2. Сімейне право України// під ред О. В. Дзери. Київ: Юрінком Інтер, 2019.520с.

3. Науково-практичний коментар Сімейного кодексу України// під ред. Д.В. Журавльова.- К.: Центр навчальної літератури, 2018р. 520с.

4. Сафончик О.І. Шлюбні правовідносини в Україні: проблеми теорії і практики: монографія. Одеса: Фенікс, 2018. С. 375.

Додаткова література:

1.Сімейний кодекс України від 10.01.2002 р. Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2002, № 21-22, ст.135

2. Цивільний процесуальний кодекс України від 18.03.2004 р. Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2004, № 40-41, 42, ст.492

3. Про державну реєстрацію актів цивільного стану: Закон України від 01.07.2010 р. Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2010, № 38, ст.509

4.Про охорону дитинства: Закон України від 26.04.2001 № 2402- ІІІ Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2001, № 30, ст.142

5. Про вищу освіту: Закон України від 01.07.2014 р. Відомості Верховної Ради (ВВР), 2014, № 37-38, ст.2004

6. Про затвердження стандарту вищої освіти зі спеціальності 081 Право для другого (магістерського) рівня  вищої  освіти: Наказ Міністерства  освіти і науки України від 20.07.2022 р.№ 643. Режим доступу: https://mon.gov.ua/storage/app/media/vishcha-osvita/zatverdzeni%20standarty/2022/07/21/081-pravo-bakalavr-644-20.07.2022.pdf

7. Аліменти. Актуальне законодавство та судова практика./ С.В. П’єтков, Д.В. Журавльов, О.Ю. Дрозд, В.Г. Дрозд. ЦУЛ., 2021, 342с.

8. Сафончик О.І. Шлюбні правовідносини в Україні: проблеми теорії і практики.- Фенікс,2018.- 378с.

9. Масюк В.В., Німащук М.Д. Позбавлення батьківських прав: юридичні аспекти – К. : Право, 2020, 246с

10. Нікітюк О.М. Охорона та захист права спільної власності подружжя: нотаріат, суд, виконавче провадження. К.: Алерта, 2018. 208с.

11. Scherpe J. M. European Family Law / Jens M. Scherpe., 2018. – 1408 с.

12. Розгон О.В. Договори в сімейному праві України: монографія, Київ: Ін Юре, 2018. 301 с.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус