Проблеми застосування практики Європейського суду з прав людини у кримінальному праві (освітньо – професійна)

Тип: На вибір студента

Кафедра: кримінального права і кримінології

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
93Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
916Денькович О. І.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
916Денькович О. І.

Опис курсу

Курс має на меті ознайомлення студентів з теоретичними та прикладними проблемами застосування практики ЄСПЛ з  інтерпретації Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод у кримінальному праві та шляхами їх вирішення у теорії кримінального права, правозастосовній практиці та законодавстві.

Рекомендована література

  1. Волосюк П.В. Решения Европейского суда по правам человека как источник уголовного права России. Дис.. … к.ю.н. Спец. 12.00.08 / Волосюк Павел Валерьевич – уголовное право и криминология; уголовно-исполнытельное право. – Ставрополь, 2005. – 172 с.
  2. Дудаш Т.І. практика Європейського суду з прав людини: навчально-практичний посібник / Т.І. Дудаш. – К.: Алерта, 2013.- 368с.
  3. Туманов В.А. Комментарий к Конвенции о защите прав человека и основных свобод и практика ее применения / В.А. Туманов, Л.М. Энтин. –  М.: Издательство Норма, 2002. – 336 с.
  4. Хім’як Ю.Б. Гармонізація кримінального права України з практикою Європейського суду з прав людини. Дис.. … к.ю.н. Спец. 12.00.08 / Хім’як Юрій Богданович – кримінальне право і кримінологія; кримінально- виконавче право. – Київ, 2011. – 261 с.
  5. Шевчук С. Судовий захист прав людини: Практика Європейського Суду з прав людини у контексті західної правової традиції. – Вид. 2-е, випр., доп. – К.: Реферат, 2007. 848с
  6. Юзвиков Д.В. Вопросы уголовного права в практике Европейского Суда по правам человека Дис.. … к.ю.н. Спец. 12.00.08 / Юзвиков Дмитрий Владимирович – уголовное право и криминология; уголовно-исполнытельное право. – Москва, 2004.
  7. Хилюк С. Правило NULLUM CRIMEN SINE LEGE в інтерпретації Європейського суду з прав людини / С.В. Хилюк // Підприємництво, господарство і право. – 2013. – №4. – С. 47-52.
  8. Хилюк С.В. NULLA POENA SINE LEGE як складова принципу законності у практиці Європейського суду з прав людини / С.В. Хилюк // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ.- 2013. – №2.

9.         Хилюк С.В. Кримінально-правові аспекти правила non bis in idem у практиці Європейського суду з прав людини / С.В. Хилюк // Вісник Львівського університету. Серія юридична. – Львів, 2012.- №55. С.254-265.

Матеріали

Проблеми застосування практики ЄСПЛ в кримінальному праві

Проблеми застосування практики ЄСПЛ у кримінальному праві (Адвокатура_ Досудове слідство)_Робоча програма

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму