Проблеми застосування адміністративними судами практики Європейського суду з прав людини

Тип: На вибір студента

Кафедра: адміністративного та фінансового права

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
103Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
10доцент Решота В. В.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
10доцент Решота В. В.

Опис курсу

Навчальна дисципліна «Проблеми застосування адміністративними судами практики Європейського суду з прав людини» покликана поглибити теоретичні знання студентів у сфері застосування практики Європейського суду з прав людини у сфері адміністративного судочинства, спрямована на отримання необхідного обсягу теоретичних правових знань, набуття практичних навиків правозастосування, складення процесуальних документів щодо звернення ЄСПЛ, ознайомлення студентів з теоретичними положеннями та практикою застосування адміністративними судами практики ЄСПЛ, оволодіння достатнім рівнем правової культури і правосвідомості для забезпечення прав, свобод та інтересів суб’єктів правовідносин у сфері адміністративного судочинства.

Рекомендована література

Загальна рекомендована література, яку можна відшукати в
електронних фондах мережі Internet:
1. Адміністративне судочинство: підручник / за заг. ред. Т. О. Коломоєць. – К. : Істина, 2011. – 304 с.
2. Адміністративне судочинство України: Підручник / О. М. Пасенюк (кер. авт. кол.), О. Н. Панченко, В. Б. Авер’янов [та ін.]; За заг. ред. О. М. Пасенюка. — К.: Юрінком Інтер, 2009.

Загальна рекомендована література:

3. Адміністртаивний процес: загальна частина (Федеративна Республіка Німеччини, Україна): Наук.-практ.посібник /Манн Томас, Мельник Р., Бевзенко В., Комзюк А.; пер.та адапт.з нім. Мельник Р.; за заг.ред.Бевзенка В. – К.: алеута, 2013. – 308 с.
4. Ківалов С.В. Курс адміністративного процесуального права України. Загальна частина : підручник / С. В. Ківалов, І. О . Картузова, А. Ю. Осадчий. – Одеса : Фенікс, 2014. – 342 с.
5. Кодекс адміністративного судочинства України: науково-практичний коментар: У 2-х т. / За заг. ред. Р.О. Куйбіди. – К.: Книги для бізнесу, 2007.
6. Куйбіда Р.О. Реформування правосуддя в Україні: стан і перспективи. – К.: Атіка, 2004.
7. Основи адміністративного судочинства / Навч. посібник / За заг.редакцією Александрової Н.В., Куйбіди Р.О. – К.: Конус-Ю, 2006.
8. Основи адміністративного судочинства та адміністративного права / Навч. посібник / За заг.редакцією Куйбіди Р.О., Шишкіна В.І. – К.: Старий світ, 2006.- 576с.
9. Перепелюк В.Г. Адміністративне судочинство: проблеми практики. – К.: Конус-Ю, 272 с.

Матеріали

НМК_проблеми-застос_адмін_судами_2017

Програма курсу

Теми для доповідей

Анотація

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму