Проблеми цивільного процесуального права України

Тип: Нормативний

Кафедра: цивільного права та процесу

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
123Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
1216доцент Богдан Й. Г.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1216доцент Богдан Й. Г.

Опис курсу

Предметом вивчення нормативної дисципліни “Проблеми цивільного процесуального права” є наукове дослідження проблем застосовування норм права, які регулюють діяльність суду та інших суб’єктів процесуальної діяльності з метою захисту суб’єктивних прав фізичних, юридичних осіб та держави. Глибоке засвоєння аспірантами судової та інших форм захисту суб’єктивних прав і охоронюваних законом інтересів є необхідною умовою формування юристів, зокрема, майбутніх суддів, прокурорів, адвокатів, нотаріусів.
Курс розроблено таким чином, щоб надати аспірантам необхідні знання, обов’язкові для того, щоб правильно тлумачити цивільне процесуальне законодавство; вирішувати різноманітні казуси, аргументовано викладати свою правову позицію, письмово оформляти різноманітні процесуальні документи, що застосовуються при розгляді та вирішенні цивільних справ.

Рекомендована література

Основна література:
1.Цивільне процесуальне право України: навчальний посібник: (у схемах і таблицях)/ Ю.В. Навроцька, О.Б. Верба, У.Б. Воробель; Львівський державний університет внутрішніх справ, 2013. – 387 с.
2. Цивільне процесуальне право України : навчальний посібник/ [Н.Ю. Голубєва[та ін.]; за редакцією Н.Ю. Голубєвої; Міністерство освіти і науки України, Національний університет “Одеська юридична академія”.-Одеса : Гельветика, 2019. – 435 с.
3.Науково-практичний коментар до Цивільного процесуального кодексу України / В.М. Кравчук, О.І. Угриновська. Харків : Фактор, 2010. – 786 с.
4. Цивільний процесуальний кодекс України : науково-практичний коментар / за редакцією М.М. Ясинка.- Київ.- Алерта, 2018, 602 с.
5. Процесуальні документи у цивільних справах : (теорія, методика, практика) : науково практичний посібник / за загальною редакцією С.Я. Фурси ; Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Кафедра нотаріального та виконавчого процесу і адвокатури, Центр правових досліджень Фурси. – Київ: Алерта: ЦУЛ, 2011. – 895 с.

Додаткова література:
1.Діденко Л.В. Цивільно-процесуальні відносини: теоретичні аспекти: монографія. – Одеса. – 2019. – 388 с.
2.Грабовська О.О. Доказування у цивільному процесі України: проблеми теорії і практики: монографія. – Київ. – Юрінком Інтер, 2016. – 503 с.
3.Петренко Н.О. Підсудність справ господарським судам: монографія. – Херсон. – Д.С. Грінь, 2017. – 229 с.
4. Комаров В.В., Світлична Г.О., Удальцова І.В. Окреме провадження : монографія. – Харків.- Право, 2011. – 309 с.
5.Шабалкін А.В. Цивільне судочинство у справах наказного провадження Київ : Інтерсервіс, 2017.- 149 с.
6. Степанов С.В. Перегляд судових рішень господарських судів за нововиявленими обставинами: монографія. – Одеса. – Видавництво ВМВ, 2012. – 185 с.
7. Гуйван П.Д, Право на справедливий суд: сутність та темпоральні виміри за міжнародними стандартами: монографія. – Харків. – Право. – 2019. – 582 с.
8 Теоретичні засади захисту публічних інтересів у цивільному судочинстві та конституційному провадженні : монографія / І.Е. Берестова ; Науково-дослідний інститут приватного права і підприємництва імені академіка Ф.Г. Бурчака Національної академії правових наук України. – Київ: Маслаков, 2018. – 496 с.
9. Ю.Ю. Рябченко Суб’єкти цивільного процесуального права: монографія / Університет державної фіскальної служби України Суми : Мрія, 2018. – 370 с.
10.International judicial institutions : textbook / by V.S. Rzhevska ; Taras Shevchenko National University of Kyiv, Institute of International Relations, International Law Department. Khmelnytskyi : L.S. Stasiuk, 2018.-167 с.

Матеріали

Силабус Проблеми цивільного процесуального права