Проблеми теорії та практики застосування Цивільного процесуального кодексу України (Нотаріат)

Тип: Нормативний

Кафедра: цивільного права та процесу

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
104.5Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
1016

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1024

Опис курсу

Мета – є аналіз сучасного стану цивільного процесуального законодавства, а також актуальних підходів цивільної процесуальної доктрини, вивчення основних положень практики та теорії цивільного процесуального права, критичний аналіз змісту окремих тлумачень цивільних процесуальних норм, викладених у постановах Пленуму Верховного Суду України та Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ, аналіз судової практики застосування окремих положень Цивільного процесуального кодексу.
Завдання – аналіз актів цивільного процесуального законодавства України, актів вищих судових інстанцій, навчальної та монографічної літератури, вирішення аналітичних завдань та практичних казусів; навчити студентів застосовувати теоретичні положення на практиці; закласти і розвинути навики складання відповідних процесуальних документів у цивільних справах.

Рекомендована література

Нормативно-правові акти

 1. Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод : Учинено в Римі 4 листопада 1950 року англійською і французькою мовами [Електронний ресурс] . – Режим доступу : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/995_004.
 2. Конституція України від 28 червня 1996 року // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 30. – Ст. 141.
 3. Цивільний процесуальний кодекс України від 18 березня 2004 року // Відомості Верховної Ради України. – 2004. – № 40–41, 42. – Ст.492.
 4. Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 р. (з наст. змінами і доповненнями) // Відомості Верховної Ради України. – 2003. – №40-44. – Ст. 356.
 5. Сімейний кодекс України від 10.01.2002 // Відомості Верховної Ради України .- 2002.- № 21-22.- Ст.135.
 6. Про ратифікацію Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод 1950 року, Першого протоколу та протоколів N 2, 4, 7 та 11 до Конвенції : Закон України, 17.07.1997 // Відомості Верховної Ради України. – 1997. – N 40. – Ст.263.
 7. Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини : Закон України, 23.02.2006 // Відомості Верховної Ради України (ВВР). – 2006. – N 30. – ст.260
 8. Про інформацію : Закон України, 02.10.1992 // Відомості Верховної Ради України. – 1992. – N 48. – Ст.650.
 9. Про судоустрій і статус суддів : Закон України, 07.07.2010 // Відомості Верховної Ради України. – 2010. – № 41-42, № 43, № 44-45. – Ст.529.
 10. Про адвокатуру та адвокатську діяльність: Закон України, 05.07.2012. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/5076-17/conv
 11. Про виконавче провадження: Закон України, 21.04.1999. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/606-14
 12. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з питань удосконалення діяльності прокуратури : Закон України, 18.09.2012. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/5288-17
 13. Про судовий збір : Закон України, 08.07.2011. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/3674-17/conv


Судова практика

 1. Висновок Конституційного Суду України у справі за зверненням Верховної Ради України щодо відповідності доопрацьованого законопроекту про внесення змін до Конституції України (щодо правосуддя) вимогам статей 157 і 158 Конституції України, 30 січня 2016 р., № 2-в/2016 [електронний ресурс] // http://www.ccu.gov.ua/doccatalog/document?id=301294
 2. Про застосування норм цивільного процесуального законодавства, що регулюють провадження у справі до судового розгляду: Постанова Пленуму Верховного Суду України, 12 черв. 2009 р. [електронний ресурс] // zakon.rada.gov.ua
 3. Про судове рішення у цивільній справі: Постанова Пленуму Верховного Суду України, 18 груд. 2009 р., № 14 [електронний ресурс] // zakon.rada.gov.ua
 4. Про практику розгляду судами заяв у порядку наказного провадження : Постанова ВССУ від 23.12.2011 № 14 // http://sc.gov.ua/ua/postanovi_za_2011_rik.html
 5. Практика розгляду судами справ, пов’язаних із позбавленням батьківських прав, поновленням батьківських прав, усиновленням, установленням опіки та піклування над дітьми // Вісник Верховного Суду України. – 2009. – № 9 (109). – С. 18–29.
 6. Про практику застосування судами законодавства при розгляді справ про право на шлюб, розірвання шлюбу, визнання його недійсним та поділ спільного майна подружжя : Постанова Пленуму Верховного Суду України № 11 від 21 грудня 2007 року // Вісник Верховного Суду України. – 2008. – № 1 (89). – С. 5–11.
 7. Про судову практику в справах про встановлення фактів, що мають юридичне значення : Постанова Пленуму Верховного Суду України № 5 від 31 березня 1995 року [Електронний ресурс]. – Режим доступу : zakon.rada.gov.ua
 8. Про судову практику в цивільних справах про розкриття банками інформації, яка містить банківську таємницю, щодо юридичних та фізичних осіб : Постанова Пленуму Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ № 10 від 30.09.2011 року // Часопис цивільного і кримінального судочинства. – 2011. – № 3. – С. 32–38.
 9. Про узагальнення практики розгляду судами процесуальних питань, пов’язаних із виконанням судових рішень у цивільних справах: Постанова Пленуму Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ №8 від 25 вересня 2015 року [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://sc.gov.ua/ua/postanovi_za_2015_rik.html
 10. Про застосування судами законодавства про судові витрати у цивільних справах : Постанова Пленуму Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ №10 від 17 жовтня 2014 року [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://sc.gov.ua/ua/postanovi_za_2015_rik.html
 11. Судова практика розгляду справ про встановлення фактів, що мають юридичне значення // Вісник Верховного Суду України. – 2012. – № 8 (144). – С. 17–33.
 12. Судова практика розгляду справ про розкриття банками інформації, яка містить банківську таємницю, щодо юридичних та фізичних осіб // Вісник Верховного Суду України. – 2010. – № 3 (115). – С. 14–25.
 13. Судова практика у справах про усиновлення // Вісник Верховного Суду України. – 2012. – № 9 (145). – С. 15


Базова

 1. Балюк М. І. Практика застосування цивільного процесуального кодексу України (цивільний процес у питаннях та відповідях): коментарії, рекомендації пропозиції / М. І. Балюк, Д. Д. Луспеник. – Х. : Харків юридичний, 2008. – 708 с. – Серія «Судова практика».
 2. Васильєв С. В. Цивільний процес України : навчальний посібник / С. В. Васильєв. – К. : «Центр учбової літератури», 2013. – 344 с.
 3. Застосування судами цивільного і цивільного процесуального законодавства / За заг. ред. П. І. Шевчука. – К. : Ін Юре, 2002. – (Сер. «Б-ка судді»). – 416 с.
 4. Зейкан Я.П. Адвокат: цивільні справи : методичні поради. – Х.: Видавництво «Світ книг»; К.: «ВД «Дакор», 2013. – 688 с.
 5. Карнаух Т. В. Цивільне процесуальне право України : навчальний посібник / Т. В. Карнаух, Р. Ю. Ханик-Посполітак. – К. : Юстиніан, 2011. – 400 с.
 6. Комаров В. В. Цивільне процесуальне законодавство у динаміці розвитку та практиці Верховного Суду Украни / Вячеслав Всильович Комаров. – Х. : Право, 2012. – 624 с.
 7. Кравчук В. М. Науково-практичний коментар Цивільного процесуального кодексу України / В. М. Кравчук, О. І. Угриновська. – Х. : Фактор, 2010. – 800 с.
 8. Курс цивільного процесу : підручник / [В. В. Комаров, В. А. Бігун, В. В. Баранкова та ін.]; за ред. В. В. Комарова. – Х. : Право, 2011. – 1352 с.
 9. Навроцька Ю. В., Верба-Сидор О. Б., Воробель У.Б. Цивільне процесуальне право України: навчальний посібник (у схемах і таблицях) / за заг. ред. Ю. В. Навроцької. – Львів: Львівський державний університет внутрішніх справ, 2013. – 388 с.
 10. Науково-практичний коментар Цивільного процесуального кодексу України ; пер. з рос. / С. В. Ківалов, Ю. С. Червоний, Г. С. Волосатий та ін. ; за ред. Ю. С. Червоного. – К. ; О. : Юрінком Інтер, 2008. – 656 с.
 11. Позовне провадження : монографія / [В. В. Комаров, Д. Д. Луспеник, П. І. Радченко та ін.] ; за ред. В. В. Комарова. – Х. : Право, 2011. – 522 с.
 12. Проблеми теорії та практики цивільного судочинства : монографія / [В. В. Комаров, В. І. Тертишніков, В. В. Баранкова та ін.] ; за заг. ред. професора В. В. Комарова. – Х. : Харків юридичний, 2008. – 928 с.
 13. Сеник С. В. Цивільне процесуальне право : навч. посібник / С. В. Сеник, Р. Я. Лемик. – Львів : Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2010. – 424 с.
 14. Тертишніков В. І. Цивільний процесуальний кодекс України : [науково-практичний коментар] / Володимир Іванович Тертишніков. – Харків : Видавець ФО-П Вапнярчук Н. М., 2007. – 584 с.
 15. Фурса С. Цивільний процес України: Проблеми і перспективи : [науково-практичний посібник] / С. Фурса, С. Щербак, О. Євтушенко. – К. : Видавець Фурса С. Я. ; КНТ, 2006. – 448 с. – (Серія «Процесуальні науки»).
 16. Фурса С. Я., Фурса Є. І., Щербак С. В. Цивільний процесуальний кодекс України : Науково-практичний коментар : У 2 т. / За заг. ред.. С. Я. Фурси. – К. : Видавець Фурса С. Я. : КНТ, 2010. – Т. 1. – 1044 с. – («Серія процесуальні науки»).
 17. Цивільне процесуальне право України: Підручник / Бичкова С. С., Бірюков І. А., Бобрик В. І. та ін.; За заг. ред. С. С. Бичкової. – К.: Атіка, 2009. – 760 с.
 18. Цивільний процес України : академічний курс : підручник для студ. юрид. спец. вищ. навч. закл. / [за ред. С. Я. Фурси]. − К. : Видавець Фурса С. Я. ; КНТ, 2009. − 848 с. − Серія «Процесуальні науки».
 19. Цивільний процесуальний кодекс : науково-практичний аналіз / З. Ромовська, Н. Шумська, Н. Шумська. – К.: ВД «Дакор», 2013. – 600 с.
 20. Цивільний процесуальний кодекс України : науково-практичний коментар / [Бичкова С. С., Білоусов Ю. В., Білоусов В. І. та ін.] ; за заг. ред. С. С. Бичкової. – К. : Атака, 2008. – 840 с.
 21. Штефан М. Й. Цивільне процесуальне право України : академічний курс : підруч. для студ. юрид. спец. вищ. навч. закл. / М. Й. Штефан. – К. : Концерн “Видавничий Дім “Ін Юре”, 2005. – 624 с.
 22. Цивільний процес України : підручник / За заг. ред. Є. О. Харитонова, О. І. Харитонової, Н. Ю. Голубєвої. – К. : Істина, 2012. – 536 с.
 23. Цивільний процес України : підручник; [за загальною ред. д.ю.н., доцента М. М. Ясинка]. – К. : Алерта, 2014. – 744 с.


Спеціальна

ТЕМА 1. Джерела цивільного процесуального права

 1. Дрішлюк А. І. Практика Європейського Суду з прав людини як фактор впливу на систему джерел цивільного та цивільного процесуального права України / А. І. Дрішлюк // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Право. – – Вип. 24. Том 2. – С. 37-40.
 2. Жилин Г. А. Правосудие по гражданским делам: актуальные вопросы : [монография] / Геннадий Александрович Жилин. – Москва: Проспект, 2010. – 576 с.
 3. Захарова О. Процесуальні гарантії в цивільному процесі / О. Захарова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Юридичні науки. – – № 83. – С. 32-34.
 4. Захарова О. С. До питання про цивільну процесуальну форму / О. С. Захарова // Вісник Академії адвокатури України. – – Вип. 2. – С. 27-30.
 5. Захарова О. С. До проблеми визначення завдань цивільного судочинства / О. С. Захарова // Часопис цивільного і кримінального судочинства. – – № 6 (15). – С. 61-67.
 6. Косаренко О. І. Проблеми аналогії в контексті реформування цивільного судочинства / О. І. Косаренко // Митна справа. – 2011. – № 3 (75) Ч. 2. – С. 299–302.
 7. Лічман Л. Г. Деякі особливості правозастосування в сучасному цивільному процесі: до питання про джерела цивільного процесуального права України / Леонід Григорович Лічман // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Право. – – Випуск 20. Частина II. Том 1. – С. 206-208.
 8. Лічман Л. Г. Деякі особливості правозастосування у сучасному цивільному процесі: до питання про джерела цивільного процесуального права України / Леонід Григорович Лічман // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Право. – – Випуск 21. Частина I. Том 1. – С. 244-246.
 9. Лічман Л. Г. Значення судової практики для правозастосування у цивільному судочинстві України / Леонід Григорович Лічман // Вісник Верховного суду України. – 2011. – № 6. – С. 34–38.
 10. Лічман Л. Г. Про деякі процесуальні форми застосування та тлумачення судом норм цивільного законодавства / Леонід Григорович Лічман // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Право. – – Вип. 24. Том 2. – С. 60-63.

 

ТЕМА 2. Теоретико-правові основи оптимізації цивільного судочинства

 1. Гусаров К. В. Реалізація окремих конституційних засад судової влади у цивільному процесуальному законодавстві України / Костянтин Володимирович Гусаров // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія юридична. – 2013. – Вип. 3. Том 1. – С. 74–77.
 2. Ізарова І. О. Перспективи запровадження електронного правосуддя в цивільному судочинстві в Україні / Ірина Олександрівна Ізарова // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Право. – – Вип. 24. Том 2. – С. 44-47.
 3. Ізарова І. Принцип публічності в цивільному процесі і його зміст / Ірина Ізарова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Юридичні науки. – – № 89. – С. 66-69.
 4. Короєд С. О. Ефективність цивільного судочинства: окремі проблеми теорії і практики : монографія / С.О. Короєд ; Відкр. міжнар. ун-т розв. людини “Україна”. – К. : Леся, 2013. – 223 с.
 5. Короєд С. О. Окремі нормативно-процесуальні перешкоди ефективності цивільного судочинства / Сергій Олександрович Короєд // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Право. – – Вип. 24. Том 2. – С. 53-56.
 6. Короєд С. О. Спрощення судових процедур як окремий напрям оптимізації цивільного процесу України / Сергій Олександрович Короєд // Держава і право. – 2012. – Вип. 57. – С. 345–349.
 7. КороєдС. О. Активність суду та ініціативність сторін – основа ефективності цивільного судочинства / Сергій Олександрович Короєд // Судова апеляція. − 2014. − № 1 (34). − С. 107−112.
 8. Кройтор В. А. Проблеми взаємодії диспозитивних засад та активності суду при здійсненні цивільного судочинства в Україні / В. А. Кройтор // Ученые записки Таврического национального университета им. В. И. Вернадского. Серия «Юридические науки». – 2009. – Том 22 (61). – № 1. – С. 135–141.
 9. Кудря Т. А. Зловживання цивільними процесуальними правами в контексті тлумачення окремих складових принципу диспозитивності / Т. А. Кудря // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Право. – – Випуск 21. Частина II. Том 1. – С. 210-213.
 10. Луспеник Д. Роль суду в цивільному диспозитивному процесі // Юридичний журнал. – 2004. – №6. – С.109-115 [електронний ресурс] // http://www.justinian.com.ua/article.php?id=1253
 11. Луспеник Д. Суд у цивільному змагальному процесі // Юридичний журнал. – 2004. – №5. – С.116-120 [електронний ресурс] // justinian.com.ua/article.php?id=1156
 12. Ярема А.Г., Належна судова процедура – важлива складова доступності правосуддя у цивільних справах (коментар до Постанови Пленуму Верховного Суду України від 12 червня 2009 р. №2 «Про застосування норм цивільного процесуального законодавства при розгляді справ у суді першої інстанції») / А. Г. Ярема, Д. Д. Луспеник // Вісник ВСУ. – 2009. – №8. – С. 13-

 

ТЕМА 3. Проблеми суб’єктного складу цивільних процесуальних правовідносин

 1. Бичкова С. Представництво інтересів заявника у справах про надання права на шлюб / С. Бичкова, Т. Федосєєва // Право України. − 2008.− № 6.− С. 94−99.
 2. Бичкова С. С. Визначення неналежної сторони у цивільному процесі України [Електронний ресурс] / Світлана Сергіївна Бичкова // Форум права. – 2010. – № 4. − С. 75–80. – Режим доступу до журн. : http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/FP/2010-4/10bcccpu.pdf
 3. Бичкова С. С. Визначення складу осіб, які беруть участь у деяких справах, що можуть розглядатися в порядку окремого провадження / Світлана Сергіївна Бичкова // Приватне право і підприємництво. – 2009. – Вип. 8. – С. 89–93.
 4. Бичкова С. С. Визначення юридичної природи процесуальної співучасті / / Світлана Сергіївна Бичкова // Держава та регіони. Серія: Право. – 2010. – № 4. – С. 155–160.
 5. Бичкова С. С. Вступ у цивільну справу третьої особи, яка заявляє самостійні вимоги щодо предмета спору / Світлана Сергіївна Бичкова // Судова апеляція. − 2012. − №2 (27). − С. 55−62.
 6. Бичкова С. С. Загальні суб’єктивні процесуальні права осіб, які беруть участь у справах позовного провадження / С. С. Бичкова // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. Серія юридична. Збірник наукових праць. – Львів, 2010. – Вип. 3. – С. 119−127.
 7. Бичкова С. С. Заміна первісного відповідача належним відповідачем / Світлана Сергіївна Бичкова // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. Серія юридична. Збірник наукових праць. – Львів, 2012. – Вип. 3. – С. 130−138.
 8. Бичкова С. С. Класифікація цивільної процесуальної співучасті / Світлана СергіївнаБичкова // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ. – 2011. – № 1 (74). – С. 33–42.
 9. Бичкова С. С. Обов’язки сторін у справах позовного провадження / С. С. Бичкова // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. Серія юридична. Збірник наукових праць. – Львів, 2010. – Вип. 4. – С. 129−140.
 10. Бичкова С. С. Окремі аспекти процесуального правонаступництва [Електронний ресурс] / Світлана Сергіївна Бичкова // Право і безпека. Науковий журнал. – – № 3 (35). – Режим доступу до журн. : http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Pib/2010_3/PB-3/PB-3_48.pdf
 11. Бичкова С. С. Подання висновків на виконання своїх повноважень як форма участі у цивільному процесі органів державної влади та органів місцевого самоврядування / Світлана Сергіївна Бичкова // Криміналістичний вісник. – 2010. – №2 (14). – С. 24–29.
 12. Бичкова С. С. Подання позовної заяви та участь у цивільних справах як форма участі у позовному провадженні органів та осіб, яким законом надано право захищати права, свободи та інтереси інших осіб / Світлана Сергіївна Бичкова // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка. – 2010. − № 3. – С. 113–123.
 13. Бичкова С. С. Право відповідача на визнання позову: цивільний процесуальний аспект [Електронний ресурс] / Світлана Сергіївна Бичкова // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – – № 3 (50). – Режим доступу : http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/VKhnuvs/2010_50/50/35.pdf
 14. Бичкова С. С. Процесуальне правонаступництво: поняття і передумови виникнення / Світлана Сергіївна Бичкова // Вісник Академії митної служби України. Серія: «Право». – 2010. – № 2 (5). – С. 102–107.
 15. Бичкова С. С. Треті особи у цивільному процесі України: поняття, ознаки і види / Світлана Сергіївна Бичкова // Приватне право і підприємництво. – – Вип. 9. – С. 75–78.
 16. Бичкова С. С. Цивільна процесуальна дієздатність осіб, які беруть участь у справах позовного провадження / Світлана Сергіївна Бичкова // Часопис Київського університету права. – – № 3 (50). – С. 122–126.
 17. Бичкова С. С. Цивільна процесуальна дієздатність осіб, які беруть участь у справах позовного провадження / Світлана Сергіївна Бичкова // Часопис Київського університету права. – – № 3 (50). – С. 122–126.
 18. Бичкова С. С. Цивільна процесуальна правоздатність фізичних та юридичних осіб, які беруть участь у справах позовного провадження / Світлана Сергіївна Бичкова // Юридична наука. – 2011. – № 2. – С. 66–72.
 19. Бичкова С. С. Цивільна процесуальна правоздатність фізичних та юридичних осіб, які беруть участь у справах позовного провадження / Світлана Сергіївна Бичкова // Юридична наука. – 2011. – № 2. – С. 66–72.
 20. Бичкова С. С. Цивільна процесуальна характеристика окремих розпорядчих прав позивача / Світлана Сергіївна Бичкова // Актуальні проблеми політики : Збірник наукових праць. – Одеса: Фенікс, 2010. – Вип. 40. – С. 183−191.
 21. Бичкова С. С. Цивільний процесуальний правовий статус осіб, які беруть участь у справах позовного провадження : [монографія]. / Світлана Сергіївна Бичкова. – К.: Атіка, 2011. – 420 с.
 22. Бичкова С. С. Щодо моменту набуття процесуального статусу особами, які беруть участь у справі / Світлана Сергіївна Бичкова // Кримський юридичний вісник. – 2009. – № 2 (6). – С. 51–57.
 23. Бичкова С. С. Юридична природа права позивача на відмову від позову у цивільному процесі України / Світлана Сергіївна Бичкова // Судова апеляція. – 2010. − № 3. − С. 83–87.
 24. Бобровник О. Зловживання процесуальними правами в цивільному процесі / О. Бобровник // Право України. – – № 7. – С.27-29.
 25. Бобровник О.В. Новий погляд на інститут третіх осіб у цивільному процесі // Нотаріат. Адвокатура. Суд. – 2005. – № 5 (7). – С. 31-35.
 26. Бобровник О.В. Третя особа без самостійних вимог щодо предмета спору в справі, що зумовлена посвідченням договору купівлі-продажу // Нотаріат. Адвокатура. Суд. – 2005. – № 8 (10). С. 6.
 27. Бортнік О.Г. Мирова угода на стадіях перегляду судових рішень [Електронний ресурс] / Бортнік Оксана Григорівна // Форум права. – 2009. – № 2. – С. 63- – Режим доступу до журн. : http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/FP/2009-2/09bogpsr.pdf
 28. Грабовська О. О. Співвідношення інституту представництва у цивільному процесі з представництвом прокурором інтересів фізичних, юридичних осіб, а також інтересів держави у цивільному процесі / О. О. Грабовська // Судова апеляція. – 2010.– № 1 (18). – С. 54–56.
 29. ГрабовськаО. О. Теоретичні аспекти визначення функції прокуратури та мети участі прокурора у цивільному судочинстві / О. О. Грабовська // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Юридичні науки. – – № 81. – С. 170-172.
 30. Гусаров К. В. Цивільна процесуальна правосуб’єктність сторін та третіх осіб / Констянтин Володимирович Гусаров // Бюлетень Міністерства юстиції України. – 2004. −№ 2−3 (28−29). − С. 54−69.
 31. Дацко Ю. Правосуб’єктність органів місцевого самоврядування у разі звернення до суду із позовною заявою для захисту прав інших осіб / Юлія Дацко // Вісник Львівського університету. Серія юридична. – 2012. – Випуск 56. – С. 229–236.
 32. Дацко Ю. С. Правовий статус органів місцевого самоврядування у цивільному процесі [Електронний ресурс] / Юлія Степанівна Дацко // Часопис Академії адвокатури України – 2012. – № 3 (16). – С. 1–7. − Режим доступу до журн. : http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/Chaau/2012-3/12dysucp.pdf
 33. Дунас Т. О. Порядок реалізації прокурором права на позов в цивільному процесі / Тарас Омельянович Дунас // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія: Право. – 2009. − № 841. − С. 162-
 34. Журба І. Зловживання сторонами процесуальними правами у цивільному процесі / І. Журба // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Юридичні науки. – – № 4 (98). – С. 102-105.
 35. Журба І. О. Сторони в цивільному процесі: потенційний та реальний статус / І. О. Журба // Часопис Київського університету права. – – № 4. – С. 214-219.
 36. Заборовський В. В. Правовий аналіз підстави участі адвоката в цивільному судочинстві України / В. В. Заборовський //Порівняльно-аналітичне право. – – № 2. – С. 142-145.
 37. Заборовський В. В. Проблемні аспекти оформлення повноважень адвоката у цивільному процесі України / В. В. Заборовський // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Право. – – Випуск 21. Частина I. Том 1. – С. 220-222.
 38. Іванчулинець Д. В. Інститут законного представництва цивільного судочинства польсько-литовського періоду / Д. В. Іванчулинець // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Право. – – Випуск 16. – С. 98-100.
 39. Іванчулинець Д. В. Контрольно-процесуальний механізм обмеження повноважень законного представника в цивільному процесі / Д. В. Іванчулинець // Адвокат. – – № 3. – С. 33-35.
 40. Кіреєва Н. А. Спеціальні знання як критерій розмежування цивільного процесуального статусу експерта та спеціаліста / Н.А. Кіреєва, О. О. Скорич // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Право. – – Випуск 23. Частина II. Том 1. – С. 137-140.
 41. Колісник О. В. Суд як суб’єкт цивільних процесуальних правовідносин : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.03 “Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право” / Олена Вікторівна Колісник ; Національна юридична академія України імені Ярослава Мудрого. – Х., 2008. – 20 c.
 42. Комаров В.В Радченко П.І. Цивільні процесуальні правовідносини та їх суб’єкти. Київ: НМК з ВО. Мінвузи УРСР. 1991. – 104с.
 43. Кондрат’єва Л. А. Правова природа інституту мирової угоди [Електронний ресурс] / Л. А. Кондрат’єва, С. А. Пацурківська // Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наук. праць.: Правознавство. – Чернівці: Рута, 2009. – Вип. 518. − Режим доступу до журн. : http://lawreview.chnu.edu.ua/article.php?lang=ua&visnuk=41&article=931
 44. Кондрат’єва Л. А. Цивільна процесуальна правоздатність неповнолітніх осіб / Людмила Анатоліївна Кондрат’єва // Судова апеляція. − № 3 (8). – 2007. – С. 53−59.
 45. Кошин Н. С. Процесуально-правовий статус органів опіки та піклування у цивільному процесі України / Н. С. Кошин // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Право. – – Випуск 21. Частина I. Том 1. – С. 238-240.
 46. Лемик Р. Я. Завдання і форми участі прокурора в цивільному процесі / Роксолана Ярославівна Лемик // Вісник Львівського університету. Серія юридична. – 2011. – Вип. 54. – С. 232−238.
 47. Лемик Р. Я. Правові підстави і межі участі законних представників в цивільних процесуальних правовідносинах / Роксолана Ярославівна Лемик // Вісник Львівського університету. Серія юридична. – 2013. – Вип. 57. – С. 193−199.
 48. Лужанський А. В. Об’єднання громадян як суб’єкти звернення у цивільному процесі України / Андрій Васильович Лужанський // Вісник Верховного Суду України. – 2009. − № 1 (101). − С. 44−48.
 49. Масюк В. В. Проблемні питання застосування мирової угоди в цивільному процесі / В. В. Масюк // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: Юридичні науки. – 2013. – Вип. 3. Том 1. – С. 93–95.
 50. Мельник Я. Я. Деякі питання форм реалізації обов’язків учасників цивільного процесу / Ярослав Ярославович Мельник // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України. – – № 2. – С. 96-102.
 51. Немеш П. Ф. Судовий контроль за укладенням мирової угоди законним представником у цивільному процесі (аналіз судової практики) / Петро Федорович Немеш // Адвокат. – 2012. – № 5 (140). – С. 18–20.
 52. Пасайлюк І. В. Зустрічний позов як засіб захисту прав та інтересів відповідача / Ірина Василівна Пасайлюк // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. Серія юридична. Збірник наукових праць. – Львів, 2013. – Вип. 4. – С. 64−71.
 53. Петрик В. В. Право на відвід у системі цивільних процесуальних гарантій / В. В. Петрик // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Право. – – Випуск 19. Том 2. – С. 107-110.
 54. Пушкар Е. Мировое соглашение в судебной практике / Евгений Пушкар // Советская юстиция. – 1973. – № 10. – С. 8–9.
 55. Пушкар Е. Отказ от заявленого иска / Евгений Пушкар // Советская юстиция. – 1972. – № 21. – С. 10–12.
 56. Рожик Ю. С. Передумови звернення до суду органів місцевого самоврядування із заявами про захист прав, свобод та інтересів інших осіб у цивільних справах / Юлія Степанівна Рожик // Адвокат. − 2010. − № 7 (118). − С. 29−33.
 57. Сакара Н. Ю. Проблема юридичної заінтересованості та її значення в забезпеченні права на справедливий судовий розгляд у цивільному судочинстві / Наталія Юріївна Сакара // Проблеми законності : Респ. міжвідом. наук. зб. / Відп. ред. В. Я. Тацій. – Х. : Нац. юрид. акад. України, 2008. – Вип. 99. – С. 163-
 58. Сапейко Л. В. Проблема визначення обов’язків осіб, які беруть участь у справі / Людмила Василівна Сапейко // Право і безпека. Науковий журнал. – – № 1. – Режим доступу до журн. : http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/Pib/2009_1/PB-1/pb-1_39.pdf
 59. Сапейко Л. В. Участь малолітніх та неповнолітніх осіб у цивільному процесі [Електронний ресурс] / Людмила Василівна Сапейко // Право і безпека. Науковий журнал. – – № 1 (33). – Режим доступу : http://www.nbuv.gov.ua/portl/soc_gum/Pib/2010_1/PB-1/PB-1_35.pdf
 60. Світлична Г. О. Новели інституту представництва в цивільному судочинстві: проблеми теорії та правозастосування [Електронний ресурс] / Галина Олександрівна Світлична // Актуальні питання цивільного та господарського права. – 2007. – № 1 (2). – Режим доступу до журн. : http://www.yurpayintel.com.ua/2007/1/article06/
 61. Світлична Г. О. Представництво у цивільному судочинстві: сучасний стан та перспективи вдосконалення правового регулювання / Галина Олександрівна Світлична // Вісник Верховного Суду України. – № 12 (148). – С. 38–45.
 62. Сеник С. Поняття цивільних процесуальних правовідносин // Вісник Львівського університету. Серія юридична. – 2009. – Вип. 49. – С. 138–141
 63. Сєвєрова Є. С. До питання про правову природу інституту представництва в суді органів та осіб, яким надано захищати права, свободи та інтереси інших осіб / Є С. Сєвєрова // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Право. – – Випуск 20. Частина I. Том 2. – С. 112-115.
 64. Тимошевська І. П. Принцип диспозитивності та участь в цивільному процесі органів і осіб, яким законом надано право захищати інтереси інших осіб / І. П. Тимошевська // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія: Право. – 2009. − № 841. − С. 93-
 65. Тимошевська І. П. Уповноважений Верховної Ради України з прав людини в цивільному процесі / І. П. Тимошевська // Проблеми законності : Респ. міжвідом. наук. зб. / Відп. ред. В. Я. Тацій. – Х. : Нац. юрид. акад. України, – 2009. − № 106. − С. 182-
 66. Тимошевська І. П. Участь у цивільному процесі органів та осіб, яким законом надано право захищати права, свободи та інтереси інших осіб : монографія. – Харків : Еспада, 2014. – 176 с.
 67. Тимченко Г. П. Розпорядчі права сторін у судовому процесі: деякі аспекти проблеми / Геннадій Петрович Тимченко // Часопис Київського університету права. − 2010. − № 1. − C. 156−164.
 68. Цал-Цалко Ю. Ю. Деякі питання щодо інституту омбудсмена в цивільному процесі / Юлія Юліївна Цал-Цалко // Митна справа. – – № 2 (92). Частина 2. Книга 2. – С. 166-170.
 69. Цюра В. Концепція представництва в світлі положень сучасного цивільного та цивільного процесуального законодавства України / Вадим Цюра // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Юридичні науки. – – № 90. – С. 45-49.
 70. Чванкін С. А. Особливості представництва юридичних осіб у цивільному процесі / С. А. Чванкін // Актуальні проблеми держави і права. Збірник наукових праць. – – Вип. 51. – С. 114-121.
 71. Черевко П. П. Взаємодія цивільного та цивільного процесуального права при укладенні мирової угоди в цивільному процесі / П. П. Черевко // Право і Безпека. –2012. – № 5 (47). – С. 223–226.
 72. Шевчук В І. Особливості ініціювання прокурором цивільного процесу / Володимир Іванович Шевчук // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України. – – № 5 (8). – С. 108-116.
 73. Шевчук В. І. Підстави участі прокурора в цивільному процесі / Володимир Іванович Шевчук // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України. – – № 5. – С. 121-124.
 74. Яценко Н. Особливості участі суду в цивільних процесуальних відносинах / Н. Яценко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Юридичні науки. – – № 89. – С. 105-107.

 

ТЕМА 4. Цивільна юрисдикція та підсудність цивільних справ

 1. Навроцкая Ю.В., Сеник С.В. Юрисдикция и подсудность дел по обжалованию нотариальных действий или отказа в их совершении // Цивилистическая процессуальная мысль. Международный сборник научных статей. Выпуск 2 «Нотариальный процесс» / Под ред. д.ю.н. С.Я. Фурсы. – К. : ЦУЛ, 2013. – С. 467-
 2. Навроцька Ю.В. Визначення та розмежування окремих видів підсудності цивільних справ / Ю.В. Навроцька // «Проблеми процесуальної науки: історія та сучасність»: Збірник наукових праць першої міжнародної науково-практичної конференції вчених-процесуалістів, практиків, аспірантів, здобувачів і студентів, проведеної кафедрою правосуддя юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка (25-26 листопада 2010 року). – К., 2010. – С.217-220
 3. Німак М. О. Розвиток законодавства з питань підвідомчості справ, що виникають із шлюбних правовідносин / Марія Орестівна Німак // Підприємництво, господарство і право. – 2009. – № 3. – С. 64–67.
 4. Островська Л. А. Щодо деяких проблем, породжених скасування договірної підсудності у цивільному процесі України та шляхи їх розв’язання / Л. А. Островська // Адвокат. − 2013. − № 2 (149). − С. 18−20.
 5. Сеник С. Правила функціональної підсудності місцевих судів у цивільному судочинстві // Вісник Львівського університету. Серія юридична. – 2012. – Випуск 56. – С. 266–275
 6. Сердюк В.В. Юрисдикція судів України за спеціалізацією: Автореф. дис… канд. юрид. наук: 12.00.10 [Електронний ресурс] / В.В. Сердюк; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. — К., 2003. — 19 с.
 7. Угриновська О.І. Юрисдикція судів України щодо розгляду цивільних справ // Актуальні проблеми застосування Цивільного процесуального кодексу України та Кодексу адміністративного судочинства. – Х.: Нац. юрид. акак. України, 2007. – С. 144-150.
 8. Шадура Д.М. Інститут підвідомчості в контексті оновлення цивільного процесуального законодавства // Науковий потенціал майбутнього України на шляху до європейської інтеграції: Матеріали наук. конф. курсантів, студ. та молодих науковців / Держ. Митна служба України, Академія митної служби України, 2004. – С. 213-214.
 9. Шадура Д.М. Цивільна юрисдикція: автореф. дис… канд. юрид. наук: 12.00.03 [Електронний ресурс] / Д.М. Шадура; Нац. юрид. акад. Україниім. Я.Мудрого. — Х., 2008. — 20 с.

 

ТЕМА 5. Теоретичні та практичні проблеми доказування в цивільному судочинстві

 1. Андрійцьо В. Д. Концептуальні підходи розуміння юридичної природи доказового права / Василь Дмитрович Андрійцьо // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Право. – – Випуск 21. Частина I. Том 1. – С. 186-188.
 2. Андрійцьо В. Д. Мета процесу судового доказування в цивільному судочинстві / Василь Дмитрович Андрійцьо // Адвокат. – 2013. – № 6 (153). – С. 25−28.
 3. Андрійцьо В. Д. Правові інституту загальної та особливої частини доказового права як підгалузі цивільного процесуального права / Василь Дмитрович Андрійцьо // Право і Безпека. – – № 1 (48). – С. 182-186.
 4. Андрійцьо В. Д. Система цивільних процесуальних принципів, які впливають на процес доказування / Василь Дмитрович Андрійцьо // Віник Харківського національного університету внутрішніх справ. – – № 1 (60). – С. 212-217.
 5. Бадила О. О. Принцип змагальності та його вплив на забезпечення доказів у цивільному процесі: теорія, судова практика, законодавство / О. О. Бадила // Часопис Київського університету права. – – № 4. – С. 202-206.
 6. Білоусов Ю. В. Доказові презумпції у цивільному судочинстві : монографія / Ю. В. Білоусов, В. П. Феннич. – Х. : Харків юридичний, 2012. – 280 с.
 7. Верещінська І. Належні та допустимі докази в окремих категоріях справ, що виникають зі спадкових правовідносин / І. Верещінська // Право України. – 2014. – № 6. – С. 216–221.
 8. Гетманцев М. Аналіз взаємозв’язку прямих та побічних речових доказів у цивільному процесі України / Максим Гетманцев // Юридична України. –2013. – № 2. – С. 67–72.
 9. Гетманцев М. Джерела формування речових доказів / Максим Гетманцев // Підприємництво, господарство і право. – 2013. – № 4 (208). – С. 134–137.
 10. Гетманцев М. О. Види речових доказів у цивільному процесі / Максим Олексійович Гетманцев // Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наук. праць.: Правознавство. – Чернівці: Рута, 2013. – Вип. 644. – С. 88-
 11. Гетманцев М. О. Поняття та ознаки речових доказів у цивільному процесуальному праві / Максим Олексійович Гетманцев // Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наук. праць. – Чернівці: Рута. – – Вип. 682. Правознавство. – С. 82-86.
 12. Грабар Н. М. Особливості участі сторін у процесі доказування за цивільно-процесуальним законодавством України / Н. М. Грабар, М. В. Парасюк // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Право. – – Випуск 21. Частина II. Том 1. – С. 179-182.
 13. Грабовська О. Місце доказування у системі цивільного процесуального права / О. Грабовська // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Юридичні науки. – – № 89. – С. 13-15.
 14. Грабовська О. Особливості законодавчого регулювання процесуального порядку отримання доказів, проведення інших процесуальних дій, пов’язаних із доказуванням, на території інших держав / О. Грабовська // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Юридичні науки. – – № 2 (96). – С. 44-47.
 15. Завгородня А. Визначення деяких процесуальних факторів, що впливають на встановлення істини у цивільному процесі / Анастасія Завгородня // Підприємництво, господарство і право. – – № 12 (216). – С. 7-10.
 16. Зеленяк Е. С. Владна, рекомендаційна та допоміжна оцінка доказів у цивільному процесі / Е. С. Зеленяк // Адвокат. – – № 1 (148). – С. 41-44.
 17. Іванченко О. П. Процедура розкриття доказів на стадії підготовки справи до судового розгляду у цивільному процесі України / Оксана Павлівна Іванченко // Часопис Київського університету права. – 2010. – № 1. – С. 173−178.
 18. Кучер Т. Зміст процедури дослідження доказів у цивільному судочинстві України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Юридичні науки. – – №94. – С. 35-37.
 19. Кучер Т. М. Правова природа письмових доказів у цивільному процесі України / Тетяна Миколаївна Кучер // Часопис Київського університету права. – 2013. – № 1. – С. 171–174.
 20. Кучер Т. Належність та допустимість як критерії оцінки доказів / Тетяна Кучер // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Юридичні науки. – – № 91. – С. 80-82.
 21. Кучер Т.М. Особливості проведення допиту осіб з фізіологічними вадами в якості свідків / Тетяна Миколаївна Кучер // Часопис Київського університету права. – – № 4. – С. 173-177.
 22. Кучер Т. М. Дослідження засобів доказування у процесі доведення : сутність та способи / Тетяна Миколаївна Кучер // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Право. – – Вип. 24. Том 2. – С. 56-59.
 23. Лежух Т.І. Особливості доказування при розгляді справ, що виникають при захисті честі, гідності та ділової репутації / Т. І. Лежух // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Право. – – Вип. 25. – С. 65-68.
 24. Лежух Т.І. Специфіка доказування у справах про захист честі, гідності та ділової репутації / Т. І. Лежух // Порівняльно-аналітичне право. – 2013. – № 3-2. – С. 140–144
 25. Лисенко Л. Процесуальна форма вирішення питання щодо забезпечення доказів / Любов Лисенко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Юридичні науки. – – № 88. – С. 74-76.
 26. Масюк В. В. Презумпції і преюдиції в цивільному судочинстві : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.03 „Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право” / В. В. Масюк. – Х., 2010. – 27 с.
 27. Масюк В. Правові та фактичні презумпції в цивільному судочинстві / Василь Масюк // Підприємництво, господарство і право. – 2008. – № 2. – С. 73−75.
 28. Рибак О. С. Поняття судового доручення у міжнародному цивільному процесі / О. С. Рибак // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Право. – – Випуск 21. Частина I. Том 1. – С. 258-261.
 29. Рибак О. Ускладнення у виконанні доручення суду іноземної держави у цивільному процесі / О. Рибак // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Юридичні науки. – – № 4 (98). – С. 73-77.
 30. Руда Т. Достовірність доказів у цивільному судочинстві США та України: порівняльно-правовий аспект / Т. Руда // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Юридичні науки. – – № 87. – С. 73-78.
 31. Руда Т. Критерій достатності при оцінці доказів у цивільному судочинстві України і США: порівняльно-правовий аналіз / Т. Руда // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Юридичні науки. – – № 88. – С. 106-110.
 32. Руда Т. Поняття та зміст інституту доказування в цивільному процесуальному праві США та України: порівняльний аспект / Т. Руда // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Юридичні науки. – – № 79. – С. 47-50.
 33. Степаненко Т. В. Доказування у справах за позовами про захист прав та інтересів невизначеного кола осіб / Т. В. Степаненко // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: Юридичні науки. – 2013. – Вип. 6. Том 1. – С. 50–54.
 34. Тертишніков В. Докази як інструмент судового доказування у цивільному судочинстві / Володимир Тертишніков // Право України. – – № 10. – С. 77-88.
 35. Тимченко Г. П. Основні поняття доказового права України: проблеми законодавчого закріплення / Геннадій Петрович Тимченко закріплення // Право України. – – № 12. – С. 220-227.
 36. Феннич В. П. Прямі та непрямі доказові презумпції цивільного судочинства [Електронний ресурс] / В. П. Феннич // Форум права. – 2008. – № 1. − С. 427–433. – Режим доступу до журн. : http://archive.nbuv.gov.ua/e-journals/FP/2008-1/08fvppcs.pdf
 37. Фурса С. Докази і доказування в цивільному процесі : науково-практичний посібник / С. Фурса, Т. Цюра – К. : Видавець Фурса С.Я.; КНТ, 2005. – 256 с. – (Серія: Процесуальні науки).
 38. Ходанович В. О. Проблеми правового інституту судової експертизи в цивільному процесі України / В. О. Ходанович // Часопис Академії адвокатури України. – 2013. – №4 (21). − С. 1–6. – Режим доступу до журн. : http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Chaaupdf
 39. Черемнов Д. В. Неспростовні презумпції в цивільному процесуальному праві / Д. В. Черемнов. // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: Юридичні науки. – 2013. – Вип. 6. Том 1. – С. 54–57.

 

ТЕМА 6. Теоретико-прикладні проблеми реалізації права на пред’явлення позову

 1. Банников Р. Ю. Отсутствие судебного акта по тождественному иску как предпосылка права на предъявление иска / Руслан Юрьевич Банников // Вестник Московского университета. Серия 11. Право. − 2009. − № 5. − С. 101–108.
 2. Банников Р. Юридический интерес как предпосылка права на предъявление иска в суд / Руслан Банников // Арбитражный и гражданский процесс. − 2009. − № 10. − С. 13−16; № 11. − С. 10−12.
 3. Баранов И. В. К вопросу об основаниях возбуждения гражданского судопроизводства / Иван Валентинович Баранов // Арбитражный и гражданский процесс. – 2005. – № 5. – С. 7–12.
 4. Борисова В. Ф. Возбуждение гражданского судопроизводства : [под ред. доктора юрид. наук, проф., заслуж. деятеля наук РФ М. А. Викут] / Виктория Федоровна Борисова. − М. : Юрлитинформ, 2009. −160 с.
 5. Борисова Ю. А. Проблема тождества в гражданском процессе / Юлия Андреевна Борисова // Вестник Московского университета : Серия 11, Право. − 2009. − № 2. − С. 74–82.
 6. Борисова Ю. А. Соотношение споров тождества исков и тождества / Юлия Андреевна Борисова // Законодательство. − 2009. − № 7. − С. 47–50.
 7. Борисова Ю. А. Тождество в гражданском судопроизводстве : автореф. дис. на соискание учен. степени канд. юрид. наук : спец. 12.00.15 „Гражданский процесс; арбитражный процесс” / Ю. А.Борисова. – Москва, 2009. – 25 с.
 8. Борщенко В. В. Правовая природа группового иска / В. В. Борщенко // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Право. – – Випуск 20. Частина I. Том 2. – С.  24-27.
 9. Волкова С. С. Оставление искового заявления без движения в гражданском судопроизводстве / С. С. Волкова // Вестник Саратовской государственной академии права. – 2010. − № 1 (71). − С. 108−111.
 10. Волкова С. С. Отказ в принятии искового заявления как процессуальное препятствие в осуществлении права на судебную защиту / С. С. Волкова // Вестник Саратовской государственной академии права. – 2009. − № 3 (67). − С. 99−103.
 11. Волкова С. С. Понятие права на судебную защиту / С. С. Волкова // Вестник Саратовской государственной академии права. – 2011. − № 1 (77). − С. 94−96.
 12. Воробель У. Б. Правові наслідки недотримання форми та змісту позовної заяви в цивільному процесі [Електронний ресурс] / Уляна Богданівна Воробель // Часопис Академії адвокатури України. – 2011. – № 1 (10). – С. 1−8. − Режим доступу до журн. : http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/Chaau/2011-1/11vubzcp.pdf
 13. Воробель У. Б. Правовые последствия удовлетворения ответчиком требований истца после открытия производства по гражданскому делу по законодательству Украины / Ульяна Богдановна Воробель // Современное право. – 2013. – № 5. – С. 138–141.
 14. Гурвич М. А. Право на иск: Учебное пособие / Марк Аркадьевич Гурвич, Мария Сумбатовна Шакарян. − М. : ВЮЗИ, 1978. – 54 с.
 15. Захарова О. Проблеми забезпечення позову у цивільному судочинстві / О. Захарова, О. Грабовська // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Юридичні науки. – – № 88. – С. 14-16.
 16. Исаенкова О. В. Иск в гражданском судопроизводстве : [сборник] / О. В. Исаенкова, А. А. Демичев, Т. В. Соловьева, Н. Н. Ткачева ; под ред. О. В. Исаенковой. – М. : Волтерс Клувер, 2009. – 216 с.
 17. Короєд С. О. Накладення арешту на майно та заборона вчинення дій щодо його відчуження як заходи забезпечення позову в цивільному процесі / Сергій Олександрович Короєд // Судова апеляція. – 2009. – № 1 (14). – С. 82–91.
 18. Кучер Т. М. Право на судовий захист в порядку цивільного судочинства України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.03 „Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право” / Т. М. Кучер. – К., 2009. – 22 с.
 19. Кучер Т. М. Умови звернення до суду за захистом як невід’ємні елементи в реалізації права на судовий захист / Тетяна Миколаївна Кучер // Часопис Київського університету права. – 2008. – № 4. – С. 121–125.
 20. Лисенко Л. С. Об’єднання та роз’єднання позовних вимог у цивільному процесі: проблемні питання теорії та практики / Любов Сергіївна Лисенко // Юриспруденція: теорія і практика. – 2011. – № 6 (80). – С. 37–43.
 21. Лисенко Л. С. Сутність та процесуальне оформлення об’єднання та роз’єднання позовних вимог у цивільному судочинстві / Любов Сергіївна Лисенко // Цивілістична процесуальна думка : збірник наукових статей ; за заг. ред. Фурси С. Я. – К. : ПАЛИВОДА А.В., 2012. – С. 505−510.
 22. Луспеник Д. Д. Практика розгляду судами заяв про забезпечення позовів при вирішенні спорів у цивільному судочинстві: спірні питання / Дмитро Дмитрович Луспеник // Юридичний журнал. – – № 10. – С. 104-114.
 23. Михайлова Е. В. Право на иск и право на предъявление иска как условие реализации конституционного права граждан на судебную защиту / Е. В. Михайлова // Юридический аналитический журнал. – Самара : Изд-во Самар. ун-та, 2004. – № 2- – С. 166-171.
 24. Музиченко А. Вжиття заходів забезпечення позову як підстава для притягнення судді до дисциплінарної відповідальності / А.Музиченко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Юридичні науки. – – № 88. – С. 116-118.
 25. Опалев Р. Материально-правовой интерес как условие возбуждения гражданского дела в суде / Рим Опалев // Арбитражный и гражданский процесс. – 2006. − № 2. – С. 7–10.
 26. Осокина Г. Л. Иск (теория и практика) / Галина Леонидовна Осокина – М. : Городец, 2000. – 192 с.
 27. Пушкар Е. Г. Конституционное право на судебную защиту (гражданско-процессуальный аспект) / Евгений Георгиевич Пушкар. – Львов : Изд-во при Львов. ун-те «Вища школа», 1982. – 216 с.
 28. Пушкар Є. Г. Наслідки порушення передумов права на позов : [конспект лекцій] / Євген Григорович Пушкар. – Л. : Видавництво Львівського університету, 1972. – 63 с.
 29. Пушкарь Е. Г. Исковое производство в советском гражданском процессе (Процессуальные последствия возбуждения дел) / Евгений Георгиевич Пушкарь. – Львов : Вища школа, 1978. – 199 с.
 30. Сеник С. В. Відмова у відкритті провадження у цивільній справі / Світлана Василівна Сеник // Вісник Львівського університету. Серія юридична. – 2011. – Випуск 53. – С. 218−224.
 31. Снідевич О. С. Правовий характер вимоги як передумова права на пред’явлення позову у цивільних справах, що виникають із земельних правовідносин [Електронний ресурс] / Олександр Станіславович Снідевич // Часопис Академії адвокатури України – 2012. – № 2 (15). – С. 1−6. − Режим доступу до журн. : http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/Chaau/2012-2/12sosizv.pdf
 32. Соловьева Т. В. Возвращение искового заявления в гражданском судопроизводстве / Татьяна Владимировна Соловьева. – Саратов : Изд-во ГОУ ВПО «Саратовская государственная академия права», 2008. – 156 с.
 33. Соловьева Т. В. Институт возвращения искового заявления: сравнительно-исторический аспект / Татьяна Владимировна Соловьева // Актуальные проблемы российского права. – 2008. − № 4. − С. 239−244.
 34. Тимченко Г. П. Подання позову і порушення справи в суді з огляду на принципи цивільного процесуального права / Геннадій Петрович Тимченко // Часопис Київського університету права. − 2008. − № 1. − C. 106−112.
 35. Туманов Д. А. К вопросу о правовом характере спора и правоспособности как предпосылках права на предъявление иска / Дмитрий Александрович Туманов, Светлана Алексеевна Алехина // Журнал российского права. – – № 12. – С. 95-105.
 36. Фурса С. Проблемні питання об’єднання та роз’єднання позовних вимог: теорія і практика / Світлана Фурса // Право України. – 2011. – № 10. – С. 89–98.
 37. Цал-Цалко Ю. Передумови та умови відкриття провадження у справах щодо поділу майна подружжя / Юлія Цал-Цалко // Юридичний вісник. –2010. – № 1. – С. 29–35.

 

ТЕМА 7. Провадження в суді першої інстанції

 1. Алябышев М. С. Спорные вопросы принятия заочного решения [Електронний ресурс] / М. С. Алябышев // Часопис Академії адвокатури України. – 2013. – № 1 (18). − С. 1–5. – Режим доступу до журн. : http://www.irbis-nbuv.gov.ua/
 2. Амельченко М. Особенности заочного рассмотрения дела / М. Амельченко // Правничий часопис Донецького університету. – 2010. – № 2. – С. 64-
 3. Андронов І. В. Вимога про публічність рішення суду в цивільному процесі України / Ігор Володимирович Андронов // Актуальні проблеми держави і права. Збірник наукових праць.- – Вип. 38. – С. 316-320.
 4. Андронов І. В. Правові наслідки набрання рішенням суду законної сили / Ігор Володимирович Андронов // Актуальні проблеми держави і права. Збірник наукових праць.- – Вип.29. – С. 322-327.
 5. Бермічева О. В. Надання неповнолітній особі повної цивільної дієздатності – відображення реалій життя / О.В. Бермічева // Часопис цивільного і кримінального судочинства. – – № 6 (15). – С. 81-89.
 6. Бичкова С. С. Визначення складу осіб, які беруть участь у справах окремого провадження, що виникають із сімейних правовідносин / С. С. Бичкова, Г. В. Чурпіта // Юридична наука. – – № 4-5. – С. 57-62.
 7. Білоусов Ю. В. Структура справ окремого провадження за новим Цивільним процесуальним кодексом України / Юрій Володимирович Білоусов // Університетські наукові записки : Часопис Хмельницького університету управління та права. – 2007. – № 1 (21). – С. 84–89.
 8. Бобко В. Г. Судочинство у справах про визнання фізичної особи безвісно відсутньою та оголошення її померлою : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.03 „Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право” / В. Г. Бобко. − К., 2006. − 22 с.
 9. Болокан І. В. Особливості розгляду судом справ про передачу безхазяйної нерухомої речі в комунальну власність / Інна Вікторівна Болокан // Вісник Запорізького національного університету. – 2009. – № 2. − С. 104−110.
 10. Болокан І. В. Правове регулювання особливостей розгляду судами справ про визнання спадщини відумерлою / Інна Вікторівна Болокан // Вісник Запорізького національного університету. – 2010. – № 2. − С. 130−135.
 11. Бондаренко-Зелінська Н. Л. Окремі питання правового регулювання підготовки цивільних справ до судового розгляду за новим Цивільним процесуальним кодексом України / Надія Леонтіївна Бондаренко-Зелінська // Університетські наукові записки. − 2006. − № 1 (17). − С. 96−102.
 12. Бондаренко-Зелінська Н. Л. Оптимізація підготовки цивільних справ до судового розгляду як складові наближення процесуального законодавства України до європейських стандартів судочинства // Форум права. – 2009. – №1 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/ejournals/FP/2009-1/09bness.pdf
 13. Васильєв С. В. Особливості розгляду окремих категорій цивільних справ : навчальний посібник / Сергій Володимирович Васильєв. — Харків : Еспада, 2012. – 370 с.
 14. Великорода О. М. Скасування та оскарження заочного рішення / О. М. Великорода // Вісник Академії адвокатури України. – – Вип. 3. – С. 45-50.
 15. Великорода О. Порівняльно-правовий аналіз інституту наказного провадження в країнах СНД / Олександр Великорода // Вісник Академії адвокатури України. – – № 2 (21). – С. 34-39.
 16. Вербіцька М. В. Актуальні проблеми стягнення аліментів на неповнолітніх дітей / Мар’яна Василівна Вербіцька // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Право. – – Випуск20. Частина I. Том 2. – С. 32-36.
 17. Вербіцька М. В. Наказне провадження у цивільному процесі України : монографія / Мар’яна Василівна Вербіцька. – Т. : Астон, 2012. – 191с.
 18. Волкова Н. В. Процесуальні особливості розгляду справ щодо обмеження цивільної дієздатності фізичної особи, визнання фізичної особи недієздатною (окремі аспекти) / Наталія Василівна Волкова // Актуальні проблеми держави і права. Збірник наукових праць. — Вип. 55. – С. 124-132.
 19. Воробель У. Б. Інститут відкликання позовної заяви у цивільному процесі України / Уляна Богданівна Воробель // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. Серія юридична. Збірник наукових праць. – 2011. – Вип. 3. – С. 21−34.
 20. Воробель У. Б. Правові наслідки недотримання форми та змісту позовної заяви в цивільному процесі [Електронний ресурс] / Уляна Богданівна Воробель // Часопис Академії адвокатури України. – 2011. – № 1 (10). – С. 1−8. − Режим доступу до журн. : http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/Chaau/2011-1/11vubzcp.pdf
 21. Воробель У. Правова природа інституту закінчення розгляду цивільних справ без ухвалення рішення / Уляна Воробель // Підприємництво, господарство і право. – 2010. – № 2. – С. 80−84.
 22. Воробель У.Закінчення розгляду справи про розірвання шлюбу без ухвалення рішення по суті справи / Уляна Воробель // Вісник Львівського університету. Серія юридична. – 2010. – Випуск 56. – С. 229–236.
 23. Воробель У. Б. Застосування інституту залишення заяви без розгляду на стадії апеляційного перегляду судових рішень [Електронний ресурс] / Уляна Богданівна Воробель // Часопис Національного університету “Острозька академія”. Серія “Право”. – 2012. – № 2 (6). – С. 1−21. – Режим доступу до журн. : http://lj.oa.edu.ua/articles/2012/n2/12vuepsr.pdf
 24. Воробель У. Б. Подання заяви від імені заінтересованої особи особою, яка не має повноважень на ведення справи в цивільному процесі / Уляна Богданівна Воробель // Цивілістична процесуальна думка : збірник наукових статей ; за заг. ред. Фурси С. Я. – К. : ПАЛИВОДА А.В., 2012. – С. 141−153.
 25. Воробель У. Б. Процедурні особливості залишення заяви без розгляду у зв’язку з повторною неявкою позивача [Електронний ресурс] / Уляна Богданівна Воробель // Вісник Вищої ради юстиції. – 2012. – № 1 (9). – С. 73−93. – Режим доступу до журн. : http://www.vru.gov.ua/Docs/visnik09_06.pdf
 26. ВоробельУ. Б. Скасування ухвали про залишення заяви без розгляду у зв’язку з повторною неявкою позивача судом, що її постановив / Уляна Богданівна Воробель // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е. О. Дідоренка. – 2013. – №  – С. 196−206.
 27. Гаврік Р. Виключність як властивість рішення суду в цивільній справі, що набрало законної сили / Роман Гаврік // Юридична Україна. − 2010. − № 6. − С. 74–81.
 28. Гаврік Р. О. Законна сила судових рішень у цивільних справах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.03 „Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право” / Р. О. Гаврік. − К., 2011. − 23 с.
 29. Гаврік Р. О. Незмінність як елемент законної сили рішення суду першої інстанції у цивільній справі [Електронний ресурс] / Роман Олександрович Гаврік // Форум права. – 2008. – № 2. – С. 50–59. – Режим доступу до журн. : http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/FP/2008-2/08groucs.pdf.
 30. Грабар Н. Особливості наказного провадження як спрощеної правової процедури / Наталія Грабар // Право України. – – № 4. – С. 169-176.
 31. Гусаров К. В. Особливості окремої ухвали у цивільному судочинстві / Костянтин Володимирович Гусаров // Порівняльно-аналітичне право. – 2013. – № 2. – С. 139–141.
 32. Дем’янова О. В. Властивості законної сили ухвал суду першої інстанції / Олена Вікторівна Дем’янова // Часопис Київського університету права. – 2005. – № 4. – С. 176 – 180.
 33. Демичев А. А. Смерть как юридический факт в гражданском процессе / А. А. Демичев, О. В. Исаенкова // Університетські наукові записки. − 2007. − № 4 (24). − С. 69−75.
 34. Дубчак Л. С. Наказне та окреме провадження в цивільному судочинстві України : навч. посіб. / Л. С. Дубчак – К. : Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2010. – 137 с.
 35. Іванченко О. П. Процедура розкриття доказів на стадії підготовки справи до судового розгляду у цивільному процесі України / Оксана Павлівна Іванченко // Часопис Київського університету права. – 2010. – № 1. – С. 173−178.
 36. Ізарова І. Етапи судового розгляду цивільної справи у суді першої інстанції: теоретико-прикладний аналіз / Ірина Ізарова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Юридичні науки. – – № 4 (98). – С. 55-57.
 37. Кіт Х. І. Попереднє судове засідання як етап підготовчого провадження: загальна характеристика / Х. І. Кіт // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: «Юриспруденція». Збірник наукових праць. – – Вип. 6-1. Том. 1. – С. 154-157.
 38. Короленко В. М. Захист права на заробітну плату у наказному провадженні цивільного судочинства за законодавством України та країн СНД / В. М. Короленко // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Право. – – Випуск 19. Том 2. – С. 68-71.
 39. Коструба А. В. Окреме провадження як форма встановлення правоприпиняючих юридичних фактів у цивільних правовідносинах / А. В. Коструба // Часопис цивільного і кримінального судочинства. – – № 1. – С. 134-142.
 40. Коструба А. В. Правова природа судового рішення в контексті теорії право припинення / А. В. Кострубаю // Вісник господарського судочинства. – – № 1. – С. 158-163.
 41. Кухарєв О. Є. Визнання спадщини відумерлою: окремі питання правозастосування / О. Є. Кухарєв // Часопис цивільного і кримінального судочинства. – 2013. – № 4 (13). – С. 119–128.
 42. Ларіонова Н. Наказне провадження у цивільному процесі України / Н. Ларіонова // Наше право. – 2011. – № 3. – С. 199–203.
 43. Левківський Б. Судовий наказ: перспективна форма захисту майнових прав подружжя / Б. Левківський // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Юридичні науки. – – № 91. – С. 45-49.
 44. Лисенко Л. Нові підходи до класифікації ухвал в цивільному процесі / Любов Лисенко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Юридичні науки. – – № 90. – С. 78-82.
 45. Лисенко Л. С. Ухвали в цивільному процесі України: дис. … канд. юрид. наук : 12.00.03 / Лисенко Любов Сергіївна. – К., 2012. – 218 с.
 46. Луспеник Д. Д. Законність, обґрунтованість і справедливість судового рішення – основні чинники авторитету судової влади (коментар) / Д. Д. Луспеник // Вісник Верховного Суду України. – – № 1. – С. 10-12.
 47. Луспеник Д. Д. Розгляд цивільних справ судом першої інстанції / Дмитро Дмитрович Луспеник. – Х. : Харків юридичний, 2006. – 480 с.
 48. Луспеник Д. Д. Самоконтроль суду першої інстанції у цивільному процесі: правова регламентація та потреба удосконалення і розширення / Дмитро Дмитрович Луспеник // Судова апеляція. – 2009. −№ 3 (16). – С. 58−66.
 49. Луспеник Д. Д. Спірні питання судової практики щодо розгляду судами заяв у порядку наказного провадження [Електронний ресурс] / Дмитро Дмитрович Луспеник // Актуальні питання цивільного та господарського права. – 2008. – № 1. – Режим доступу до журн. : http://www.yurpayintel.com.ua/2008/1/article06/
 50. Луспеник Д. Заочне рішення у цивільному судочинстві: перші узагальнення судової практики / Дмитро Луспеник // Юридичний журнал. − 2006. − № 11. − С. 123−130.
 51. Луспеник Д. Застосування новел ЦК і ЦПК України в судовій практиці. Серія «Судова практика» / Дмитро Луспеник. – Харків : Харків юридичний, 2005. – 432 с.
 52. Луспеник Д. Значення стадії підготовки цивільних справ до судового розгляду та деякі особливості проведення попереднього судового засідання судом першої інстанції / Д. Луспеник // Право України. – 2006. – № 11. – С. 56–62.
 53. Масюк В. В. Питання закриття провадження у цивільній справі / В. В. Масюк // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Право. – – Випуск 23. Частина I. Том 1. – С. 237-241.
 54. Мірошниченко Ю. Спір безкінечного розгляду / Юрій Мірошниченко// Закон і бізнес. Суддівські проблеми. – № 15 (1002). 09.04-15.04.2011 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zib.com.ua/ua/1868-spir_bezkinechnogo_rozglyadu.html
 55. Навроцька Ю. В. Заочний розгляд цивільних справ в цивільному процесі України: дис. … канд. юрид. наук : 12.00.03 / Навроцька Юлія Вячеславівна. – Л., 2008. – 209 с.
 56. Навроцька Ю. В. Захист прав співвідповідачів при неявці їх в судове засідання в цивільному судочинстві / Юлія Вячеславівна Навроцька // Вісник Львівського університету. Серія юридична. – 2012. – Вип. 55. – С.159-
 57. Навроцька Ю. В. Згода позивача на заочний розгляд справи в цивільному судочинстві [Електронний ресурс] / Юлія Вячеславівна Навроцька // Часопис академії адвокатури. – 2009. – №3 (4). – Режим доступу до журн. : http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/Chaau/2009-3/09nyvszs.pdf]
 58. Навроцька Ю. В. Можливість спільного розгляду первісного та зустрічного позову в порядку заочного провадження / Юлія Вячеславівна Навроцька // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. Серія юридична. Збірник наукових праць / Головний редактор В.Л. Ортинський. – Львів : ЛьвДУВС, 2009. – Вип. 2. – С. 74-82.
 59. Навроцька Ю. В. Неявка відповідача в судове засідання як умова допустимості заочного розгляду справи / Юлія Вячеславівна Навроцька // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. Серія юридична. Збірник наукових праць. – Львів, 2006. – Вип. 3. – С. 81−95.
 60. Навроцька Ю. В. Підстави та наслідки скасування заочного рішення судом, що його ухвалив / Юлія Вячеславівна Навроцька // Вісник Львівського університету. Серія юридична. – 2009. – Випуск 48. – С. 142-150.
 61. Навроцька Ю.В. Належне повідомлення відповідача як умова розгляду цивільної справи у його відсутності // Актуальні питання реформування правової системи України. Збірник наукових статей за матеріалами І Міжвузівської науково-практичної конференції 27-28 травня 2005 р., м. Луцьк. – Луцьк: Волинський державний університет імені Лесі Українки, 2005. – С. 30-34
 62. Навроцька Ю.В. Неявка відповідача в судове засідання як умова допустимості заочного розгляду справи // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. Серія юридична. Збірник наукових праць / Головний редактор В.Л.Ортинський. – Львів, 2006. – Вип.. 3. – С.81-95
 63. Навроцька Ю.В. Практичні аспекти інформування боржника та відповідача про судовий наказ та заочне рішення // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. Серія юридична. Збірник наукових праць / Головний редактор В.Л. Ортинський. – Львів: ЛьвДУВС, 2009. – Вип.4. – С.67-75
 64. Навроцька Ю.В. Процесуальна форма інформування через пресу в цивільному судочинстві / Юлія Вячеславівна Навроцька // Вісник Львівського університету. Серія юридична. – 2011. – Вип. 53. – С. 211-217.
 65. Навроцька Ю.В. Процесуальні особливості розгляду цивільних справ у відсутності відповідача / Юлія Вячеславівна Навроцька // Держава та регіони. Серія: Право. – 2008. – №3. – С. 101-
 66. Нікітенко Р. С. Поняття та сутність окремого провадження у справах про розірвання шлюбу / Р. С. Нікітенко // Митна справа. – – №2 (92). Частина 2. Книга 2. – С. 170-174.
 67. Німак М. О. Окреме провадження у справах, що виникають із шлюбних правовідносин: дис. … канд. юрид. наук : 12.00.03 / Німак Марія Орестівна. – Л., 2012. – 221 с.
 68. Німак М. О. Провадження у справах про розірвання шлюбу за заявою подружжя, яке має дітей / Марія Орестівна Німак // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. Серія юридична. Збірник наукових праць. – 2010. – № 2. – С. 97–107.
 69. Окреме провадження : монографія / [В. В. Комаров, Г. О. Світлична, І. В. Удальцова та ін.] ; за ред. В. В. Комарова. – Х. : Право, 2011. – 312 с.
 70. Окреме провадження в цивільному процесі України : [навч посіб.] / Під ред. Р. М. Мінченко. – О. : Фенікс, 2010. – 224 с.
 71. Олійник А. С. Аналіз питань, які виникають при застосуванні норм ЦПК України, що регулюють провадження у цивільній справі до судового розгляду та проведення попереднього судового засідання / Алла Сергіївна Олійник // Судова апеляція. – 2009. – 2 (15). – С. 58−76.
 72. Олійник А. С. Узагальнення практики розгляду судами цивільних справ про усиновлення дітей, позбавленням батьківських прав, встановленням опіки та піклування над дітьми / Алла Сергіївна Олійник // Судова апеляція. – 2009. − 2 (15). – С. 122−144.
 73. Олійник А. С. Узагальнення практики розгляду судами цивільних справ про усиновлення дітей, позбавленням батьківських прав, встановленням опіки та піклування над дітьми / Алла Сергіївна Олійник // Судова апеляція. – 2009. − 2 (15). – С. 122−144.
 74. Олійник Н. В. Окремі питання заочного розгляду цивільних справ / Н. В. Олійник // Вісник Запорізького національного університету. – 2010. – № – С. 65-70.
 75. Паскар А. Л. «Електронний суд» – новітній засіб доступу до правосуддя / А. Л. Паскар // Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наук. праць. – Чернівці: Рута. – – Вип. 682. Правознавство. – С.71-76.
 76. Перунова О. М. Процесуальні акти-документи з цивільних справ : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.03. „Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право” / О. М. Перунова. – Х., 2007. – 20 с.
 77. Петров Є. В. Наказне провадження: сучасний стан та перспективи розвитку / Є. В. Петров // Порівняльно-аналітичне право. – 2014. – № 2. – С. 123–126.
 78. Підлубна О. В. Деякі питання змісту та складових частин інституту заочного розгляду цивільних справ / О. В. Підлубна // Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наук. праць. – Чернівці : Рута. – – Вип. 489: Правознавство. – С. 68-73.
 79. Сапейко Л. В. До питання про заочний розгляд справи в світлі оновленого цивільного процесуального законодавства / Людмила Василівна Сапейко // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Право. – – Випуск 16. – С. 124-128.
 80. Сапейко Л. В. Особливості судового розгляду справ про стягнення аліментів на дітей / Людмила Василівна Сапейко // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2008. – Вип. 42. – С. 233−239.
 81. Свідерська М.В. Порівняльна характеристик судового наказу, судового рішення та виконавчого напису нотаріуса // Підприємництво, господарство і право. – 2005. – № 3. – С. 117-119.
 82. Свідерська М.В. Судовий наказ: gроблеми та перспективи застосування // Держава і право: Збірник наукових праць: Юридичні і політичні науки. – Вип. 30. – К.: Інститут держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2005. – С. 368-375.
 83. Світлична Г. О. Надання неповнолітній особі повної цивільної дієздатності в порядку цивільного судочинства / Галина Олександрівна Світлична // Вісник Верховного Суду України. – 2008. – № 4 (92). – С. 35-
 84. Сеник С. Особливості наказного провадження // Підприємництво, господарство і право. – 2008. – №6.
 85. Сергієнко Н. А. Процесуальні наслідки укладення угоди про передачу спору на вирішення третейського суду в господарському процесі / Н. А. Сергієнко // Вісник господарського судочинства. – 2013. – № 1. – С. 147–153.
 86. Сметанюк В. Б. Належне повідомлення сторін у цивільному процесі про час і місце судового розгляду / В. Б. Сметанюк // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Право. – – Випуск 20. Частина I. Том 2. – С. 122-125.
 87. Татулич І. Г. Наказне провадження в цивільному судочинстві / І. Г. Татулич // Науковий вісник Чернівецького університету. – 2007. – Випуск 385. Правознавство. – С. 53−56.
 88. Татулич І. Ю. Особливості застосування цивільної процесуальної форми в наказному провадженні / І. Ю. Татулич // Вісник Академії адвокатури України. – – Вип. 2. – С. 168-170.
 89. Татулич І. Ю. Процесуальні особливості розгляду та вирішення справ окремого провадження / І. Ю. Татулич // Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наук. праць. – Чернівці: Рута. – – Вип. 682. Правознавство. – С. 77-81.
 90. Тимченко Г. П. Деякі загальні аспекти дослідження судового розглядання в цивільному процесі України / Геннадій Петрович Тимченко // Бюлетень Міністерства юстиції України. – 2008. − 3 (77). – С. 23−31.
 91. Тимченко Г. П. Деякі проблемні питання підготовки справи до судового розгляду в цивільному процесі України / Геннадій Петрович Тимченко // Судова апеляція. – 2009. − 2 (15). – С. 88−95.
 92. Тимченко Г. П. Судові дебати як етап судового розгляду в цивільному процесі оцінки / Геннадій Петрович Тимченко // Право України. – – № 6. – С. 125-128.
 93. Фурса С. Я. Окреме провадження у цивільному процесі України : навчальний посібник / Фурса С. Я. – К. : Видавництво Київського університету, 1999. – 309 с.
 94. Цувіна Т. А. Умотивованість рішень суду та право на суд у цивільному судочинтсві / Татяна Андріївна Цувіна // Проблеми законності : зб. наук. пр. / відп. ред. В. Я. Тацій. – Х. : Нац. ун-т «ЮАУ ім. Я. Мудрого», – 2013. − № − С. 215-224.
 95. Чурпіта Г. В. Деякі аспекти суб’єктного складу справ окремого провадження, що виникають із сімейних правовідносин / Г. В. Чурпіта // Юридична наука. – – №6. – С. 46-52.
 96. Чурпіта Г. В. Окреме провадження в деяких категоріях справ, що виникають із сімейних правовідносин / Г. В. Чурпіта // Вісник Запорізького національного університету. Юридичні науки. – – №1 (2). – С. 89-94.
 97. Шабалін А. Особливості становлення та розвитку інституту наказного провадження в європейському процесуальному праві / А. Шабалін // Право України. – – № 12. – С. 276-282.
 98. Шиманович О. Законна сила судового рішення / Ольга Шиманович // Підприємництво, господарство і право. – 2004. – № 10. – С. 98-
 99. Шиманович О. М. Судові постанови у цивільному процесі України (на матеріалі рішень і ухвал суду першої інстанції): дис. … канд. юрид. наук : 12.00.03 / Шиманович Ольга Миколаївна. – К., 2005. – 221 с.
 • Шиманович О. Поняття та сутність ухвали суду першої інстанції в цивільному процесуальному праві України / Ольга Шиманович // Підприємництво, господарство і право. – 2010. – № 6. – С. 36-
 • Штефан О. Поняття заочного провадження в цивільному процесі / Олена Штефан // Юридична України. – 2005. − № 1. − С. 44−48.
 • Шутенко О. В. Невербальные средства коммуникации в гражданском судопроизводстве / Оксана Васильевна Шутенко // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Право. – – Вип. 26. – С. 92-96.
 • Якимчук С. О. Законна сила і здійсненність судового рішення / С. О. Якимчук // Проблеми законності : зб. наук. пр. / відп. ред. В. Я. Тацій. – Х. : Нац. ун-т «ЮАУ ім. Я. Мудрого», – 2013. − № 121. − С. 225-
 • Ярошенко І.С. Наказне провадження: Питання теорії і практики // Юриспруденція: Теорія і практика. – 2008. – № 8 (46). – С. 18-23.
 • Ясинок М. Встановлення фактів, що мають юридичне значення / Микола Ясинок // Підприємництво, господарство і право. – 2008. – № 11. – С. 172–174.
 • Ясинок М. М. Особливості окремого провадження у цивільному процесуальному праві України (теоретико-правовий аспект) : монографія / Микола Михайлович Ясинок. – Одеса : Національний університет «Одеська юридична академія», 2011. – 380 с.
 • Ясинок М. М. Суб’єкти цивільного процесу та їх процесуальний статус у справах окремого провадження / Микола Ясинок // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України. – 2010. – № 3. – С. 29–34.
 • Ясинок М. М. Судові дебати: право, психологія, риторика : монографія / Микола Михайлович Ясинок. – К. : Алерта, 2014. – 156 с.
 • Ясинок М. М. Чи потрібно було виключати із окремого провадження справи про поновлення шлюбу після його розірвання? / Микола Михайлович Ясинок // Науковий вісник Чернівецького університету : Збірник наук. праць. – Вип. 435: Правознавство. – Чернівці : Рута, 2008. – С. 43–47.
 • Ясинок М. Режим окремого проживання подружжя – новий вид справ у окремому провадженні / Микола Ясинок // Право України. – – № 5. – С. 114-117.
 • Ясинюк М. Висновок експерта як доказ у справах щодо обсягу правосуб’єктності фізичних осіб / Микола Ясинок // Право України. – – № 3. – С. 146-152.
 • Ясинюк М. М. Особи, які мають право на звернення до суду в справах окремого провадження, їх процесуальні права та наявність обов’язкових умов, які при цьому повинні мати місце / Микола Михайлович Ясинок // Підприємництво, господарство і право. – –№ 9. – С. 134–137.
 • Ясинюк М. М. Особливості дії принципу диспозитивності в окремому провадженні / Микола Михайлович Ясинок // Підприємництво, господарство і право. – –№ 6. – С. 59–60.

 

ТЕМА 8. Провадження з перегляду судових рішень в цивільному судочинстві

 1. Алиев Т. Т. О правовой природе вновь открывшихся и новых обстоятельств в гражданском судопроизводстве / Тигран Тигранович Алиев // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Право. – – Вип. 24. Том 2. – С. 9-13
 2. Алиев Т. Т. Производство по вновь открывшимся обстоятельствам в гражданском судопроизводстве / Тигран Тигранович Алиев. – М. : А-Приор, 2007 − 192 с.
 3. Андронов І. В. Сутність та значення перегляду судових рішень у зв’язку з нововиявленими обставинами / Ігор Володимирович Андронов // Актуальні проблеми держави і права. Збірник наукових праць.- – Вип. 56. – С. 110-117.
 4. Ахмач Г. М. Касаційне оскарження як гарантія захисту прав людини / Ганна Михайлівна Ахмач // Актуальні проблеми держави і права. Збірник наукових праць. – – Вип. 59. – С. 211-218.
 5. Батрин О. В. Відкликання апеляційної скарги та відмова від неї в цивільному процесі України / О. В. Батрин // Віник Харківського національного університету внутрішніх справ. – – № 2 (61). – С.240-247.
 6. Батрин О. В. Об’єкт і предмет апеляційного оскарження рішення в цивільній справі / О.В. Батрин // Південноукраїнський правничий часопис. – – № 4. – С. 85-88.
 7. Батрин О. В. Приєднання до апеляційної скарги в цивільному судочинстві України / О.В. Батрин // Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наук. праць. – Чернівці: Рута. – – Вип. 682. Правознавство. – С. 87-91.
 8. Бєлкін М. Проблемні питання апеляційного та касаційного оскарження судових рішень / М. Бєлкін // Право України. – – № 5. – С.154-160.
 9. Бєлкін М. Проблемні питання апеляційного та касаційного оскарження судових рішень / М. Бєлкін // Право України. – – № 5. – С.154-160.
 10. Бондар І. В. Перегляд судових рішень за нововиявленими обставинами : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.03 „Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право” / І. В. Бондар. − Київ, 2009. – 18 с.
 11. Бондар І. Поняття нововиявлених обставин у цивільному процесі / І. Бондар // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Юридичні науки. – – № 83. – С. 80-82.
 12. Борисова Е.А. Проверка судебных актов по гражданским делам / Е. А. Борисова. – М. : Городец, 2006. – 304 с.
 13. Бородін М. Теоретичні та практичні аспекти застосування інституту апеляції у цивільному процесі України / М. Бородін // Право України. – – № 8. – С. 87-91.
 14. Бортнік О.Г. Мирова угода на стадіях перегляду судових рішень [Електронний ресурс] / Бортнік Оксана Григорівн // Форум права. – 2009. – № 2. – С. 63- – Режим доступу до журн. : http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/FP/2009-2/09bogpsr.pdf
 15. Василина Н. В. Особливості перегляду рішення у зв’язку з нововиявленими обставинами/ Н. В. Василина // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Право. – – Випуск 21. Частина II. Том 1. – С. 171-173.
 16. Гнатенко А. В. Повноваження апеляційного суду при перегляді рішення суду: теоретичні та практичні спірні питання / Андрій Васильович Гнатенко, Дмитро Дмитрович Луспеник // Вісник Верховного Суду України. – – № 12. – С. 38-45.
 17. Гусаров К. В. Проблеми модернізації процесуальної форми касаційного провадження в цивільному процесі / Констянтин Володимирович Гусаров // Проблеми законності : Респ. міжвідом. наук. зб. / Відп. ред. В. Я. Тацій. – Х. : Нац. юрид. акад. України, – 2009. − № 106. − С. 158-
 18. Дем’янова О. В. Оскарження ухвал в цивільному судочинстві : автореф. дис на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.03 „Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право” / НАН України; Інститут держави і права ім. В.М.Корецького. / О. В. Дем’янова. – К., 2008. – 16 с.
 19. Заяць Н. Я. Практика реалізації касаційною інстанцією повноважень за наслідками попереднього розгляду цивільної справи/ Ніна Ярославівна Заяць // Часопис Академії адвокатури України . – 2014. – №  – С. 51–57. – Режим доступу до журн. : http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Chaau_2014_1_9.pdf
 20. Заяць Н. Я. Практика реалізації судом касаційної інстанції повноважень щодо скасування рішення і закриття провадження по справі або залишення заяви без розгляду [Електронний ресурс] / Ніна Ярославівна Заяць // Часопис Академії адвокатури України – 2012. – № 2 (15). – С. 1−9. − Режим доступу до журн. : http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/Chaau/2012-2/12znyzbr.pdf
 21. Заяць Н. Я. Практика реалізації судом касаційної інстанції повноваження щодо залишення заяви без розгляду за наявності підстав, передбачених п. 6 ч. 1 ст. 207 ЦПК України [Електронний ресурс] / Ніна Ярославівна Заяць // Часопис Академії адвокатури України – 2012. – № 3 (16). – С. 1−5. − Режим доступу до журн. : http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/Chaau/2012-3/12znycpk.pdf
 22. Ізарова І. О. Поняття та ознаки нововиявлених обставин у цивільному процесі / Ірина Олександрівна Ізарова // Вісник Академії адвокатури України. – 2011. – № 3 (22). – С. 57–61.
 23. Ізарова І. О. Порядок розгляду заяви про перегляд судового рішення у зв’язку із нововиявленими обставинами у порядку цивільного судочинства / Ірина Олександрівна Ізарова // Судова апеляція. – 2013.– № 4 (33). – С. 94–101.
 24. Клименко О. М. Про деякі аспекти законодавчого забезпечення процесуальних гарантій касаційного оскарження в цивільному та адміністративному судочинстві / О. М. Клименко // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України. – – № 1. – С. 63-66.
 25. Колобродова О. В. Місце та значення перегляду судових актів у зв’язку з нововиявленими обставинами в цивільному процесі [Електронний ресурс] / Олена Володимирівна Колобродова // Вісник Вищої ради юстиції. – 2011. – № 3 (7). – С. 60–71. − Режим доступу до журн. : http://www.vru.gov.ua/Docs/visnik07_05.pdf
 26. Луспеник Д. Д. Межі розгляду цивільної справи судом касаційної інстанції: деякі спірні питання / Дмитро Дмитрович Луспеник // Вісник Верховного Суду України. – – № 9. – С. 27-33.
 27. Луспеник Д. Д. Окремі питання впровадження ефективних механізмів допуску до касаційного оскарження судових рішень у цивільному судочинстві України / Дмитро Дмитрович Луспеник // Право України. – – № 5. – С. 347-353.
 28. Луспеник Д. Українська модель касаційного оскарження судових рішень у цивільних справах: проблеми та перспективи удосконалення (спрощення) / Д. Луспеник, Н. Сакара // Право України. – – № 7. – С.99-107.
 29. Мінченко Р. М. Деякі питання касаційного провадження в цивільному судочинстві України / Раїса Миколаївна Мінченко // Актуальні проблеми держави і права. Збірник наукових праць. – – Вип. 56. – С. 107-110.
 30. Мінченко Р. М. Особливості відкриття касаційного провадження та підготовки справи до судового розгляду в касаційній інстанції / Раїса Миколаївна Мінченко // Актуальні проблеми держави і права. – – Вип. 57. – С. 427-433.
 31. Мінченко Р.М. Окремі аспекти провадження щодо перегляду Верховним Судом України судових рішень / Р.М. Мінченко// Актуальні проблеми цивільного права та процесу : Матеріали Міжнародної наукової конференції, присвяченої пам’яті Ю.С.Червоного (Одеса, 17 грудня 2010 р.). – Одеса: Фенікс, 2010 – С.163-167
 32. Навроцька Ю. В. Повноваження суду за результатами розгляду справи у зв’язку з нововиявленими обставинами в цивільному судочинстві / Юлія Вячеславівна Навроцька // Актуальні проблеми теорії і практики нотаріального, цивільного, виконавчого процесу: їх співвідношення та взаємодія / За заг. ред. д.ю.н., проф. С.Я. Фурси. – К. : ЦУЛ, 2013. – С. 150–
 33. Навроцька Ю.В. Недоліки законодавчого регулювання перегляду судових рішень Верховним Судом України в цивільному судочинстві / Юлія Вячеславівна Навроцька // Цивілістична процесуальна думка : Збірник наукових статей ; За заг.ред. Фурси С.Я. – К.: ПАЛИВОДА А.В., 2012. – С. 254–262.
 34. Навроцька Ю.В. Розгляд справи судом касаційної інстанції в цивільному судочинстві: удосконалення правового регулювання // Вісник Львівського університету. Серія юридична. – 2013. – Випуск 57. – С. 205–211.
 35. Ніколенко Л. М. Порівняльна характеристика апеляційного провадження в господарському, цивільному, адміністративному і кримінальному судочинствах / Л. М. Ніколенко // Вісник Маріупольського державного університету. Серія: Право. – – Вип. 5. – С. 107-112.
 36. Попов О. І. Неоднакове застосування норм матеріального права судом (судами) касаційної інстанції як підстава для перегляду судових рішень Верховним Судом України: проблемні питання правозастосування / О. І. Попов // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Право. – – Випуск 20. Частина I. Том 2. – С. 99-102.
 37. Рунішвілі В. Суть судового рішення касаційної інстанції (на матеріалах судової практики Грузії) / В. Рунішвілі // Право України. – – № 9. – С. 119-121.
 38. Теремецький В. І. Порядок і строки апеляційного оскарження судового рішення у цивільному процесі України / В. І. Теремецький, О. В. Батрин // Право і Безпека. – – № 2 (49). – С. 189-194.
 39. Тимофеев Ю. А. Полномочия суда второй инстанции в гражданском процессе. Современные проблемы / Юрий Алексеевич Тимофеев. – М. : Волтерс Клувер,  − 2008. – 81 с.
 40. Тимофеев Ю. А. Полномочия суда второй инстанции в гражданском процессе: современные проблемы : автореф. дис. на соискание учен. степени канд. юрид. наук : спец. 12.00.15 „Гражданский процесс; арбитражный процесс” / Ю. А. Тимофеев. – Екатеринбург, 2008. – 23 с.
 41. Тимченко Г.П. Перегляд судових рішень Верховним Судом з огляду на принципи судочинства України / Г.П. Тимченко // «Проблеми процесуальної науки: історія та сучасність»: Збірник наукових праць першої міжнародної науково-практичної конференції вчених-процесуалістів, практиків, аспірантів, здобувачів і студентів, проведеної кафедрою правосуддя юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка (25-26 листопада 2010 року). – К., 2010. – С.241-243
 42. Ткачук О. Перегляд судових рішень Верховним Судом України: проблемні питання правозастосування / Олег Ткачук, Дмитро Луспеник // Право України. – 2011. – № 10. – С. 107–116.
 43. Трач О. М. Розширення обсягу повноважень апеляційних судів у цивільному процесі / Ольга Михайлівна Трач // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Право. – – Випуск 23. Частина I. Том 1. – С. 276-280.
 44. Угриновська О. Деякі зауваження та пропозиції до постанови Пленуму Верховного Суду України “Про судову практику розгляду цивільних справ в апеляційному порядку” / Оксана Угриновська // Вісник Львівського університету. Серія юридична. – 2009. – Випуск 48. – С. 160–165.
 45. Фролова О. В. До питання про склад ухвал, які можуть бути об’єктом апеляційного оскарження / Ольга Вікторівна Фролова // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України. – – № 6. – С.89-94.
 46. Цал-Цалко Ю. Ю. Роль Верховного Суду України в системі перегляду судових рішень / Юлія Юліївна Цал-Цалко // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Право. – – Вип. 26. – С. 86-89.
 47. Яковлев С. Ю. Касація в цивільному судочинстві: історія та сучасність / Ю. С. Явковлев // Проблеми законності : зб. наук. пр. / відп. ред. В. Я. Тацій. – Х. : Нац. ун-т «ЮАУ ім. Я. Мудрого», – 2013. − № 121. − С. 232-

 


Інформаційні ресурси

 

 1. Офіційний сайт Верховної Ради України – www.rada.gov.ua
 2. Єдиний державний реєстр судових рішень України – reyestr.court.gov.ua
 3. Вищий господарський суд України. Офіційний веб-сайт –  http://www.arbitr.gov.ua/
 4. Вищий спецiалiзований суд України з розгляду цивiльних i кримiнальних справ. Офіційний сайт – http://sc.gov.ua/
 5. Офіційний веб-портал «Судова влада України» – http://court.gov.ua/

Матеріали

Робоча програма Проблеми теорії та практики застосування ЦПК України
Проблеми теорії та практики застосування Цивільного процесуального кодексу України комплекс
Тести СК Пролеми теорії та практики застосування ЦПК України

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус