Проблеми спадкового права України

Тип: На вибір студента

Кафедра: цивільного права та процесу

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
113Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
332професор Дякович М. М.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
316професор Дякович М. М.

Опис курсу

Дисципліна «Проблеми спадкового права України» є нормативною дисципліною зі спеціальності Право 081 для освітньої програми з підготовки доктора філософії, яка викладається в 3 семестрі в обсязі 3-х кредитів (за Європейською Кредитно-Трансферною Системою ECTS).

Проблеми спадкового права України – це курс, який водночас є підгалуззю цивільного права і однією із фундаментальних і професійно орієнтовних дисциплін згідно з навчальним планом для аспірантів юридичного факультету. Предметом вивчення цього курсу є спадкове право, як підгалузь цивільного права і на нього поширюються засади цивільного законодавства (ст. 3 ЦК України), інші положення, що стосуються правового становища учасників  спадкових правовідносин, правового режиму окремих об’єктів спадщини і т. ін. Проблемні питання, які охоплюються цим курсом стосуються здійснення (реалізації) права на спадкування, удосконалення законодавства у питаннях охорони спадкового майна та створення умов для забезпечення можливостей охорони і захисту прав та інтересів спадкоємців у процесі спадкування.

Глибоке засвоєння аспірантами правових засад регулювання спадкових правовідносин є необхідною умовою формування кваліфікованих юристів, зокрема, і науковців у сфері права.

Метою вивчення навчальної дисципліни є формування нових теоретичних положень реалізації права на спадкування, розробка науково обґрунтованих рекомендацій, спрямованих на розв’язання виявлених в процесі наукового дослідження проблем та подальше вдосконалення законодавчого регулювання відносин, що виникають під час здійснення спадкових прав, а також практична підготовка аспірантів до самостійного виготовлення проектів відповідних документів та розробки пропозицій з удосконалення цивільного законодавства у сфері регулювання спадкових правовідносин.

Завданням вивчення даної навчальної дисципліни є : ознайомити аспірантів з теоретичними дослідженнями та науковими розробками у сфері здійснення громадянами (спадкоємцями) права на спадкування; дослідити особливості процедур здійснення права на спадкування (прийняття та відмова від спадщини; особливості відмови від спадщини та неприйняття спадщини); розкрити сутність та мету встановлення  презумпція прийняття спадщини; навчити застосовувати теоретичні положення на практиці щодо вжиття заходів до охорони спадкового майна; здійснити аналітичну роботу над судовими рішеннями по встановленню додаткового строку прийняття спадщини; розкрити порядок та підстави поділу (виділу) та перерозподілу спадщини; проаналізувати особливості виконання зобов’язань спадкодавця перед кредиторами; дати можливість аспірантам самостійно виготовити проекти відповідних документів та розробити пропозиції з удосконалення цивільного законодавства у сфері регулювання спадкових правовідносин.

Після завершення цього курсу аспірант має:

Знати:

концептуальні і нормативні засади спадкового права в Україні, міждисциплінарні підходи в оцінці правових явищ, принципи застосування міжнародного правового регулювання до спадкових правовідносин з іноземним елементом.

Вміти:

-критично осмислювати, правильно застосовувати законодавство та норми міжнародних договорів, що регулюють спадкові правовідносини;

-застосовувати знання у практичних ситуаціях, розробляти проекти  заповітів, заяв про прийняття спадщини, відмову від спадщини та інших процесуальних документів;

-аналізувати практичні проблеми, розв’язувати складні спеціалізовані задачі у сфері спадкового права, що передбачає застосування правових доктрин, правових принципів, норм права;

-генерувати нові ідеї, приймати обґрунтовані рішення, розробляти пропозиції щодо удосконалення законодавства.

Рекомендована література

Основна література:

  1. Дякович М.М. Хрестоматія нотаріального права України: Навч. посібник. /2-е видання/ – К.: Істина, 2018. – 480 с.
  2. Заіка Ю.О. Спадкове право: навчальний посібник / Ю.О. Заїка., Є.О. Рябоконь. – К.: Юрінком Інтер, 2009. -352с.
  3. Спадкування за законодавством України. Коментар. Судова правтика. / Є.О. Рябоконь, С.Я. Фурса, Ю.О. Заіка та ін. – К.: Юрінком Інтер, 2008.- 336с.
  4. Кармаза О.О. Міжнародне спадкове право: науково-практичний посібник. –К.: КНТ, 2007.-328с.
  5. Козловська Л.В. Теоретичні засади здійснення і захисту спадкових прав: монографія/ Л.В. Козловська.- К.: Юрінком Інтер, 2015.- 448с.

Додаткова література:

  1. Актуальні проблеми спадкового права: Навч. посібник //За заг ред. Ю.О. Заіки, О.О. Лов’яка.-К.: КНТ, ЦУЛ, 2014.- 336с
  2. Заіка Ю.О. Становлення і розвиток спадкового права в Україні: Монографія. – К.: Національна академія внутрішніх справ України, 2004.
  3. Михайлів М.О. Особливості колізійного регулювання спадкових відносин в Україні //Журнал «Часопис Київського університету права» №3, 2014р. С.148-153.
  4. Дякович М. М. Правова природа заповіту подружжя за законодавством України // надруковано у науковому журналі, який індексується в міжнародних наукометричних базах даних Scopus, 2019; “Legal Nature of the Will of Spouses under the Legislation of Ukraine” опубліковано в журналі Asers Publishing та доступна за посиланням: https://journals.aserspublishing.eu/jarle/article/view/3380
  5. Дякович М.М. Медіація як спосіб охорони і захисту прав та інтересів осіб нотаріусом // опублікована у науковому журналі, який індексується в міжнародних наукометричних базах даних Scopus, 2019; “Mediation as means of rights and interests protection by notaries” опублікована в журналі ASTRA Salvensis, Supplement No. 1, 2019 та доступна за посиланням:https://astrasalvensis.eu/blog/mdocs-posts/32-myroslava-dyakovych-mediation-as-means-of-rights-and-interests-protection-by-notaries/.

Силабус:

Завантажити силабус