Проблеми призначення покарання (спеціалізація “Правосуддя і судове адміністрування”)

Тип: На вибір студента

Кафедра: кримінального права і кримінології

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
94.5Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
916Крикливець Д. Є.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
916Крикливець Д. Є.

Опис курсу

Даний спецкурс спрямований на поглиблення теоретичних знань студентів щодо юридичної природи, загального механізму та особливостей призначення покарання як специфічного етапу застосування кримінально-правових норм та вироблення практичних навиків призначення покарання.

  Передумовою вивчення студентами навчальної дисципліни є належний рівень володіння матеріалом, засвоєним під час вивчення таких навчальних дисциплін на першому (бакалаврському) рівні вищої освіти: «Кримінальне право України. Загальна частина», «Кримінальне право України. Особлива частина», «Кримінально-виконавче право України» та «Кримінологія». Деякі аспекти навчальної дисципліни пов’язані також з такими обов’язковими навчальними дисциплінами: «Конституційне право України» та «Кримінально-процесуальне право України».

         Завдання:

1) ознайомлення студентів з новими положеннями КК України 2001 р. в частині призначення покарання, з’ясування їхнього основного кримінально-             правового змісту;

2) одержання студентами практичних навичок вирішення конкретних ситуацій, що виникають при призначенні покарання, а також закріплення прийнятих рішень у мотивувальній та резолютивній частині вироку суду.

Результати навчання. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні:

знати:

положення чинного КК України, що регламентують умови та порядок призначення окремих видів покарань;

положення рішень Конституційного Суду України, постанов Пленуму Верховного Суду України та постанов Верховного Суду, що стосуються питань призначення покарань;

найбільш  суттєві типові полики, що мають місце у судовій практиці при призначенні покарань особі, винній у вчиненні кримінального правопорушення, та шляхи їх подолання.

вміти:

застосовуючи положення чинного КК України, що регламентують умови і порядок призначення покарання, призначати покарання особі, яка вчинила кримінальне правопорушення, та закріплювати своє рішення у мотивувальній та резолютивній частині обвинувального вироку суду;

аргументувати правильність свого рішення щодо призначення покарання винній особі, посилаючись на положення чинного КК України, положення постанови Пленуму Верховного Суду України від 24 жовтня 2003 р. «Про практику призначення судами кримінального покарання» з наступними змінами та доповненнями.

Рекомендована література

 1. Конституція України. Прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 року із змінами, внесеними згідно із Законом від 01. 02. 2011 р. //Відомості Верховної Ради України. – 1996. – №30. – Ст. 141; 2011. – № 10. – Ст. 68.
 2. Загальна декларація прав людини: Прийнята і проголошена резолюцією 217 А (III) Генеральної Асамблеї ООН від 10 грудня 1948 р. // Офіційний вісник України. – 2008. – № 93. – Ст. 3103.
 3. Міжнародний пакт про громадські та політичні права: Прийнятий 16 грудня 1966 р. Генеральною Асамблеєю ООН // Бюлетень Міністерства юстиції України. – 2002. – № 1.
 4. Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод: Ратифіковано законом України № 475/97- ВР від 17 липня 1997 р. // Голос України. – 2001. – № 3. – 10 січня.
 5. Протокол до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод: Ратифіковано законом України № 475/97- ВР від 17 липня 1997 р.// Офіційний вісник України. – 2006. – № 32. – Ст. 2372.
 6. Протокол № 13 до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, який стосується скасування смертної кари за всіх обставин: Ратифіковано законом України № 318-IY від 28 листопада 2002 р. // Офіційний вісник України. – 2006. – № 32. – Ст. 2377.
 7. Конвенція проти катувань та інших жорстоких, нелюдських або таких, що принижують гідність, видів поводження і покарання: Ратифіковано Указам Президії Верховної Ради Української РСР № 3484- XI від 26 січня 1987 р. // Відомості Верховної Ради Української РСР. – 1987. – № 6. – № 101.
 8. Минимальные стандартные правила Организации Объединенных Наций, касающиеся отправления правосудия в отношении несовершеннолетних ( “Пенинские правила”) // Советская юстиция. – 1991. – №№ 12- 14.
 9. Правила ООН, що стосуються захисту неповнолітніх, позбавлених волі. Резолюція 45/110 Генеральної Асамблеї ООН від 14 грудня 1990 р. // Права людини і професійні стандарти для юристів у документах міжнародних організацій. – Амстердам .- Київ. – 1996.
 10. Кримінальний кодекс України від 05. 04. 2001 із змінами та доповненнями станом на 18. 09.2012 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2001. – №25-26. – Ст.131.
 11. Рішення Конституційного Суду України від 2 листопада 2004 року № 15-рп/2004 за конституційним поданням Верховного Суду України щодо відповідності Конституції України (конституційності) положень статті 69 Кримінального Кодексу //Вісник Конституційного Суду України.-2004.-№ 5.- С.45.
 12. Про практику призначення судами кримінального покарання: Постанова Пленуму Верховного Суду України від 24 жовтня 2003 р. № 7 зі змінами, внесеними згідно з Постановою Пленуму Верховного Суду України від 10 грудня 2004 р. //Збірник постанов Пленуму Верховного суду України у кримінальних справах: 1973 – 2006 рр.: Видання третє зі змінами та доповненнями. – Х .: “Одіссей “, 2007. – С. 73-93.
 13. Про внесення змін та доповнень до постанови Пленуму Верховного Суду України від 24 жовтня 2003 року № 7 “ Про практику призначення судами кримінального покарання” від 12 червня 2009 р. № 8. // htt: //www. scourt. gov. ua
 14. Про практику застосування судами України законодавства про злочини неповнолітніх: Постанова Пленуму Верховного Суду України від 16 квітня 2004 р. № 5 // Вісник Верховного Суду України. – 2004. – № 5. – С. 4 – 8.
 15. Про завдання судів України по підвищенню рівня правосуддя: Постанова Пленуму Верховного суду України від 22 лютого 1991 р. №1 із змінами від 4 червня 1993 р., 3 грудня 1997 р. (п.5) //Збірник постанов Пленуму Верховного Суду України у кримінальних справах: Навчально – практичний посібник / Укл. Б.О. Кирись – Львів: Ліга-прес, 2008. – С. 16-17.
 16. Про підсумки роботи судів за 1992 р. та завдання судів, що випливають з Постанови Верховної Ради України від 26 січня 1993 р. “Про стан виконання законів і постанов Верховної Ради України з питань правопорядку і заходи щодо посилення боротьби із злочинністю: Постанова Пленуму Верховного Суду України від 12 лютого 1993 р. №1 із змінами від 3 грудня 1997 р.(п.6) //Збірник постанов Пленуму Верховного Суду України у кримінальних справах: Навчально – практичний посібник / Укл. Б.О. Кирись – Львів: Ліга-прес, 2008 – С. 20.
 17. Про судову діяльність в умовах загострення в Україні криміногенної ситуації: Постанова Пленуму Верховного Суду України від 30 вересня 1994 р. №9 (п.3) // Збірник постанов Пленуму Верховного Суду України у кримінальних справах: Навчально – практичний посібник / Укл. Б.О. Кирись – Львів: Ліга-прес, 2008– С. 22.
 18. Про практику застосування судами кримінального законодавства про повторність, сукупність і рецидив злочинів та їх правові наслідки: Постанова Пленуму Верховного Суду України від 04 червня 2010 р. № 7//zakon.rada.gov.ua/laws/show/v00077-10.
 19. Про практику призначення військовослужбовцям покарання у виді тримання в дисциплінарному батальйоні: Постанова Пленуму Верховного Суду України від 28 грудня 1996 р. № 15 // Вісник Верховного Суду України. – 2004. – № 2. – С. 11- 13.
 20. Василаш В.М. Деякі питання врахування судом загальних засад призначення покарання // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. Збірник наукових праць. Серія юридична. – Львів: ЛьвДУВС, 2008. – Вип. 2. – С.248–259.
 21. Полтавець В.В. Загальні засади призначення покарання за кримінальним законодавством України : монографія / В.В. Полтавець. – МВС України, Луг. акад. внутр. Справ ім. 10-річчя незалежності України; [Наук. ред. канд. юрид. наук, проф. Л.М. Кривоченко]. – Луганськ: РВВ ЛАВС, 2005. – 240 с.
 22. Хильченко А. Формалізація призначення покаранняв Україні з урахуванням досвіду зарубіжних країн / А. Хильченко // Підприємництво, господарство і право. – 2019. – № 3. – С. 283–288. – Режим доступу: http://www.pgp-journal.kiev.ua/archive/2019/3/55.pdf

Матеріали

Проблеми призначення покарання_Тестова база (2020 рік)

Проблеми призначення покарання (Правосуддя і судове адміністрування)_Робоча програма (2020 рік)

Проблеми призначення покарання (Правосуддя і судове адміністрування)_Комплекс НМЗ (2020 рік) (1)

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму