Проблеми правозастосування у сфері соціального забезпечення громадян в Україні

Тип: На вибір студента

Кафедра: соціального права

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
113Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
332професор Синчук С. М.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
316професор Синчук С. М.

Опис курсу

Дисципліна «Проблеми правозастосування у сфері соціального забезпечення громадян в Україні» є вибірковою дисципліною зі спеціальності 081 «Право» для освітньої програми доктор філософії, яка викладається на 2 курсі у ІІІ семестрі в обсязі 3 кредитів (за Європейською Кредитно-Трансферною Системою ECTS).

Курс розроблено таким чином, щоб надати учасникам необхідні практичні та теоретичні знання, необхідні для завершального етапу засвоєння курсу соціального забезпечення. У курсі представлено огляд наукових концепцій та правозастосовчу практику з метою вирішення практичних завдань у сфері забезпечення особи соціальним забезпеченням.

Метою вивчення нормативної дисципліни «Проблеми правозастосування у сфері соціального забезпечення громадян в Україні» є набуття здобувачем вищої освіти у процесі з’ясування проблем правозастосування у сфері соціального забезпечення навиків щодо розв’язання комплексних проблеми в галузі професійної та/або дослідницько-інноваційної діяльності, що передбачає глибоке переосмислення наявних та створення нових цілісних знань та/або професійної практики.

Після завершення цього курсу аспірант буде :

Знати:

– як проводити критичний аналіз, оцінку і синтез нових та складних ідей в галузі

права соціального забезпечення та соціального захисту громадян України;

– про соціальну відповідальність за результати прийняття стратегічних рішень щодо

здійснення права на соціальне забезпечення.

Вміти:

– спілкуватись в діалоговому режимі з широкою науковою спільнотою та громадськістю в галузі права соціального забезпечення України;

– ініціювати інноваційні комплексні проекти в царині соціального захисту, виявляти лідерство та повну автономію під час їх реалізації;

– розробляти та реалізовувати проекти, включаючи власні дослідження, які дають можливість переосмислити наявне та створити нове цілісне знання та/або професійну практику в галузі права соціального забезпечення і розв’язання значущих соціальних, наукових, культурних, етичних та інших проблем.

Рекомендована література

Основна література:

 1. Рабінович П.М. Застосуванн правових норм // Юридична енциклопедія : в 6 т. / Редкол. Ю.С. Шемшученко (голов. редкол.) та ін.. _ К. : Українська енциклопедія імеені М.П. Бажана, Т.2: Д-й. – 1999. _ С.528
 2. Правовідносини соціального забезпечення: суб’єкти, зміст, об’єкти : монографія / С. М. Синчук. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2015. – 422 с.
 3. Проблеми застосування трудового та пенсійного законодавства : монографія / Н.М. Хуторян, Я.В. Сімутіна, М.М. Шумило та ін. . К. : Ніка-Центр, 2015._ 316 с.
 4. Право соціального забезпечення: Навч. посіб. для студ. юрид. спец. вищ. навч. закл. / П.Д. Пилипенко, В.Я. Бурак, С.М.Синчук та ін. / За ред. проф. П.Д. Пилипенка. – К. Видавничий дім «ІнЮре», 20065. – 496 с.

Додаткова література:

 1. Болотіна Н. Б. Право соціального захисту: становлення і роз­виток в Україні / Н. Б. Болотіна. – К. : Знання, 2005. – 381 с.
 2. Ласько І.М. Система джерел права соціального забезпечення: автореф. … дис. канд. юрид. наук 12.00.05 / І.М. Ласько. – Київ, 2015. – 16 с.
 3. Застосування Європейської конвенції з прав людини та практики Страсбурзького суду в Україні (загальнотеоретичні аспекти): моногр. / П. Рабінович, О. Соловйов. – К., 2014. – 208 c.
 4. Шумило М.М. Щодо порушення пенсійного законодавства при призначенні пенсії / М.М. Шумило / Правничий часопис Донецьк. нац. ун-ту. – 2010. – № 1 (23). – С. 137–143
 5. Чернявська Г. П. Процедурні правовідносини соціального забезпечення : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.05 «Трудове право; право соціального забезпечення» / Г. П. Чернявська. – К., 2014. – 19 с.
 6. Європейська конвенція з прав людини: основні положення, практика застосування, український контекст / за ред. О.Л. Жуковської. – К.: ВІПОЛ, 2004. – 960 c.
 7. Кобернюк С.В. Джерела права соціального забезпечення України: автореф. дис. … канд. юрид. наук за спец. 12.00.05 / С.В. Кобернюк. – Київ. нац. унт. ім. Т. Шевченка, 2014. – 18 с.
 8. Федорова А.Л. Захист соціальних прав у рамках Європейської конвенції з прав людини. Значення для України / А.Л. Федорова. // Право України. – 2012. – № 11-12. – С. 241-258
 9. Федорова А.Л. Захист соціальних прав в рамках Європейської конвенції з прав людини: наукова доповідь / А.Л. Федорова. – К.: ІМВ КНУ ім. Тараса Шевченка, 2013. – 43 c.

Силабус:

Завантажити силабус