Проблеми кодифікації трудового законодавства в умовах євроінтеграції. Науковий аспект

Тип: Нормативний

Кафедра: соціального права

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
104.5Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
1016доцент Бурак В. Я.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1032доцент Бурак В. Я.

Опис курсу

Мета викладання дисципліни – ознайомлення студентів з історичним досвідом, станом і перспективами кодифікації трудового законодавства України, зокрема і з врахуванням виконання Україною Угоди про асоціацію з Європейським Союзом та імплементації мінімальних трудових стандартів у національне законодавство;.

Завдання:  поглиблене вивчення трудового законодавства та наукових джерел стосовно проблем кодифікації трудового законодавства в умовах євроінтеграції, аналіз матеріалів судової практики в частині застосування європейських актів при захисті трудових прав працівників.

Рекомендована література

Література

 1. Гармонізація трудового законодавства України із законодавством Європейського Союзу [Текст] : монографія / Н. М. Хуторян [та ін.] ; відп. ред. Н. М. Хуторян ; НАН України, Інститут держави і права ім. В. М. Корецького. — К. : Юридична думка, 2008. — 304 с.
 2. Гетьман Є. А. Кодифікація законодавства України: загальна характеристика, особливості, види [Текст] : монографія. – Х. : Право, 2012. – 192 с.
 3. Кодифікація законодавства України: теорія, методологія, техніка [Текст] : монографія / [Ю. С. Шемшученко, О. І. Ющик, Л. М. Горбунова, М. О. Теплюк, Л. В. Гульченко, В. І. Риндюк] ; за заг. ред. О. І. Ющика. – К. : Парламентське вид-во, 2007. – 208 с.
 4. Кодифікація трудового законодавства України [Текст] : монографія / [Хуторян Н. М. та ін. ; за ред. д-ра юрид. наук, проф. Н. М. Хуторян та ін.] ; Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України. — Х. : ФІНН, 2009. — 431 с.
 5. Систематизація законодавства України: проблеми та перспективи вдосконалення [Текст] : монографія. — К.: Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, 2003. — 220 с.
 6. Вісьтак М. Я. Міжнародно-правові акти в системі джерел трудового права України [Текст] : автореферат дис. … канд. юрид. наук : 12.00.05 «Трудове право; право соціального забезпечення» / Марія Ярославівна Вісьтак ; Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. – К., 2012. – 16 с.
 7. Волохов О. С. Міжнародні правові акти як джерела трудового права України [Текст] : автореферат дис. … канд. юрид. наук : 12.00.05 «Трудове право; право соціального забезпечення» / Олексій Сергійович Волохов ; Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України. – К., 2013. – 20 с.
 8. Гетьман Є. А. Кодифікація законодавства України: поняття, особливості, види [Текст] : автореферат дис. … канд. юрид. наук. : 12.00.01 «Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень» / Євген Анатолійович Гетьман. — Харків, 2010. — 20 с.
 9. Глинська-Кривонос С. О. Трудове законодавство України та сфера його чинності в умовах ринкової економіки [Текст] : автореферат дис. … канд. юрид. наук : 12.00.05 «Трудове право; право соціального забезпечення» / Соломія Орестівна Глинська-Кривонос ; Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. – Київ, 2013. – 15 с.
 10. Грекова М. М. Міжнародні трудові стандарти як основа вдосконалення трудового законодавства України [Текст] : автореферат дис. … канд. юрид. наук : 12.00.05 «Трудове право; право соціального забезпечення» / Марина Миколаївна Грекова; Нац. юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого. — Х., 2009. — 20 с.
 11. Гураш В. М. Становлення та розвиток трудового права в Україні [Текст] : автореферат дис. … канд. юрид. наук : 12.00.05 «Трудове право; право соціального забезпечення» / Вікторія Михайлівна Гураш ; Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України. – К., 2013. – 16 с.
 12. Макогон О. В. Гармонізація трудового законодавства України із законодавством Європейського Союзу про регулювання трудових відносин працівників-мігрантів [Текст] : автореферат дис. … канд. юрид. наук : 12.00.05 «Трудове право; право соціального забезпечення» / Макогон Ольга Валентинівна ; НАН України, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького. — К., 2011. — 20 с.
 13. Мельник К. В. Гармонізація норм національного трудового законодавства та міжнародних норм у сфері захисту трудових прав працівників [Текст] : автореферат дис. … канд. юрид. наук : 12.00.05 «Трудове право; право соціального забезпечення» / Катерина Володимирівна Мельник; НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького. — К., 2011. — 19 c.
 14. Назаров Д. В. Гармонізація законодавства України з законодавством Європейського Союзу в регулюванні праці молоді [Текст] : автореферат дис. … канд. юрид. наук : 12.00.05 «Трудове право; право соціального забезпечення» / Денис Володимирович Назаров ; НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького. — К., 2009. — 19 с.
 15. Омельченко О. Л. Адаптація трудового законодавства України до законодавства Європейського Союзу [Текст] : автореферат дис. … канд. юрид. наук : 12.00.05 «Трудове право; право соціального забезпечення» / Денис Володимирович Назаров ; НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького. — К., 2010. — 19 с.
 16. Теличко О. А. Адаптація трудового законодавства України в сфері охорони праці до європейських стандартів [Текст] : автореферат дис. … канд. юрид. наук : 12.00.05 «Трудове право; право соціального забезпечення» / Оксана Анатоліївна Теличко ; Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира Даля. — Луганськ, 2011. — 20 с.
 17. Кашкин Ю. С. Трудовое право Европейского Союза : учебное пособие / Ю. С. Кашкин. — М. : Волтерс Клувер, 2009. — 304 с.
 18. Курс порівняльного трудового права : підручник / [М. І. Іншин, А. Р. Мацюк, А. М. Соцький, В. І. Щербина]; за ред. акад. А. Р. Мацюка. — X. : Ніка Нова, 2011. — 980 с.
 19. Мужикова Н. М., Пузирний В. Ф., Семиног Л. А. Адаптація соціальної політики та трудового законодавства України до стандартів ЄС: навчальний посібник / Сіверський інститут регіональних досліджень. — Чернігів : Деснянська правда, 2007. — 169 с.
 20. Охорона праці: європейські і міжнародні стандарти та законодавство України (порівняльний аналіз) : науково-практичний посібник у двох томах. Том 1 / [В.С.Венедіктов, В.П.Грохольський, М.І.Іншин, М.М.Клемпарський, К.Ю.Мельник, О.М. Музичук, І.М. Шопіна] ; за ред. д-ра юрид. наук, проф. В.С.Венедіктова ; Державний департамент з питань адаптації законодавства. Українська асоціація фахівців трудового права. — Харків-Київ, 2006. — 680 с. // Режим доступу — https://minjust.gov.ua/file/23464.
 21. Посібник з адаптації законодавства України про охорону праці до законодавства ЄС / [Демченко В., Капіца Ю., Корбут В. та ін.]. – К., 2000. – 61 с.
 22. Угода про асоціацію між Україною та ЄС: соціально-трудовий вимір. Книга друга : збірник актів законодавства України та acquis communautaire [упорядник З. Я. Козак]. — Львів: Ресурсно-аналітичний центр «Суспільство і довкілля», 2015. — 1392 с. // Режим доступу — http://www.rac.org.ua/priorytety/sotsialno-trudovi-vyklyky/evropeyskyy-vymir-sotsialno-trudovoyi-polityky-ukrayiny/ugoda-pro-asotsiatsiyu-mizh-ukrayinoyu-ta-es-sotsialno-trudovyy-vymir-knyga-druga-zbirnyk-aktiv-zakonodavstva-ukrayiny-ta-acquis-communautaire-2015.
 23. Угода про асоціацію між Україною та ЄС: соціально-трудовий вимір. Книга перша : збірник актів законодавства України та acquis communautaire / [упорядник З. Я. Козак]. — Львів: Ресурсно-аналітичний центр «Суспільство і довкілля», 2015. — 1144 с. // Режим доступу — http://www.rac.org.ua/priorytety/sotsialno-trudovi-vyklyky/evropeyskyy-vymir-sotsialno-trudovoyi-polityky-ukrayiny/ugoda-pro-asotsiatsiyu-mizh-ukrayinoyu-ta-es-sotsialno-trudovyy-vymir-knyga-persha-zbirnyk-aktiv-zakonodavstva-ukrayiny-ta-acquis-communautaire-2015.
 24. Вавженчук С. Я. Кодифікація трудового законодавства України: проблеми юридичної техніки [Текст] / Сергій Ярославович Вавженчук. — Юридична наука і практика: виклики часу:[Матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції. Т ІІ, м. Київ, Національний авіаційний університет] — 2015. — С. 167-169.
 25. Вишновецька С. Загальні положення проекту трудового кодексу України в контексті сучасних тенденцій розвитку трудового права [Текст] / Світлана Вишновецька // Право України. — 2009. — № 3. — С. 41-47.
 26. Вишновецька С. В. Методологічні проблеми кодифікації трудового законодавства України / Світлана Василівна Вишновецька // Сучасні проблеми трудового та пенсійного законодавства: матеріали ІV Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Харків, 27 листопада 2015 р.); за заг. ред. К. Ю. Мельника / МВС України, Харківський національний ун-т внутрішніх справ. — Х.: ХНУВС, 2015. — С. 28-31.
 27. Гаращенко Л. П. Кодифікація трудового законодавства України: цілі та принципи [Текст] / Людмила Петрівна Гаращенко // Юридична наука. — 2011. — № 1 (1). — С. 119-123.
 28. Дей М.О. Поняття та зміст гармонізації трудового законодавства України з правом Європейського Союзу про охорону праці // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України. — Київ, 2011. — № 1. — С. 311-314.
 29. Жоравович Д. Вплив міжнародних норм про працю на вітчизняне трудове право // Право України. — 2001. –№ 3. — С. 69-71.
 30. Корякіна І.І. Проблемні питання гармонізації законодавства України з охорони праці із законодавством Європейського Союзу // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім. Корецького В.М. НАН України. — Київ, 2006. — Вип. 32. — С. 338-345.
 31. Пилипенко П. Кодифікація вітчизняного трудового законодавства: проблеми та перспективи [Текст] / Пилип Пилипенко // Право України. — 2009. — № 3. — С. 7-13.
 32. Прилипко C., Ярошенко О. Проект Трудового кодексу України — важливий етап реформування трудового законодавства [Текст] / Сергій Прилипко, Олег Ярошенко // Право України. — 2009. — № 3. — С. 14-21.
 33. Середа О. Міжнародні стандарти з охорони праці: сучасний стан та перспективи адаптації законодавства України [Текст] / Олена Середа // Публічне право. — 2013. — № 2. — С. 88-93.
 34. Хуторян Н. М. Принципи та цілі кодифікації трудового законодавства України [Текст] / Наталія Миколаївна Хуторян // Правова держава : Щорічник наукових праць. — 2010. — Випуск 21. — С. 273-278.
 35. Ярошенко О. Про необхідність кодифікації трудового законодавства України [Текст] / Олег Ярошенко // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць. — 2004. — № 1 (36). — С. 38-44.

 

ЗАКОНОДАВСТВО:

 1. Кодекс законів про працю України від 10 грудня 1971 року № 322-VIII // Відомості Верховної Ради УРСР. — 1971. — Додаток до № 50. — Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/322-08.
 2. Про Загальнодержавну програму адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу : Закон України від 18 березня 2004 року № 1629-IV // Відомості Верховної Ради України. — 2004. — № 29. — Ст. 367. — Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1629-15.
 3. Угода про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони, ратифікована Законом України від 16 вересня 2014 року № 1678-VII // Відомості Верховної Ради України. — 2014. — № 40. — Ст. 2021. — Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/1678-18/paran2#n2, http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/984_011.
 4. Про імплементацію Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським Співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони : Розпорядження Кабінету Міністрів України від 17 вересня 2014 р. № 847-р. // Офіційний вісник України. — 2014. — № 77. — Ст. 2197. — Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/847-2014-%D1%80/print1416480877599952#n12.
 5. Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності. Закон України від 15.09.1999 //Відомості Верховної Ради України. – 1999. – № 45. – Ст. 397
 6. Про організації роботодавців, їх об’єднання, права і гарантії їх діяльності. Закон України від 22.06.2012 // Відомості Верховної Ради, 2013, № 22, ст.216.
 7. Про соціальний діалог в Україні. Закон України від 23.12.2010 // Відомості Верховної Ради України, 2011, № 28, ст.255
 8. Про ратифікацію Європейської соціальної хартії (переглянутої). Закон України від 14.09.2006 //Офіційний вісник України. – 2006. – № 40. – Ст. 36.
 9. Рішення Конституційного Суду України 29 жовтня 1998 року N 14-рп/98 у справі за конституційним зверненням Вільної профспілки працівників метрополітенів України щодо офіційного тлумачення поняття “професійна спілка, що діє на підприємстві, в установі, організації”, використаного в абзаці шостому частини першої статті 43-1 Кодексу законів про працю України (справа про профспілку, що діє на підприємстві) // Електронний ресурс. Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/v014p710-98
 10. Рішення Конституційного Суду України 18 жовтня 2000 року N 11-рп/2000у справі за конституційними поданнями народних депутатів України та Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини щодо відповідності Конституції України (конституційності) статей 8, 11, 16 Закону України “Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності” (справа про свободу утворення профспілок) // Електронний ресурс. Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/v011p710-00
 11. Постанова Пленуму Верховного Суду України “Про застосування Конституції України при здійсненні правосуддя” від 1 листопада 1996р. №9 // Постанови Пленуму Верховного суду України (1972-2004): офіційне видання у двох томах, том 1, К., 2004,с.9.
 12. Постанова Пленуму Верховного Суду України “Про практику розгляду судами трудових спорів” від 6 листопада 1992р. №9 // Постанови Пленуму Верховного суду України (1972-2004): офіційне видання у двох томах, том 1, К., 2004,с.146.
 13. Постанова Пленуму Верховного Суду України “Про практику застосування судами законодавства про оплату праці” від 24 грудня 1999р. №13 // Постанови Пленуму Верховного суду України (1972-2004): офіційне видання у двох томах, том 1, К., 2004,с.161.

 

 

МІЖНАРОДНІ НОРМАТИВНІ АКТИ:

 1. Конвенція про скасування примусової праці N 105 від 05.06.1957р.
 2. Конвенція Міжнародної організації праці N 156 від 23.06.1981р. про рівне ставлення й рівні можливості для трудящих чоловіків і жінок: трудящі із сімейними обов’язками (Конвенцію ратифіковано Законом N 1196-XIV від 22.10.99).
 3. Конвенція про рівне винагородження чоловіків і жінок за працю рівної цінності N 100 від 29.06.1951р.
 4. Рекомендація щодо безпеки та гігієни праці на шахтах N 183 від 22.06.1995р. “Міжнародне законодавство про охорону праці”, Київ, 1997р.
 5. Рекомендація щодо праці жінок у нічний час у сільському господарстві N 13 від 25.10.1921р. “Міжнародне законодавство про охорону праці”, Київ, 1997р.
 6. Рекомендація щодо нічної праці дітей та підлітків у сільському господарстві N 14 від 25.10.1921р. “Міжнародне законодавство про охорону праці”, Київ, 1997 р.
 7. Рекомендація щодо мінімального віку приймання дітей для промислової праці на сімейних підприємствах N 52 від 22.06.1937р. “Міжнародне законодавство про охорону праці”, “Основа”, Київ, 1997 р.
 8. Конвенція про працю на умовах неповного робочого часу № 175 від 24.07.1974р.
 9. Рекомендація щодо умов праці молодих людей, зайнятих на підземних роботах у шахтах та копальнях N 125 від 02.06.1965р. “Міжнародне законодавство про охорону праці”, Конвенції та рекомендації МОП, Київ, 1997 р.
 10. Рекомендація щодо безпеки та гігієни праці і виробничого середовища N 164 від 03.06.1981р. “Міжнародне законодавство про охорону праці”, Конвенції та рекомендації МОП, Київ, 1998р.
 11. Конвенція про нічну працю підлітків у промисловості N 6 від 29.10.1919р. “Міжнародне законодавство про охорону праці”, Конвенції та рекомендації МОП, Київ, 1997 р.
 12. Конвенція про працю жінок у нічний час N 41 від 04.06.1934р. “Міжнародне законодавство про охорону праці”, Конвенції та рекомендації МОП, Київ, 1997 р.
 13. Конвенция о дискриминации в области труда и занятий N 111 від 15.06.1960 р. “Международная защита прав и свобод человека” Москва, “Юридическая литература”, 1990

 

 1. ІНФОРМАЦІЙНІ РЕСУРСИ
 2. Офіційний сайт Верховної Ради України: www.rada.gov.ua;
 3. Кабінет Міністрів України http://www.kmu.gov.ua
 4. Міністерство юстиції України http://www.minjust.gov.ua
 5. Верховний Суд http://www.supreme.gov.ua
 6. http://www.nau.kiev.ua/
 7. lawukraine.com
 8. pravovik.com.ua
 9. Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського: nbuv.gov.ua;
 10. Офіційний веб-портал “Судова влада України”:www.gov.ua.
 11. Єдиний державний реєстр судових рішень: www.reyestr.gov.ua.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму