Проблеми юридичної відповідальності за трудовим правом України

Тип: На вибір студента

Кафедра: соціального права

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
103Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
1016доцент Стрепко В. Л.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1016доцент Стрепко В. Л.

Опис курсу

Мета  викладання дисципліни – ознайомлення студентів із теоретичними та прикладними проблемами юридичної відповідальності повинен набути навиків, умінь, знань, необхідних у правозастосовній діяльності юриста, у випадках притягнення працівника чи роботодавця до відповідальності за трудовим правом України.

Завдання вивчення дисципліни «Проблеми юридичної відповідальності за трудовим правом України» – полягає у формуванні у студентів умінь та навиків щодо аналізу наукових та законодавчих джерел, матеріалів судової практики про притягнення працівників і роботодавців до юридичної відповідальності у трудових правовідносинах.

 

Рекомендована література

Література

 1. Апанасенко А. М. Особливості регулювання трудових відносин на залізничному транспорті України: автореф. дис. … канд. юрид. наук : 12.00.05 / А. М. Апанасенко ; Нац. юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого. — Х., 2010. — 20с.
 2. Барабаш А. Т. Ответственность за нарушение трудовой дисциплини. — К., 1977.
 3. Бару М., Гончарова Г. Перебудова і деякі питання трудового права // Радянське право. — 1988. — № 2.
 4. Бородін І. Дисциплінарна відповідальність та дисциплінарне провадження // Право України. — 2006. — № 12. — С. 93.
 5. Бущенко П., Венедиктов В. Поняття «систематичне порушення трудових обов’язків»: розбіжності у теорії та практиці // Радянське право. — 1990. — № 9.
 6. Василюк С, Косило А. Зарубіжний досвід притягнення суддів до дисциплінарної відповідальності // Право України. — 2006. — №2.— С. 131.
 7. Венедиков В. С. Теоретические проблеми юридической ответственности в трудовом праве. — Харьков: Консум, 1996.
 8. Венедиктов В. Юридична відповідальність в науці і практиці трудового права // Право України. — 1992. — № 1.
 9. Гавриленко Д. А. Правовое государство и дисциплина / Под ред. В. И. Шабайлова. — Минск, 1991.
 10. Данченко М. І. Відповідальність за порушення дисципліни праці. — К., 1980.
 11. Коваленко К.В. Правове регулювання дисциплінарної відповідальності працівників органів внутрішніх справ: автореф. дис… канд. юрид. наук: 12.00.05 / К.В. Коваленко ; Східноукр. нац. ун-т ім. В.Даля. — Луганськ, 2009. — 18 с.
 12. Кожушко С.І. Становлення, сучасний стан та перспективи розвитку законодавства про дисципліну праці в Україні: Автореф. дис… канд. юрид. наук: 12.00.05 / С.І. Кожушко ; Харк. нац. ун-т внутр. справ. — Х., 2007. — 20 с.
 13. Пилипенко Ю.П. Про внутрішній розпорядок та його правове регулювання / Ю. П. Пилипенко // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні: Матеріали XVІII регіональної науково-практичної конференції. 26-27 січня 2012 р. – Львів : Юридичний факультет ЛНУ ім. І. Франка, 2012. – С. 256-257.
 14. Пилипенко Ю. П. / Дисциплінарний проступок, як підстава юридичної відповідальності у сфері трудових правовідносин / Ю.П. Пилипенко // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. Серія юридична. Збірник наукових праць / гол. ред. Б. В. Щур. – Львів : ЛьвДУВС, 2010. – Вип. 3. – 464 с.
 15. Пилипенко Ю. П. Акти, що регулюють внутрішній трудовий розпорядок на підприємстві / Ю. П. Пилипенко // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні: Матеріали XV регіональної науково-практичної конференції. 9 – 10лютого 2006 р. – Львів : Юридичний факультет ЛНУ ім. І. Франка, 2006. – С. 297-298.
 16. Пилипенко Ю. П. Внутрішній трудовий розпорядок як об’єкт правового регулювання / Ю. П. Пилипенко // Юридична наука. Науковий юридичний журнал. – 2011. – №2. – С. 112-118.
 17. Пилипенко Ю. П. Заходи заохочення сумлінної праці та їх види за трудовим законодавством / Ю. П. Пилипенко // Правова держава. – Випуск 21. – К.: Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2010. – С. 294-299.
 18. Пилипенко Ю. П. Локальне правове регулювання внутрішнього трудового розпорядку / Ю. П. Пилипенко // Вісник Львівського університету. (Серія юридична ; вип. 46). – Львів : Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2008. – С. 144-151.
 19. Пилипенко Ю. П. Нормативна база внутрішнього трудового розпорядку / Ю. П. Пилипенко // Вісник Львівського університету. (Серія юридична ; вип. 51). – Львів : Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2010. – С. 255-261.
 20. Пилипенко Ю. П. Роль статутів і положень про дисципліну у забезпеченні внутрішнього трудового розпорядку / Ю. П. Пилипенко // Правове життя : сучасний стан та перспективи розвитку : збірник тез наукових доповідей VI Міжнародно-практичної конференції молодих вчених (19-20 березня 2010р. ) / уклад. О. В. Жижко, А. М. Соряк, І. Ф. Урина. – Луцьк : Волинський національний університет імені Лесі Українки. – С. 518-520.
 21. Пилипенко Ю. П. Юридична природа правил внутрішнього трудового розпорядку / Ю.П. Пилипенко // Держава і право в умовах глобалізації : реалії та перспективи. Збірник наукових праць. Матеріали II Міжнародної науково-практичної конференції (16-17 квітня 2010 року) / Сімферополь : КРП «Кримнавчпеддержвидав», 2010. – С. 335-336.
 22. Пилипенко Ю.П. Про юридичну природу норм, що визначають заохочення за добросовісну працю / Ю. П. Пилипенко // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні: Матеріали XVІ регіональної науково-практичної конференції. 8-9 лютого 2010 р. – Львів : Юридичний факультет ЛНУ ім. І. Франка, 2010. – С. 276-277.
 23. Ротань В. Г. Проект Трудового кодексу України і проблема управління персоналом / В. Г. Ротань // Ученые записки Таврического национального университета им. В. И. Вернадского. Серия «Юридические науки». Том 23 (62). – 2010 – № 2. – С. 97-107.
 24. Стичинський Б. С, Зуб І. В, Ротань В. Г. Науково-практичний коментар до законодавства України про працю. — К.: А.С.К., 2000.
 25. Трудове право України: Академічний курс: Підруч. для студ. юрид. спец. вищ. навч. закл. / За ред. П. Д. Пилипенка. — К.: Концерн «Видавничий Дім «Ін Юре», 2004.
 26. Угрюмова Г. Дисципліна праці: розвиток та удосконалення інституту // Право України. — 2006. — № 1. — С. 40.
 27. Хавронюк М. Дисциплінарні правопорушення і дисциплінарна відповідальність. — К.: Атіка, 2003.
 28. Хуторян Н. М. Проблеми відповідальності в трудовому праві // Удосконалення трудового законодавства в умовах ринку / Під ред. Н. М. Хуторяна. — К.: Ін Юре, 1999.
 29. Швайковська В. М. Локальне нормативно-правове регулювання праці в умовах ринкової економіки : автореф. дис. на здобуття ступеня канд. юрид. наук : спеціальність 12.00.05 «Трудове право; право соціального забезпечення» / Валентина Миколаївна Швайковська. – Х., 2007. – 19 с.
 30. Щербина В.І. Теоретичні проблеми охоронної функції трудового права в умовах ринкових відносин. — Дніпропетровськ, 2004.

II. ЗАКОНОДАВСТВО:

Нормативно-правові акти:

 1. Конституція України // Відомості Верховної Ради України. — 1996. — № 30. — Ст. 141.
 2. Кодекс законів про працю України // Відомості Верховної Ради Української РСР. — 1971. — № 50. — Ст. 375.
 3. Закон України «Про судоустрій і статус суддів» // [Елек трон ний ре сурс]. — Режим доступу :http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2453-17
 4. Закон України «Про прокуратуру» // Відомості Верховної Ради України. — 1991. — № 53. — Ст. 793.
 5. Закон України «Про охорону праці» // Відомості Верховної Ради України. — 1992. — № 49. — Ст. 668.
 6. Закон України «Про колективні договори і угоди» // Відомості Верховної Ради України. — 1993. — № 36. — Ст. 61.
 7. Закон України «Про державну службу» // [Елек трон ний ре сурс].  — Режим доступу: http://rada.gov.ua/laws/show/4050-17
 8. Закон України «Про телекомунікації» // Відомості Верховної Ради України. — 2004. — № 12. — Ст. 155
 9. Закон України «Про засади запобігання і протидії корупції» // [Елек трон ний ресурс]. — Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/3206-17
 10. Закон України «Про залізничний транспорт» // Відомості Верховної Ради України. — 1996. — № 40. — Ст. 183.
 11. Закон України «Про Вищу раду юстиції» // Відомості Верховної Ради України. — 1998. — № 25. — Ст. 146.
 12. Гірничий закон України // Відомості Верховної Ради України. — 1999. — № 50. — Ст. 433.
 13. Закон України «Про вищу освіту» // Відомості Верховної Ради України. — 2002. — № 20. — Ст. 134.
 14. Закон України «Про захист персональних даних» // Відомості Верховної Ради України. — 2010. — № 34. — ст. 481.
 15. Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням 45 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України (конституційності) положення частини другої статті 16 Дисциплінарного статуту прокуратури України, затвердженого Постановою Верховної Ради України «Про затвердження Дисциплінарного статуту прокуратури України» (справа про Дисциплінарний статут прокуратури) від 22 червня 2004 р. № 13-рп/2004.
 16. Дисциплінарний статут митної служби України, затверджений Законом України від 6 вересня 2005 р.
 17. Положення про дисципліну працівників гірничих підприємств, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 13 березня 2002 р. № 294.
 18. Положення про дисципліну працівників залізничного транспорту, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 26 січ ня 1993 року // ЗП Уряду України. — 1993. — № 4-5. — Ст. 71.
 19. Дисциплінарний статут прокуратури України, затверджений Постановою Верховної Ради України від 6 листопада 1991 року // Відомості Верховної Ради України. — 1992. — № 4. — Ст. 15.
 20. Типові правила внутрішнього трудового розпорядку для робітників і службовців підприємств, установ, організацій, затверджені наказом Держкомпраці СРСР і ВЦРПС від 20 липня. 1984 р. // Бюллетень Госкомтруда СССР. — 1984. — № 11.
 21. Постанова Пленуму Верховного Суду України «Про застосування Конституції України при здійсненні правосуддя» від 1 листопада 1996 р. № 9 // Законодавство України про працю. — Л., 2001. — С. 348-349.
 22. Постанова Пленуму Верховного Суду України «Про практику розгляду судами трудових. спорів» від 6 листопада 1992 р. № 9 // Законодавство України про працю. — Л., 2001. — С. 338-355.
 23. Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Статуту про дисципліну працівників спеціальних (воєнізованих) аварійно-рятувальних служб» від 12 жовтня 2000 р. № 1540 // Офіційний вісник України. — 2000. — № 42. — Ст. 1781.

 

 1. Інформаційні ресурси
 2. Верховна Рада України http://www.rada.gov.ua
 3. Верховний Суд http://www.supreme.court.gov.ua
 4. Кабінет Міністрів України http://www.kmu.gov.ua
 5. Міністерство юстиції України http://www.minjust.gov.ua
 6. Інформаційно-пошукова системи по законодавству “Ліга”: http://www.liga.kiev.ua/
 7. http://www.nau.kiev.ua/
 8. lawukraine.com
 9. pravovik.com.ua

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму