Проблеми фінансово-правового регулювання в Україні

Тип: На вибір студента

Кафедра: адміністративного та фінансового права

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
113Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
332доцент Ільницький О. В.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
316доцент Ільницький О. В.

Опис курсу

Дисципліна «Проблеми фінансово-правового регулювання в Україні» є завершальною вибірковою дисципліною зі спеціальності 081 «Правo» для осіб, які здійснюють підготовку на третьому (науково-освітньому) рівні вищої освіти освітньо-наукової програми «доктор філософії», яка викладається здобувачам на 2 році підготовки в 3 семестрі в обсязі 3 кредитів (за Європейською Кредитно-Трансферною Системою ECTS).

Курс розроблено таким чином, щоб надати учасникам необхідні знання, обов’язкові для того, щоб застосовувати у науковій та практичній діяльності норми, які регулюють порядок здійснення публічної фінансової діяльності. Тому у курсі представлено огляд ключових інститутів фінансово-правового регулювання (бюджетне право, податкове право, банківське право, інститут публічного боргу, грошво-кредитна політика, фінансовий контроль) крізь призму колізійності їхнього застосування на практиці через постановку і вирішення виняткових правових проблем сьогодення.

Метою вивчення вибіркової дисципліни «Проблеми фінансово-правового регулювання в Україні» є оволодіння особами, що здобувають вищу освіту поглибленими знаннями теорії фінансового права і змісту фінансового законодавства в частині вивчення відповідних проблемних питань, формування комплексного професійного світогляду з урахуванням міжгалузевого підходу до питань правового регулювання фінансової діяльності, вироблення у них навиків і умінь їх глибокого осмислення і творчого застосування на практиці.

Цілями курсу є:

1) подання особам, які здійснюють підготовку на відповідному рівні вищої освіти, поглиблених знань теорії фінансового права і змісту фінансового законодавства щодо напрямів і форм фінансування видатків, проведення всебічного аналізу практики його застосування з урахуванням міжгалузевого підходу до питань правового регулювання фінансової діяльності;

2) засвоєння теоретичних основ формування і використання державного та місцевих бюджетів та інших публічних фондів грошових коштів, засад бюджетного устрою, принципів побудови бюджетної системи, податкової системи держави;

3) дослідження основ побудови банківської системи, функціонування її елементів, організації платіжної системи та публічно-правових основ інструментів та механізмів розрахунків, системи валютного регулювання та контролю, та на основі теоретичної бази формування знань про відповідні закономірності їхнього функціонування;

4) подолання інституційного підходу у вивченні відповідних явищ фінансово-правової системи та формування комплексного міждисциплінарного підходу щодо визначення їхніх понять, ознак, характеристик з метою забезпечення емерджентності системи знань, умінь та навиків здобувачів вищої освіти;

5) розвиток навиків самостійної творчої роботи при закріпленні теоретичних знань у ході вивчення навчальної дисципліни;

6) закріплення навиків самостійного аналізу законодавства і правозастосовчої практики.

Після завершення цього курсу студент буде :

Знати:

– найбільш передові концептуальні та методологічні засади функціонування фінансової системи держави та здійснення фінансової діяльності державою, органами місцевого самоврядування або іншими уповноваженими суб’єктами за відповідними підгалузями (бюджетне, податкове, валютне, банківське право тощо), що формуються на підставі міждисциплінарних (міжпредметних) знань у сфері права та науки про фінанси, економіки, публічного адміністрування, а також міжгалузевих зв’язків (з адміністративним, конституційним, цивільним, кримінальним правом)

 Вміти:

– проводити критичний аналіз, оцінку і синтез нових та складних ідей у сфері функціонування фінансової системи держави та здійснення фінансової діяльності державою, органами місцевого самоврядування або іншими уповноваженими суб’єктами;

– розробляти та реалізовувати проекти, включаючи власні дослідження, які дають можливість переосмислити наявне та створити нове цілісне знання та/або професійну практику і розв’язання значущих соціальних, наукових, культурних, етичних та інших проблем у сфері функціонування фінансової системи держави та здійснення фінансової діяльності державою, органами місцевого самоврядування або іншими уповноваженими суб’єктами;

– запропонувати шляхи для вирішення проблеми правового регулювання;

– проводити спілкування в діалоговому режимі з широкою науковою спільнотою та громадськістю в галузі наукової та/або професійної діяльності, з використанням достатніх та обґрунтованих і послідовних узгоджених аргументів на підтримку певної правової позиції.

Вивчення навчальної дисципліни повинно сприяти забезпеченню формування у особи, яка здійснює підготовку на відповідному рівні вищої освіти, здатності (навиків) щодо автономності та відповідальності, які характеризуються ініціюванням інноваційних комплексних проектів, лідерством та повною автономність під час їх реалізації, а також спроможністю нести соціальну відповідальність за результати прийняття стратегічних рішень та здатністю саморозвиватися і самовдосконалюватися протягом життя, та нести відповідальність за навчання інших.

Рекомендована література

Основна література:

 1. Бельский К.С. Финансовое право: наука, история, библиография / К.С. Бельский. – М.: Юристъ, 1995. – 344 с.
 2. Лукашев О.А. Теоретичні проблеми фінансового права : монографія / О.А. Лукашев. – Харків: Право, 2010. – 304 с.
 3. Нечай А.А. Актуальні питання фінансового права: правові основи публічних накопичувальних фондів. – Чернівці: „Рута”, 2004. – 376 с.
 4. Орлюк О.П. Фінансове право: Академічний курс: підручник / О.П. Орлюк. – К.: Юрінком Інтер, 2010. – 808 с.

Додаткова література:

 1. Алісов Є.О. Гроші і грошовий обіг: теоретичні засади та стан правового регулювання в Україні : монографія. – Х.: «Ксилон», 2004. – 326 с.
 2. Дамірчиєв Огли М.І. Про публічну фінансову діяльність як системоутворюючу категорію / Мушфік Іскандер Огли Дамірчиєв // Юридичний журнал. – 2015. – № 1 (151). – С. 57-59.
 3. Ільницький О.В. Реформа міжбюджетних відносин на шляху до бюджетної (фіскальної) децентралізації в Україні / О.В. Ільницький // Публічне право. – 2016. – № 1 (21). – С. 126-134.
 4. Ковальчук А.Т. Фінансове право: проблеми утвердження та ефективного застосування / А.Т. Ковальчук // Публічне право. – 2017. – № 1 (25). – С. 10-17.
 5. Кучерявенко М. Вступ до курсу «Фінансове право України» // Право України. – 2013. – № 1-2. – С. 230-240.
 6. Правове регулювання місцевих фінансів в Україні / [Солдатенко О.В., Антипов В.І., Музика-Стефанчук О.А. та ін.]; за заг. ред. О.В. Солдатенко. – К.: Алерта, 2011. – 244 с.
 7. Bouvier M., Esclassan M.-Ch., Lasalle J.-P. Finances publiques. 4 ed. – Paris, 1998. – P. 199 I n.
 8. Mrkývka P. Determinace a diverzifikate finančniho práva. – Brno, 2012.
 9. Richard Musgrave The Theory of Public Finance. – New York: McGraw-Hill, 1959.
 10. Ruśkowski E. (red.) Finanse publiczne і prawo finansowe: T. I. – Warszawa, 2000.
 11. Wildavsky, Aaron B., Budgeting and governing / Aaron Wildavsky; edited by Brendon Swedlow, with an introduction by Joseph White. – New Brunswick (U.S.A) and London (U.K): Transaction Publishers, 2001. – 371 s.

Силабус:

Завантажити силабус