Проблеми адміністративної юстиції

Тип: На вибір студента

Кафедра: адміністративного та фінансового права

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
123Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
432професор Решота В. В.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
416професор Решота В. В.

Опис курсу

Дисципліна «Проблеми адміністративної юстиції» є завершальною  дисципліною зі спеціальності 081 «Правo» для третього рівня освіти (науково-освітнього), яка викладається здобувачам ступеня доктора філософії у 4 семестрі в обсязі 3 кредитів (за Європейською Кредитно-Трансферною Системою ECTS).

Створення ефективного механізму забезпечення захисту прав, свобод і законних інтересів громадян та дієвого контролю за органами публічної адміністрації є завданням адміністративно-судової реформи, яка має місце сьогодні в Україні. Час засвідчив недостатню ефективність існуючих в Україні органів і процедур вирішення правових спорів, де однією стороною виступає громадянин, а іншою – орган державного управління або місцевого самоврядування. Становлення і розвиток спеціальної системи правового захисту у сфері управління слід розглядати як один з пріоритетних напрямків правової реформи. Одним із таких інститутів є адміністративна юстиція.

Актуальність запропонованої проблеми зумовлена необхідністю проведення науково-теоретичних досліджень інституту адміністративної юстиції, зокрема, дослідження зарубіжного досвіду, що дозволить визначити переваги та недоліки його організації та функціонування, а також дозволить використати позитивний досвід зарубіжних держав для реформування  вітчизняної системи захисту прав і свобод у сфері публічно-правових відносин.

А тому, вказана навчальна дисципліна, яка зосереджується на проблемних питаннях становлення та розвитку адміністративної юстиції в Україні, дослідженню світових моделей адміністративної юстиції, є закономірним продовженням на шляху набуття цілісності знань та навиків орієнтування осіб, для подальшого їх використання у теорії та практиці.

Метою навчальної дисципліни «Проблеми адміністративної юстиції» є комплексна підготовка здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії з метою формування і розвитку їх професійної компетенції у сфері адміністративної юстиції, спрямована на отримання необхідного обсягу теоретичних правових знань, набуття практичних навиків правозастосування, складення процесуальних документів, ознайомлення здобувачів вищої освіти з теоретичними положеннями та  практикою застосування адміністративними судами законодавства та інших джерел адміністративного процесуального права України, оволодіння достатнім рівнем правової культури і правосвідомості для забезпечення прав, свобод та інтересів суб’єктів правовідносин у сфері адміністративного судочинства.

Основними завданнями є:

 • з’ясувати поняття, предмет, метод та систему адміністративного процесуального права
 • розмежувати поняття «адміністративний процес», «адміністративна юстиція», «адміністративне судочинство», «адміністративна процедура»
 • дослідити світові моделі адміністративної юстиції
 • визначити поняття та завдання адміністративного судочинства
 • проаналізувати систему адміністративних судів в Україні
 • вивчити питання юрисдикції та підсудності справ адміністративним судам.
 • з’ясувати процесуально-правовий статус учасників адміністративного процесу
 • дослідити особливості доказів і доказування в адміністративному процесі
 • визначити сутність адміністративного позову та вимоги до нього
 • виокремити судові рішення в адміністративних справах
 • з’ясувати питання оскарження судових рішень адміністративних судів
 • розкрити питання особливостей виконання судових рішень адміністративних судів.

За результатами вивчення навчальної дисципліни особа, яка здійснює підготовку на відповідному рівні вищої освіти, повинна знати:

 • характеристику адміністративної юстиції, її поняття та сутність;
 • становлення та розвиток інституту адміністративної юстиції;
 • світові моделі адміністративної юстиції;
 • мету і завдання адміністративного судочинства;
 • джерела адміністративного процесуального права;
 • юрисдикцію адміністративних судів щодо вирішення адміністративних справ;
 • підсудність та її види справ адміністративним судам;
 • адміністративно-процесуальний статус учасників адміністративного процесу;
 • вимоги щодо адміністративного позову та способи забезпечення позову;
 • докази і порядок доказування в адміністративних справах, способи забезпечення доказів;
 • можливість використання альтернативних способів вирішення адміністративних – спорів шляхом примирення сторін;
 • стадії судового розгляду;
 • види судових рішень в адміністративних справах;
 • порядок ухвалення судових рішень;
 • підстави та порядок перегляду судових рішень;
 • проблеми виконання судових рішень.

повинен уміти:

застосовувати теоретичні знання для розв’язання практичних проблем, давати правову оцінку ситуаційних задач, складати процесуальні документи (позовну заяву, проекти судових рішень).

Рекомендована література

Основна література:

 1. Административное право зарубежных стран: Учебник /Под ред. А.Н. Козырина и М.А. Шматовой. – М.: Спартак, 2003.
 2. Адміністративна юстиція: європейський досвід і пропозиції для України / Автори-упорядники І.Б.Коліушко, Р.О. Куйбіда. – К.: Факт, 2003.
 3. Адміністративне судочинство України: підручник / за заг. ред. Пасенюка. – К.: Юрінком Інтер, 2009.
 4. Адміністративний процес України: Навч. посіб. / А.Т. Комзюк, В.М. Бевзенко, Р.С. Мельник/. – К.: Прецедент, 2007. – 531с.
 5. Адміністративний процес: загальна частина (ФРН, України) /Манн Т., Мельник Р., Бевзенко В., Комзюк А../: Науково-практичний посібник. (за аг. ред.. Бевзенка В.). – К., 2013.

Додаткова література:

 1. Бідей О. Принцип презумпції вини в адміністративному судочинстві //Підприємництво, господарство і право. – 2013. – №5.
 2. Голосніченко І. Сучасний стан оскарження постанов про адміністративні правопорушення та перспективи застосування законодавства з питань адміністративної юстиції // Вибори та демократія. – 2006. – №3. С.65-68.
 3. Гордєєв В. Офіційне з’ясування всіх обставин в адміністративних справах //Вісник ВАСУ. – 2012. – №1.-С.50-58.
 4. Гришина Н.В. Щодо розуміння принципу доступності в адміністративному судочинстві // Вісник Харківського національного ун-ту ім. В.Каразіна. Серія «Право». – №1028. – 2012.- С.221-223.
 5. Губерська Н.Л. Адміністративний процес: сучасні підходи до визначення //Адміністративне право і процес. – 2014. – №3(9). – С.227-232.
 6. Заверуха О.Б. Адміністративна юстиція: поняття, правовий зміст, характерні ознаки // Вісник Львівського національного університету. – Серія юрид.- 2003. – Випуск 38. – С.212 –218.
 7. Задирака Н.Ю., Барікова А.А. Розмежування підвідомчості земельних спорів між господарськими та адміністративними судами: історія формування судової практики // Адміністративне право і процес. – 2013. – №4 (6). – С.172-180.

Матеріали

Навчальна-програма

2-практ_адмін_юст

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус