Правовий статус суб’єктів господарської діяльності

Тип: На вибір студента

Кафедра: цивільного права та процесу

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
123Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
432професор Юркевич Ю. М.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
416професор Юркевич Ю. М.

Опис курсу

Дисципліна «Правовий статус суб’єктів господарської діяльності» є завершальною нормативною дисципліною з спеціальності 081 «Право» для освітньої програми з підготовки доктора філософії, яка викладається в 4 семестрі в обсязі 3 кредитів (за Європейською Кредитно-Трансферною Системою ECTS).

Метою вивчення нормативної дисципліни «Правовий статус суб’єктів господарської діяльності» є опанування теоретичних та практичних проблем правовідносин, що виникають у зв’язку із створенням, діяльністю та припиненням суб’єктів господарювання в Україні, а також вивчення теоретичних положень та вироблення навичок практичного застосування знань і норм чинного законодавства у цій сфері. Завдання – аналіз актів господарського законодавства України, актів вищих судових інстанцій, навчальної та монографічної літератури, вирішення аналітичних завдань та практичних казусів відповідно до програми дисципліни.

Курс розроблено таким чином, щоб надати аспірантам необхідні знання, обов’язкові для того, щоб опанувати теоретичні та практичні проблеми правовідносин, що виникають у зв’язку із створенням, діяльністю та припиненням суб’єктів господарювання в Україні, а також вивчити теоретичні положення та виробити навички практичного застосування знань і норм чинного законодавства у цій сфері. Тому у курсі представлено як огляд концепцій цивільно-правового та господарсько-правового регулювання відносин за участю суб’єктів господарювання, так і процесів та інструментів, які потрібні для охорони та захисту їхніх прав та інтересів.

Після завершення цього курсу аспірант буде :

знати:

– джерела правового регулювання порядку створення, діяльності та припинення суб’єктів господарювання в Україні;

– особливості правового статусу окремих суб’єктів господарської діяльності;

– правові підстави, порядок та процедуру створення та припинення суб’єктів господарської діяльності;

вміти:

правильно застосовувати законодавство, що регулює правовий статус суб’єктів господарської діяльності;

складати проекти установчих документів суб’єктів господарської діяльності, а також окремих процесуальних документів;

аналізувати практичні казуси.

За результатами вивчення навчальної дисципліни «Правовий статус суб’єктів господарської діяльності», аспірант повинен оволодіти здатністю розв’язувати комплексні проблеми в галузі професійної та/або дослідницько-інноваційної діяльності, що стосуються правових засад створення, діяльності та припинення суб’єктів господарської діяльності в Україні. Вказане також передбачає глибоке переосмислення наявних та створення нових цілісних знань та/або професійної практики застосування нормативної бази у цій сфері, виокремлення шляхів розв’язання існуючих науково-практичних проблем.

Передбачається одержання аспірантом найбільш передових концептуальних та методологічних знань в галузі науково-дослідної та/або професійної діяльності, вдосконалення його вмінь критично аналізувати існуючу законодавчу базу у сфері господарської діяльності, оцінювати і синтезувати нові шляхи його розвитку. Аспірант повинен оволодіти правилами спілкування в діалоговому режимі з широкою науковою спільнотою та громадськістю галузі цивільного та господарського права, ініціювати інноваційні комплексні рішення при повній автономності під час їх реалізації.

Вивчення даної дисципліни передбачає також одержання аспірантом  теоретичних знань, умінь, навичок та інших компетентностей, достатніх для продукування нових ідей, розв’язання комплексних проблем у галузі професійної та/або дослідницько-інноваційної діяльності, оволодіння методологією наукової та педагогічної діяльності, а також проведення власного наукового дослідження, результати якого мають наукову новизну, теоретичне та практичне значення.

Рекомендована література

Основна література:

 1. Вінник О.М. Господарське право: Навчальний посібник. 2-ге вид., змін. та доп. К.: Всеукраїнська асоціація видавців «Правова єдність», 2008. 766с.
 2. Науково-практичний коментар Цивільного кодексу України. – Вид. 2-ге, змінене і доп. / [Бек Ю.Б., Богдан Й.Г., Дякович М.М. та ін.]; за ред. В.М. Коссака. К.: Істина, 2008. 992с.
 3. Науково-практичний кометар Господарського кодексу України / [Знаменский Г.Л., Хахулін В.В., Щербина В.С. та ін.]; за заг. ред. В.К. Мамутова. К.: Юрінком Інтер, 2004.  688с.
 4. Господарський кодекс України: Науково-практичний коментар / [Бек Ю.Б., Верес І.Я., Герц А.А. та ін.]; за ред. Коссака В.М. К.: Алерта; КНТ; ЦУЛ, 2010. 672с.
 5. Щербина В.С. Господарське право: Підручник. – 2е вид., перероб. і доп. К.: Юрінком Інтер, 2005 592с.

Додаткова література:

 1. Винар Л.В. Правовий статус юридичних осіб, заснованих державою: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук: спец. 12.00.03 «цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право». Львів, 2006. 20с.
 2. Господарський кодекс України: Науково-практичний коментар / [О.І. Харитонова, Є.О. Харитонов, В.М. Коссак та ін.]; за ред. О.І. Харитонової. Х.: Одіссей, 2007. 832с.
 3. Кібенко О.Р. Сучасний стан та перспективи правового регулювання корпоративних відносин: порівняльно-правовий аналіз права ЄС, Великобританії та України: дис… д-ра юрид. наук: 12.00.04. Х., 2006. 526с.
 4. Кодинець А. Теоретичні проблеми визначення сутності прав на засоби індивідуалізації // Підприємництво, господарство і право. 2007. – №7.
 5. Коссак В.М. Іноземні інвестиції в Україні (цивільно-правовий аспект). Львів: Центр Європи, 1996. 216с.
 6. Кравчук В.М. Соціально-правова природа юридичної особи: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук: спец. 12.00.03 «цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право. Львів, 2000. 16с.
 7. Кучеренко І.М. Організаційно-правові форми юридичних осіб приватного права: Монографія. К.: Інститут держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2004. 328с.
 8. Поляков Б. М. Право несостоятельности (банкротства) в Украине. К.: Концерн «Видавничий Дім «Ін Юре», 2003.
 9. Рябота В.В. Захист прав акціонерів при злитті та поглинанні акціонерних товариств в Україні: Монографія. К.: Вид.дім «Києво-Могилянська акад.», 2007. 159с.
 10. Спасибо-Фатєєва І. Деякі міркування стосовно пропозицій про реформування корпоративного законодавства // Юридичний радник. 2007. № 5 (19). С. 15-18
 11. Спасибо-Фатєєва І.В., Спасибо В.В. Проблематика організаційно-правових форм юридичних осіб (на прикладі спільних підприємств) // Університетські наукові записки. 2006. № 1 (17). С. 71-78.
 12. Щербакова Н.В. Правовое регулирование слияния и присоединения хозяйственных обществ: Монография. Донецк: «Вебер» (Донецкое отделение), 2007. 258с.
 13. Юркевич Ю.М. Припинення юридичних осіб з правонаступництвом: Монографія. Хмельницький. В-тво «Цюпак» 2010. 224с.
 14. Юркевич Ю.М. Договірні форми об’єднань фізичних та юридичних осіб у цивільному праві України: монографія / Ю.М. Юркевич. Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2017. 410с.

Силабус:

Завантажити силабус