Правовий статус суб’єктів господарської діяльності

Тип: Нормативний

Кафедра: цивільного права та процесу

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
123Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
1232професор Юркевич Ю. М.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1216професор Юркевич Ю. М.

Опис курсу

Курс розроблено таким чином, щоб надати аспірантам необхідні знання, обов’язкові для того, щоб опанувати теоретичні та практичні проблеми правовідносин, що виникають у зв’язку із створенням, діяльністю та припиненням суб’єктів господарювання в Україні, а також вивчити теоретичні положення та виробити навички практичного застосування знань і норм чинного законодавства у цій сфері. Тому у курсі представлено як огляд концепцій цивільно-правового та господарсько-правового регулювання відносин за участю суб’єктів господарювання, так і процесів та інструментів, які потрібні для охорони та захисту їхніх прав та інтересів.

Рекомендована література

Основна література:
1. Вінник О.М. Господарське право: Навчальний посібник. 2-ге вид., змін. та доп. К.: Всеукраїнська асоціація видавців «Правова єдність», 2008. 766с.
2. Науково-практичний коментар Цивільного кодексу України. – Вид. 2-ге, змінене і доп. / [Бек Ю.Б., Богдан Й.Г., Дякович М.М. та ін.]; за ред. В.М. Коссака. К.: Істина, 2008. 992с.
3. Науково-практичний кометар Господарського кодексу України / [Знаменский Г.Л., Хахулін В.В., Щербина В.С. та ін.]; за заг. ред. В.К. Мамутова. К.: Юрінком Інтер, 2004. 688с.
4. Господарський кодекс України: Науково-практичний коментар / [Бек Ю.Б., Верес І.Я., Герц А.А. та ін.]; за ред. Коссака В.М. К.: Алерта; КНТ; ЦУЛ, 2010. 672с.
5. Щербина В.С. Господарське право: Підручник. – 2е вид., перероб. і доп. К.: Юрінком Інтер, 2005 592с.
Додаткова література:
1. Винар Л.В. Правовий статус юридичних осіб, заснованих державою: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук: спец. 12.00.03 «цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право». Львів, 2006. 20с.
2. Господарський кодекс України: Науково-практичний коментар / [О.І. Харитонова, Є.О. Харитонов, В.М. Коссак та ін.]; за ред. О.І. Харитонової. Х.: Одіссей, 2007. 832с.
3. Кібенко О.Р. Сучасний стан та перспективи правового регулювання корпоративних відносин: порівняльно-правовий аналіз права ЄС, Великобританії та України: дис… д-ра юрид. наук: 12.00.04. Х., 2006. 526с.
4. Кодинець А. Теоретичні проблеми визначення сутності прав на засоби індивідуалізації // Підприємництво, господарство і право. 2007. – №7.
5. Коссак В.М. Іноземні інвестиції в Україні (цивільно-правовий аспект). Львів: Центр Європи, 1996. 216с.
6. Кравчук В.М. Соціально-правова природа юридичної особи: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук: спец. 12.00.03 «цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право. Львів, 2000. 16с.
7. Кучеренко І.М. Організаційно-правові форми юридичних осіб приватного права: Монографія. К.: Інститут держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2004. 328с.
8. Поляков Б. М. Право несостоятельности (банкротства) в Украине. К.: Концерн «Видавничий Дім «Ін Юре», 2003.
9. Рябота В.В. Захист прав акціонерів при злитті та поглинанні акціонерних товариств в Україні: Монографія. К.: Вид.дім «Києво-Могилянська акад.», 2007. 159с.
10. Спасибо-Фатєєва І. Деякі міркування стосовно пропозицій про реформування корпоративного законодавства // Юридичний радник. 2007. № 5 (19). С. 15-18
11. Спасибо-Фатєєва І.В., Спасибо В.В. Проблематика організаційно-правових форм юридичних осіб (на прикладі спільних підприємств) // Університетські наукові записки. 2006. № 1 (17). С. 71-78.
12. Щербакова Н.В. Правовое регулирование слияния и присоединения хозяйственных обществ: Монография. Донецк: «Вебер» (Донецкое отделение), 2007. 258с.
13. Юркевич Ю.М. Припинення юридичних осіб з правонаступництвом: Монографія. Хмельницький. В-тво «Цюпак» 2010. 224с.
14. Юркевич Ю.М. Договірні форми об’єднань фізичних та юридичних осіб у цивільному праві України: монографія / Ю.М. Юркевич. Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2017. 410с.

Матеріали

Силабус Правовий статус суб’єктів господарської діяльності