Правовий захист економічної конкуренції (Господарське судочинство)

Тип: Нормативний

Кафедра: цивільного права та процесу

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
104.5Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
916професор Юркевич Ю. М.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
924професор Юркевич Ю. М.

Опис курсу

Мета – вивчення основних аспектів правового регулювання відносин у сфері правового захисту економічної конкуренції. Вивчення дисципліни, зокрема, передбачає глибокий аналіз практики розгляду судами та органами Антимонопольного комітету України справ щодо порушення законодавства у сфері економічної конкуренції.

Завдання – аналіз актів господарського законодавства України, актів вищих судових інстанцій, навчальної та монографічної літератури, вирішення аналітичних завдань та практичних казусів відповідно до програми курсу

Рекомендована література

Методичне забезпечення

 

 1. Коссак В.М., Цікало В.І., Юркевич Ю.М.. Правовий захист економічної конкуренції / Володимир Михайлович Коссак, Володимир Ігорович Цікало, Юрій Миколайович Юркевич // Програма спецкурсу та методичні рекомендації для студентів юридичного факультету. – Львів: Юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка. – 2012. – 31 с.Нормативно-правові акти

 

 1. Конституція України № 254к/96-ВР від 28.06.96 // Відомості Верховної Ради від 23.07.96. – 1996. – № 30. – ст. 141.
 2. Господарський кодекс України № 436-IV вiд 16.01.2003 // Відомості Верховної Ради України вiд 02.05.2003. — 2003. — № 18. — Ст. 144.
 3. Податковий кодекс України від 12.2010 № 2755-VI // Голос України від 04.12.2010
 4. Цивільний кодекс України № 435-IV від 16.01.2003 // Відомості Верховної Ради України вiд 03.10.2003. — 2003. — № 40. — Ст. 356.
 5. Про господарські товариства: Закон України № 1576-XII від 19.09.91 // Відомості Верховної Ради України вiд 03.12.1991. — 1991. — № — Ст. 682.
 6. Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом: Закон України № 2343-XII від 14.05.92 // Відомості Верховної Ради від 04.08.92. – 1992. – № 31. – Ст. 440. (в редакції Закону № 784-XIV від 30.06.99 // Відомості Верховної Ради від 29.10.99. – 1999. – № 42. – Ст. 378.)
 7. Про засади внутрішньої і зовнішньої політики: Закон України від 1 липня 2010 року // Офіційний вісник України. -2010. -№ 55. –ст.1840.
 8. Господарський процесуальний кодекс України № 1798-XII вiд 11.91 // Відомості Верховної Ради України вiд 11.02.1992. — 1992. — № 6. — Ст. 56.
 9. Про захист від недобросовісної конкуренції: Закон України від 18 листопада 1997 року»// Голос України, 1996, 2 липня.
 10. Про природні монополії: Закон України від 20 квітня 2000 року // Урядовий кур’єр, 2000, 24 травня.
 11. Про Антимонопольний комітет України: Закон України № 3659-XII від 26.11.93 // Відомості Верховної Ради від 14.12.93. – 1993. № 50. – Ст. 472.
 12. Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні: Закон України № 996-XIV від 16.07.99 // Відомості Верховної Ради від 08.10.99. – 1999. – № 40. – Ст. 365
 13. Про захист економічної конкуренції: Закон України № 2210-III від 11.01.2001 // Відомості Верховної Ради від 23.03.2001. – 2001. – № 12. – Ст. 64.
 14. Про судоустрій і статус суддів України: Закон України № 2453-VI вiд 07.07.2010 // Голос України вiд 03.08.2010 – № 142.
 15. Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань: Закон України № 755-IV від 15.05.2003 // Відомості Верховної Ради України вiд 08.08.2003. — 2003. — № 31. — Ст. 263.
 16. Про акціонерні товариства: Закон України № 514-VI від 17.09.2008 // Відомості Верховної Ради України від 19.12.2008. – 2008. – № №50-51. – Ст. 384.


Судова практика

 1. Про деякі питання практики вирішення спорів, пов’язаних із створенням, реорганізацією та ліквідацією підприємств: Роз’яснення ВАСУ № 02-5/334 від 12.09.96 // Офіційний сайт Верховної Ради України / [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua
 2. Лист ВГСУ від 11 липня 2005 року № 01-8/1222 «Про деякі питання практики вирішення спорів, пов’заних із застосуванням законодавства про захист економічної конкуренції»
 3. Лист ВГСУ від 24 жовтня 2006 року № 01-8/2361 «Про деякі питання практики вирішення спорів, пов’заних із застосуванням конкуренційного законодавства»
 4. Лист ВГСУ від 13 квітня 2007 року № 01-8/229 «Про деякі питання практики вирішення конкурентного законодавства»
 5. Лист ВГСУ від 21 серпня 2007 року № 01-8/741 «Про деякі питання практики вирішення спорів, пов’заних із застосуванням конкурентного законодавства»
 6. Лист ВГСУ від 22 жовтня 2008 року № 01-8/634 «Про деякі питання практики вирішення спорів, пов’заних із застосуванням конкурентного законодавства»Базова

 1. Вінник О.М. Господарське право: Навчальний посібник. – 2-ге вид., змін. та доп. / Оксана Мар’янівна Вінник. – К.: Всеукраїнська асоціація видавців «Правова єдність», 2008. – 766с.
 2. Науково-практичний коментар Цивільного кодексу України. – Вид. 2-ге, змінене і доп. / [Бек Ю.Б., Богдан Й.Г., Дякович М.М. та ін.]; за ред. В.М. Коссака. – К.: Істина, 2008. – 992с.
 3. Науково-практичний кометар Господарського кодексу України / [Знаменский Г.Л., Хахулін В.В., Щербина В.С. та ін.]; за заг. ред. В.К. Мамутова. – К.: Юрінком Інтер, 2004. – 688с.
 4. Теньков С.О. Науково-практичний коментар до Господарського кодексу України: Від 16 січня 2003 р. / Сергій Опанасович Теньков. – К.: Видавництво А.С.К., 2004. – 720с. – (Нормат. док. та комент.)
 5. Удалов Т.Г. Конкурентне право / Навчальний посібник. – В-тво «Школа», 2004. – 245с.
 6. Хозяйственное право: Учебник / [Мамутов В.К., Знаменский Г.Л., Хахулин В.В. и др.]; под ред. В.К. Мамутова – К.: Юринком Интер, 2002. – 912с.
 7. Щербина В.С. Господарське право: Підручник / Валентин Степанович Щербина. – 2е вид., перероб. і доп. – К.: Юрінком Інтер, 2005 – 592с.Допоміжна

 1. Андрощук Г. Закон на захисті добросовісної конкуренції // Голос України. – 1999. – 28 вересня.
 2. Андрощук Г., Крайнев П. Экономическая безопасность предприятия: защита коммерческой тайны. – К., 2000.
 3. Бакалінська О. Правові засади застосування “чесних звичаїв” при кваліфікації фактів недобросовісної конкуренції. – // Конкуренція. Вісник Антимонопольного комітету : Наукове правове видання з питань економіки і бізнесу. – 2007. – № 1.
 4. Бакалінська О. Антиконкурентні узгоджені дії у національному та зарубіжному законодавстві (порівняльний аналіз) // Право України. – 2010. – № 2.
 5. Бара З. Зловживання монопольним становищем – джерела та засоби захисту / Золтан Бара // Журнал «Конкуренція. Вісник Антимонопольного комітету України». – 2004. – № 1 (10). – С. 55-61
 6. Безух О. Захист від недобросовісної конкуренції як інститут конкурентного права// Підприємництво,господарство і право.-2001.-№7.
 7. Валітов С.С. Питання запобігання порушенням антимонопольно-конкурентного законодавства // Економіка та право. – 2009. – №1.
 8. Валітов С.С. Конкурентне право України. Навчальний посібник. – К., «Юрінком Інтер», 2006. – 432с.
 9. Вилкова Н. Регламентирование недобросовестной конкуренции в праве Франции // Хозяйство и право. –1995. -№4, 5.
 10. Вінник О.М. Господарське право: Навчальний посібник. – 2-ге вид., змін. та доп. / Оксана Мар’янівна Вінник. – К.: Всеукраїнська асоціація видавців «Правова єдність», 2008. – 766с.
 11. Господарський кодекс України: Науково-практичний коментар / [О.І. Харитонова, Є.О. Харитонов, В.М. Коссак та ін.]; за ред. О.І. Харитонової. – Х.: Одіссей, 2007. – 832с.
 12. Господарський кодекс України: Науково-практичний коментар / [Бек Ю.Б., Верес І.Я., Герц А.А. та ін.]; за ред. Коссака В.М. – К.: Алерта; КНТ; ЦУЛ, 2010. – 672с.
 13. Дахно І.І. Антимонопольне право. -Курс лекцій. -К. -Четверта хвиля. -1998.
 14. Журик Ю.В. Антимонопольно-конкурентне право України. Навчальний посібник. – К., «Центр учбової літератури» – 272с.
 15. Иванов Ю.В. Слияния, поглощения и разделение компаний: стратегия и тактика трансформации бизнеса / Ю.В. Иванов. – М.: Альпина Паблишер, 2001. – 244с.
 16. Корчак Н.М., Головко Ю.Ю. Особливості та шляхи удосконалення структури конкурентного законодавства України // Повітряне і космічне право: Юридичний вісник: Наукові праці Національного авіаційного університету. – К.: Книжкове видавництво НАУ. – №1 (10) 2009.
 17. Коссак В.М. Іноземні інвестиції в Україні (цивільно-правовий аспект) / Володимир Михайлович Коссак. – Львів: Центр Європи, 1996. – 216с.
 18. Костусєв О. Державний контроль над концентрацією суб’єктів господарювання / Олексій Костусєв // Журнал «Конкуренція. Вісник Антимонопольного комітету України». – 2005. – № 4 (19) – С. 10-13
 19. Кравчук В.М. Припинення корпоративних правовідносин в господарських товариствах: Монографія / Володимир Миколайович Кравчук. – Львів: Край, 2009. – 464с.
 20. Кузьміна С.А. Актуалізація антимонопольно-конкурентного законодавства та підвищення його статусі у Господарському кодексі України / С.А.Кузьміна // Хозяйственное законодательство Украины: практика применения и перспективы развития в контексте европейского выбора: Сб. науч. тр. / НАН Украины. Ин-т экономико-правовых исследований; Ред. кол.: Мамутов В.К. (отв. ред.) и др. – Донецк: ООО «Юго-Восток, Лтд», 2005. – 584с. – С. 340-342
 21. Медведєв А. Особливості становлення та розвитку законодавства про захист економічної конкуренції // Підприємництво, господарство, право. – 2008. –  № 1.
 22. Мельниченко О. Захист суб’єктів господарювання від недобросовісної конкуренції: правові аспекти // Національна безпека і оборона. – 2001. -№ 10.
 23. Науково-практичний коментар Цивільного кодексу України. – Вид. 2-ге, змінене і доп. / [Бек Ю.Б., Богдан Й.Г., Дякович М.М. та ін.]; за ред. В.М. Коссака. – К.: Істина, 2008. – 992с.
 24. Питтман Р. Некоторые наиболее значимые положения антимопольного законодательства стран Центральной и Восточной Европы // США: Экономика, политика, идеология. –1992. -№8.
 25. Пелипенко О. Примусовий поділ суб’єктів господарювання внаслідок порушення законодавства про захист економічної конкуренції / Олена Пелипенко // Юридичний радник. – 2007. – № 6 (20). – С. 74-77
 26. Притика Д. Господарські суди України на захисті економічної конкуренції / Дмитро Притика // Журнал «Конкуренція. Вісник Антимонопольного комітету України». – 2004. – № 2 (11). – С. 52-56
 27. Реорганизация и ликвидация юридических лиц по законодательству России и стран Западной Европы [Михаил Исаакович Брагинский]. – М.: Юристь, – 2000. – 207с.
 28. Рябота В.В. Захист прав акціонерів при злитті та поглинанні акціонерних товариств в Україні: Монографія / Владислава Володимирівна Рябота. – К.: Вид.дім «Києво-Могилянська акад.», 2007. – 159с.
 29. Саниахметова Н. Правовая регламентация недопущения антиконкурентных действий в предпринимательской деятельности // Підприємництво, господарство і право. -1996. -№7.
 30. Саниахметова Н. Правовые средства противодействия монополизму в предпринимательской деятельности // Предпринимательство, хозяйство и право. –1996. -№8.
 31. Семенюк Ю. Правове регулювання обмеження монополізму / Юрій Семенюк // Юридичний журнал. – 2003.- № 11. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http//www.justinian.com.ua/article.php?id=867
 32. Стахєєва Г.О. Правове регулювання економічної концентрації в ЄС в світлі останніх законодавчих змін // Вісник господарського судочинства. – 2010. – № 2.
 33. Шкляр С.В. Способи захисту прав та законних інтересів суб’єктів господарювання органами Антимонопольного комітету України // Вісник господарського судочинства. – 2011. – № 3.
 34. Щербина В.С. Господарське право: Підручник / Валентин Степанович Щербина. – 2е вид., перероб. і доп. – К.: Юрінком Інтер, 2005 – 592с.
 35. Юркевич Ю.М. Припинення юридичних осіб з правонаступництвом: Монографія / Юрій Миколайович Юркевич. – Хмельницький. – В-тво «Цюпак» – 2010. – 224с.


Інформаційні ресурси

 1. Офіційний сайт Верховної Ради України – www.rada.gov.ua
 2. Єдиний державний реєстр судових рішень України – www.reyestr.court.gov.ua/

Матеріали

Робоча програма Правовий захист економічної конкуренції

Правовий захист економічної конкуренції Комплекс
ПРАВОВИЙ ЗАХИСТ ЕКОНОМІЧНОЇ КОНКУРЕНЦІЇ тести

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус