Правові засади захисту трудових прав працівників

Тип: На вибір студента

Кафедра: соціального права

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
103Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
1016доцент Бурак В. Я.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1016доцент Бурак В. Я.

Опис курсу

Мета викладання дисципліни – опанування теоретичних та практичних проблем правовідносин, що виникають у зв’язку із захистом трудових прав та законних інтересів працівників, а також вивчення теоретичних положень та вироблення навичок практичного застосування знань і норм чинного законодавства у цій сфері;.

Завдання аналіз актів трудового законодавства України, актів вищих судових інстанцій, навчальної та монографічної літератури, вирішення аналітичних завдань та практичних казусів; навчити студентів застосовувати теоретичні положення на практиці; закласти і розвинути навички складання відповідних документів з метою правового захисту трудових прав працівників.

Рекомендована література

Література

 1. Бурак В.Я Правові засади захисту трудових прав працівників. К. 2013 р.
 2. Бурак В.Я. Колективні види самозахисту працівниками порушених трудових прав і законних інтересів. //Актуальні проблеми трудового права та права соціального забезпечення: до 80-річчя проф.. Р.І.Кондратьева. Збірник наукових праць. – Хмельницький. Видавництво Хмельницького університету управління та права, 2007.
 3. Бурак В.Я. Примирні процедури при вирішенні колективних трудових спорів у проекті Трудового кодексу України //Актуальні проблеми науки трудового права в сучасних умовах ринкової економіки: Матеріали науково-практичної конференції, м. Сімферополь, 19-20 травня 2003 р. Національний університет внутрішніх справ // За ред. В.Венедиктова. – Х., 2003. – С.101-103.
 4. Бурак В.Я. Трудові спори: порядок їх вирішення в Україні. Київ. 2003р.
 5. Вєтухова І.А. До питання захисту трудових прав найманих працівників // Форми соціально-правового захисту працівників у службово-трудових відносинах: Матеріали науково-практичної конференції; м. Суми. 2-4 червня 2005 р. /За ред. проф. В.С. Венедіктова. – Харків: Українська асоціація фахівців трудового права, 2005. – С.15-19.
 6. Гудкова Л.О. Самозахист – як форма захисту прав та інтересів працівників // Форми соціально-правового захисту працівників у службово-трудових відносинах: Матеріали науково-практичної конференції; м. Суми. 2-4 червня 2005 р. /За ред. проф. В.С. Венедіктова. – Харків: Українська асоціація фахівців трудового права, 2005. – С.186-188.
 7. Запара С.І. Актуальні проблеми вирішення колективних трудових спорів // Бюлетень Національної служби посередництва і примирення. – 2002. – №6. – С. 45-47.
 8. Запара С.І. Актуальні проблеми становлення трудових відносин, пов’язаних із вирішенням колективних трудових спорів // Вісник Запорізького державного університету (юридичні науки). – 2001. – №3. – С.243-248.
 9. Запара С.І. Генезис юридичного змісту поняття «колективні трудові спори (конфлікти)» // Право України. – 2003. – №8. – С. 110-113.
 10. Запара С.І. Засоби вирішення колективних трудових спорів у зарубіжних країнах та в Україні // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – 2003. – №5. – С.14-21.
 11. Запара С.І. Поняття та характеристика відносин, пов’язаних із вирішенням колективних трудових спорів в контексті предмета трудового права // Матеріали науково-практичної конференції; м. Сімферополь, 19-20 травня 2003 р. / За ред. проф. В.С. Венедиктова. – Харків: Нац. ун-т внутр. справ, 2003. – С. 62-65.
 12. Запара С.І. Порівняльний аналіз вирішення колективних трудових спорів українського та зарубіжного законодавства // Бюлетень Національної служби посередництва і примирення. – 2002. – №7. – С. 43-47.
 13. Кондратьєв Р.І. Колективні трудові спори (конфлікти) і страйки: порядок
  вирішення спорів. – Л., 1989.
 14. Лазор В.В. Коллективная защита трудовых прав работников как необходимый элемент развития современного правового и социального государства // Ідея правової держави: історія і сучасність. Вісник Луганської академії внутрішніх справ МВС імені 10-річчя незалежності України. Спеціальний випуск. Частина 3. – Луганськ, 2004. – С.40-46.
 15. Лазор В.В. Коллективные трудовые споры и конфликты: теоретический аспект // Право і безпека. Науковий журнал. – Х: Національний університет внутрішніх справ. – 2002. – № 4. – С.98-102.
 16. Лазор В.В. Мирные способы разрешения коллективных трудовых разногласий // Актуальні проблеми держави і права. Збірник наукових праць. Випуск 22. – Одеса: Юридична література, 2004. – С.771-778.
 17. Лазор В.В. Правове регулювання трудових спорів, конфліктів і порядок їх вирішення на сучасному етапі: Монографія / Лазор В.В. – Луганськ: Вид-во «Література», 2004. – 362 с.
 18. Лазор В.В. Правовые проблемы совершенствования порядка разрешения коллективных трудовых разногласий // Підприємництво, господарство і право. – 2003. – № 9. – С.74-77.
 19. Лютов Н.Л. Коллективные трудовые споры: сравнительно-правовой анализ. М., ТК Велби, Изд-во Проспект, 2007.
 20. Мурашин О. Страйки: правові питання // Підприємництво, господарство і право. – 2000. – №10
 21. Науково-практичний коментар до законодавства України про працю / В. Г. Ротань, І. В. Зуб, Б. С. Стичинський, – 6-те вид., доп. і переробл. – К., А.С.К., 2005.
 22. Роїна О.М. Вирішення індивідуальних та колективних трудових спорів. – К., 2005.
 23. Стадник М.П. Розгляд колективних трудових спорів трудовими арбітражами // Радянське право. – 1991. – № 3. – С. 28-31.
 24. Трудове право України: Академічний курс: Підр. Для студ. вищ.навч.закл. // За ред.. П.Д.Пилипенка. – 4-тє вид., переробл. і доп. – К.: Видавничий Дім „Ін Юре”, 2014,
 25. Трудові спори: законодавство, коментар, судова практика. Упорядники В.А. Скоробагатько, М.І. Федишин. Київ, 2000.

 

ЗАКОНОДАВСТВО:

 1. Конституція України від 28 червня 1996р. //Відомості Верховної Ради України, 1996, №30, ст..141.
 2. Кодекс Законів про Працю України від 10 грудня 1971 р. з наступними змінами і доповненнями // Відомості Верховної Ради Української РСР, 1971, №50, ст..375.
 3. Закон України “Про звернення громадян” від 2 жовтня 1996 р. //відомості Верховної ради України , 1996, № 47, ст..256.
 4. Закон України “Про охорону праці” від 21 листопада 2002 р. //Відомості Верховної Ради України, 2003, №2, ст.10.
 5. Закон України “Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку” від 8 лютого 1995 р. //Відомості Верховної Ради України, 1995, №12, ст.81.
 6. Закон України “Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення” від 24 лютого 1994р. //Відомості Верховної Ради України, 1994, №27, ст.218.
 7. Закон України “Про пожежну безпеку” від 17 грудня 1993 р. //Відомості Верховної Ради України, 1994, №5, ст.21.
 8. Закон України “Про місцеві державні адміністрації” від 9 квітня 1999р. // Офіційний вісник України, 1999, №18, ст..774.
 9. Закон України “Про місцеве самоврядування в Україні” від 21 травня 1997р. //Відомості Верховної Ради України, 1997, №24, ст.170.
 10. Положення про державний департамент нагляду за додержанням законодавства про працю. Затверджено Постановою Кабінету Міністрів України від 18 січня 2003р., №50 // Офіційний вісник України , 2003, №4, ст..111.
 11. Цивільний кодекс України від 16 січня 2003р. // Відомості Верховної Ради України, 2003, №40-44, ст..356.
 12. Цивільний процесуальний кодекс України від 18 березня 2004р. //Відомості Верховної Ради України, 2004, №40-41,42, ст..492.
 13. Кодекс адміністративного судочинства України від 6 липня 2005 р. // Відомості Верховної Ради України, 2005, №35-36, 37, ст..446.
 14. Закон України “Про компенсацію громадянам втрати частини доходів у зв’язку з порушенням строків їх виплати” від 19 жовтня 2000 р. //Відомості Верховної Ради України, 2000, №49, ст.422.
 15. Постанова Пленуму Верховного Суду України “Про судову практику в справах про відшкодування моральної (немайнової) шкоди” від 31 березня 1995р. №4 // Постанови Пленуму Верховного суду України (1972-2004): офіційне видання у двох томах, том 1, К.,  2004,с.52.
 16. Постанова Пленуму Верховного Суду України “Про судову практику в справах про відшкодування шкоди, заподіяної підприємствам, установам, організаціям їх працівниками” від 29 грудня 1992р. №14 // Постанови Пленуму Верховного суду України (1972-2004): офіційне видання у двох томах, том 1, К.,  2004,с.107.
 17. Закон України “Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)” від 3 березня 1998 р. // Відомості Верховної ради України, 1998, №34, ст..227.
 18. Указ президента України “Про національну службу посередництва та примирення” від 17 листопада 1998 р. № 1258/98.
 19. Положення про порядок формування і затвердження вимог найманих працівників (профспілок). Затверджене наказом НСПП № 64 від 26.09.2014 р.// Електронний ресурс. Режим доступу: http://www.nspp.gov.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=6864:2014-10-07-09-39-18&catid=6:2009-12-29-19-38-17&Itemid=22
 20. Положення про примирну комісію, затв. наказом НСПП №130 від 18.11.2008. // Урядовий кур’єр. – – №245. – 25 листопада.
 21. Положення про трудовий арбітраж, затвердженого наказом НСПП від 18.11.2008 року №135. // Урядовий кур’єр. – – №245. – 25 листопада.
 22. Положення про порядок підготовки і прийняття рішення трудового арбітражу при виконанні колективного трудового спору (конфлікту), затвердженого наказом НСПП від 20.09.1999 року №88. // Урядовий кур’єр. – – №199-200. –  26 вересня. – С.24.
 23. Положення про арбітра, затв. наказом НСПП №132 від 18.11.2008. // Урядовий кур’єр. – – №212-213. – 19 листопада. – С.28.
 24. Положення про посередника, затв. наказом НСПП №133 від 18.11.2008. // Урядовий кур’єр. – – №212-213. – 19 листопада..
 25. Положення про порядок реєстрації НСПП висунутих працівниками вимог та колективних трудових спорів (конфліктів), затв. наказом НСПП №29 від 10.07.2007. // Електронний ресурс. Режим доступу: http://www.nspp.gov.ua/
 26. Наказ НСПП № 91 від 25.07.2008 р. Про затвердження положення про порядок визначення сторін колективного трудового спору (конфлікту), формування вимог найманих працівників або профспілки, прийняття рішення про вступ у колективний трудовий спір (конфлікт) на підприємствах, в установах, організаціях, на яких проводиться процедура відновлення платоспроможності або визнання їх банкрутом. /%2

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму