Правові цінності та етичні стандарти у професійній діяльності юриста

Тип: Нормативний

Кафедра: історії держави, права та політико-правових учень

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
9Іспит
1Немає

Опис курсу

Дисципліна «Правові цінності та етичні стандарти у професійній діяльності юриста» є завершальною нормативною дисципліною зі спеціальності 081 «Право», галузі знань 08 «Право», другого (магістерського) рівня вищої освіти, яка викладається в першому семестрі в обсязі 3 кредитів (за Європейською Кредитно-Трансферною Системою ECTS).

Курс розроблено таким чином, щоб надати учасникам необхідні знання, обов’язкові для того, щоб розглянути дискусійні питання, які виникають під час з’ясування природи й сутності правових цінностей, їх застосування у професійній діяльності юриста, реалізації етичних стандартів у різних сферах професійної діяльності юриста та професійної відповідальності юриста.

Запрошуємо на першу лекцію з курсу “Правові цінності та етичні стандарти у професійній діяльності юриста»

1-й потік (лектор доц. Федущак-Паславська Ганна Михайлівна) – 4 жовтня 2022 р. на 5-ій парі за посиланням https://meet.google.com/twr-zyyd-vwu

2-й потік (лектор доц. Шевчук Ліліана Едуардівна) – 11 жовтня 2022 р. на 5-й парі за посиланням https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NjFmZDNlMjUtZDZkMS00MzExLTg1M2YtNjg1N2U5ZjVhOGE1%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2270a28522-969b-451f-bdb2-abfea3aaa5bf%22%2c%22Oid%22%3a%2286d069ec-c399-4b52-8e82-17f61f74c592%22%7d

Рекомендована література

1. Бевзюк І. М. Професійна комунікативна компетентність майбутнього прокурора: навч. посіб. / І. М. Бевзюк, Л. М. Ширяєва; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. – К.: Правова єдність: Алерта, 2014. – 223 с.

2. Бігун В. Доброчесність і правосуддя. (Філософія. Теорія. Практика.). Київ: Інтерсервіс, 2021, 500 с.

3. Бралатан В. П. Професійна етика: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. /В. П. Бралатан, Л. В. Гуцаленко, Н. Г. Здирко; Вінниц. держ. аграр. ун-т. – К.: Центр учбової л-ри, 2011. – 251 с.

4. Висновок Консультативної ради європейських суддів про запобігання корупції серед суддів (РЄ, 2018)

5. Грищук О.В. Людська гідність у праві: філософські проблеми. – К.: Атіка, 2007. – 432 с.

6. Договір про Європейський Союз (консолідована версія) //EUR-Lex – 12012M/TXT – EN – EUR-Lex (europa.eu)

7. Індикатори визначення невідповідності суддів (кандидатів на посаду судді) критеріям доброчесності та професійної етики (ГРД, 2019).

8. Керівні положення Громадської ради міжнародних кспертів щодо проведення оцінки доброчесності, знань та практичних навичок кандидатів на посади суддів Вищого антикорупційного суду (ГРМЕ, 2018)

9. Кодекс етики працівників Національного антикорупційного бюро України https://nabu.gov.ua/kodeks-etyky-pracivnykiv-nacionalnogo-antykorupciynogo-byuro-ukrayiny

10. Кодекс професійної етики та поведінки прокурорів від 27.04.2017

11. Кодекс суддівської етики від 22.02.2013

12. Леко Б. А. Юридична етика: навчальний посібник / Б. А. Леко. – Чернівці: Книги –ХХІ, 2008. – 280 с.

13. Меліхова Ю.А. Морально-професійна культура судді: історія і сучасність: монографія / Ю. А. Меліхова; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. – Харків, Право, 2015. – 217 с.

14. Положення «Про порядок та методологію кваліфікаційного оцінювання, показники відповідності критеріям кваліфікаційного оцінювання та засоби їх встановлення» (ВККС, 2016) .

15. Порядок вчинення нотаріальних дій нотаріусами України (зі змінами і доповненнями). Правила професійної етики нотаріусів України / М-во юстиції України. – Офіц. вид. – К.: Українська правова інформація, 2013. – 95 с.

16. Правила поведінки працівника суду та Коментар [Текст] / Держ. суд. адмін. України, Рада суддів України; [підгот.: О. Булка та ін.]. – К.: [б. в.], 2010. – 39 с.

17. Професійна етика та культура поведінки працівника органів внутрішніх справ України: метод. посіб. для працівників ОВС / В. Л. Ортинський [та ін.]; Львівський держ. ун-т внутрішніх справ. – Л.: ЛьвДУВС, 2009. – 128 с.

18. Професійна етика юриста: підручник / [В. С. Бліхар та ін.; за ред. проф. В. С. Бліхара]; Львів. держ. ун-т внутр. справ. – Львів; Хмельницький: Хмельниц. ун-т упр. та права, 2016. – 357 с.

19. Рассел Б. Історія західної філософії/Пер. з англ. Ю.Лісняка, П.Таращука. -К.:Основи, 1995. – 759 с.

20. Резолюція «Професійна етика правосуддя» (2018).

21. Старосольський В. Принцип більшості /Пер. з нім. К.Поліщука; автор проекту і упорядник М.Петрів. – Львів:Вид-во “Літопис”, 2018. – 312 с.

22.Філософські засади та особливості римського права як основи європейської доктрини праворозуміння//Римське право крізь призму традиції і судової практики : монографія / за ред. І. В. Спасибо-Фатєєвої. – Харків : ЕКУС, 2022. – 512 с.

23. Code of Recommended Standards for Bar “Examinem // Comprehensive Guide to Bar Admission Requirements 2002 / E. Moeser, M.F. Comeille. NCBE, ABA SLEAB, 2002.

24. Harold J. Berman, Law and Revolution: The Formation of the Western Legal Tradition (valpo.edu)

25. Harris D.I., Boyle M.O. Law of the European Convention on Human Rights. – London, Dublin, Edinburg, 1995

26. Kelly J.M. Historia zachodniej teorii prawa. -Krakow: Wydawnictwo WAM, 2006. – 494 s.

Матеріали

Правові цінності та етичні стандарти_Перелік екзаменаційних питань

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус