Правові та організаційні засади роботи з персоналом

Тип: На вибір студента

Кафедра: соціального права

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
93Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
916Стасів О. В.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
916Стасів О. В.

Опис курсу

Мета викладання дисципліни – студент у процесі вивчення правових та організаційних аспектів роботи з персоналом повинен набути навиків, умінь, знань, необхідних у випадках роботи з документами, що стосуються персоналу;

Завдання вивчення дисципліни полягає в тому, що студент повинен поглиблено вивчити законодавство та наукові джерела що стосуються правових та організаційних засад роботи з персоналом, вміти визначати особливості ведення документації по роботі з персоналом, її систематизацію та зберігання, а також складати такі документи.

Рекомендована література

Література

 1. Андрушко А.В. Формування кадрового резерву державної служби / А.В. Андрушко // Вісник Хмельницького інституту регіонального управління та права . – 2002. – № 3. – С. 103-110. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Unzap_2002_3_22.pdf
 2. Головата В. Реформування державної служби в Україні в умовах адаптації до стандартів Європейського Союзу. [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://lib.chdu.edu.ua/pdf/ukrpolituk/3/35.pdf
 3. Гриньова В.М., Писаревська В.І. Управління кадровим потенціалом підприємства. Монографія. – Харків: Вид. ХНЕУ, 2012. – 252с.
 4. Губа О. Концептуально-методологічні підходи до дослідження проблем формування і реалізації кадрової політики [Текст] / О. Губа // Вісн. УАДУ. – 2003. – № 2. – С. 284-293.
 5. Єременко А.О., Полозова Т.В. Методологічні основи системи кадрової безпеки підприємства. // Фін.-кредит. діяльн.: пробл. теорії та практики. — 2012. — Вип. 2 — С. 195-198.
 6. Кагановська Т. Шляхи удосконалення кадрового забезпечення державного управління / Т. Кагановська // Вісник прокуратури. – 2009. – № 1. – С. 83–90
 7. Клочко А.М.Сучасний стан кадрового забезпечення органів внутрішніх справ / А.М. Клочко // Форум права. – 20011. – №4. – с. 367-371.
 8. Лузан Т. Поняття «ротації» державних службовців у науковому дискусії / Т. Лузан // Державне управління та місцеве самоврядування, 2012, вип.. 3 (14). – с. 232-239.
 9. Мельник І. М. Особливості державної кадрової політики у сфері вдосконалення механізмів добору персоналу державної служби [Електрон. ресурс] / І. М. Мельник. – Режим доступу : www.academy.gov.ua
 10. Мотлях О.І., Потильчак А.О. Поліграф у кадровому психологічному відборі персоналу в органах внутрішніх справ України: здобутки, недоліки та шляхи їх подолання. [Електронний ресурс]. Режим доступу: file:///C:/Users/USER/Downloads/Npnau_2013_4_28%20(1).pdf
 11. Недобор І.В. Проблеми правового регулювання процедур підготовки, розстановки і виховання кадрів прокуратури України / І.В. Недобор // науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Сер.: Юриспруденція. 2013. №6-2. Том 2. – с. 121-125.
 12. Організація роботи та управління в органах прокуратури: навчальний посібник у запитаннях і відповідях : за загальною редакцією Якимчука М.К. та Європіної І.В. – К.: Національна академія прокуратури України, 2009. – 207 с
 13. Олуйко В. Проблеми реформування регіональної кадрової політики / В. Олуйко [Текст] // Вісн. УАДУ. – 2001. – № 2, ч.1. – С. 333-337.
 14. Олуйко В. Реформування державної кадрової політики у вимірі адміністративної реформи в Україні [Електрон. ресурс] / В. М. Олуйко // Вісник Хмельницького інституту регіонального управління та права. – Режим доступу : www.univ.km.ua.
 15. Озерчук Н. Особливості формування кадрової політики підприємства з використанням аутсорсингу [Електронний ресурс] / Н. Озерчук, О. Сороківська // Соціально-економічні проблеми і держава. — 2012. — Вип. 2 (7). — С. 155-162. — Режим доступу до журн. : http://sepd.tntu.edu.ua/images/stories/pdf/2012/12onmzva.pdf.
 16. Петровський П. Стратегічні завдання державної кадрової політики // П.Петровський, О. Радченко // [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://www.kbuapa.kharkov.ua/e-book/putp/2012-2/doc/3/01.pdf
 17. Плотиця О. Допустимість застосування поліграфів в трудових відносинах // Актуальні питання державотворення в Україні очима молодих учених (24-25.04.2009 року).
 18. Потапчук Є.М. Психологічні аспекти кадрової роботи з персоналом Державної прикордонної служби України. / Є.М. Потапчук // Вісник Київського національного університету ім. Т. Шевченка. 22/2009. – с. 56-58
 19. Стратегія державної кадрової політики – основа модернізації країни: матеріали Все укр. на ук.-практ . конф. за міжнар. участю, Київ, 31 трав. 2012 р.:до 15-річчя галузі науки “Державне управління”. – К. : НАДУ , 2012. – 572 с.
 20. Чанишев Р. І. Поняття та класифікація персональних даних працівника / Р. І. Чанишев //Актуальні проблеми держави і права: Зб. наукових праць. – Вип. 30. – Одеса, 2007. – С.73–81.
 21. Чанишев Р. І. Кваліфікаційні ознаки персональних даних працівника / Р. І. Чанишев //Актуальні проблеми політики: Зб. наукових праць. Вип.35. – Одеса, 2008. – С.49–56.
 22. Чанишев Р. І. Міжнародні стандарти захисту персональних даних працівника і законодавство України / Р. І. Чанишев //Актуальні проблеми держави і права: Зб. наукових праць. Вип.57. – Одеса: Юридична літ-ра, 2011. – С. 275–281.
 23. Шпекторенко І.В. Внутрішні компоненти професійного досвіду кадрів державної служби. [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://www.dbuapa.dp.ua/zbirnik/2012-01%287%29/12sivkds.pdf

 

Нормативно-правові акти:

 1. Конституція України // Відомості Верховної Ради України. — 1996. — № 30. — Ст. 141.
 2. Кодекс законів про працю України // Відомості Верховної Ради Української РСР. — 1971. — № 50. — Ст. 375.
 3. Закон України «Про судоустрій і статус суддів» // [Елек трон ний ре сурс]. — Режим доступу :http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2453-17
 4. Закон України «Про прокуратуру» // Відомості Верховної Ради України. — 1991. — № 53. — Ст. 793.
 5. Закон України «Про охорону праці» // Відомості Верховної Ради України. — 1992. — № 49. — Ст. 668.
 6. Закон України «Про колективні договори і угоди» // Відомості Верховної Ради України. — 1993. — № 36. — Ст. 61.
 7. Закон України «Про державну службу» // [Елек трон ний ре сурс].  — Режим доступу: http://rada.gov.ua/laws/show/4050-17
 8. Закони України «Про відпустки» [Електронний ресурс] // Офіційний сайт Верховної Ради України. Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/504/96-%D0%B2%D1%80
 9. Закони України «Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)» [Електронний ресурс] // Офіційний сайт Верховної Ради України. Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/137/98-%D0%B2%D1%80
 10. Закони України «Про державну таємницю» [Електронний ресурс] // Офіційний сайт Верховної Ради України. Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/3855-12
 11. Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Типової інструкції з діловодства у центральних органах виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих органах виконавчої влади» від 30 листопада 2011 року №1242. [Електронний ресурс] // Офіційний сайт Верховної Ради України. Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1242-2011-%D0%BF
 12. Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Інструкції про порядок обліку, зберігання і використання документів, справ, видань та інших матеріальних носіїв інформації, які містять службову інформацію» від 27 листопада 1998 року № 1893. [Електронний ресурс] // Офіційний сайт Верховної Ради України. Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1893-98-%D0%BF
 13. Постанова Кабінету Міністрів України «Про деякі питання розслідування та обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві» від 30 листопада 2011 р. N 1232. [Електронний ресурс] // Офіційний сайт Верховної Ради України. Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/1232-2011-%D0%BF
 14. Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Положення про Національне агентство України з питань державної служби» в ред. від 29.05.2015 р. [Електронний ресурс] // Офіційний сайт Верховної Ради України. Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/500-2014-%D0%BF
 15. Наказ Міністерства юстиції України «Про затвердження Переліку типових документів, що створюються під час діяльності державних органів та органів місцевого самоврядування, інших установ, підприємств та організацій, із зазначенням строків зберігання документів» від 12.04.2012 № 578/5. [Електронний ресурс] // Офіційний сайт Верховної Ради України. Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0571-12
 16. Указ Президента України «Про Стратегію державної кадрової політики на 2012-2020 роки» від 01.02.2012 р. [Електронний ресурс] // Офіційний сайт Верховної Ради України. Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/45/2012
 17. Наказ Міністерства юстиції «Про використання поліграфів у діяльності Міністерства доходів і зборів України та його територіальних органів» від 11.10.2013 р. № 1748/24280. [Електронний ресурс] // Офіційний сайт Верховної Ради України. Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z1748-13
 18. Наказ Державного комітету статистики України «Про затвердження Інструкції зі статистики кількості працівників» від 28.09.2005 р. N 2864. [Електронний ресурс] // Офіційний сайт Верховної Ради України. Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z1442-0

 

Інформаційні ресурси

 1. Офіційний сайт Верховної Ради України: www.rada.gov.ua;
 2. Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського: nbuv.gov.ua;
 3. Офіційний веб-портал “Судова влада України”:www.gov.ua.
 4. Єдиний державний реєстр судових рішень: www.reyestr.gov.ua.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму