Правові режими майна господарських товариств

Тип: Нормативний

Кафедра: інтелектуальної власності, інформаційного та корпоративного права

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
93Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
916Тарасенко Л. Л.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
924

Опис курсу

Навчальна дисципліна складається з тематичних розділів. Передбачається опанування теоретичних та практичних питань щодо правових режимів майна в господарських товариствах та вивчення правового регулювання і позицій судової практики щодо складу та видів майна в господарських товариствах.

Предметом курсу також охоплюється вивчення теоретичних засад формування законодавчої бази щодо правових режимів майна в господарських товариствах, аналіз колізій та прогалин чинного законодавства, дослідження судової практики та досвіду зарубіжних країн.

Для засвоєння спецкурсу необхідні ґрунтовні знання основних теоретичних положень і норм цивільного та господарського права, корпоративного права.

Структура курсу:

Тема 1 Загальна характеристика правових режимів майна у господарських товариствах

Тема 2. Майно в господарському товаристві

Тема 3 Джерела формування майна у господарських товариствах.

Тема 4 Право власності як основне речове право у сфері господарювання

Тема 5 Підстави та порядок припинення права власності у господарському товаристві

Тема 6 Речові права на чуже майно в господарських товариствах

Тема 7 Договірні форми користування майном господарським товариством6

Тема 8 Майновий стан та облік майна в господарському товаристві

Тема 9 Особливості правових режимів майна в окремих видах господарських товариств.

Тема 10 Захист майнових прав у господарському товаристві

Рекомендована література

 1. Азімов Ч. Сервітути в цивільному праві України // Вісник Академії правових наук України. – 2000. – №1. – С. 107-114.
 2. Барбара В.П. Правові позиції Верховного Суду України як джерело регулювання корпоративних відносин // Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції «Корпоративне право України та інших європейських країн: шляхи гармонізації» (Івано-Франківськ, 2-3 жовтня 2015 р.). – Івано-Франківськ: Юрид. Ін-т Прикарпат. Нац. Ун-ту ім. В. Стефаника. – С.16-22.
 3. Васильєва В.А. Корпоративна власність: теоретичний аспект // Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції «Корпоративне право України та інших європейських країн: шляхи гармонізації» (Івано-Франківськ, 2-3 жовтня 2015 р.). – Івано-Франківськ: Юрид. Ін-т Прикарпат. Нац. Ун-ту ім. В. Стефаника. – С. 31-37.
 4. Вінтоняк Н.Д. Щодо акцій, придбаних подружжям під час шлюбу // Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції «Корпоративне право України та інших європейських країн: шляхи гармонізації» (Івано-Франківськ, 2-3 жовтня 2015 р.). – Івано-Франківськ: Юрид. Ін-т Прикарпат. Нац. Ун-ту ім. В. Стефаника. – С. 58-62.
 5. Вінник О.М. Господарські товариства і виробничі кооперативи: правове становище. –К.: Товариство “Знання”, КОО, 1998.
 6. Вінник О.М., Щербина В.С. Акціонерне право: Навчальний посібник / За ред. проф. Щербини В.С. – К.: Атіка, 2000.
 7. Вінник О.М. Науково-практичний коментар Закону України „Про акціонерні товариства” / О.М. Вінник. – К.: Юрінком Інтер, 2009.
 8. Вінник О. М.. Господарське право: Курс лекцій.- К.: Атіка, 2004- 624 с;
 9. Гончаренко М.Б. Речеві права на нерухомість. Автореф. дис…к.ю.н. – Х., 1999. – 21 с.
 10. Господарський кодекс України. Науково-практичний коментар / За ред.. Коссака В.М. – К.: Алерта; КНТ; ЦУЛ, 2010. – 672 с.
 11. Господарське право України: Підручник для студентів юридичних спеціальностей вищих закладів освіти / В.Й. Гайворонський, В.П. Жушман, Н.В. Погорецька та ін.; За ред. В.Й. Гайворонського та В.П. Жушмана. – Х.: Право, 2005. – 720с.
 12. Господарське право України: Навчальний посібник /За заг. ред. проф. Н.О.Саніахметової. — X.: «Одіссей», 2005. —608 с.
 13. Господарське законодавство: Навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисц. / О. В. Кришевич, В. В. Мачуський, О. В. Перепадя, В. Є. Постульга. — К.: КНЕУ,2005. — 182 с.
 14. Головатенко Оксана. Проблемні питання власності в акціонерних правовідносинах // Підприємництво, господарство і право. – 2009. – №9.
 15. Гуревський В.К. Поняття та види земельних сервітутів // Земельне право України: Підручник / За ред. Погрібного О.О., Каракаша І.І. –К.: Істина, 2003. – С. 112-117.
 16. Гутьєва В. В. Емфітевзис у римському праві та його рецепція у праві України. Автореф. дис… канд. юрид. наук. – Львів, 2003. – 19 с.
 17. Дзера І. Цивільно-правові засоби захисту права власності. – К., 2001
 18. Дзера О. В. Право власності в Україні: Навч. посіб. / За заг. ред. О. В. Дзери, Н. С. Кузнецової. – К.: Юрінком Інтер, 2000. – 816 с.
 19. Дзера О. В. Розвиток права власності громадян в Україні. Монографія. – К.: Вентурі, 1996. – 272 с.
 20. Здійснення та захист корпоративних прав в Україні (цивільно-правові аспекти) / за заг. ред. В.В. Луця. – Тернопіль: Підручники і посібники, 2007.
 21. Зобов’язальне право: теорія і практика. Навч. посібн. для студентівюрид. вузів і фак. ун-тів / О.В.Дзера, Н.С.Кузнєцова, В.В.Луць та інші; За ред. О.В.Дзери. – К.: Юрінком Інтер, 1998. – 912с.
 22. Кибенко Е.Р. Корпоративное право. Учебное пособие. – Х.: фирма «Эспада», 1999.
 23. Киричок А.В. Можливість застосування судом не передбачених законом способів захисту прав учасників господарських товариств // Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції «Корпоративне право України та інших європейських країн: шляхи гармонізації» (Івано-Франківськ, 2-3 жовтня 2015 р.). – Івано-Франківськ: Юрид. Ін-т Прикарпат. Нац. Ун-ту ім. В. Стефаника. – С. 110-114.
 24. Ковалишин О.Р. Перспективи удосконалення правового статусу командитного товариства в Україні// Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції «Корпоративне право України та інших європейських країн: шляхи гармонізації» (Івано-Франківськ, 2-3 жовтня 2015 р.). – Івано-Франківськ: Юрид. Ін-т Прикарпат. Нац. Ун-ту ім. В. Стефаника. – С. 121-125.
 25. Кожевникова В.О. Майнові відносини подружжя в сфері корпоративного законодавства України// Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції «Корпоративне право України та інших європейських країн: шляхи гармонізації» (Івано-Франківськ, 2-3 жовтня 2015 р.). – Івано-Франківськ: Юрид. Ін-т Прикарпат. Нац. Ун-ту ім. В. Стефаника. – С. 125-128.
 26. Кравчук В.М. Корпоративне право. Науково-практичний коментар законодавства та судової практики. – К.: Істина, 2005.
 27. Кравчук В.М. Припинення корпоративних правовідносин в господарських товариствах. – Львів: Край, 2009.
 28. Кравчук С.Й.. Господарське право України: Навчальний посібник. — К.: Кондор, 2007.- 264 с.
 29. Кучеренко І. Повні та командитні товариства // Підприємництво, господарство і право. – 2001. –№7.
 30. Кучеренко І.М. Організаційно-правові форми юридичних осіб приватного права: Монографія. – К.: Інститут держави і права ім.. В.М. Корецького НАН України, 2004.
 31. Луць В.В., Сивий Р.Б., Яворська О.С. Акціонерне право: Навчальний посібник / За заг. ред. В.В. Луця,– К.: Концерн «Видавничий Дім «Ін Юре», 2004.
 32. Мартин В. М. Право користування чужим майном. Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.03 – цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право. – Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2006.
 33. Мартин В. М. Право користування чужою земельною ділянкою для забудо­ви (суперфіцій) // Актуальні проблеми вдосконалення чинного законо­дав­ства України. Збірник наукових статей. Вип. ХІІІ. – Івано-Франківськ: Плай. 2004.– С. 100-105.
 34. Мартин В.М. Право користування чужим майном (сервітути) за новим законодавством України. // Вісник Львівського університету. Серія юридична. Вип.39. –Львів. 2004.
 35. Мельник О.О. Корпоративне право України. Навчально-практичний посібник із зразками документів. – К.: ФОП Мельник О.О., 2008.
 36. Мягкий А.В. Поняття керівника господарського товариства // Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції «Корпоративне право України та інших європейських країн: шляхи гармонізації» (Івано-Франківськ, 2-3 жовтня 2015 р.). – Івано-Франківськ: Юрид. Ін-т Прикарпат. Нац. Ун-ту ім. В. Стефаника. – С. 168-173.
 37. Набуття права власності в цивільному праві України: автореф. дис… канд. юрид. наук: 12.00.03 / І.А. Спасибо; НДІ приват. права і підприємництва Акад. прав. наук України. — К., 2009. —18 с.
 38. Науково-практичний коментар Цивільного кодексу України: У 2т. – 3-е вид., перероб. і доп. / За ред. О.В.Дзери (кер.авт.кол.), Н.С.Кузнєцової, В.В.Луця. – К.:Юрінком Інтер, 2008. – Т.ІІ. –1088с.
 39. Науково-практичний коментар Цивільного кодексу України. / За ред. В.М. Коссака. – К: Істина, 2008. – 992с.
 40. Право спільної сумісної власності фізичних осіб: Автореф. дис… канд. юрид. наук: 12.00.03 / Н.Ю. Христенко; НДІ приват. права і підприємництва Акад. прав. наук України. — К., 2006. —  20 с.
 41. Правовий статус підприємства як суб’єкта господарювання: Автореф. дис… канд. юрид. наук: 12.00.04 / М.Г. Ісаков; НАН України. Ін-т екон.-прав. дослідж. — Донецьк, 2006. —17 с.
 42. Правовий статус державних підприємств: автореф. дис. … канд. юрид. наук : 12.00.04/ І. М. Любімов; Ін-т екон.-прав. дослідж. НАН України. — Донецьк, 2010. — 18с.
 43. Правовий статус комунальних підприємств в Україні: Автореф. дис… канд. юрид. наук: 12.00.04 / Р.Ф. Гринюк; НАН України. Ін-т екон.-прав. дослідж. — Донецьк, 2001. — С.11.
 44. Правовий статус установи як учасника господарських відносин: Автореф. дис… канд. юрид. наук: 12.00.04 / Є.В. Булатов; НАН України. Ін-т екон.-прав. дослідж. — Донецьк, 2005. — С.11       20 с.
 45. Правовий статус юридичних осіб, заснованих державою: Автореф. дис…канд. юрид. наук: 12.00.03 / Л.В. Винар; Львів. нац. ун-т ім. І.Франка. — Л., 2006. —20 с.
 46. Проблеми правового регулювання корпоративних відносин в Україні // Коссак В.М., Кравчук В.М., Цікало В.І., Бек Ю.Б. / за ред. професора Коссака В.М. – Львів: юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка, 2004.
 47. Підопригора О. А. Про деякі проблеми речового права в Україні // Основні напрямки реформи цивільного права в Україні. Збірник статей і матеріалів. Видання 2-ге, доповнене. – К., 1997. – С. 88-94.
 48. Пікалов Е., Юрченко А. Договір про встановлення сервітуту // Юридичний журнал. – 2003. – № 5. – С. 63-67.
 49. Погрібний С. О. Володіння у цивільному праві: Монографія. – Одеса: Юридична література, 2002. – 280 с.
 50. Речові права на чуже майно: Автореф. дис… канд. юрид. наук: 12.00.03 / В.В. Цюра; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. — К., 2007. — 20 с.
 51. Ромовська З. Українське цивільне право. Право власності: Академічний кур:с Підручник. / З. Ромовська. – К.: Правова єдність, 2010. –258 с.
 52. Сіщук Л.В. Відчуження частки та вихід з товариства: порівняльно-правова характеристика правових конструкцій // Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції «Корпоративне право України та інших європейських країн: шляхи гармонізації» (Івано-Франківськ, 2-3 жовтня 2015 р.). – Івано-Франківськ: Юрид. Ін-т Прикарпат. Нац. Ун-ту ім. В. Стефаника. – С. 226-233.
 53. Сліпенчук Н.А. Визнання права на акції (частку в статутному капіталі) як спосіб захисту корпоративних прав: проблематика застосування // Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції «Корпоративне право України та інших європейських країн: шляхи гармонізації» (Івано-Франківськ, 2-3 жовтня 2015 р.). – Івано-Франківськ: Юрид. Ін-т Прикарпат. Нац. Ун-ту ім. В. Стефаника. – С. 240-245.
 54. Спасибо-Фатеева И.В. Акционерные общества: корпоративные правоотношения. – Харьков: Право, 1998.
 55. Тарасенко Л.Л. Правовий режим майна комунального підприємства / Л. Л. Тарасенко // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні : матеріали ХХ звітн. наук.-практ. конф. (Львів, 6–7 лют. 2014 р.). – Львів : Юрид. ф-т Львів. нац. ун-ту ім. І. Франка, 2014. – С. 227-231. Режим доступу: http://law.lnu.edu.ua/research/conferences/konferentsiya-problemy-derzhavotvorennya-i-zahystu-prav-lyudyny-v-ukrajini
 56. Тарасенко Л.Л. Право учасника на повернення вкладу в разі виходу з ТзОВ / Л.Л.Тарасенко // Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції «Корпоративне право України та інших європейських країн: шляхи гармонізації» (Івано-Франківськ, 2-3 жовтня 2015 р.). – Івано-Франківськ: Юрид. Ін-т Прикарпат. Нац. Ун-ту ім. В. Стефаника. – С. 257-262.
 57. Тарасенко Л.Л. Майнові права інтелектуальної власності як внесок у статутний капітал ТзОВ / Л.Л.Тарасенко // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні. Матеріали ХXІ звітн. наук.-практ. конф. (Львів, 4-5 лют. 2016 р.): у 2 ч. Ч. 1. – Львів : Юрид. ф-т Львів. нац. ун-ту ім. І. Франка, 2016. – С.200-202. Режим доступу: http://law.lnu.edu.ua/research/conferences/konferentsiya-problemy-derzhavotvorennya-i-zahystu-prav-lyudyny-v-ukrajini
 58. Тарасенко Л.Л. Господарське товариство: підстави володіння майном / Л.Л.Тарасенко // Матеріали Круглого столу «Актуальні проблеми захисту права власності» (Одеса, 17 червня 2016 р.). – Одеса, НУ «Одеська юридична академія», 2016.
 59. Теньков С.О. Науково-практичний Коментар до Господарського кодексу України: від 16 січня 2003р. – К.:Видавництво А.С.К., 2004. – 448с.
 60. Уразова Г.О. Право на вихід з господарського товариства // Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції «Корпоративне право України та інших європейських країн: шляхи гармонізації» (Івано-Франківськ, 2-3 жовтня 2015 р.). – Івано-Франківськ: Юрид. Ін-т Прикарпат. Нац. Ун-ту ім. В. Стефаника. – С. 267- 273.
 61. Цивільне право України: Підручник: У 2-х кн. / О.В. Дзера (кер. авт. кол.), Д.В. Боброва, А.С. Довгерт та ін.; За ред. О.В. Дзери, Н.С. Кузнєцової. — 2-е вид., допов. і перероб. — К.: Юрінком Інтер 2004. — Кн. 2. —976 с.
 62. Цивільний кодекс України. Коментар. (Із змінами та доповненнями станом на 18 лютого 2004 року)./ За заг.ред. Є.О. Харитонова, О.М. Калітенко. –Одеса: “Юрид.література”, 2004.– 1112 с.
 63. Цікало В.І. Співвідношення між прийняттям рішень загальними зборами товариства та їх повноважністю // Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції «Корпоративне право України та інших європейських країн: шляхи гармонізації» (Івано-Франківськ, 2-3 жовтня 2015 р.). – Івано-Франківськ: Юрид. Ін-т Прикарпат. Нац. Ун-ту ім. В. Стефаника. – С. 298-301.
 64. Яворська О. С. Правове регулювання відносин власності за цивільним законодавством України : Навчальний посібник / О. С. Яворська. – К. : Атіка, 2008. –254с.
 65. Яворська О. Проблемні питання правового регулювання діяльності акціонерних товариств // Вісник Львівського університету. – Серія юридична. – 2003. – Випуск 38.
 66. Яворська О. Речові права у проекті Цивільного кодексу // Новий Цивільний кодекс України та його вплив на подальший хід і зміст кодифікаційного процесу в Україні. Тези доповідей учасників ІV Всеукраїнської науково-практичної конференції з питань кодифікації законодавства України. – К., 1997.– С. 51-52.
 67. Яворська О.С. Особливості правового положення страховика Яворська О.С. // Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції «Корпоративне право України та інших європейських країн: шляхи гармонізації» (Івано-Франківськ, 2-3 жовтня 2015 р.). – Івано-Франківськ: Юрид. Ін-т Прикарпат. Нац. Ун-ту ім. В. Стефаника. – С. 310-314.

Матеріали

прав режим майна господарських товариств тести

робоча програма Правові режими майна господарських товариств

практикум правові режими майна господарських товариств

питання на іспит

питання на модуль

самостійна робота

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму